Uj Nemzedék, 1931. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-04 / 27. szám

Szerda, 1931 február 4. UJ Nemzedék 9 — (Trolleyibuszt akar járatni Kecs­keméten egy vál­lalkozó.) Kecske­métiül jelentik: Több külföldi vá­rosban bevezették már a legújabb közlekedési esz­közt, az ugyneve zett trolleybuezt, amely tudvalévőén a villamos és az autóbusz kombi­nációja. A trolley busz ballongum min járó autó­busz, amelyet azonban villanyáram hajt. Az áramot ugyanolyan felső vezetékből kapja, mint a villamos, de sinre nincs szüksége. Most egy fővárosi vállalat ajánlatot tett Kecskemétnek a trolley­­busz bevezetésére. A vállalat semmiféle befektetést nem kér a várostól, csak har­minc évi monopóliumot és ingyenes út­használatot kiván. Az áramot a várostól venné át. Az átszálló jegy árát harminc, a vonaljegyét huszonnégy fillérben álla­pítaná meg. A terv megvalósítása egyelőre azért ütközik nehézségbe, mert Kecskeméten váltóáram van, már pedig a trolleybusznak egyenáramra volna szüksége. Az egyenáram előállításához átalakítás szükséges, ami nagyobb befek­tetéssel járna. — (Gyertyaszentelőkor kibújt az állatkerti medve a barlangjából és — visszament. . .) A medvéről mondják, hogy Gyertyaszentelő­kor kidugja bozontos barna fejét a barlang nyílásából. Do ha künn napsugár kacag, enyhe az idő, bogarak zőngicsélnek, akkor azonmód vissza Is kapja és benn a jó meleg odúban bosszús dörmögéssel a másik oldalára forduL Még alhatnnk egy verset, ezután jön még csak a ne mnlass, az Igazi tél... Ellenben, ha zegérnyés, hideg az időjárás, a süvöltő hó­vihar havat sodor a szemébe, akkor a mackó koma vígan nekivág az orkánban a zuzmarás rengetegnek, Hiszen már nincs messze a ta­vasz. ... Sajnos, a Kárpátok havasai, Mármaros, Betyezát, a Hargita ezidőszerint mind idegen bitorlók kezén. Személyesen nem áll módunk­ban (ugyan nem is lenne nagyon tanácsos) meggyőződni a hires-neves mackónemzetség gyertyaszentelői szokásairól. Ceonkamagyar­­országon nincs medve. Azaz mégis van. Az állatkertben... Idé látogattunk el tegnap,- gyertyaszentelő ünnepének verőfényes, csodálatosan enyhe, szinte tavaszias délutánján. Meg kell valla­nunk, néminemű rossz sejtelmekkel, mert hi­szen a gyertyaszentelői szép Idő azt jelenti, hogy ő mackésága visszabujik megint a bar­langba. Akkor aztán nem keveredünk ki a hosszú télből. Az sem vigasztalt, mint a ki­váló Brehm és más szakértők mondják, hogy az állatkerti fogságban élő medvék élete sok­ban különbözik szabadságot élvező társaiké­tól. Vonatkozik ez a téli álomra is, hiszen a hosszas rabság meglehetősen átalakítja a ter­mészet. Az állatkerti mackók bizony vígan cammognak télen-nyáron ki és be, hiszen hol van a fővárosi állatkert kiimája a retyezáti havas húsz és sokszor még jó néhány fokos hidegétől... Ezúttal azonban úgy tapasztaltuk, hogy a medvék mégis csak alusznak. Két mackó ugyan a rács mögött felállva kéregét elemózsiát az errefelé sétálóktól, de nekik csak ez az elég «zorosan vett „lakásuk“ van és nem vonulhat­nak vissza „külön“ lakosztályba. Ellenben a medvebarlangok előtti sziklás térség ütés. Medvének se híre, se hamva. Jóidéig várunk és egyszerre az egyik barlang szájánál hatal­mas, barna, bozontos fej jelenik meg. Kijött a medve. Almosán pislogat a vidám napsütés­ben, majd lassan-Iassan közelebb cammog, egé­szen a kőperemig. Itt két lábra áll és két felső mancsát barátságosan összeüti. Kér. Csemegét, mézeskalácsot. Szégyenkezve kiforgatjuk bun­dánk mindkét zsebét, de morzsa sincs benne, amivel a mackó komát megvendégeljük. Pedig hogy várja szegény . .. Azonban hiába. Végül is csalódottan vissza­fordul, megy-megy, amig csak be nem nyeli ismét a barlang sötét szája. Visszament a medve. Soká lesz még vége a télnek ... S hát a másik ... A mi nagy, ke­gyetlen telünk . . . Mackó koma, a mármarosl havasokban találkozunk-e mi valaha gyertya­szentelőre. PüFcelzós! Az óbudai református egyház, a Hunor- és Veder­­utcai városi házak közvetlen tőszomszédságában, 88 telekparcellát 100—(00 négyszögöles nagyság­ban, négyszögölenként 80—70 pengő vételárban részletre árusít. — Vételi ajánlatok felvételére és a vétel perfektuálására megbízott: Gr, SArközy Sándor fcudajtaa!!, III. kerUIeti ktr. közjegyző, HL, Fó-tér 2. D. e. d—2-ig, d. u. 4—Mg. — Aut. 623—52. — (Ellopták és megtalálták Esterházy László herceg autóját.) Esterházy László herceg pa­naszt tett a főkapitányságon Ismeretlen tettes ellen autólopás miatt. Esterházy herceg, aki az Uri-utca 39. számú házban lakik, panaszá­ban elmondotta, hogy szombaton éjszaka a Nemzeti Kaszinó elől, a Kossuth Lajos-utcá­ból ismeretlen tettes ellopta Bp. 29—616. rend­számú A. P. B. tipusu négyüléses sötétkék szinti autóját. Vasárnapról hétfőre virradó éj­szaka az őrszemes rendőr az Erzsébet-körnt 44. számú ház előtt a herceg autóját megtalálta. — (Kétszer rálőttek a páris—bordeauxi luxusvonatra.) Angoulémeböl jelentik: A Páris és Bordeaux között közlekedő lu­xusvonatra Reffec állomás közelében is­meretlen tettesek két lövést tettek. A go­lyók átfúrták az egyik kocsi ablakait, de szerencsére senkit sem találtak el. Rövid idő óta ez már a második vasúti merény­let ezen a környéken. Karácsony körül mint emlékezetes, Angouléinetől nem messze a sínek csavarjait lazították meg, aminek következtében egy gyorsvonat kisiklott és négy ember megsebesült. — (Halálragázolt a vonat Kismarosnál egy gazdaembert.) Esztergomból jelentik: A Pár­­kánynánáról Budapestre tartó személyvonat Kismarosnál elütötte Pápai József 78 éves gaz­dát. Pápait összeronesolták a vonat kerekei és a gazda azonnal meghalt. A balesetet, mint a vizsgálat bebizonyította, az öregember vigyázatlansága okozta. influenza, vérszegénység, Safe véi £4» 4*0 0E3 iSS általános gyengeség ellen a RADANOVITS-féle CHIIU-MSm 0 KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁRBAN S WWWWMMWa»WW>WMIMHmM»«MI»e«Mtl — (Ahol a polgármester nem akar gyors előléptetést) Szombathelyről jelen­tik: A város közigazgatási bizottsága a minap foglalkozott Ujváry Ede polgár­­mester előléptetési ügyével. A törvényes rendelkezések értelmében a polgármester a_VI. fizetési osztály második fokozatába léphetett volna elő. A törvényhatósági bizottság igy is akart határozni, a pol­gármester azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a város szűkös anyagi helyzetére való tekintettel csak a VI. fizetési osz­tály harniádik fokozatába léptessék elő. A közigazgatási bizottság kénytelen volt ezt a kívánságot honorálni. — (Somogybán szép az őszi vetés.) Ka­posvárról jelentik: Somogyinegye gazda­sági felügyelőségének legújabb jelentése szerint a megyében az őszi vetések egyen­letesen kikelteik, fejlődésük általában szép és erőteljes. Különösen jól megbokrosod­tak, sőt helyenkínt buják a korai vetések A nyári nagy szárazság miatt elezapjro dott mezei egerek a vetésekben helyen­ként nagyobb kárt okoztak, a károsodás azonban mos* már nem terjed tovább, mert az esőzés következtében az egerek áltálában mindenütt pusztul óban vannak. A talk arm ánykészlet nem ©ok ugyan, de takarékos beosztás méllett a kitelettetésro elegendő lesz. Megkönnyítette a kitelel­­teités gondját, hogy a kedvező őszi. időjá­rás következtében a gazdák jószágaikat a legutóbbi időkig kijárathatták és igy a s záfastakarmán vt megtakaríthatták. Az aratási szerződések megkötése mindenütt megkezdődött, a múlt évi föltételek mel­lett. — (Eltűnt az alap­kő, amelyet a wa­lesi herceg tett le.) Párisból jelentik: Két évvel ezelőtt az angol trónörökös Párieban járt, hogy letegye az alapkö­vét annak az angol diákpalotának, a me lyet a párisi egye­temi városrészben ömölnek. A lapok akkor csodálkozva írták, hogy még mal­tert is tett a herceg az alapkőre és pedig meglepő szakértelemmel. Nemrégiben az­után valaki észrevette, hogy az alapkő nincs már a helyén. Felmerült a kérdés, hogy az angol kormány végérvényesen le­mondott-e az építkezésről, vagy pedig va­laki ellopta a követ. A lapok is magukévá tették ezt a kérdést, mire most a rendőr­ség a következő ténnyállást közölte a saj­tóval: A rendőrfőnök utasítására elővi­gyázatosságból hatóságilag elvitették az alapkövet s letétbe helyezték a rendőrségi múzeumban. A hatóságok ugyanis attól tartottak, hogy valamelyik szenvedélyes au togramgyüjtő előbb-utóbb elemeli a saa­­badonálló követ, mert köztudomású, hogy a kőbezárt papírtekercset a trónörökös sajátkezűén irta alá1 — (Rablök szolgálták ki a boltban a közönsé­get.) Londonból jelentik t A Newyork-állambeli Buffaloban jó ideig két rabló szolgálta ki a közönséget. A rablók fényes nappal megtámad­ták és egy szekrénybe zárták az üzlet tulajdo­nosát. Midőn zsákmányukkal el akartak illanni, vevők léptek az üzletbe, mire a rablók ritka lélekjelenléttel a pult mögé állva kiszolgálták a közönséget mindaddig, mig az üzlet ki nem ürült s a támadók észrevétlenül távozhattak. — (Elfogtak Lüübeckben egy szolnoki gyil­kost.) Lebeckből jelentik: A lübecki rendőrség letartóztatta Kraemer 27 éves budapesti szüle­tésű lakatost, aki ellen nyomós gyanuokok merültek fel, hogy a múlt év augusztusában Szolnokon meggyilkolt két asszonyt. — (Olcsó kenyeret és péksüteményt mérnek a váci városházán.) Vácról jelen­tik: A váci városházán a félbarna ke­nyér kilóját 28, a barna kenyér kilóját 19 fillérért, a péksütemény darabját, amely másutt 5 fillér, Vácott 4 fillérért árusítják. Vácon biztosra veszik, hogy a ©ütőmesterek ezekhez az árakhoz lesznek kénytelenek igazodni. Töredék és Mrmslv részvényt kényszer-, fővárosi- és hadikölcsönt vásárol és ezekre kölcsönt ad BARÄA-BANK, Nádor-utca 26.-i. Telefon : 213—16, 104—67. ———— 6—ftOOORP— 99% — (Halálos és élétveszedelmcs sérüléssel vég­ződött villamos balesetek.) Hétfőn reggel Pestezentlőrincen az Üllői-ut 177. számú ház előtt Kerezsi István szabósegéd fel akart ug­rani egy arra haladó 42-es jelzésű villamosra, de visszaesett, a pótkocsi kerekei alá került és a fején megsérült. Hivták a mentőket, de mire az orvosok megérkeztek, a szerencsét­lenül járt ember meghalt. Holttestét a pestszentlőrinci temető halottasházába vitték. — A Lehel-utca 5. számú ház előtt hétfőn délután a Bp. 35—602 rendszámú teherautó, melyet Steidl István soffőr vezetett, elütötte Sili Simon napszámost, aki agyrázkódást szen­vedett. A napszámost a mentők életveszélyes állapotban a Bókns-kórházba vitték. — (Cuvaj volt horvát bán meghalt) Bécsből jelentik: Ivanskai Cuvaj Ede volt horvát bán életének 80-ik évében vasárnap meghalt. Az Egyesült Államok hadseregének legújabb tankja, amely nehéz terepen is hetvenöt kilométeres óránkénti sebességgel tud haladni. Sima ulon a százhúsz kilométeres gyorsaságot is eléri. A tank modern gyors­tüzelőkkel és gépfegyverekkel van felszerelve. — (Rablótámadásért három évi fegyháxj Szegedről jelentik: A szegedi törvényszék há­rom évi (egyházra ítélte Gercsov János 29 éves kötélgyári munkást, aki ellen az ügyész­ség rablás büntette miatt emelt vádat. Gór* csov János a múlt év novemberében két ba* rátjával egy felsővárosi kocsmában mulató* zott, később csatlakozott a társasághoz egy cigány klarinétos, akivel, mikor már hazafelé tartottak, nézeteltérés támadt. Gercsov és két barátja a klarinétost .hogy megmotozhassák, a hideg novemberi éjszakában meztelenre vetköztették, a nála talált pénzt elvették, majd elmenekültek. Az Ítélet ellen Gercsov felleb­bezett. — (Intézkedések Abaujinegyébön a ta* vaszi jégtorlódások megakadályozására.) Miskolcról jelentik: A tavaszi jégzajlás minden esztendőben komolj veszedelmet okoz a Felvidéken. Épen ezert Szentimrey Pál abaujmegyei alispán most körrende­letben hívta fel az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a jégtorló­dással kapcsolatos árvízkárok megelőző* sere. Elrendelte, hogy a folyóvizek, első* sorban a Hernád jógkérgét négy méter1 szélességben ki kell vágni olyan ponto­kon, ahol az előző évek tapasztalatai sze­rint fenókjég képződik, vagy ahol a jég össze szokott torlódni. A munkálatokat a főszolgabíróknak kell ellenőrizni. A rendelteiben úgy intézkedik az alispán, hogy azonnal jelentést kell nála tenni, ha árvizveszedelem esetén a rendelke­zésre álló munkaerő elégtelennek bizo­nyulna, vagy ha katonai segítség kiren­delésére volna szükség. — (A franciák is elismerik, hogy Amerikát üzleti érdek vitte a háborúba) Párisból jelen­tik: Az erkölcsi és politikai tanulmányok aka­démiáján Lucien Petit, a francia hitcf bank tisz­teletbeli kormányzója előadást tartott a há­borús adósságokról. Kifejtette, hogy az ame­rikaiak nem csupán ideális lelkesedésből avat­koztak be a háborúba, hanem anyagi érdekből is, mert egyrészt kereskedelmük és Iparuk so­kat szenvedett a német bnvárnaszádok miatt, másrészt féltették a szövetségeseknek folyósí­tott nagy kölcsöneiket. Ez magyarázza, hogy miért ragaszkodnak az amerikaiak olyan me­reven a háborús adósságok visszafizetéséhez. Az előadó annak a reményének adott kifeje­zést, hogy előbb-utóbb Amerikában Is belátják a mostani állapot hátrányait, amelyek Ame­rikát is sntják és fed fogják ismerni, hogy ha. az adósságok visszafizetése terén áldozatot hoznak, ezzel csak nyernek, mert előmoz­dítják a politikai megnyugvást és a világ pénzügyi talpraállítását. — (A közismert és közkedvelt KÉVE ruházati áruház, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 20) február 3-tól kezdődően 10 napos leltári vá­sárt rendez, amelyen rendkívül olcsó árakkal lepi meg a közönséget. A kiváló minőségű oxford férfiingeket az áruház 4.80, selyem­harisnyát L58, cipőket már 10 pengőtől kezdve bocsát a fogyasztóközönség rendelkezésére. Nem kétséges, hogy a leltári vásárnak óriási sikere lesz, mert ruházati szükségletét ennél, az áruháznál már eddig is bárki a legnagyobb megelégedésére elégíthető ki s most a leszállí­tott árak mellett még többen fognak igye­kezni, hogy a kedvező alkalmat kihasználják és a jónevü cégnél szükséges bevásárlásaikat elvégezzék. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az áruház leltári vásáráról lapunkban megjelent hirdetését. — (Éjszakai rablótámadás) Reismann Malvin 54 éves magánzónő, aki a Kárpát-utca 8. sz. házban lakik, bejelentette a főkapitányságon, hogy szombaton éjszaka hazafelé igyekezett. Közel a lakásához ismeretlen fiatalember eléje ugrott, kirántotta kezéből kézitáskáját s azzal elmenekült. A retiknlben 150 pengő készpénz, a Magyar Általános Hitelbank ál* tál kiállított, 30 angol fontról szóló utalvány, egy csontkeretes szemüveg és egy arany lorgnon volt/ A rendőrség eljárást Indított. — Számos női bajnál a természetes „Ferenc József" keserüvlz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvost kli­nikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rend­kívül egyhe hatású Ferenc József vizet külö­nösen a szülészeti osztályon a legjobb siker­rel alkalmazzák, A Ferenc József heserüvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer­­üzletekben kapható. NYILVÁNTARTJUK az összes budapesti és környéki eladó ingat lanokat és földbirtokokat. Ha ingatlan! venni vawy eladni óhajt, forduljon híz a le mm at hozzánk. Leggyorsabb, legmegbízhatóbb elintézés. £3“ Előzetes költség nincs. ‘V? Családi házak, villák, telkek, titökiakások bemutatása bármely időben. KÖZPONTI INGATLANFORGALMI IRODA .L’OAPŐiT, V., KjP.‘bVSO*7TCA 1» Felelőn t Antomata 127—47. 180—06.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék