Ujság, 1929. október (5. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-27 / 245. szám

16 ÚJSÁG VASÁRNAP, 1929 OKTÓBER 27 2*2-4 Uj városrész alakult a Lipótvárosban HÁNYFÉLEKÉPPEN LEMET 1 PENGŐT APRÓPÉNZRE FELVÁLTANI? EZEN TÖR­TÉK A FEJÜKET A MATEMATIKAVER­SENY RÉSZTVEVŐI Szombaton délután rendezte a Piarista-főgim­náziumban az Eötvös Loránd Matematikai és Fi­zikai Társulat ezcvi matematikai versnyét, amelyen azok ve­hettek részt, akik 1929-ben érettsé­giztek Ez volt a harmincharmadik verseny a társulat fennállása óta. Valamikor béké­ben a győztes ju talma egy kis selyemzacskó volt, amelyben néhány aranypénz csör­gött. Most is pénzdijat kap a győztes, csakhogy nem selyem zacskóban nyújtják át, nem is ara­nyat, hanem valami kevés papírpénzt, mert most bizony nem igen nagyon gazdng a társulat. Délután három órakor huszonegyen jelentkez­tek a versenyre. Hat leány és tizenöt fiú. Egész halom könyvvel, füzettel jelentek meg, mert min­dennemű segédeszköz használata szabad volt. Va­lamennyit szigorúan igazoltatják, hogy ebben az évben érettségiztek-e és az érettségi bizonyítvány mindegyiknél matematika: .jeles. Ez ugyan mel­lékes, de a versenyt vezető tanár mégis megelé­gedetten dörzsöli a kezét. Kihirdetik, hogy négy órai idő áll mindenki rendelkezésére és nem az a győztes, aki legelőször kész, hanem aki leg­tökéletesebben oldja meg a feladatot. Sietni tehát nem kell. Felírják a táblára a bárom tételt és a verseny­zőket elhelyezik a padsorokban. A fiukat szét­ültetik, a leányok viszont egymás mellé kerülnek. A munka nagy izgalom közben megkezdődik. Legtöbbjének lámpaláza van, különösen egy szemüveges fiatalember izeg-mozog sokat az első sorban. Nagyon meg lehet illetődve, mert ceru­záját tintába mártja és tollát akarja meg­­heyyezni. Azután előhúzza a «Matematikus a mellény zsebben* cimü fiizetkét és talán azt nézi meg benne, hogy mennyi 2X2? Legalább is olyan nagy' lámpaláza van. Most az első feladatot számítják. A kérdés a következő: Hányféleképpen lehet egy pengőt aprópénzre felváltani''! Csekélység — ehhez talán egy emberélet kell, ha minden variációt fel kell sorolni. A legegyszerűbb talán igy válaszolni a kérdésre, hogy az ember előhúzza a pénztárcáját, belenéz és azt mondja: — Sajnálom, nincs aprópénzem! Csakhogy a szegény versenyzőknek papíron kell a kérdésre felelniük. Most valamennyien nagyon smucigak, mert filléreket számitgatnak. A másik két kérdés roppant komplikálj. Egy' matematikai és mértani feladat, még ránézni is nehéz. A fiuk szorgalmasan dolgoznak, mig a leá­nyok sokat sugdolóznak. Bizonyára segítenek egymásnak, de amikor közelebb megyünk, meg­lepve halljuk: — Kettőig táncoltunk, azután a Pista háza­lásért bennünket. No szépen vágyóink, gondoljuk. Különben ilyesmin nem lehet csodálkozni, ezek már érettségizett nagy kis­asszonyok. A hat kö­zött három fekete, egy barna és kettő szőke. A fiuk inkább az utóbbiaknak segítenek, természetesen Loos­­nak itt is igaza van: ^Szőkék előnyben*. A hat leány közül kettő­nek szemüvege van. Általában sok a szem­üveges, ugylátszik a szemüveg egyik kelléke a számolóképességnek. Most már legalább tudom, miért vagyok rossz matematikus. Amig a huszonegy szorgalmasan dolgozik, ki­surranunk az ajtón. A villamoson a kalauz szól: — Sajnálom, nincs aprópénzem, tessék Ie­­szállni, vagy aprót adni. Nézegetem kezemben a pengőt és eszembe jut a matematikai verseny. Sokan vagyunk, akik nem tudunk felváltani egy pengőt Ladányi Lóránt Szenzációs bunda árak Petőfi Sándor-utca 9 Villányi szűcsnél Bejárat Pilvax-köz — Tost Gyula halála. Bányavölgyi Tost Gyula v. b. t. t., ny. közoktatásügyi miniszter életének nyolvannegyedik évében hosszas be­tegség után Budapesten meghalt. Huszonnégy éves korában jutott mandátumhoz a zborói kerületben, amelyet három cikluson át kép­viselt a parlamentben. Később a kultusz­minisztériumban teljesített szolgálatot, majd 1905-ben Fejérváry Géza báró kabinetjében elvállalta a kultuszminiszteri tárcát. Érdemei­nek elismeréséül megkapta a magyar nemes­séget, a Lipótrend lovagkeresztjét s végül a titkos tanácsosi méltóságot. Régi cukorbaja okozta halálát. Október 27-én, vasárnap dél után bárom órakor temetik az uj köztemető balottasházából. Palotasorok a nemrégen üres telkeken — A Phönix-bérház hatalmas arányai A főváros az utóbbi években uj palota­­sorral bővült. A Lipótvárosnak a Pannónia-, Katona József- és Tátra-utcák közölt elterülő részén, amely a háború előtt üres telekkom­plexum volt, uj városrész épüli fel A hatal­mas bérházak szinte egyik napról a másikra varázslódtak elő az üres telkekből és ma már ez a városrész a lüktető élet képét mutatja. Mindenütt hatalmas áruházak és iparosmü­­helyek szolgálják a közönség kényelmét. Az uj városrészben most állítják fel az első gyógyszertárat is és az uj bérházak sora még mindig tovább épül. Most is még két-három nagy bérházépítkezés munkáin dolgoznak és igy kétségtelen, hogy ez a nagyarányú lipót­városi épilkezési tevékenység nagyban hozzá járult eddig is ahhoz, hogy a fővárosi kö zönség lakásszükséglete az uj és modern la kások termelésével lényegesen enyhült. Az uj bérházak már mind a modern épit kezés szabályait tartották szem előtt és főleg azt a szempontot akarták érvényesíteni, hogy a középosztály egészséges, a viszonyokhoz képest olcsó és kényelmes lakásokhoz jusson. Ezekben az uj épületekben sehol sem látjuk a bérkaszárnyák fojtott levegőjű tömeglaká­sait és összezsufoltságát. Mindenütt levegő és higiénia uralkodik Meg a kétszobás lakások is kényelmes fürdőszobákkal rendelkeznek és az egész lakásbeosztás úgy történt meg, hogy a lakók lehetőleg ne - érezzék a bér­kaszárnyák kellemetlen tultömöttségét... Ennek az uj városrésznek egyik legmonu­­mentálisabb alkotása a Phönix Életbiztosító Társaságnak ugyancsak a Pannónia-, Katona József-, Tátra- és a Phönix-utcákban felépí­tett hat épületből álló hatalmas bérházpalo­­tája. Ez a hatalmas épülettömb méreteiben a nagy metropolisok felhőkarcolóit közelíti meg. A nagy bérpalotában negyven üzlet­­helyiség, száznegyvenhat bérlakás van, vagyis átlagban hatszáz ember lakja. A bérpalota belsejében gyönyörű park díszeleg szökő­kút tál — a nagy bérház-kolosszus tüdeje. A lakókat nyolc személyfelvonó, tizenkét motoros mosókonyha és hat száriíókamara szolgálja. A házban nincs nyitott folyosó, mert minden lakás lépcsőházból nyílik. Az összes lakásokat hall egészíti ki és központi fűtés, valamint melegvizszolgáltatás teszi kényelmessé. A bér­palotacsoport — és ez a legérdekesebb az egész építkezési megoldásban — önmagában j zárt kis városrészt képez. A magyar munkának és a magyar tehet­ségnek a dokumentuma ez az építkezés, amely a magyar iparosok egész seregét foglalkoz­tatta és sokszáz munkásnak adottá kenyeret. Az építkezésben résztvett iparosok és vállal­kozók közül ki kell emelnünk az Ast Ede és Társai Vasbetonépitési Rész­vénytársaságot, amely az építkezésben ge­nerálvállalkozói minőségben vett részt Hogy a generálvállalkozó Ast Ede és Társai cég milyen hatalmas munkát végzett, annak il­lusztrálására szolgáljon a következő néhány adat: 18.000 köbméter földmozgósitás tör­tént, 220 vagon porilandcement és 3,500.000 tégla használtatott fel. Az épület födémezésé­­nét legnagyobbrészt az „Ast Moliins“-rend­­szerii födém nyert alkalmazást. Roscnberg és Oller ötven év óta fennálló' cég végezte a bérház üvegezési munkálatait. A Rosenberg és Oller cég egyébként szerződé­ses szállítója az összes nagyobb biztosító­társaságoknak. Ez a cég szállította a nagy budapesti kávéházak és szállodák üveg- és tükörberendezéseit, igy az Oslende, az Ab­bázia és a Weingruber kávéházak és többek között a Rellevue-szálló stb. berendezéseit is A cég a Phönix bérháznál is dicséretes telje silményt végzett. A Nasici Tanningyár és Gőzfürész Rész­vénytársaság a Phönix bérházkomplexum ré­szére a szükséges parketta-anyagot szállí­totta. illetve végezte a hat bérháznak meg­felelő épülettömb parkettázói munkáit. A cég most is olyan anyagot adott és munkát vég­zett, anfely úgy az építtető, mint a beköltö­zött lakók elismerését egyaránt kiváltotta. Jónké Kálmán cég, aki a Margitsziget parkírozásánál is közreműködött, a modern kertépítő technika minden lehetőségét ki­használva, végezte a Phönix-udvar gyönyörű parkirozási megoldását. A cég ezzel a telje­sítményével is kiváló kertépítő munkáját mu­tatta meg. Mint minden modern épületben, a Phönix­­házakban is motorikus mosó- és facsarógépek és gázfőzőüstökben végzik a fehérnemű mosá­sát. Tizenkét teljesen felszerelt modern gép mosóberendezés áll a lakók rendelkezésére, amelyekben egy napon 24 lakó végezheti el teljes egyhavi fehérnemiiszükségletét, amely még ugyanaz napon szárad meg a gőzszári tóban és készen mángorolható a „Hermusin"­­mángorlón. E berendezéseket a Magyar Moső- és Fertőtlenítő Gépgyár Részvénytársaság Rudapcst, 111., Lajos-utca 115. szállította. — Reformáció emlékünnep. Október hó 31-én rendezi a Bethlen Gábor Szövetség a pesti és budai Vigadóban délután pontosan 6 órai kez­dettel — a kiszorultak részére a Deák-téri és Szi­lágyi Dczső-téri templomokban Ví 7 órai kezdet­tel — a reformáció emlékünnepet. A két Viga­dóban rendezendő ünnepélyen csak belépő je­gyekkel lehet megjelenni. A pesti Vigadó szóno­kai Raffay Sándor dr. ev. püspök, Geduty Hen­rik dr. ev. püspök, Szabó Sándor dr., ny. főispán, orsz. képviselő, Miklós Elemér dr. vezérigazgató, a Bethlen Gábor Szövetség társelnökei és Csiky Gábor dr. unitárius missziói lelkész. Közremű­ködnek a ref. Gotidimel énekkar és Zalánfy Ala­dár orgonamiivész. A budai Vigadó szónokai; Barla-Szabó József dr., OTI ig. főorvos, vitéz Raics Károly ny. altábornagy, a Bethlen Gábor Szövetség társelnökei, Prőhle Vilmos dr. egyetemi tanár, Szabó Imre, Kemény Lajos ref. és ev. fa­sori lelkészek. Közreműködik az Országos Luther Szövetség vegyeskara és Árokhátg Béla orgona művész. A Deák-téri és Szilágyi Dczső-téri lemp lomokban vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr.. ev. lelkész és Nagy Sándor dr., ref. teol. tanár, püspöki irodaigazgató, illetve Haypál Béla ref. lelkész és Vidovszky Kálmán ev. lelkész tartanak beszédet. A rend fentartásáról Kutas Emil csapat­­parancsnok vezetése alatt mintegy 350 protes­táns cserkészekből álló cserkészcsapat fog gon­doskodni. Az ünnepély rendezésével kapcsolatban bárminemű kérelemmel kéretik a Bethlen Gábor Szövetség titkári hivatalához (IV., Királyi Pál­­utca 9. Telefon: Automata 841—98) fordulni. — Mánvoki-képct vásároltak a Művészeti Mú­zeumok Barátai. A Művészeti Múzeumok Barátai­nak Egyesülete október 22-cn Végh Gyula mú­zeumi főigazgató elnöklete alatt választmányi ülést tartott és ezen elhatározta, hogy megvásá­rolja a Szépművészeti Muzeum részére Mányokv Adómnak, II. Rákóczi Ferenc fejedelem, majd később a szász király udvari festőjének egy női arcképét, amely Swihowska bárönét, a lengyel arisztokráciának egy bájos hölgytagját ábrázolja. A kép, amelyet Mányoky 1747-ben festett, a mű­vész késői korszakának legjobb termékeihez tar­tozik. Eddig drezdai magántulajdonban volt. HORTOBÁGYI JUHTURÓ ^ — Reithoffer Lalim kereskedelmi tanácsos meghall. Folyó hó 20-án 63 éves korában meghalt Reithoffer Lajos kereskedelmi tanácsos, a Reithoffer József fiai rt. gummi- és kábelgyár alelnőke és az Egy. Wimpassing gmnmi­­gyárak fciügyelűbizoitsági tagja. Mint az osztrák gummi­­ipar egyik vezető féríia, a gummigyórtás fellendítése kö­rül jelentékeny érdemeket szerzett. Egyik fia, János, igaz­gatója a Reilhoffer gummi- és kábelgyárnak, másik fia a háborúban elesett. Reithoffer elnöke is volt a bécsi Automobil Clubnak és ennek fellendítése körül is nagy része volt. — Megkerült az etiópot mtotorkerékpár. Lusz­­tig Alfréd klinikai orvos, aki a Hollán-utca 9. számú házban lakik, tegnap este bejelentette a főkapitányságon, hogy a Bp. 81—928. oldalülé­ses Indián gyártmányú motorkerékpárját a Hol­­lán-utca 9. sz. ház elöl ismeretlen tettes ellopta. A rendőrség azonnal nyomozást indított. Éjjel 11 óra tájban a Váci-uton szolgálatot teljesítő rendőr feltartóztatta a kérdéses motorkerékpárt, amely Budapestről jött. A motorkerékpár utasai leugrállak a gépről és elmenekültek. A megkerült motorkerékpárt átadták tulajdonosának s a rend­őrség a nyomozást folytatja. — A Magyar Mérnök- és Épitészegylet mfl- és középitési szakosztálya november 8-án, hétfőn délután fél 7 órakor együttes ülést tart, melynek napirendjén szerepel a tervpályázati szabályzat rendelettervezetének folytatólagos részletes tár­gyalása. — Négyszáz embert foglalkoztat majd a szellemi szükségmunka. Megírta az Újság, hogy a főváros jövőre mégis megismétli a szel­lemi szükségmunka^ akciót. A városházi pár­tok ugyanis erélyesen követelték a szellemi pályák munkanélkülijeinek ilymódon való foglalkoztatását s akciójuk sikerrel is járt. A jövő évi költségvetésben megfelelő összeget irányoztak elő szellemi szükségmunkára. Most Gallina Frigyes tanácsnok ügy nyilatkozott, hogy előreláthatóan iOO személyt tudnak majd öt hónapon keresztül foglalkoztatni a szükségmunka akcióban, akik, mint eddig, ezúttal is nyolcvan pengő havifizetést kapnak majd A szellemi szükségmunka előrelátha­tóan jövő év januárjában indul meg. _ A rendőri riporterek uj szindikusai. A budapesti napilapok rendőri rovatvezetőinek szindikátusa a lemondott régi elnökség helyébe uj háromtagú vezetőséget választott Bérény Imre, Páll József és Turcsányi Gyula személyében. — Kiosztották a rendőrség tagjainak a ki­tüntetéseket. Jelentettük, hogy a rendőrség tízéves jubileuma alkalmából a tisztviselői, felügyelői és detektivkar számos tagja kapott kiiüntetést. A kitüntetéseket ma délelőtt osz­totta ki a belügyminiszter a mosonyiutcai laktanya udvarán ünnepélyes keretek között. — László cs Fekete cég a jelenlegi évadban is megszerezte a vezetés pálmáját, melynek bizony­ságául szolgál azon tény, hogy az érdeklődők raja reggeltől záróráig lep: el földszinti helyisé­geit. A főnökség a személyzettel karöltve, a leg­nagyobb előzékenységgel és szeretettel mutatja be a cég elragadónál elragadóbb őszi és téli szövet­­újdonságait és ennek tulajdonítható az üzletben minden időben tapasztalható élénk forgalom. — Leesett a kalauz a villamosról. A Buda­­keszi-ut 2. számú ház előtt János Szilárd kalauz a 4-es jelzésű villamosról menetközben leesett. Agyrázkódást szenvedett. Hordágyon szállították a közeli Uj Szent János-kórházba. Állapota élet­­veszélyes. — Halálozás. Vutskils György dr., a keszthelyi premontrei gimnázium nyugalmazott tanára, 24-én meghalt. Valkói Valkovszky Elek ny. táblabiró, október 25-én 86 éves korában Budapesten meghalt. Temetése va­sárnap délután órakor lesz a farkasréti temetőben. — A zsidó nő szakácskönyve minden háziasszonynak igazi barátja, tanácsadója egész életen át. E 380 oldalas, 1200 kipróbált receptet Lartalmazó. pompásan összeállí­tott munkát alapos gondossággal és mindenre kiterjedő ügyelemmel Rosenfeld Mártonné Span Aranka irta. A nagyszerű munkából a mai gazdasági viszonyoknak meg­felelően a legegyszerűbbtől a legkényesebb Ízlést is ki­­elégithetően süthet-füzhet a háziasszony. A könyv Út­mutatója. segítőtársa minden asszonynak. Ezen most megjelent szakácskönyvről bérmentve küld részletes is­mertetőt: Erdő József hirdetési irodája, Budapest, II., Vitéz-utca 2. — Dr. Lakatos-szanatórium — Villa Jeanette — Abbáziában egész éven át teljes üzemben. Lemér­sékelt penzióárak az őszi idényre. — Még 10 évvel ezelőtt csak a gazdag ember en­gedhette meg magának azt a luxust, melyet a szőrmeviselet jelenteit. A technika hatalmas fel­lendülése azonban természetszerűleg ezen a téren is érezteti hatását, amennyiben olyan eljárásokat találtak ki, melyek az azelőtt tekintetbe nem vett tömegbőröket általános viseletté alkalmassá tet­ték. Ma már tehát mindenki hozzájuthat olcsó pénzért szőrméhez és divatos és Ízléses bundák­hoz. A legolcsóbb forrást és a legjobb minőségű képesiiett szűcsök által készített bundákat Mol­nár Gyula szőrmeáruházában (VII., Rákóczi-ut 22) találjuk. Bővebbet mai hirdetésében. — A Greinitz Pirkner Vaskereskedeimi és Ipari rt megvásárolta a világhírű eredeti Wertheim-gyárt­­mányok kizárólagos magyarországi gyártási jo­gát. Gyártja a YVerlheim-pénzszekrényeket, a leg­modernebb tüzmentes könyv- és okmányszekré­nyeket, kartolékszekrcnycket, kazettákat ég spe­ciális zárakat, — Pályázat, melyen mindenki nyer. Lapunk mai szá­mában megjelent a Meister szappangyár hirdetési szöveg­­pályázátának illusztrációja. Aki az illusztrációhoz a hiányzó szöveg helyébe a legötletesebb szöveget írja, az 60 kg. valódi Meister szappant kap ingyen és bérmentve. Ezenkívül még két ötietes szöveget jutalmaz a Meister szappangyár (Budapest, IX., Soroksári ut 47—49) ab 30 kg. valódi Meister szappannal. Aki a rajzban levő hibát megtalálja, az — tekintet nélkül arra. hogy a hirdetési szövetpályázaton részt vesz-c vagy sem — 1 darab Meister kézmosó szappant kap ingyen és bérmentve ajándékba. — A lakás legszebb dísze a csillár. Széppé varázsolja lakását, ha „Elektra" csillárgyárban (Dob-u. 40) veszi meg csillárait, mert ez a gyár állandóan a leggyönyörűbb kivitelben késziti gyártmányait. — Huszonötéves Polgár Hugó és Emil szőnycgiizleie. A Gróf Tisza István-utca 18. számú házban (Sas-utca sarok) szép és a mai gazdasági viszonyok között jelentős jubi­leumot ünnepel a főváros egyik legismertebb áruháza: Polgár Hugó és Emil szőnyegüzlete. Ez a finom sző­nyegeiről és üzleti szolidságáról jól ismert cég kerek 25 éve áll a közönség szolgálatára s most, hogy elérkezett ehhez a jubileumhoz, azzal kedveskedik vevöközönségé­­nek. hogy páratlanul dús szőnyegárukészletéböl olcsó árak mellett jubileumi árusítást rendez. — Részletfizetésre készpénzáron. A Rákóczi-ut 60. szám alatt levő hangszerpalotában zongora-, hegedű- és ecycb hangszervevő vált már sok látogatóból, mikor meggyő­ződtek arról, hogy részletfizetésre egy fillérrel sem kéll többet fiZetniök, mintha készpénzzel vásárolnának. Stern­­berg királyi bangszergyárának ezí a nagy kedvezményét mindenkinek igénybe kell vennie. — Akarja, hogy a gyermeke jó tanuló legyen? Ön pa­naszkodik. hogy a gyermek kifáradt, kimerült, vérszegény. Miért? Mert nem fejlődik kellően. Mi erősiti meg? Ha jól táplálkozik és főleg elegendő vitarrrnt vesz táplálék­ban magúhoz. Miként éri ezt el? Kérdezze meg az orvo­sát vagy hallgasson a jó tanácsra s vásároljon számára vitamindus Ámen-tápszert. A gyermek szeretni fogja, hiszen az ize olyan, mint a finom csokoládéé. Kedvvel és könnyen fog tanulni. Beküldött hírek O A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete (M1EFHOE) ezidén rendezi immár ti­zedszer hagyományos Menza bálját. Az idei jubiláns bál előkészületei már megkezdődtek és minden jel arra vall, hogy sikereiben sokszorosan felül fogja múlni az elmúlta­kat. A diszclnőki és védnöki felkérések most vannak folya­matban, akiknek sorában a magyar zsidóélet kitűnőségei szerepelnek. Az idei rendezőséget 9 év sikerei sarkallják és igy az előkészületek során sok olyan terv merült fel, amelyeknek megvalósításával ez az este az ott megjelen­teknek felejthetetlenné fog vájni. O Zsolt Béla előadása a Cobden Szövetségben. A Ma­gyar Cobden Szövetség szemináriumában folyó hó 29-ón, kedden este Zsolt Béla „Vissza a városba! cimmel előadást tart. A nagy érdeklődéssel várt előadást a Magyar Keres­kedelmi Csarnok (V., Szabadság tér 12) előadótermében tartják és pontosan 7 órakor kezdik meg. O Serlegavató ünnepély Dunakeszi mühelylelepen. A Dunakeszi MÁV „Magyarság** dal- és önképzó egyesület november 3-án a müheíytelepcn hangversennyel egybekötött ünnepély keretében avatja fel a debreceni országos dalos­­versenyen elnyert első dijat és serleget. Az ünnepély programmján hangverseny, diszebéd és futballmérkőzés szerepel a Dunakeszi Magyarság és a Pénzügyi Tisztviselők SC között. Az ünnepségen, amelyet a kaszinó nagytermé­ben táncmulatság fejez be, a MÁV igazgatósága és a Dalos Szövetség is képviseltetni fogja magát. O Magyar Izraeliül Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete (MIEFHOE) jogásztársaságában októ­ber hó 28 án, hétfőn este %8 órakor Franki Imre dr. tart előadást „A vasúti fuvarozási jogról.“ A társaság tagjait és az érdeklődőket ezúton is meghívja a vezetőség. O Kedvezményes utazás a virágkiállításra. A november hó 9 é.n megnyíló virágkiállításra felutazók részére a ke­reskedelemügyi miniszter féláru utazást engedélyezett. A féláru jegy váltására szolgáló igazolványok beszerezhetők az Országos Magyar Kertészeti Egyesületben, Budapest, VII., Dohány utca 20, és az egyesület vidéki megb'zottainál. O Az egyetemet és főiskolát végzett Magyar Nők Egye­sülete szerdai összejövetele előtt V/l—M.'8-ig tagjai számára dijtalan francia és angol társalgást rendez a Royal-szálloda magyar szobájában. A társalgást külföldön végzett diplo­más nyelvtanárok vezetik. I — Előadások a pályaválasztásról. A Szülők Szövetsége által a Szülők Iskolája keretében hir­detett előadásorozat a pályaválasztásról nagy ér­deklődést keltett a szülők körében. Az előadá­sokra kiváló szakemberek vállalkoztak. A nagy­­fomtosságu előadássorozatot maga Vass József dr. népjóléti miniszter nyitja meg november 12-én, délután 6 órakor a Pedagógiai Szeminárium nagy előadótermében (Vili. Mária Terézia-lér III. 144.) Az előadás tárgya lesz: A pályaválasztás jelentősége a társadalom jóléte szempontjából. Ezt az előadást díjtalanul hallgathatja meg min­denki, különben a félévi előadásokra szóló belépődíj a Szülök Szövetségének tagjai részére 1 pengő, a két félévre szóló tagdíj 2 pengő. — Tűz egy filmgyárban. Próbából jelentik, hogy tegnap este ismeretlen okokból tűz ütött ki a Degl fivérek íilmtársaság műtermeiben. A • tűz rohamosan tovaterjedt és csakhamar lángban ál­lott a filmgyár és a raktárépület. A szomszédos transzformátorállomás is veszélyben forgott, azonban a tűzoltóságnak megfeszített munkával sikerült a tűz tovaterjedését meggátolni. A film­társaság épülete összeomlott. A kár igen nagy.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék