Ujság, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-05 / 53. szám

$ Z EH PA, 1930_M ARCIUS 5 SZÍNHÁZ — ZENJE * Operai est. A Nemzeti Zenede operai szakos növendékei ma este tartották félévi vizsgálati előadásukat a Zeneművészeti Főis­kola kamaratermében. Valamennyien sok igyekezettel játszották szerepeiket s nem egy­nek közülük igén figyelemreméltó a hang­anyaga is. Markovits Etelka tömör és meleg szopránja, Erdős Árpád dr. baritonja, Wakun Erzsi altba hajló szép mezzoszopránja (kár, hogy sclypitj, Ritter Irén finom csengésű ko­­loraturás szopránja, Molnár László baritonja, Patak Irma drámai szopránja és Szigeti Sán­dor értékes baritonja különösebb kiemelést érdemel, úgyszintén Rostaházg Aranka muzi­kális éneke és Szegft Edit alakítása is. De rá­szolgáltak a közönség tapsaira Lufin Ottilia, Bárdos Ilona, Győző Amália, Hlubile Antal, Swiatek Rudolf, Hajba Margit és Várady Ibo­lya dr., továbbá a vendégként közreműködő Vinkouich László is gondos tanulmányokra valló alakításaikkal. A rendezésért Mihályi Ferencet, az Operaház’ volt főrendezőjét, a 7ongorakiséretért pedig Pető Imre karmestert illeti dicséret. * Takarékoskodik a szegedi színház. Évekkel ezelőtt Szeged városa házikezelésbe vette az ottani színházat. Művészi vezetésére hosszas ke­resés után Tarnag Ernőt, a kiváló színművészt szerződtették. Tarnag Ernő teljes mértékben be is váltotta a személyéhez, szakértelméhez, munkabí­rásához fűzött reménységeket. A szegedi városi szinház az ország első vidéki színházává lett. A szegedi szinház gyors fellendülése bebizonyította, hogy a magyar vidéki, színészet csak az anyagi eszközök hijján kénytelen azon a nívón maradni, amelyet általában ez az egy szó „vidéki“ szokott pregnánsan kifejezni. A szegedi városi szinház nagy személyzetet szerződtetett és berendezkedett operett, opera és prózai előadásokra egyaránt. Míg a régebbi színigazgatók idején Szeged kö­zönsége fokról-fokra elszokott a szinház látoga­tásától, addig Tarnay Ernő városi színházába is­mét fokozott kedvvel kezdett járni a közönség. A bevétel azonban még sem fedezte a kiadásokat és a szinház minden évben teljes egészében kény télén volt igénybevenni a város által megszava­zott tekintélyes összegű szubvenciót. Igaz, hogy ezzel szemben olyan művészi együttest tartott, és előadásaiban olyan művészit produkált, ami­lyenhez hasonlót egyetlen vidéki színház sem tudott felmutatni. A szegedi városi szinház a jövő szezonban igazgatót cserél. A város túlzottnak tartja Tarnay Ernő mintegy kétezer pengőt ki­tevő fizetését és pályázatot hirdet az igazgatói állásra. A jövő évi igazgató járandóságát nyolc- S7.áz pengőben szabta meg lakbéren kívül. * Filharmóniai díszhangverseny. Dohnányi Erpfl vezetése alatt a Városi Szinház színpadán .jelentek meg filharmonikusaink kedden este á Pgkstrino-kórussal és a Székesfővárosi Ének karokkal együtt. A hatalmas egyesülésnek a IX. szimfónia előadása volt a célja. Emiatt telt még a zsúfolásig a nézőtér. A megjelentek meg lehettek elégedve azzal, amit kapták, mert az együttesek előadása a magánénekeseknek: . Rodó Erzsinek. Basilides Máriának, Székely­­hidynek és Szendének segítségével igazán minden tekintetben kitünően sikerült. A IX. szimfónia előtt Tagliafero Magda zongorázott. Mozart egyik versenymiivét játszotta el fölé­nyes tudással* nagyon finoman, őt is épp olyan lelkesen ünnepelte a közönség, mint az est magánszereplőit, karnagyát és együtteseit. * A Barcsay-utcai gimnázium volt tanítványai és barátai március hő 6-án, csütörtökön este fél­nyolc órakor a Zeneművészeti Főiskola nagyter­mében hangversenyt rendeznek. A szerzők és az előadóművészek jórészt a gimnázium egykori növendékei. A hangversenyen közreműködnek Báthy Anna, Fraknói Károly, Friss Antal, Hanno­ver György, Kósa György, Kovács Dezső, Neu­mann László, Polgár Tibor, Siklós Albert, Temes­­váry János. A hangverseny jövedelmét az ifju­• sági zenekar hangszerlárának felszerelésére for­dítják. Jegyek az iskolában (Barcsay-utca 5. Te­lefon: József 422—15) és a Zeneakadémia kapu­sánál kaphatók 3—6 pengős árban. * A 32-csek díszelőadása a Városi Színházban. Vitéz nagybányai Horthy Miklós tízéves kor­mányzói jubileuma alkalmából március 9-én dél­előtt 11 órai kezdette! díszelőadást rendeznek az ezred hősi halottainak emlékszobra javára. Ezen a díszelőadáson többek között fellép: Bajor Gizi, 0. Kertész Ella, Kelte Gabriella. Tőkés Anna, Vaszary Piri, Bársony Rózsi. Dajbukót Ilona, Kökény Ilona, Góth Sándor, Somtoy Artúr, Ko­vács Dezső, Radó Sándor, Peti Sándor, Abongi Tivadar, Boross Géza, llerczcg Jenő, Bársony István, Békeffi László, Jeffrev Piddock stb. Ked­vezményes. jegyek a fő- és n fiókkiadóban. MAGYAR SZÍNHÁZ ÚJSÁG JJL * Horváth Éva játssza Ofcliát a Magyar Színházban. Pénteken este Beregi Oszkárral a főszerepben a Hamlet kerül színre a Magyar Színházban. Ofélia szerepét Horváth Éva játssza, aki Vitéz Miklós Békesség cimii da­rabjában s azóta is főként a rádióban ara­tott őszinte sikert.. * A magyar szinpadmüvészet fejlődése. Nyáron tartják Budapesten, mint már megír­tuk, a színpadi szerzők nemzetközi kongresz­­szusát, amelyre máris többszázan jelentkez­tek, köztük Európa és Amerika legnevesebb színpadi Írói. A kongresszus magyar előké­szítő bizottsága a rilkn alkalmat, amelyen a müveit világ szellemi életének előkelő tagjai gyűlnek össze Budapesten, természetesen propagándácélokra is föl kívánja használni. Elsősorban olyan megállapodást létesít a szín­házakkal, hogy azok legjobban sikerült elő­adásaikat mutassák be a nemzetközi irótár­­saságnak. Tervbevették most nagyszabású' szinpadmüoészeti kiállítás megrendezését >s. Ez a kiállítás a magyar szinpadkultura fej­lődését lesz hivatva bemutatni. * Király Szinház. Vasárnap délután a Sis­­ters előadásán Titkos Ilona szerepében Dobos Annié jelent meg a közönség előtt. Pompásan játszott, kitünően táncolt és kifogástalanul énekelt. Zajos, megérdemelt sikert aratott. * Két magyar szerző. Két uj névvel ismer­kedett meg a budapesti közönség. Két magyar szerzőnek tapsolt a Városi Szinház uj operett­jének, a Halványsárga' rózsának premierjén és többi előadásán. Sándor Jenőnek hívják az egyiket és Szenes Andornak a másikat. Mind­ketten apróbb dalokkal szerepeltek csak ed­dig és értek el népszerűséget. Ez az első da­rabjuk. És ezzel az első darabjukkal máris a legkitűnőbb operettszerzők sorába futottak be, akiknek sikere valószínűleg nem fog meg­állni a magyar határokon. A Halványsárga rózsa melódiái népszerűségre termettek, ma­gyaros levegője, vidámsága, a közönségsiker és a komoly eiismerés minden kellékét ma gukban hordják. A két szerző sikerét a ki­váló szereposztás mélyítette ki. Honthy Hanna, Rátkay Márton, Síró Anna, Be ke Alice, Fenyves Sándor és Kertész Gábor ra­gyogó együttese minden este harsogó kaca gást, őszinte sikert, tomboló tapsokat vált ki. * Szerdán Becsben fellép Galli Curci. Galti Curci azzal utazott el Budapestről, hogy Becs­ben hirdetett koncertjét csak abban az esetben tartja meg, ha budapesti indiszpoziciója tel­jesen elmúlik. Úgy látszik, az indiszpozicíó Galli Curci véleménye szerint csakugyan el­múlt, mert Galli Curci fogadta az újságíró­kat, akiknek eddig nem volt hajlandó nyilat­kozni és kijelentette, hogy szerda es'i kon­certjén okvetlenül fellép. A bécsi lapok egy­értelműen állapítják meg, hogy ettől a szer­dai koncerttől függ, vájjon a világ teljesen letűnt nagyságnak tekintheti-e Galli Curcit vagy pedig budapesti bukását a véletlennek tudja be. . * Csak operettet fog játszani a Művész .Színház. Amikor a Fővárosi Operettszinház Fővárosi Művész Színházzá alakult, program­­mot is változtatott. Prózai darabokat muta­tott be, mig most A csúnya lány cimii ope­rettel találta el idei sikerét. A Művész Szinház igazgatósága elhatározta, hogy a szezon hátra­lévő részében kizárólag• operettet játszik és ebből a célból visszaszerződtette az Operett­szinház elbocsátott zenekarát. * Fáik Géza zenetörténeti előadássorozata. A Good Templar Rend az idén immár tizedik zene­történeti előadássorozatát rendezte meg. Az elő­adónak, Fáik Gézának mindvégig igen érdekes és elmélyült előadásait Balángi Margit ének-, Feny­ves Alice hegedű- és Venclianee Rózsi zongora­művésznők, valamint ő maga illusztrálták. A hall­gatóság valamennyiüket hálával és elismeréssel ünnepelte minden egyes alkalommal. Szenzációs márciusi kabaiémtisor pre merje ma este fél 9 órakor Bethlen-térI w Színpad 50 Bértől pengőig j | legyrendelés d. e. 10 órától József 443 - 76 i IIIIMIIIIIMII II..........IMI Móniin Rouge márciusi nagy műsora Arímand liánt! katkuttai angol kigyótóncosnő Máry & VI111 lengyel' duett l.arísse de Koy francia táncosnő Armandis duett német komikus táncospár Czelsler Edith vjliíghajuok lábujhegytánoosnő liyra A Koby a legelegánsabb moudainduett Galantay llő verek magyar tánckettős Műsor 11—S-ág Nyitva reggel 5-ig * Növendékhangverseny. Sikerült hangverse­nyen számollak be tudásukról a Graber-zene­­iskola növendékei. Különösen Neuhaus Erzsi, Weinberger Sári, Lémmich Emmi. Német Zol­tánná, Kozdera Ida, Graber Béla, V'ilcsck Erzsi, Kovács Imre és Zsolt Ferenc tűntek ki közülük fejlett technikájú ügyes zongorázásukkal és he­­ged ülésükké!, de a többiek is rászolgáltak sike­rükre. Dózsa Lily élvezetesen előadott dalaival érdemelte ki a tapsokat, amelyekből bőven ki­jutott a része minden közreműködőnek és a buzgó tanári karnak is. Hangversenyek Földesy gordonkaestje ma ’/iiO-kor a Zeneakadémiában. Jegyek: Váci-u. 23 és a helyszínen iKoncert). Kwartin Sawe! főkántor 9-én vasárnap adja egyetlen liturgiái estjét (Z. 0). Jegyek: Váci-u. 23 (Koncert). Wiener Philharmoniker Furtniíngtei- vezényletével A 18-i hangversenyre (V. 8) a Koncert-bérlők jegyeiket 10-éig válthatják ki. H. est 19-én (V. 8). Jegyek (kistermiek is): Váci-u. 23. Tel.: 884—64 (Koncert). Szigeti József: ma! Utolsó hegedüestjén ragyogó műsort játszik. Néhány jegy még kapható (V. 8, Fodor). Journet Marcel: pénteken! Korunk legnagyobb liősbaritonjának ária-, és dalestje márc. 7 (Fodor). Friedman Ignác egyetlen zongoraestje vasár­nap, márc. 9 (Fodor). A közönség —- A csúnya lányról A hét filmjei Nem szeretem az operettét és csak isme­rőseim unszolására néztem meg a Csúnya lány-1. Mondhatom, nem bántam meg. Ennél jobb darabot, muzsikát és előadást én talán még nem is láttam. Tolnay Mária, Sorqksárpétcri. Ragyogóan mulattam. Ilyet, mit a Biller ebben a darabban produkál, nem is tudtam elképzelni. Kaboson, Gózonon és Radón agyonnevettem magam. Szilágyi Marcsá is nagyon tetszett. Dózsa Imre, Ferenc József-rakpart 16. Látják kérem, ez kell. Ilyen nagyszerű zene, mulatságos darab és tökéletes előadás. Ilyeneket kell adni a színháznak és akkor mindig zsúfolt házuk lesz, mint ma. Fodor István, Petőfi Sándor-utca 3. Minden este 8 órakor A CSÚNYA LÁNY a Fővárosi Művész Szintlázban. Olcsó szinháziegyakciónk jövő heti programmja a következő: Március 7: Magyar Szinház: Hamlet (Beregi Osz­kár felléptével). Március 8: Kamaraszínház: Cigányok. Március 11: Nemzeti Szinház: Légy jó mind­halálig. (Minden jegy elfogyott.) Március ti: Magyar Szinliáz: Hamlet (Beregi Oszkár felléptével). A m. kir. Operaház minden előadására kap­hatók mérsékelt áru jegyek. A Bcthlgn-téri Színpad előadásaira egész hétre kaphatók rendkívül mérsékelt áru jegyek. Vasárnap, március 9-én délelőtt 11 órakor a 32-esek szoborbizottsága a Városi Színháziján nagy díszelőadást rendez Öfőméltósága kormány­zóságának tízéves jubileuma alkalmából. Közre­működnek: Tőkés Anna, Vaszary Piri, Laurisin Lajos, Boross Géza, Herczeg Jenő, Góth Sándor, G. Kertész Ella, Béllé Gabriella, Bársony István, Dajbukát Ilona, Békeffy László, Kökény Ilona. Bajor Gizi, Eöry Erz.si, Somlay Artúr, Bársony Rózsi, Piddock Jeffrey és még számosán a leg­kiválóbb fővárosi művészek és művésznők. Jegye­ket nagy kedvezménnyel árusítunk. Vasárnap, március 9-én az Újság nagyszerű olcsó matinéja. Jegyeket a Nemzeti Szinház, Kamaraszínház, az Operaház, Magyar Szinház és a 32-es szobor­­bizottság előadásaira csakis a főkiadóban (V., Vilmos császár-ut 54), a többi előadásva úgy a főkiadóban, mint a fiókkiadóban (VII., Erzséhet­­körut 43) árusítunk. Vasárnap délután A Magyar rapszódia nagy sikere után érthető érdeklődés előzte meg a Vasárnap délután t, amely azonban nem mindenben tudott ennek az érdeklődésnek megfelelni, Székely János uj filmjében is magyar miliőt hoz, egy kis cseléd meghatóan szép történetét. A kis falusi Lány tudatlanul és hiszékenyen felkerül Pestre, amely­nek sodra magával ragadja és eltépi szerelmesé­től. A leány azonban a festett és hazug világban is őrzi első és szép szerelmét, és vasárnap dél­utánonként lemossa arcáról a festéket, felveszi kis perkálruháját, beköti a fejét, úgy megy a Jánoshoz találkozóra. A régi, jámbor Balog Julit hazudja és amikor kiderül, hogy bemocskotta a szerelmét, eldobja az életét... Szorosra összefogva, ez Székely János uj filmjének tartalma és a kitűnő filmszerző ezúttal is ötletes meséjii, sok finom részletben bővel­kedő szcenáriumot irt, amely annyira film, hogy a rendezőre már nem is hárult különösebb fel­adat. A főszereplők közül Willy Frilsché az első­ség, jól megformálta a szerelmes katonát, ke­délye, kedvessége, de drámai ereje is hatásosan érvényesült. Dita Parlo egészen gyenge, sikerűit teljesen elszíntelenítenie a film legjobban meg­rajzolt alakját. A magyar szereplők közül Kör­mendi) János Ízes, nemes figurája, Dezsőiig László eleven és jókedétyü szakaszvezetője, Pc- Ihes Sándor vidám cupringerje, Ligeti Juliska és Simon Marcsa parasztasszonyai emelkedtek ki. A film hangossága gyenge. Nem beszélünk arról a kellemetlen hatásról, amit a dublőr be­széde jelent, csupán a hang tökéletlen felvételé­ről és a még rosszabb visszaadásáról. Recseg, ropog a gépezet, a kísérőzenéből néhol csak hangfoszlányók maradnak meg. A külső zajok helyenként még jól érvényesülnek, a vonat zaka­tolása, az utcai zaj és a gyárkémények bugása például egészen jó, hanem a beszéd és az ének meg sem közelíti az amerikai filmek hangvissza­adását. S miután ennek a filmnek feltűnően ki­­hangstflyózták a magyar voltát, nagyon kínosan hat, hogy a film elején egy magyar faluban né­metül énekelnek, de még furcsább, hogy a film befejezésénél a Tisza pariján (fi) német kórus komyikál. Ha egy berlini filmgyár annyira, olyan feltűnően hangoztatja a magyar barátságát, ak­kor a kevés német részt, araelv azonban elég ahhoz, hogy a film hangulatát megzavarja és meghamisítsa, magyar részekkel helyeltesithcttö volna. ’ A film elölt ,t tenger titkai címmel egy kis kulturfilm pergelt. Ez az első hangos tudomá­nyos film Néhány tengeri állat életét mutatja be ritka érdekességgel és ötletes keretben, — a hangvisszaadás azonban itt is kínosan gyenge. (P. 1-1 * Az Uránia gyönyörű uj émiletét Szlvessy és Jánszky müéoüészek tervezték, gondosan ügyelve rá. hogy a régi énfi'et műemlék-jellegét megőriz­zék. Ez teljes mértékben sikerült ?s nekik, az uj énitkezés harmonikusan olvad egybe a régivel. Az uj UFA-Uramn tervezőinek legfontosabb mun­ka társai az épilési vállalkozók voliak. Boda és Vértes építési vállalkozók a rájuk bizott munkát nemcsak tökéletes művészettel, hanem körülte-V IDÁM’ Originális Látványos P AZAR Óriási N evettető Előadás f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék