Uj Nemzedék, 1926. október (8. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-28 / 245. szám

10 y .. aj. . . . . .Hé Erzsébet­ !|n| Nemzetközi körút 33. sz. |j|ps|j tánc-Kezdete faji és varieté- 10Vi órakor |HSj műsor 20 remek |H­isi Előkelő! . szám! Művészi! Óriási siker ! Kpág Hangulatos ! k__TM,____ MŰVÉSZET ­ Hős és a hittorsa és a nohacs Emlékezetes, hogy az Új Nemzedék Show A hős és a katona című darabjá­nak bemutatója alkalmával megírta, hogy ezt a destruktív olcsó szellemességű dara­bot, amely a katonai vitézség megmirke­­désében éli ki magát, egyáltalán nem lett volna kiválása az állam egyik színházá­nak bemutatni, különösen nem a háború után, amelyben annyi sok magyar vitéz katonatiszt tüntette ki magát. Megírtuk azt is, hogy Hevesi Sándor, aki szerelmes Shaw Bernátha, bizonyára agyon fogja beszélni a kultuszminisztériumot, hogy a darab nem destruktív, sőt ellenkezőleg. Néhány nappal kritikánk meg­je­lemése után egyik szabadkőműves lapban, am­ek a Nemzeti Színház vezetőségéhez holmi újságírói kapcsolatok révén közeláll, vé­dekező közlemény jelent meg, amely tény­leg azt bizonyította, hogy a Shaw darabja nem destruktiv, sőt . . . Mii erre a mo­ra­kodásra megadtuk a­ kellő választ és nem is tértünk volna vissza A hős és a katona dicstelen szereplésére, ha ma reggel egyik lapban vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Move országos elnöke, nemzetgyűlési kép­viselő, közel három hasábnyi nyílt levelet nem nem intézne Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi­­­niszterhez. Zsilinszky Endre nyílt levelében fel­hívja a figyelmét arra a destruktív szín­házi politikára, amely a Nemzeti Szín­házban van és amelynek egyik díszes fel­virágzása A hős és a katona előadása volt. Zsilinszky megrajzolta Hevesi Sán­dor portréját is, akiből minden aláhú­zott neo-kereszténysége mellett is kitör­nek a lefékezhetetlen faji vonások, és azt mondja, hogy ennek az együgyű antimilltarista gyalázkodásnak előadása Noé galambbá vált, annak kikérni­elésére, vájjon felszikkadt-e már a nemzeti szín­játszás talaja a nagy vízözön óta — a Szomorú Dezsők számára. A cikkíró to­vábbá tiltakozik a katonai vitézség és a tisztikar kigúnyolása ellen, mondván: „De az ellen már élesen és határozottan tiltakozunk, hogy a katonai erények kul­tusza helyett a nemzet első színpadán a katonai erények és a tiszti hivatás le­­pocskondiázásával találja, magát szem­ben a magyar tiszt és a magyar katona.“ Végül a cikk kéri a kultuszminisztert, hogy a darabot vetesse le sürgősen a színpadról és a Nemzeti Színház igazga­tóját pedig „alaposan igazítsa el” a ha­sonló témakörű darabokban, legalább a jövőre vonatkozóan. A­­ szabadkőművesek lapjában mosa­kodó nemzetiszínházi politika ,,förmed­­vénynél»" nevezte az Új Nemzedék kriti­káját, pedig az semmi más nem volt, mint annak a magyar nemzeti érzésnek a tiltakozása, amely nem a nagykanizsai ghettóban s nem a Világ hasábjain sajá­­totta el a magyarságot. De a Nemzeti Szabni, varrni és kalapot készenitt tökéletesen, felelősség mellett, mesterségre kitanoltL. Magántanulásra szabásza­ti tankönyvem ka hm. Tavaszmező-utca 10. szám. B-né GEIGER ET Katé Réz­, vasbugor Jedronyágybetét Gyermekkocsi till a mert Jó minőségét sarából, VII.» Dohány­áéi folva­r­eírolcsóbb utca 6. Tel.:­­1. 12­-18 Három nemz©! brisskéséi@ . Pompei pusztulása című filmremek. Főszereplői: Várkonyi Mihály, Korda Mária, Bernhard Goetzke, Rína di Liguoro Uránia Royai Színház környékén ilyenekkel nem igen törődnek, fő az, hogy Hevesi Sándor, mint Shaw magyar fordítója húzhassa a tantié­meket és telezsúfolhassa, mint igazgató a mellékjövedelmet hajtó darab­bal a Kamara, Színház műsorát. Éppen úgy fáj Hevesi Sándornak a megsértett katonatiszti önérzet, mint Mohács. Mert itt ezt is szóvá tesszük. Augusztusban ünnepelte a nemzet a mohácsi csata négyszáz éves évfordulóját, de a Nemzeti Színház erről eddig nem vett tudomást. Pedig ott van Vojnovich Gézának kitűnő drámája, a Mohács, halottak is szűkszavú direktori nyilatkozatokban, hogy majd még ebben a szezonban felújítja a szín­ház a darabot, de legkitűnőbb repriz­­színházunk, legkitűnőbb reprizigazgatójá­nak sürgősebb volt A nagyapó felújítása, mint a Mohács,­­amelyet egész nyugod­tan felújíthatott volna szeptemberben a vérszegény népszimű­ helyett) és sürgő­sebb Az ember tragédiája immár másod­szori átrendezése,­­hogy Paulay Ede örö­köseit most már másodszor üsse el a tiíidiemektől, azzal a védekezéssel, hogy kárpótlásul hevesi sándori bőkezűséggel és ötletességgel a rosszhirű Szerecsen­, utcát Pau­lay Ede­ utcának neveztette el­, mint Mohács megünneplése, amelyet, majd akkor fog megünnepelni a Nemzeti Színház, amikor már elfeledtük a jubi­leumot. Nem baj. Fő az hogy a kultuszminisz­térium el van ragadtatva Hevesi Sán­dortól. ——— G- J­ * (Franco lo Giudiee az Operaházban.) Tegnap este mutatkozott be Franco­lo Giudice, a milánói Scala színház tenoris­­tája, a Traviata Alfréd szerepében. Hangja nemes anyag, érces tenor. Tech­nikája magán viseli a brilliáns olasz énekiescola minden fordulatát. A közön­ség igen rokonszenvesen fogadta az olasz vendégül üv­és­zt. * (Ma délután temetik Bakonyi Károlyt.) Bakonyi Károlyt, az elhunyt operettlibrettis­tát és drámairól, ma délután négy órakor te­metik a Kerepesi­ úti temetőben. A sírnál a színigazgatók nevében Beöthy László beszél, Nádor Jenő pedig a János vitéz híres dalát, az Egy róz­saszáll énekli el­* (Csathó Kálmán új darabja a Nem­zeti Színházban.) A Nemzeti Színház megszerezte előadásra Csathó Kálmán­nak, a kiváló írónak uj darabját, mely­nek címe Csokonai. Csathó ebben a da­rabjában a nagy mogyar költőnek, Cso­konai Vitéz Mihálynak életét viszi szín­padra.­­ (Tetrazzini Lujza ismét férjhez ment.) A vi­lághírű énekesnő, Tetrazzini Lujza, aki ma már ötvenhat éves, Firenzében minap kötött házasságot egy ottani diva­tkereskedő fiával, Pietro Vernatival. Az érdekes házasságnak Firenzében óriás közönsége volt, annál is in­kább, mert a menyasszony vagyonáról, aki minden esztendőben Amerikában szokott vet­­dégszerepelni, legendák keringenek, a vőlegény pedig húsz évvel fiatalabb menyasszonyánál. Firenze természetesen érdekházasságot lát az új frigyben, de a boldog vőlegény kijelen­tette, hogy erről szó sincs. Egy alkalommal nyitott ablaknál hallotta énekelni a művésznőt és megszeretni egy pillanat műve volt. Tetrazzininek egyébként ez a második házas­sága, első férjétől, egy impresszáriótól pár évi házasság után elvált. Az ötvenhat éves meny­­asszony az esküvőn kincseket érő ékszereivel tűnt fel, amelyek elf­eledtettéke, hogy a még ma is csodálatos hangú művésznő túlságosan múlett.­­ (Megnyílt a pécsi reprezentatív kép­zőművészeti kiállítás.) Pécsett a kultusz­­miniszter most nyitotta meg a Nemzeti Szalon, a Céhbeliek és a Pécsi Képzőmű­vészeti Társaság együttes kiállítását. A kiállításon­­százharminchat művész vesz részt négyszáznál több műtárggyal.­­ (Maulpertsch fresnök a székesfehérvári szemináriumban.) Múlt évben a székesfehér­vári szeminárium restaurálása alkalmával a földszinti főfolyosó falán és az első emeleten freskók nyomára akadtak. A Műemlékek Or­szágos bizottsága Szőnyi Ottóval megvizsgál­tatta a freskókat, aki megállapította, hogy a freskók Maulpertschtől származnak, aki azt a híres Krisztus képet is festette, amely a szé­kesfehérvári szeminárium büszkesége. A sze­minárium eredetileg karmelita kolostor volt és II. József szekularizálta. Ek­kor alakították át katonai kórházzá az épületet és valószínű, hogy ekkor bemeszelték a nagyértékű falfest­ményeket. Az egyházmegye 1802-ben vásá­rolta meg az épületet. Szőnyi Ottó megállapí­tása szerint a földszinti folyosó kétsé is való­színűleg Maulpertschtől való és épen ezért a Műemlékek Országos Bizottsága tavasszal szakértőkkel fogja restaurál­tatni a freskókat. | HALLER ISTVÁN I | HARC | I NUMERUSS |CLAUSUS I KÖRÜL I­­ I A KÖNYVPIAC I SZENZÁCIÓJA! •fej—JL­L.......— ■ «ui Új Nemzedék Csütörtök, 1921. október 27. A SZÍNHÁZAK HÍREI: * (A hangversenyek kínja.) Kétség sem fér ahoz, hogy az idei hangversenynek legkiemel­kedőbb száma lesz egy-egy pont abból a mű­sorból, amelyet, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének november 5-én a Zeneakadé­miám megtartandó bemutató estje a maga teljességeiben ad. Minden egyes szám, ha sza­bad így megjelölni: sláger, hiszen azok a szerzők, akik ez alkalommal szóhoz jutunk, tehetségük javát bocsájtják nyílvá no-Lág elő, ez az est részükre a siker elérésének fóruma. A magyar szerzők ez estjének egészen mellékes kérdése az­ anyagi siker, a várakozás az erköl­csi siker felé tekint, mert a határainkon túlról jelentkező érdeklődés kielégítése minimnél több: nemzeti érdek. A­ MALMŰSOR OPERAHÁZ: Háry János (7). NEMZETI SZÍNHÁZ: Bábjáték (7). KAMARASZÍNHÁZ: A hős és a katona (fél 8 órakor). VÍGSZÍNHÁZ: A Noszty fia esete (fél 8). MAGYAR SZÍNHÁZ: Szeretek egri színésznőt (fél 8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Gól (fél 8). VÁROSI SZÍNHÁZ: Hajtóvadászat (fél 8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: A cirkuszhercegnő (fél 8). ANDR­ÁSSY­ Ú­TI SZÍNHÁZ: Új műsor (fél 9). T&RISZKÖRUTI SZÍNPAD: Nagy Endre és Sa­lamon Béla kabaréja (fél 9). ROYAL ORFEUM: Varieté- és kabaré-mű­sor (8). ____ mméMmamM ? (Filmművészeti évkönyv.) Hat esz­­tendeje jelenik meg Lajta Andor szer­kesztésében a Filmművészeti évkönyv A Filmművészeti évkönyv magában fog­lalja az egész filmszakma címjegyzékét, kezdve a film­­szinh­szektől a fil­mkölcsönző vállalatokig é­s a mozgószínházakig. A legújabb filmévkkönyv a mozicenzura és a Fil­malap összes rendeleteit is ismer­teti. Néhány nap múlva hagyja el a saj­tót a könyv, amely ma már nélkülözhe­tetlenné vált a filmszakmában. * (Befejezés előtt A delejfalvi csodadoktor.) Jelentettük, hogy a Star filmgyár Major Ist­ván rendezésében megkezdte Mihály István burleszkjének, A delejfalvi csodadoktornak a felvételeit. A film felvételeibe körülbelül két hónappal ezelőtt kezdtek bele. Azóta elkészí­tették a külső természetben lejátszódó jelene­teket és néhány nap óta állandóan litogra­fálják a belső, műtermi részeket. A Star filmgyár mind a két műtermében felállították a díszleteket, amelyeket Slásthy István terve­zett. A főszereplők Vaszari Piroska, Rát­kai Márton jeleneteit a közeli napokban befejezik. A filmet december 2-án mutatják be a Corvin­én a Kínnara-mozgószínházakban. * (A Magyar Nemzeti Filmegyesület választmányi ülése.) A Magyar Nemzeti Filmegyesü­let 30-án, szombaton délután hat órakor választ­m­án­y­k ülést tart. A vá­lasztmányi ülésen a Pak­sba kiküldöttek fognak beszámolni az elért eredményeik­ről, azonkívül határoznak a Magyar Nemzeti Filmegyesü­let új helyiségéről is.­­ (Parisban egy kefegyáros filmet rendezett.) Parisnak megint szenzációja van. A szenzáció most a film­körökből indult ki. Ugyanis egy Baroncell nevű kefegyáros elhatározta, hogy filmet készít. Az elhatározását tett követte. Ki­bérelte a Poláe-filmgyár egyik műtermét és megkezdte a f­raziella című filmjének a felvé­ teleit. Az érdekesség a dologban az, hogy Ba­ron cetli teljesen új és ismeretlen kezdő színé­szekkel készíttette el a filmjét. Mivel ő maga is laikus volt, a filmkörök most lázas érdek­lődéssel v­árják az amatőr filmrendező bem­u­­tatkozását. * (Húszezer méter filmet fotografáltak egy új mozidarabban.) A berlini film­­emberek nagy érdeklődéssel várják a ber­lini Ufónál készült új fimnek, a Metro­­polisnek felvételeit. A Metropolis a jövő fantasztikus városa, amelyet Fritzang, a németek ismert nevű rendezője készí­tett el. A film háromezerötszáz vagy­­négyezer méter hosszúságú lesz, ezzel szemben már több mint húszezer méter filmet fotografáltak. Ebből fogják kivá­lasztani a legjobban sikerült háromezer­­ötszáz—négyezer métert. * (Nagy sikerrel játsszák Parisban a régi német filmeket.) Az előkelő párisi mozik nagy sikerrel mutatják be a régi német filmeket. A párisi mozgószínházak megvásárolták az öt­hat esztendős német filmeket és inint elsőrendű darabot mutatják be. Különösen két film ara­­­tott nagy sikert, az egyik a Caligari és a Hindu, sír­emlék. Hindu síremléket majdnem minden francia mozi lekötötte előadásra. A MOZGÓFÉNYKÉPSZÍNHÁZAK MAI ELŐADÁSAI. Át lett MOZGÓ. (Akácfa­ utca 4. Rákóczi­ ut sarkán. A Nemzeti Színházzal szemben. Tele­fon József 78—03.) Tram, tram, tram. (Bur­­neszkvígjáték 8 felvonásban. Főszerepben Harry Langdon.) — Iréné. (Vígjáték 8 fel­vonásban. Főszereplő Collen Moore és Lloyd Hughes.) — Sicc, a csodadoktor. — Híradó. — Előadások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. BATTHYÁNY MOZGÓ. (II., Markovi­ts Iván, utca 4.) Budán először! Pathé Journal. — Én és szerelmeim. (Vígját­ék-attrakció 8 fel­vonásban. Főszerepben Harold Lloyd.) — Az aranyszívű mostoha. (Egy kis család törté­nete 8 felvonásban. Főszerepben Jean Forest.) — Előadások 5. 7.10 és 9.20 órakor. BELVÁROSI MOZGÓ. Conrad Veidt alakításá­val: Halálrózsák. (Egy étel tragédiája 7 fel­vonásban.) — A hermelines sátán. (Egy pá­risi midinett regénye 8 felvonásban. Fősze­repben Lowell Sherman­n.) — Híradó. CAPITOL FILMPALOTA. (Telefon: József 43—37.) A víg özvegy. (Lehár világhírű ope­rettje 10 felvonásban. Az eredeti kísérő ze­nével. Főszereplők Mae Murray és John Gil­bert.) — Zigollo: Nincs többé kopasz fej! (Burleszk 2 felvonásban.) — Sicc-burleszk. — Híradók. — Előadások kezdete 5, negyed 8, negyed 10 órakor. Vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. CORSO. (Váci­ utca 9. szám. Telefon: 63- 99.) Mae Murray és John Gilbert főszereplésével: A víg özvegy. (Lehár operettje 10 felvonás­ban, eredeti zenekisérettel. Rendezte Erich Stroheim.) — Zigota főszereplésével: Nincs többé kopasz fej. (Burleszk 2 felvonásban.) — Előadások kezdete úgy hétköznap, mint vasár- és finn- nap 4, háromnegyed 6, fél 8 és fél 10 ó. CORVIN SZÍNHÁZ. (József-körut és Üllői­­út sarkán. Tel. 89—88 és J. 95—84.) — Éjféli nap. (A cári ballett egy csodaszép táncos­nőjének regénye 9 felvonásban. Rendezte Dimitrij Buchowetzky. Főszereplő Laura La Plante.) — Utazás a kannibálok között. (Útleírás 8 felvonásban.) — Buster és Tigy legújabb burteszkje 2 felvonásban. — Előadá­sok kezdete negyed 6, fél 8, fél 10 órakor. Vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. a fm (Ezelőtt Mozgóképotthon Terez­­torul 28. Jegyrendelő telefon L. T.* 1­ 982—82). Ripacskirálynő. (Burling­­toni ripacsok címü Paramo, mt­ *■* attrakció. Fősz. Gloria Swanson.) — Rapidházasság. (Amerikai vígjáték 7 felvo­násban. Főszereplő Richard Dix.) — Előadá­sok kezdete hétköznap 4, 6, 8 és 10 órakor; vasárnap és ünnepnap háromnegyed 4, há­romnegyed 6, háromnegyed 8 és háromne­gyed 10 órakor. ELIT MOZGÓ (Vígszínház mellett. Telefon: L. 961—51.) A gyenge pillanat. (Szerelmi dráma a forróvérű keleten. 7 felvonás. Főszerepben Corinne Griffith.) — Repülő táltos. (Egy vakmerő lovas és pompás paripája története 6 felvonásban. Főszerepben Fred Thomson és Silver King.) — Samu, a hős szabó. (Vígjáték 5 felvonásban.) — Fox Journal. — Előadások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ. Conrad Veidt főszereplésével Halálrózsák. (Dráma 9 felvonásban.) — Világ­égés. (Szerelmi történet 7 fejezetben. Fősze­repben Bon-Lyon és Blansch Sweet.) FÓRUM MOZGÓSZÍNHÁZ. (Kossuth Lajos­­utca 18., Semmelweiss-utca sarok.) Telefon: 74—37 és 74—38.) A főváros legszebb film­palotája. Megnyílik e hó folyamán. KAMARA MOZGÓ. (Telefon 1. 140-27). Éjféli nap. (A cári ballet egy csodaszép táncosnő­jének regénye, 9 felvonásban. Rendezte Di­mitri­j Buchowetzky. Főszereplő Laura La Plante.) — Eljegyzés vőlegény nélkül. (Víg­játék 7 felvonásban. Főszerepben Reinhold Schünzel.) — Előadások hétköznap 6, 8, 10. Vasárnap fél 4, 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. KORONA MOZI. (L. Attila­ körut 15. Bethlen, udvar.) Az ördög cimborája. (Vígjáték 8 fel-­­vonásban. Fő­sz­erepben Ossi Oswalds.) — A­ gyenge pillanat. (Filmregény 8 felvonásban.. Főszerepben Corinne Griffith.) — A helyettesi fogorvos. (Amerikai burleszk 2 felvonásban.)­ — Előadások 5, 7 és 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék