Uj Nemzedék, 1931. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-04 / 27. szám

Szerda, 1931 február 4. Uj Nemzedék — (Trolley­ buszt akar járatni Kecs­keméten egy vál­lalkozó.) Kecske­métiül jelentik: Több külföldi vá­rosban bevezették már a legújabb közlekedési esz­közt, az úgyneve­zett trolleybuszt, amely tudvalévően a villamos és az autóbusz kombi­nációja. A trolley busz ballongum­min járó autó­busz, amelyet azonban villanyáram hajt. Az áramot ugyanolyan felső vezetékből kapja, mint a villamos, de sinre nincs szüksége. Most egy fővárosi vállalat ajánlatot tett Kecskemétnek a trolley­­busz bevezetésére. A vállalat semmiféle befektetést nem kér a várostól, csak har­minc évi monopóliumot és ingyenes út­használatot kíván. Az áramot a várostól venné át. Az átszálló jegy árát harminc, a vonaljegyét huszonnégy fillérben álla­pítaná meg. A terv megvalósítása egyelőre azért ütközik nehézségbe, mert Kecskeméten váltóáram van, már­pedig a trolleybusznak egyenáramra volna szüksége. Az egyenáram előállításához átalakítás szükséges, ami nagyobb befek­tetéssel járna.­­ (Gyertyaszentelőkor kibújt az állatkerti medve a barlangjából és­­ visszament. . .) A medvéről mondják, hogy Gyertyaszentelő­kor kidugja bozontos barna fejét a barlang nyílásából. De ha künn napsugár kacag, enyhe az idő, bogarak zöngicsélnek, akkor azonmód vissza is kapja és benn a jó meleg odúban bosszús dörmögéssel a másik oldalára fordul Még alhatunk egy verset, ezután jön még csak a ne­műlass, az igazi tél... Ellenben, ha zegernyés, hideg az időjárás, a süvöltő hó­vihar havat sodor a szemébe, akkor a mackó koma vígan nekivág az orkánban a zuzmarás rengetegnek. Hiszen már nincs messze a ta­vasz. ... Sajnos, a Kárpátok havasai, Mármaros, Retyezát, a Hargita ezidőszerint mind idegen bitorlók kezén. Személyesen nem áll módunk­ban (ugyan nem is lenne nagyon tanácsos) meggyőződni a híres-neves mackónemzetség gyertyaszentelői szokásairól. Ceonkamagyar­­országon nincs medve. Azaz mégis van. Az állatkertben... Ide látogattunk el tegnap,­ gyertyaszentelő ünnepének verőfényes, csodálatosan enyhe, szinte tavaszias délutánján. Meg kell valla­nunk, néminemű rossz sejtelmekkel, mert hi­szen a gyertyaszentelői szép idő azt jelenti, hogy ő mackósága visszabújik megint a bar­langba. Akkor aztán nem keveredünk ki a hosszú télből. Az sem vigasztalt, mint a ki­váló Brehm és más szakértők mondják, hogy az állatkerti fogságban élő medvék élete sok­ban különbözik szabadságot élvező társaiké­tól. Vonatkozik ez a téli álomra is, hiszen a hosszas rabság meglehetősen átalakítja a ter­mészet. Az állatkerti mackók bizony vígan cammognak télen-nyáron ki és be, hiszen hol van a fővárosi állatkert klímája a retyezáti havas húsz és sokszor még jó néhány fokos hidegétől... Ezúttal azonban úgy tapasztaltuk, hogy a medvék mégis csak alusznak. Két mackó ugyan a rács mögött felállva kéreget elemózsiát az errefelé sétálóktól, de nekik csak ez az elég szorosan vett „lakásuk“ van és nem vonulhat­nak vissza „külön“ lakosztályba. Ellenben a medvebarlangok előtti sziklás térség ütés. Medvének se híre, se hamva. Jóideig várunk és egyszerre az egyik barlang szájánál hatal­mas, barna, bozontos fej jelenik meg. Kijött a medve. Álmosan pislogat a vidám napsütés­ben, majd lassan-lassan közelebb cammog, egé­szen a kőperemig. Itt két lábra áll és két felső mancsát barátságosan összeüti. Kér. Csemegét, mézeskalácsot. Szégyenkezve kiforgatjuk bun­dánk mindkét zsebét, de morzsa sincs benne, amivel a mackó komát megvendégeljük. Pedig hogy várja szegény . .. Azonban hiába. Végül is csalódottan vissza­fordul, megy-megy, amíg csak be nem nyeli ismét a barlang sötét szája. Visszament a medve. Soká lesz még vége a télnek ... S hát a másik ... A mi nagy, ke­gyetlen telünk . . . Mackó koma, a mármarosi havasokban találkozunk-e mi valaha gyertya­szentelőre.­­ (Ellopták és megtalálták Esterházy László herceg autóját.) Esterházy László herceg pa­naszt tett a főkapitányságon ismeretlen tettes ellen autólopás miatt. Esterházy herceg, aki az Úri­ utca 39. számú házban lakik, panaszá­ban elmondotta, hogy szombaton éjszaka a Nemzeti Kaszinó elől, a Kossuth Lajos­ utcá­ból ismeretlen tettes ellopta Bp. 29—616. rend­számú A. P. B. típusú négyüléses sötétkék szinti autóját. Vasárnapról hétfőre virradó éj­szaka az őrszemes rendőr az Erzsébet­ körút 44. számú ház előtt a herceg autóját megtalálta.­­ (Kétszer rálőttek a páris—bordeauxi luxusvonatra.) Angoulêmeból jelentik: A Páris és Bordeaux között közlekedő lu­xusvonatra Reffec állomás közelében is­meretlen tettesek két lövést tettek. A go­lyók átfúrták az egyik kocsi ablakait, de szerencsére senkit sem találtak el. Rövid idő óta ez már a második vasúti merény­let ezen a környéken. Karácsony körül mint emlékezetes, Angoulêm­etől nem messze a sínek csavarjait lazították meg, aminek következtében egy gyorsvonat kisiklott és négy ember megsebesült.­­ (Halálra gázolt a vonat Kismarosnál egy gazdaembert.) Esztergomból jelentik: A Pár­­kánynánáról Budapestre tartó személyvonat Kismarosnál elütötte Pápai József 78 éves gaz­dát. Pápait összeroncsolták a vonat kerekei és a gazda azonnal meghalt. A balesetet, mint a vizsgálat bebizonyította, az öregember vigyázatlansága okozta. Parcellás! Az óbudai református egyház, a Hunor- és Veder­­utcai városi házak közvetlen tőszomszédságában, 88 telekparcellát 100—100 négyszögöles nagyság­ban, négyszögölenként 80—70 pengő vételárban részletre árusít. — Vételi ajánlatok felvételére és a vétel perfektuálására megbízott: Gr. Sárközy Sándor feudajtaa!!, III. kerületi ktr. közjegyző, HL, Fő­ tér 2. D. e. d—2-ig, d. u. 4—Mg. — Aut. 623—52. influenza, vérszegénység, Safe vér £4» 4*0 0E3 ISS általános gyengeség ellen a RADANOVITS-féle CHN­U­MSm 0 KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁRBAN S WWWWMMWa»WW>WMIMHmM»«MI»e«Mtl — (Ahol a polgármester nem akar gyors előléptetést) Szombathelyről jelen­tik: A város közigazgatási bizottsága a minap foglalkozott Ujváry Ede polgár­­mester előléptetési ügyével. A törvényes rendelkezések értelmében a polgármester a XVI. fizetési osztály második fokozatába léphetett volna elő. A törvényhatósági bizottság így is akart határozni, a pol­gármester azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a város szűkös anyagi helyzetére való tekintettel csak a VI. fizetési osz­tály harm­adik fokozatába léptessék elő. A közigazgatási bizottság kénytelen volt ezt a kívánságot honorálni.­­ (Somogyban szép az őszi vetés.) Ka­posvárról jelentik: Somogym­egye gazda­sági felügyelőségének legújabb jelentése szerint a megyében az őszi vetések egyen­letesen kikelte­k, fejlődésük általában szép és erőteljes. Különösen jól megbokrosod­tak, sőt helyenként buják a korai vetések A nyári nagy szárazság miatt elszaporo­dott mezei egerek a vetésekben helyen­ként nagyobb kárt okoztak, a károsodás azonban most már nem terjed tovább, mert az esőzés következtében az egerek általában mindenütt pusztul­óban vannak. A ta­k­arm­ánykészlet nem sok ugyan, de takarékos beosztás mellett a kitelettetésre elegendő lesz. Megkönnyítette a kitelel­­te­tés gondját, hogy a kedvező őszi­ időjá­rás következtében a gazdák jószágaikat a legutóbbi időkig kijárathatták és igy a s­zálastakarmán­yt megtakaríthatták. Az aratási szerződések megkötése mindenütt megkezdődött, a múlt évi feltételek mel­lett.­­ (Eltűnt az alap­kő, amelyet a wa­lesi herceg tett le.) Párisból jelentik: Két évvel ezelőtt az angol trónörökös Párisban járt, hogy letegye az alapkö­vét annak az angol diákpalotának, a­me­lyet a párisi egye­temi városrészben emölnek. A lapok akkor csodálkozva írták, hogy még mal­tert is tett a herceg az alapkőre és pedig meglepő szakértelemmel. Nemrégiben az­után valaki észrevette, hogy az alapkő nincs már a helyén. Felmerült a kérdés, hogy az angol kormány végérvényesen le­mondott-e az építkezésről, vagy pedig va­laki ellopta a követ. A lapok is magukévá tették ezt a kérdést, mire most a rendőr­ség a következő té­nyállást közölte a saj­tóval: A rendőrfőnök utasítására elővi­gyázatosságból hatóságilag elvitették az alapkövet s letétbe helyezték a rendőrségi múzeumban. A hatóságok ugyanis attól tartottak, hogy valamelyik szenvedélyes au­togramgyűjtő előbb-utóbb elemeli a sza­­badonálló követ, mert köztudomású, hogy a kőbezárt papírtekercset a trónörökös sajátkezűén írta alá. . (Rablók szolgálták ki a boltban a közönsé­get.) Londonból jelentik ! A Newyork­ állambeli Buffaloban jó ideig két rabló szolgálta ki a közönséget. A rablók fényes nappal megtámad­ták és egy szekrénybe zárták az üzlet tulajdo­nosát. Midőn zsákmányukkal el akartak illanni, vevők léptek az üzletbe, mire a rablók ritka lélekjelenléttel a pult mögé állva kiszolgálták a közönséget mindaddig, mig az üzlet ki nem ürült s a támadók észrevétlenül távozhattak.­­ (Elfogtak Lüübeckben egy szolnoki gyil­kost.) Lübeckből jelentik: A lübecki rendőrség letartóztatta Kraemer 27 éves budapesti szüle­tésű lakatost, aki ellen nyomós gyam­okok merültek fel, hogy a múlt év augusztusában Szolnokon meggyilkolt két asszonyt.­­ (Olcsó kenyeret és péksüteményt mérnek a váci városházán.) Vácról jelen­tik: A váci városházán a félbarna ke­nyér kilóját 28, a barna kenyér kilóját 19 fillérért, a péksütemény darabját, amely másutt 5 fillér, Vácott 4 fillérért árusítják. Vácon biztosra veszik, hogy a sűtőmesterek ezekhez az árakhoz lesznek kénytelenek igazodni. Töredék és Mimsty részvényt kényszer-, fővárosi- és hadikölcsönt vásárol és ezekre kölcsönt ad BARAA-BANK, Nádor­ utca 26. -i. Telefon : 213—16, 104—67. ———— 6—ftOOORP—99% — (Halálos és életveszedelmes sérüléssel vég­ződött villamos balesetek.) Hétfőn reggel Pestszentlőrincen az Üllői­ út 177. számú ház előtt Kerezsi István szabósegéd fel akart ug­rani egy arra haladó 42-es jelzésű villamosra, de visszaesett, a pótkocsi kerekei alá került és a fején megsérült. Hívták a mentőket, de mire az orvosok megérkeztek, a szerencsét­lenül járt ember meghalt. Holttestét a pestszentlőrinci temető halottasházába vitték.­­ A Lehel­ utca 5. számú ház előtt hétfőn délután a Bp. 35—602 rendszámú teherautó, melyet Steidl István soffőr vezetett, elütötte Lili Simon napszámost, aki agyrázkódást szen­vedett. A napszámost a mentők életveszélyes állapotban a Rókus-kórházba vitték.­­ (Cuvaj volt horvát bán meghalt) Bécsből jelentik: Ivanskai Cuvaj Ede volt horvát bán életének 80-ik évében vasárnap meghalt. Az Egyesült Államok hadseregének legújabb tankja, amely nehéz terepen is hetvenöt kilométeres óránkénti sebességgel tud haladni. Sima úton a százhúsz kilométeres gyorsaságot is eléri. A tank modern gyors­tüzelőkkel és gépfegyverekkel van felszerelve. 9 ­­­Rablótámadásért három évi fegyházt Szegedről jelentik. A szegedi törvényszék há­rom évi fegyházra ítélte Gercsov János 29 éves kötélgyári munkást, aki ellen az ügyész­ség rablás bűntette miatt emelt vádat. Ger­­csov János a múlt év novemberében két ba­­rátjával egy felsővárosi kocsmában mulato­­zott, később csatlakozott a társasághoz egy cigány klarinétos, akivel, mikor már hazafelé tartottak, nézeteltérés támadt. Gercsov és két barátja a klarinétost ,hogy megmotozhassák, a hideg novemberi éjszakában meztelenre vetkőztették, a nála talált pénzt elvették, majd elmenekültek. Az ítélet ellen Gercsov felleb­bezett.­­ (Intézkedések Abaujm­egyében a ta­­vaszi jégtorlódások megakadályozására.) Miskolcról jelentik: A tavaszi jégzajlás minden esztendőben komoly veszedelmet okoz a Felvidéken. Épen ezért Szentimrey Pál abaúj megyei alispán most körrende­letben hívta fel az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a jégtorló­dással kapcsolatos árvízkárok megelőzé­­sére. Elrendelte, hogy a folyóvizek, első­­sorban a Hernád jégkérgét négy métert szélességben ki kell vágni olyan ponto­kon, ahol az előző évek tapasztalatai sze­rint fenékjég képződik, vagy ahol a jég össze szokott torlódni. A munkálatokat a főszolgabíróknak kell ellenőrizni. A rendeltetben úgy intézkedik az alispán, hogy azonnal jelentést kell nála tenni, ha árvízveszedelem esetén a rendelke­zésre álló munkaerő elégtelennek bizo­nyulna, vagy ha katonai segítség kiren­delésére volna szükség.­­ (A franciák is elismerik, hogy Amerikát üzleti érdek vitte a háborúba) Párisból jelen­tik: Az erkölcsi és politikai tanulmányok aka­démiáján Lucien Petit, a francia hitel­bank tisz­teletbeli kormányzója előadást tartott a há­borús adósságokról. Kifejtette, hogy az ame­rikaiak nem csupán ideális lelkesedésből avat­koztak be a háborúba, hanem anyagi érdekből is, mert egyrészt kereskedelmük és iparuk so­kat szenvedett a német búvárnaszádok miatt, másrészt féltették a szövetségeseknek folyósí­tott nagy kölcsöneiket. Ez magyarázza, hogy miért ragaszkodnak az amerikaiak olyan me­reven a háborús adósságok visszafizetéséhez. Az előadó annak a reményének adott kifeje­zést, hogy előbb-utóbb Amerikában is belátják a mostani állapot hátrányait, amelyek Ame­rikát is látják és fel fogják ismerni, hogy ha­ az adósságok visszafizetése terén áldozatot hoznak, ezzel csak nyernek, mert előmoz­dítják a politikai megnyugvást és a világ pénzügyi talpraállítását.­­ (A közismert és közkedvelt KÉVE ruházati áruház, Budapest, IV., Kossuth Lajos­ utca 20) február 3-tól kezdődően 10 napos leltári vá­sárt rendez, amelyen rendkívül olcsó árakkal lepi meg a közönséget. A kiváló minőségű oxford férfiingeket az áruház 4.80, selyem­harisnyát L58, cipőket már 10 pengőtől kezdve bocsát a fogyasztóközönség rendelkezésére. Nem kétséges, hogy a leltári vásárnak óriási sikere lesz, mert ruházati szükségletét ennél, az áruháznál már eddig is bárki a legnagyobb megelégedésére elégíthető ki s most a leszállí­tott árak mellett még többen fognak igye­kezni, hogy a kedvező alkalmat kihasználják és a jónevű cégnél szükséges bevásárlásaikat elvégezzék. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az áruház leltári vásáráról lapunkban megjelent hirdetését.­­ (Éjszakai rablótámadás) Reismann Malvin 54 éves magánzónő, aki a Kárpát­ utca 8. sz. házban lakik, bejelentette a főkapitányságon, hogy szombaton éjszaka hazafelé igyekezett. Közel a lakásához ismeretlen fiatalember eléje ugrott, kirántotta kezéből kézitáskáját s azzal elmenekült. A retikülben 150 pengő készpénz, a Magyar Általános Hitelbank ál­­tal kiállított, 30 angol fontról szóló utalvány, egy csontkeretes szemüveg és egy arany lorgnon volt. A rendőrség eljárást indított. ­ Számos női bajnál a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi kli­nikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rend­kívül egyhe hatású Ferenc József vizet külö­nösen a szülészeti osztályon a legjobb siker­rel alkalmazzák. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer­­üzletekben kapható. NYILVÁNTARTJUK az összes budapesti és környéki eladó ingat­lanokat és földbirtokokat. Ha ingatlan­ venni vagy eladni óhajt, forduljon híz a­le­mm­il hozzánk. Leggyorsabb, legmegbízhatóbb elintézés. 13“ Előzetes költség nincs. ‘V? Családi házak, villák, telkek, titoklakások bemutatása bármely időben. KÖZPONTI INGATLANFORGALMI IRODA .L’OAPOrT, V., KIP.‘KVSO*UTCA 1» Felefőn­­ Automata 127—47. 180—06.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék