Ujság, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-05 / 53. szám

$ Z EH PA, 1930_M ARCIUS 5 ÚJSÁG SZÍNHÁZ — ZENJE * Operai est. A Nemzeti Zenede operai szakos növendékei ma este tartották félévi vizsgálati előadásukat a Zeneművészeti Főis­kola kamaratermében. Valamennyien sok igyekezettel játszották szerepeiket s nem egy­nek közülük igen figyelemreméltó a hang­anyaga is. Markovits Etelka tömör és meleg szopránja, Erdős Árpád dr. baritonja, Wakun Erzsi ab­ba hajló szép mezzoszopránja (kár, hogy solypiti, Ritter Irén finom csengésű ko­­loratúrás szopránja, Molnár László baritonja, Patak Irma drámai szopránja és Szigeti Sán­dor értékes baritonja különösebb kiemelést érdemel, úgyszintén Rostaházy Aranka muzi­kális éneke és Szegfi Edit alakítása is. De rá­szolgáltak a közönség tapsaira Lufin Ottilia, Bárdos Ilona, Győző Amália, Hlubile Antal, Swiatek Rudolf, Hajba Margit és Várady Ibo­lya dr., továbbá a vendégként közreműködő Vinkovich László is gondos tanulmányokra valló alakításaikkal. A rendezésért Mihályi Ferencet, az Operaház­ volt főrendezőjét, a zongorakíséretért pedig Pető Imre karmestert illeti dicséret. * Takarékoskodik a szegedi színház. Évekkel ezelőtt Szeged városa házikezelésbe vette az ottani színházat. Művészi vezetésére hosszas ke­resés után Tarnag Ernőt, a kiváló színművészt szerződtették. Tarnay Ernő teljes mértékben be is váltotta a személyéhez, szakértelméhez, munkabí­rásához fűzött reménységeket. A szegedi városi színház az ország első vidéki színházává lett. A szegedi színház gyors fellendülése bebizonyította, hogy a magyar vidéki, színészet csak az anyagi eszközök híjján kénytelen azon a nívón maradni, amelyet általában ez az egy szó „vidéki“ szokott pregnánsan kifejezni. A szegedi városi színház nagy személyzetet szerződtetett és berendezkedett operett, opera és prózai előadásokra egyaránt. Míg a régebbi színigazgatók idején Szeged kö­zönsége fokról-fokra elszokott a színház látoga­tásától, addig Tarnay Ernő városi színházába is­mét fokozott kedvvel kezdett járni a közönség. A bevétel azonban meg sem fedezte a kiadásokat és a színház minden évben teljes egészében kény­telen volt igénybe venni a város által megszava­zott tekintélyes összegű szubvenciót. Igaz, hogy ezzel szemben olyan művészi együttest tartott, és előadásaiban olyan művészit produkált, ami­lyenhez hasonlót egyetlen vidéki színház sem tudott felmutatni. A szegedi városi színház a jövő szezonban igazgatót cserél. A város túlzottnak tartja Tarnay Ernő mintegy kétezer pengőt ki­tevő fizetését és pályázatot hirdet az igazgatói állásra. A jövő évi igazgató járandóságát nyolc- Sz­áz pengőben szabta meg lakbéren kívül. * Filharmóniai díszhangverseny. Dohnányi Erpil vezetése alatt a Városi Színház színpadán­­jelentek meg filharmonikusaink kedden este a Pylistrino-kórussal és a Székesfővárosi Ének­karokkal együtt. A hatalmas egyesülésnek a IX. szimfónia előadása volt a célja. Emiatt telt még a zsúfolásig a nézőtér. A megjelentek meg lehettek elégedve azzal, amit kaptak, mert az együttesek előadása a magánénekeseknek:­­ Bodó Erzsinek, Basilides Máriának, Székely­­hidynek és Szendének segítségével igazán minden tekintetben kitűnően sikerült. A IX. szimfónia előtt Tagliafero Magda zongorázott. Mozart egyik versenymű­vét játszotta el fölé­nyes tudással, nagyon finoman, őt is épp olyan lelkesen ünnepelte a közönség, mint az est magánszereplőit, karnagyát és együtteseit. * A Barcsay­ utcai gimnázium volt tanítványai és barátai március hó 6-án, csütörtökön este fél­nyolc órakor a Zeneművészeti Főiskola nagyter­mében hangversenyt rendeznek. A szerzők és az előadóművészek jórészt a gimnázium egykori növendékei. A hangversenyen közreműködnek Báthy Anna, Fraknói Károly, Friss Antal, Hanno­ver György, Kósa György, Kovács Dezső, Neu­mann László, Polgár Tibor, Siklós Albert, Temes­­váry János. A hangverseny jövedelmét az ifjú­­­sági zenekar hangszertárának felszerelésére for­dítják. Jegyek az iskolában (Barcsay­ utca 5. Te­lefon: József 422—15) és a Zeneakadémia kapu­jánál kaphatók 3—6 pengős árban. * A 32-esek díszelőadása a Városi Színházban. Vitéz nagybányai Horthy Miklós tízéves kor­mányzói jubileuma alkalmából március 9-én dél­előtt 11 órai kezdette­ díszelőadást rendeznek az ezred hősi halottainak emlékszobra javára. Ezen a díszelőadáson többek között fellép: Bajor Gizi, D. Kertész Ella, Kelte Gabriella, Tőkés Anna, Vaszary Piri, Bársony Rózsi, Dajbukát Ilona, Kökény Ilona, Góth Sándor, Somlay Artúr, Ko­vács Dezső, Radó Sándor, Peti Sándor, Abonyi Tivadar, Boross Géza, I Herczeg Jenő, Bársony István, Békeffi László, Jeffrey Piddock stb. Ked­vezményes­ jegyek a fő- és a fiókkiadóban. * Horváth Éva játssza Oféliát a Magyar Színházban. Pénteken este Beregi Oszkárral a főszerepben a Hamlet kerül színre a Magyar Színházban. Ofélia szerepét Horváth Éva játssza, aki Vitéz Miklós Békesség című­ da­rabjában s azóta is főként a rádióban ara­tott őszinte sikert.. . A magyar színpadművészet fejlődése. Nyáron tartják Budapesten, mint már megír­tuk, a színpadi szerzők nemzetközi kongresz­­szusát, amelyre máris többszázan jelentkez­tek, köztük Európa és Amerika legnevesebb színpadi írói. A kongresszus magyar előké­szítő bizottsága a ritka alkalmat, amelyen a művelt világ szellemi életének előkelő tagjai gyűlnek össze Budapesten, természetesen propagandacélokra is föl kívánja használni. Elsősorban olyan megállapodást létesít a szín­házakkal, hogy azok legjobban sikerült elő­adásaikat mutassák be a nemzetközi írótár­­saságnak. Tervbe vették most nagyszabású­ színpadművészeti kiállítás megrendezését is. Ez a kiállítás a magyar színpadkultúra fej­lődését lesz hivatva bemutatni. * Király Színház. Vasárnap délután a Sis­­ters előadásán Titkos Ilona szerepében Dobos Annie jelent meg a közönség előtt. Pompásan játszott, kitűnően táncolt és kifogástalanul énekelt. Zajos, megérdemelt sikert aratott. * Két magyar szerző. Két új névvel ismer­kedett meg a budapesti közönség. Két magyar szerzőnek tapsolt a Városi Színház új operett­jének, a Halványsárga­ rózsának premierjén és többi előadásán. Sándor Jenőnek hívják az egyiket és Szenes Andornak a másikat. Mind­ketten apróbb dalokkal szerepeltek csak ed­dig és értek el népszerűséget. Ez az első da­rabjuk. És ezzel az első darabjukkal máris a legkitűnőbb operettszerzők sorába futottak be, akiknek sikere valószínűleg nem fog meg­állni a magyar határokon. A Halványsárga rózsa melódiái népszerűségre termettek, ma­gyaros levegője, vidámsága, a közönségsiker és a komoly elismerés minden kellékét ma­gukban hordják. A két szerző sikerét a ki­váló szereposztás mélyítette ki. Honthy Hanna, Rátkay Márton, Síró Anna, Be­ke Alice, Fenyves Sándor és Kertész Gábor ra­gyogó együttese minden este harsogó kaca­gást, őszinte sikert, tomboló tapsokat vált ki. * Szerdán Bécsben fellép Galli Curci. Galli Curci azzal utazott el Budapestről, hogy Bécs­ben hirdetett koncertjét csak abban az esetben tartja meg, ha budapesti indiszpozíciója tel­jesen elmúlik. Úgy látszik, az indiszpozíció Galli Curci véleménye szerint csakugyan el­múlt, mert Galli Curci fogadta az újságíró­kat, akiknek eddig nem volt hajlandó nyilat­kozni és kijelentette, hogy szerda esti kon­certjén okvetlenül fellép. A bécsi lapok egy­értelműen állapítják meg, hogy ettől a szer­dai koncerttől függ, várjon a világ teljesen letűnt nagyságnak tekintheti-e Galli Carcit vagy pedig budapesti bukását a véletlennek tudja be. . . Csak operettet fog játszani a Művész­­Színház. Amikor a Fővárosi Operettszínház Fővárosi Művész Színházzá alakult, program­­mot is változtatott. Prózai darabokat muta­tott be, míg most A csúnya lány című­ ope­rettel találta el idei sikerét. A Művész Színház igazgatósága elhatározta, hogy a szezon hátra­lévő részében kizárólag­ operettet játszik és ebből a célból visszaszerződtette az Operett­színház elbocsátott zenekarát. * Fáik Géza zenetörténeti előadássorozata. A Good Templar Rend az idén immár tizedik zene­történeti előadássorozatát rendezte meg. Az elő­adónak, Fáik Gézának mindvégig igen érdekes és elmélyült előadásait Balányi Margit ének-, Feny­ves Alice hegedű- és Vend­­ance Rózsi zongora­művésznők, valamint ő maga illusztrálták. A hall­gatóság valamennyiüket hálával és elismeréssel ünnepelte minden egyes alkalommal. MAGYAR SZÍNHÁZ V­IDÁM’ O­riginális L­átványos P­AZAR Ó­riási N­evettető E­lőadás ! Szenzációs márciusi kabarémű­sor pre­merje ma este fél 9 órakor Bethlen-téri­­ Színpad 50 Bértől pengőig j­­­legyrendelés d. e. 10 órától József 443 - 76 i IIIIMIIIIIMII II..........IMI A közönség —­ A csúnya lányról Nem szeretem az operettet és csak isme­rőseim unszolására néztem meg a Csúnya lány-t. Mondhatom, nem bántam meg. Ennél jobb darabot, muzsikát és előadást én talán még nem is láttam. Tolnay Mária, Soroksárpéteri. Ragyogóan mulattam. Ilyet, mit a Biller ebben a darabban produkál, nem is tudtam elképzelni. Kaboson, Gózonon és Radón agyonnevettem magam. Szilágyi Marcsa is nagyon tetszett. Dózsa Imre, Ferenc József-rakpart 16. Látják kérem, ez kell. Ilyen nagyszerű zene, mulatságos darab és tökéletes előadás. Ilyeneket kell adni a színháznak és akkor mindig zsúfolt házuk lesz, mint ma. Fodor István, Petőfi Sándor­ utca 3. Minden este 8 órakor A CSÚNYA LÁNY a Fővárosi Művész Szính­ázban. Olcsó színházjegyakciónk jövő heti programmja a következő: Március 7: Magyar Színház: Hamlet (Beregi Osz­kár felléptével). Március 8: Kamaraszínház: Cigányok. Március 11: Nemzeti Színház: Légy jó mind­halálig. (Minden jegy elfogyott.) Március 11: Magyar Szính­áz: Hamlet (Beregi Oszkár felléptével). A m. kir. Operaház minden előadására kap­hatók mérsékelt áru jegyek. A Bethlen-téri Színpad előadásaira egész hétre kaphatók rendkívül mérsékelt áru jegyek. Vasárnap, március 9-én délelőtt 11 órakor a 32-esek szoborbizottsága a Városi Színházbján nagy díszelőadást rendez Ö főméltósága kormány­zóságának tízéves jubileuma alkalmából. Közre­működnek: Tőkés Anna, Vaszary Piri, Laurisin Lajos, Boross Géza, Herczeg Jenő, Góth Sándor, G. Kertész Ella, Belle Gabriella, Bársony István, Dajbukát Ilona, Békeffy László, Kökény Ilona, Bajor Gizi, Eöry Erz­si, Somlay Artúr, Bársony Rózsi, Piddock Jeffrey és még számosan a leg­kiválóbb fővárosi művészek és művésznők. Jegye­ket nagy kedvezménnyel árusítunk. Vasárnap, március 9-én az Újság nagyszerű olcsó matinéja. Jegyeket a Nemzeti Színház, Kamaraszínház, az Operaház, Magyar Színház és a 32-es szobor­­bizottság előadásaira csakis a főkiadóban (V., Vilmos császár­ út 54), a többi előadásra úgy a főkiadóban, mint a fiókkiadóban (VII., Erzsébet­­körút 43) árusítunk. JJL Mantin Rouge márciusi nagy műsora Ar­mand iránt! kalkuttai angol kigyótáncosnő Mary & VI111 lengyel­ duett J­arisse de Roy francia táncosnő Armandis duett német komikus táncospár Czeisler Edith vil­­ghajnok lábajhegytáncosnő K­yra A Roby a legelegánsabb mondainduett Galantay llő­verek magyar tánckettős Műsor 11—S-ág Nyitva reggel 5-ig * Növendékhangverseny. Sikerült hangverse­nyen számoltak be tudásukról a Graber-zene­­iskola növendékei. Különösen Neuhaus Erzsi, Weinberger Sári, Lommich Emmi, Német Zol­tánná, Kozdera Ida, Graber Béla, V­ilcsek Erzsi, Kovács Imre és Zsolt Ferenc tűntek ki közülük fejlett technikájú ügyes zongorázásukkal és he­­ged­ülésükkel, de a többiek is rászolgáltak sike­rükre. Dózsa Lily élvezetesen előadott dalaival érdemelte ki a tapsokat, amelyekből bőven ki­jutott a része minden közreműködőnek és a buzgó tanári karnak is. Hangversenyek Földesy gordonkaestje ma ’/n­0-kor a Zeneakadémiában. Jegyek: Váci-u. 23 és a helyszínen (Koncert). Kwartin Lawe! főkántor 9-én vasárnap adja egyetlen liturgiai estjét (7. 0). Jegyek: Váci-u. 23 (Koncert). Wiener Philharmoniker Furtunängtei- vezényletével A 18-i hangversenyre (V. 8) a Koncert-bérlők jegyeiket 10-éig válthatják ki. H.­est 19-én (V. 8). Jegyek (kistermiek is): Váci­ u. 23. Tel.: 884—64 (Koncert). Szigeti József: ma! Utolsó hegedűestjén ragyogó műsort játszik. Néhány jegy még kapható (V. 8, Fodor). Journet Marcel: pénteken! Korunk legnagyobb h­ősbaritonjának ária-, és dalestje márc. 7 (Fodor). Friedman Ignác egyetlen zongoraestje vasár­nap, márc. 9 (Fodor). A hét filmjei Vasárnap délután A Magyar rapszódia nagy sikere után érthető érdeklődés előzte meg a Vasárnap délután­t, amely azonban nem mindenben tudott ennek az érdeklődésnek megfelelni. Székely János új filmjében is magyar miliőt hoz, egy kis cseléd meghatóan szép történetét. A kis falusi Lány tudatlanul és hiszékenyen felkerül Pestre, amely­nek sodra magával ragadja és eltépi szerelmesé­től. A leány azonban a festett és hazug világban is őrzi első és szép szerelmét, és vasárnap dél­utánonként lemossa arcáról a festéket, felveszi kis perbálruháját, beköti a fejét, úgy megy a Jánoshoz találkozóra. A régi, jámbor Balog Julit hazudja és amikor kiderül, hogy bemocskolta a szerelmét, eldobja az életét... Szorosra összefogva, ez Székely János új filmjének tartalma és a kitűnő filmszerző ezúttal is ötletes meséjű­, sok finom részletben bővel­kedő szcenáriumot írt, amely annyira film, hogy a rendezőre már nem is hárult különösebb fel­adat. A főszereplők közül Willy Fritsché az első­ség, jól megformálta a szerelmes katonát, ke­délye, kedvessége, de drámai ereje is hatásosan érvényesült. Dita Parlo egészen gyenge, sikerült teljesen elszíntelenítenie a film legjobban meg­rajzolt alakját. A magyar szereplők közül Kör­mendi­ János ízes, nemes figurája, Dezsőn­y László eleven és jókedélyű szakaszvezetője, Pe­ Ihes Sándor vidám cupringerje, Ligeti Juliska és Simon Marcsa parasztasszonyai emelkedtek ki. A film hangossága gyenge. Nem beszélünk arról a kellemetlen hatásról, amit a dublőr be­széde jelent, csupán a hang tökéletlen felvételé­ről és a még rosszabb visszaadásáról. Recseg, ropog a gépezet, a kísérőzenéből néhol csak hangfoszlányok maradnak meg. A külső zajok helyenként még jól érvényesülnek, a vonat zaka­tolása, az utcai zaj és a gyárkémények bugása például egészen jó, hanem a beszéd és az ének meg sem közelíti az amerikai filmek hangvissza­adását. S miután ennek a filmnek feltűnően ki­­hangsúályozták a magyar voltát, nagyon kínosan hat, hogy a film elején egy magyar faluban né­metül énekelnek, de még furcsább, hogy a film befejezésénél a Tisza partján (fi) német kórus komyikál. Ha egy berlini filmgyár annyira, olyan feltűnően hangoztatja a magyar barátságát, ak­kor a kevés német részt, azaelv azonban elég ahhoz, hogy a film hangulatát megzavarja és meghamisítsa, magyar részekkel helyettesíthette volna.­­ A film elött ,t tenger titkai címmel egy kis kulturfilm pergett. Ez az első hangos tudomá­nyos film Néhány tengeri állat életét mutatja be ritka érdekességgel és ötletes keretben, — a hangvisszaadás azonban itt is kínosan gyenge. (P. 1­1) Az Uránia gyönyörű új émiletét Szivessy és Jánszky műépvészek tervezték, gondosan ügyelve rá, hogy a régi énfslet műemlék-jellegét megőriz­zék. Ez teljes mértékben sikerült is nekik, az új épitkezés harmonikusan olvad egybe a régivel. Az új UFA-Urania tervezőinek legfontosabb mun­ka­társai az építési vállalkozók voltak. Boda és Vértes építési vállalkozók a rájuk bízott munkát nemcsak tökéletes művészettel, hanem körülte­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék