Ujság, 1927. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-12 / 182. szám

PÉNTEK. 1927 AUGUSZTUS 12 ÚJSÁG Vadász Miklós halála Megdöbbentő váratlansággal érkezett a pá­risi szomorú távirat. Vadász Miklós, a világ­hírű magyar festőművész, 42 éves korában egy közkórház kiilönszobájában meghalt. Már hosszabb ideje betegeskedett. Tüdőgyulladás támadta meg az amerikai erőltetett munkában elgyengült szervezetét. Sokáig válságos állapot­ban volt, élet és halál között lebegett, amikor néhány hét előtt barátai és tisztelői nagy tábo­rának örömére jobbraíordult az állapota. Most már bizni kellett Vadász Miklós felgyó­gyulásában, akinek a köhögése megenyhült, láza alábbszállt, kedélye visszatért, ereje gya­rapodott s akiről úgy tetszett, hogy a teljes gyógyulás útjára lép. Nem igy történt. Egy éjszakán váratlanul ismét visszatért a már múlófélben levő tüdő­­gyulladás és rombolóan hatalmasodott el rajta a betegség. Tegnap, mint egy rövid párisi táv­iratunk már jelentette, hosszú szenvedés után meghalt. Betegágyánál betegsége kezdetétől fogva halála pillanatáig felváltva őrködött öccse, Vadász István, a Mikiplione negii gra­mofon zseniális konstruklora, Bazár Gitta, a Vígszínház volt művésznője, aki legrégibb baráti köréhez tartozott, Vértes Marcel, a Pá­risban élő híres karrikaturista és Basch Andor festőművész. Ök vigasztalták a kinos betegsége ideje alatt és hozzájuk intézte elhaló búcsú­szavait. Vadász Miklós rajzolói érdemeiről ebből az alkalomból szinte fölösleges beszélni. Egyike volt a legkiválóbb magyar rajzölómüvészek­­nek, aki egyéni stílusával, finom naturalizmu­sával mindjárt díszes pályája elején feltűnt. Számtalan rajzát, portréját, genreképét közöl­ték a napilapok, köztük számosat az Újság. Tekintélye nőttön-nött. Királyok rajzoltatták meg vele portréikat: Ferdinánd bolgár király trónörökös korában, IV. Károly. Számtalan történeti alak és előkelő politikus arcvonásait örökítette meg Vadász Miklós finom rajzcer'u­­zája. Legnagyobb elismerése az volt, hogy 7. Ferenc József maga is megrajzoltatta vele portréját, aki pedig sohasem tűrte, hogy raj­zolják. Már évtizedek óta nem fogadott egyet­len művészt sem, amikor a háború második évében Vadász Miklóst megtisztelte azzal, hogy modellt ült neki. Ezt. a világtörténelmi nevezetességű portrét mutatjuk be ezen a lapon egy másik kitűnő rajzával együtt, amelyet a világ legünnepel­­tebb művésznőjéről, Jeritza Máriáról készített. Jeritza ezt a rajzot mondja legjobban sikerült portréjának. Számos művészi és társadalmi személyiségről, a high life asszonyairól készí­tett portrékat, amelyek nemcsak fényes er­kölcsi elismerést, hanem tekintélves anyagi sikert is hoztak ennek az istenáldotta művész-1 nek. Sikerei külföldön csak nőttek. Amerika világhirességci szinte tolongtak a műtermében. Egyike volt Amerika legkeresettebb portréis­­táinak. Az amerikai ut Vadász számára min­denképen kedvezően végződött. Hiszen meg­nyílt számára a világhír és özönlöttek hozzá a dollárhonoráriumok. Öccse, Vadász István, közben megkonstruálta a Mikiplionet, a leg­zseniálisabb kis gramofont, amelyet bátyja becézőnevóröl nevezett el. Az uj találmány is szépen jövedelmezett és a hajdan anyagi gon­dokkal kiizködő művész békés jómódban és az ünnepéltetés középpontjában élhetett. Alkotóereje teljességében, népszerűsége legmagasabb fokán érte a halál. Tetemét, amennyiben lehetséges lesz, haza fogják szál­lítani. Egyik párisi barátja már levelet irt eb­ben az ügyben budapesti rokonságához, akik­kel a hazahozatal és díszes temetés részleteit fogják megbeszélni. ritják a teljes felelősséget és újból téboly­dába záratják. Ezek mellett a fenyegetések mellett Knotek dr. hamarosan megállapította, hogy mind Sikorsky, mind Klcpctar dr. Mi-* chalko hipnotikus befolyása alatt áll. Rendőr­­orvosi szuggesztió fogja tehát felszabadítani mind a kettőt e: alól a befolyás alól. x Kísérteties éjszaka a Vág partján Sikorsky vallomása után bevezették Mi­rháikét és Knotek miniszteri tanácsos felszó­lítására Sikorsky most már bűntársának jc-> lettlétében folytatta elbeszélését. Elmondotta, hogy ennek ai évnek a februárjában Michalko levelet kapott az apjától, amelyben közölte vele, hogy a lakás melletti réten női ruhát ta­lált. Michalkót nagyon megrendítette a levél és félt. hogy Vörösmarty Margit maradványai is esetleg napfényre kerülnek. Sikorsky tár­saságában tehát leutazott Csorbára és együtt felkeresték a régi sirt. Sikorsky őrt állt, inig Michalko a kövek között, az iszapban felku­tatta a holttestet. Sikorsky hajmeresztő rész­letességgel mesélte cl, hogy Michalko a lábá­nál fogva kihúzta a sárból a tetemet és at oszladozó testrészeket darabokra szaggatta. X csontok nagyrészét két kő közölt morzsolta szét. Ami maradt, betaposta az iszap közé, sőt néhány testrészt a patakba is beledobott. Ez a borzalmas magyarázat vet fényt arra a körülményre is, hogy a holttest részeit igen széles körzetben találták meg. «Ne hazudj, csirkefogó!» Michalko eleinte nyugodtan hallgatta Si­korsky vallomását, fölényesen mosolygott és kissé gúnyosan kérdezte meg Knotek minisz­teri tanácsostól, hogy mi öröme telik cyy bőr-i töntöltelék vallomásaiban, akit már sikkasz­tásért és zsarolásért is elítéltek, sőt már az örültek házának a lakója is volt. Később mind idegesebbé vált, szúrós tekintetét Síkor-; skyra szegezte és haragosán reá kiáltott: I — Ne hazudj csirkefogó! i Sikorsky láthatóan összerezzent, mire Kno­tek dr. azonnal félbeszakította a vallatást és a rendörorvos közreműködésével megnyug­tatta a töredelmes bűnöst. Michalkót pedig figyelmeztette, hogy ne tekintsen Sikorskyra. Mikor Sikorsky befejezte vallomását, Mi-i chalko megvonogatta a vállát és kijelentette, hogy Sikorsky notórius hazudozó, aki ezeket I a borzalmas részleteket bizonyára valami Tébolydával fenyegette meg Michalko és a félénk Sikorskyt, ha a rendőrségen vallani meri Mind a két bűntárs Michalko hipnotikus befolyása alatt áll — Nem vezetett eredményre a szembesítés — Két férfi tavaly szeptemberben eladta Vörösmarty Margit hajójegyét — Michalko apja találta meg az elásott női ruhát Sikorsky uj koronatanút jelentett be Prága, augusztus 11. (Az Újság tudósító­jától.) Mint valami fantasztikus detektivre­­gény, óráról-órára nő és szélesedik a világ­­szenzáció ju prágai bünper. Az egyszerű gyil­kosságot kiszélesíti és felfokozza a sok titok­zatos körülmény és jelentőségét megnöveszti, hogy abban mint bűnösök Írók és újságírók szerepelnek. Az egész világsajtó részletesen foglalkozik a bűnüggyel s a legnagyobb la­pokban kriminológusok, pszichiáterek és publicisták igyekeznek megfejteni a rejtélyt, hogy a három fiatalember, aki az uj cseh ál­lamban jelentős szerepet vívott ki magának, hogyan határozhatta el ilyen konokul és kí­méletlenül a rablást cs a gyilkosságot. Mi­chalko, Klepetar dr. és Sikorsky ma már az egész világ minden pszichiátere számára lé­lektani rejtély és döntő bizonyíték, hogy a hábomelötti lélekvizsgálat minden eredmé­nyét megdönti a hábormitáni pszichózis. Szembesítik a gyilkosokat De miközben jogászok, orvosok és írók vitatkoznak a gyilkosság lélektani momentu­main, a prágai rendőrség gyorsvonatsebesség­­gel tisztázza a még homályba burkolt részlete­ket. A cseh bűnügyi rendőrség a krivánaljai nyomozás eredményeit teljesen kielégítőnek tartja és egyelőre Michalko cs Klepetár dr. tetcmrehioásától eltekint. A nyomozás súly­pontja tehát ismét Prágába került át. ahol Knotek miniszteri tanácsos, detektiví'őnök el­rendelte a bűntársak szembesítését, mert csak­is ezen az alapon várja, hogy a bűncselek­mény résztvevőinek egyes cselekménye kellő­képpen tisztázódjék. Michalko fölényes Először Michalkót hallgatta ki. Vörösmarty Margit volt vőlegénye minden faggatás elől fölényesen kitért s a kercszlkérdésckct nevelve hárította el. Még akkor sem vesztette el lélek­jelenlétét, mikor megmutatták neki azt a fény­képet, amit a rendőrség Krivánalján Vörös­marty Margit hullamaradványainak megtalálá­sáról vett fel. Konokul megmaradt vallomása mellett, hogy menyasszonyának tartózkodása helyéről fogalma sincs. Lehel, hogy valóban gyilkosság áldozatául esett, de abban az eset­ben egész biztosan Sikorsky tette cl láb alól. Maguk a nyomozó hatóságok is meggyőződtek róla, hogy Michalkót csakis bizonyítékokkal kényszeríthetik vallomásra. Pedig ezek a bizonyítékok hihetetlenül gyorsan szaporodnak. Michalkóval szemben döntő bizonyságul szolgál apjána kmai vallo­mása, amely az egész bűncselekménynek egy igen fontos és eddig nem ismert részletét vilá­gította meg. Az öreg Michalko ennek az évnek a tavaszán kunyhójában, Vazsecen összetépett I női ruhát talált. Azonnal levelet irt fiának Prágába, aki a következő nap leutazott Vazsecre s magához vette a női ruhát. I Ez a vallomás döntő jelentőséggel bír, mert Sikorsky állításai szerint, mikor Vörösmarty Margitot a Csorbató mellett a híres orgián meggyilkolták, előbb u ruháját leszaggatták róla. Michalko, mikor apja vallomását elébe terjesztették, kijelentette, hogy az öreg rosszul emlékszik és csak finom férfifehérnemüröl, nem pedig női ruhákról volt szó. Sikorsky fél a tébolydából Knotek miniszteri tanácsos, aki Cse­­lanszky dr.-nak, a bűnügyi osztály vezetőjé­nek társaságában vezeti a nyomozást, a szem-’ besités előtt még külön kihallgatta Sikorskyt. Sikorsky ezen a kihallgatáson több fontos adattal egészítette ki eddigi vallomásait. Kije­lentette, hogy a bűncselekmény karrierjét de­rékon törte, tehát az élet már reá nézve semmi értékkel nem bír és nincs is miért, hogy hazudjék. Hogy eddig is némely rész­letre nézve nem tett töredelmes vallomást, csupán azért történt, mert Michalko és Kle­petar dr. megfenyegette, hogy ha vall, reáhá­detektivregengben olvasta. Sikorsky koronatanút jelent be Mikor Michalko gúnyosan meghazudtolta Sikorsky vallomását, Sikorsky felpattant a helyéről és kijelentette, hogy Michalko ellen döntő bizonyítékot produkál. A múlt év julius 20-án ugyanis Michalkóval és Klepetárral együtt utazott haza Csorbáról Prágába s a vonaton találkozott egy ismerősével, akinek a két urat be is mulatta. Sikorsky megmondta a fontos tanú nevét és pontos lakcímét s ezeknek az adatoknak a birtokában a rendőr­ség ma ki is hallgatja az ismeretlen utast, aki vallomásával Michalko és Klepetár eddigi ali­bijét megdöntheti. De már is megdől Kiepe­­fárnak egyik alibi-igazolása, mert Vazsecen Michalkót az év folyamán két férfi társasá­gában látták, akik közül az egyiknek a sze­mély-leírása pontosan a prágai orvosra illik. Michalko bevallja, hogy Vazsecen járt A felhalmozódó adatokkal szemben Mi­chalko szükségesnek látta, hogy részben be­ismerő vallomást tegyen. Beismerte, hogy; ennek az évnek májusában Vazsecen járt, ahol családi ügyeket intézett el: Ez a vallomás azért fontos, mert május havában találta meg az öreg Michalko Vörösmarty Margit ruháit. De Michalkóval szemben súlyos objektív bi­zonyíték, Vörösmarty Margit hajójegye is. A1 mai nap folyamán ugyanis a rendőrségen je- I lentkezett az együk hajóstársaság alkalma- I zottja, aki bejelentette, hogy a múlt év szép- I tembercben két férfi, akinek személyazonos­­j fúgát eddig nem sikerült megállapítani, 108 I dollárért eladott egy hajójegyet, amely Vörös­marty Margit nevére szólt. A tisztviselő cmlé- Ikezetböl személvleirást adott egyik férfiról és leírta, hogy széles, feketekeretü pápaszemet hordott. Ez a leírás Klepetár dr.-ra illik. Klepetár dr. hipnotikus befolyás alatt Hallatlan drámai körülmények között tör­tént meg Michalko és Klepetár dr. szembesi­­lése. Mikor a fiatal orvost Knotek dr. elé ve­zették, egész nyugodtan viselkedett és kije- I lentelte, hogy, hajlandó a rendőrségnek meg- I adni minden felvilágosítást. Mikor azonban [Michalko a szobába lépett, Klepetár dr.-t re­megés fogta el és többet egy hangot sem lehe­tett kivenni belőle. Michalko egész idő alatt: éles és szúrós szemekkel nézte Klepetár dr.-t. Ekkor Cselánsky dr. rendőrtanácsos hirtelen Klepetárhoz lépett, megragadta a vállait és ' energikusan reá kiáltott: — Doktor ur, emlékezzék csak vissza, | szedje össze minden erejét és mondja meg Michalkónak az igazságot. Klepetár kiegyenesedett és harsogva kiál­totta: — Vallani akarok, vallani akarok! A következő pillanatban azonban sirógörcs fogta el, láthatóan ismét Michalko befolyása 1 alá került és többé egy szót sem lehetett kicsi­karni belőle. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék