Vásárhely és Vidéke, 1908. január-június (26. évfolyam, 1-147. szám)

1908-06-14 / 136. szám

1908 Június 14. VÁSÁRHELY és VIDÉKÉ­ latot, mert ez mélyen belenyúl a feleke­zetek autonómiájába. Nagy vihart és za­jos ellenmondásokat keltett azon kijelen­tése, hogy Magyarország még nem any­­nyira magyar, hogy a nemzetiségeket ki­játszani lehetne. Az elnök ezen kijelen­téséért aztán rendre is utasította. Szentkirályi Zoltán a függetlenségi párt nevében elfogadta a javaslatot, míg Molnár János ellenezte annak megsza­vazását, mert az egyházak beléletét érinti. Beszéltek még Török Ferencz és Schuller Rezső s azután Hódy Gyula interpellálta meg a miniszterelnököt az osztrák miniszterelnöknek Dalmáczia hová tartozandósága tárgyában tett ki­jelentésére vonatkozólag, mire a minisz­terelnök azt felelte, hogy végleges vála­szát akkor fogja megadni, ha a beszéd szövegét hiteles másolatban is meg­ismeri. Pusztulásnak induló középület. — Az elhanyagolt nyári színkör. — — június 13. Alig múlt egy évtizede, hogy Vá­sárhely város közönsége a millenium emlékére egy maradandó alkotást, a nyári színkört létesítette, mintegy 80.000 korona költséggel. Büszkék voltunk az alkotásunkra és pedig méltán, mert legszebb nyári szín­köre volt az országnak. Sajnos, csak volt! Azok a számos érdeklődők, akik évenként az ország különböző ré­szeiből megfordulnak városunkban nyári színkörünk megtekintése végett, ma már csalódottan távoznak tőlünk, mert bár elismerik színkörünk be­rendezésének jóságát, építészeti szép­ségeit, mindazáltal egy pusztulásnak induló faalkotmányt találnak, amely kiáltóan kér egy kevés gon­dozást. A nyári színkör külső része, épí­tése óta egyetlen egyszer volt újra festve, úgy, ahogy azóta már régen szükségét látja az újra festésnek, mert a tél zivatarai s a nyári nap heve a festéket­­annyira leszáritot­­ták róla, hogy már a csupasz desz­kák látszanak s valósággal siralmas ránézni. Nem vagyunk képesek fel­fogni az illetékes körök indolencziá­­ját, melylyel szép nyári színkörünk iránt viseltetnek ; vagy talán az össz­hang kedvéért hanyagolják el, ne­hogy szépségével kibnjjon elhagya­tott népkertünkből ?! A város műszaki közegei már 8 év előtt halaszthatatlannak jelezték a színkör külső részének újrafesté­sét, azonban a munkálatra oly cse­kély összeget irányoztak elő, mely­ből még csak gondolni sem lehetett a munkálat teljesítésére; azóta év­ről évre felveszik a költségvetésbe a festésre szükséges összeget, évről­­évre halasztgatják a festést és évről­­évre más czélra költik el az arra előirányzott pénzt. Mit szóljunk ezen Pató Pál úr-féle politikához ? úgy tudjuk, hogy midőn az újra­festés első szükséglete fellé­pett, ez talán 2000 koronát vett volna igénybe; két év múlva a szükséglet 4000 koronára emelkedett s ha to­vább várunk, bizonyára nem fogy, hanem szaporodik a munka és sza­porodik a költség. De hát, „rá­érünk arra még“, ügy van, rá érünk mindaddig, mig remek alkotásunk fái elkorhadnak, eresztékei meglazulnak s 80.000 ko­ronás színkörünkbe életveszély nélkül be sem léphetünk. Ha hatóságunknak szép érzékére nem is apellálhatunk, méltán megkí­vánhatjuk azt, hogy egyik közalkotá­sunkat az idő előtti pusztulástól meg­óvja. Nagyon gyenge védekezés az, hogy nincs rá pénz; mi úgy tudjuk, hogy az újra festés költségeinek több mint fele része rendelkezésre készen áll s ha a tanács komolyan akarja a színkörnek újra festését, melyet pedig úgy szépészeti, mint gazdászati te­kintetekből akarnia kell, bizonyára tud találni az aránylag csekély költ­ségtöbbletre fedezetet, amit méltán el is várhat a közönség, mert hiszen látjuk, hogy tisztviselői fizetéseme­lésre, bankettekre és ünnepélyekre milyen könnyen talál ezrekre menő fedezetet. Szeretjük hinni, hogy magisztrátu­sunk komolyan fontolóra veszi ez ügyet és szakítani fog a Pató Pál úr elveivel. C1D0BSA60E Bizottsági tagok értekezlete. Meghívás a függetlenségi párt tagjaihoz. — június 12. Városunk törvényhatósági bi­zottsága a következő hét szer­dáján tartván meg rendes havi közgyűlését, tisztelettel kéretnek a függetlenségi és 48-as párthoz tartozó bizottsági tagok, hogy f. hó 1- án, kedden délelőtt 10 óra­kor, a központi pártkörnek „Tisza“ szállóbeli helyiségében tartandó értekezleten pontosan és teljes számban megjelenni szívesked­jenek, mely alkalommal a köz­gyűlés fontosabb tárgyai fognak megbeszéltetni s azok fölött történnek megállapodások. A pártelnökség. a Polgármesterek kongresszusa. A polgármesterek országos értekez­lete iránt mindenfelé nagy az érdek­lődés. A városok egymásután hozzák a fogadó bizottság tudomására, hogy városuk képviseletében kik jelennek meg a kongresszuson. Legújabban erről a következő városok adtak hírt: Arad városát Varjas Árpád polgár­­mester, Komáromot dr. Vásárhe­lyi Domokos tiszti főügyész és Gaál Gyula tanácsnok, Újvidéket Érti Ignácz tanácsnok, helyettes polgármester és Profuma Béla városi főjegyző, Zombori Hankó Imre polgármester, Marosvásárhelyt B­e­r­n­á­d­y György polgármester és Hofbauer Aurél helyettes polgár­­mester. Szatmárnémetit pedig dr. Vajay Károly polgármester és K­ö­­rösmezey Antal főjegyző fogják az értekezleten képviselni. — A polgármester szabadságon. Juhász Mihály kir. tanácsos, pol­gármester a törvényhatósági közgyű­léstől hat heti szabadságot kér. Szabadságidejét augusztus 1-én kez­dené meg. — Pályázó a főmérnöki állásra. A megüresedett főmérnöki állásra eddig még csak egy pályázat érkezett be. A pályázó B­á­t­o­r­i István okleveles építész mérnök, Szombathely város mérnöke. A pályázat 15-én jár le. — Az új kórházi alorvos, Müller Ferencz, kit a napokban nevezett ki a főispán a városi közkórház al­orvosává, a hivatalos esküt ma tette le a tanács kezébe. — Egyháztanácsi gyűlés. A refor­mátus egyháztanács f. hó 16-án, ked­den délelőtt 8 órakor gyűlést tart Juhász Mihály főgondnok és P­a­p Imre lelkész elnöklete alatt, melynek fontosabb tárgyai a következők: Egyházkerületi végzések a susáni templomhely vételének­, a templom­­építési költség kölcsönvét­elének­, a Kovács Ferencz-féle ház­a az espe­­resi pusztai föld eladásának­, az új­városi kántori dijleveleknek megerősi­­téséről. — Intézkedés az ujtemplomi és újvárosi kántorválasztás előkészí­tésére. — A főgimnáziumi igazgató­­tanács jegyzőkönyve a tátrai kirándu­lásra menő tanulók kisérő tanárainak útiköltség megszavazása és Deme­ter István tanár újabb 300 korona megszavazása iránti kérelme tárgyá­ban. —­ Egyéb elnökileg előterjeszt­hető ügyek. — Antal napja. Ma volt Antal napja, melyet a torony alatt szépen ünnepeltek meg. Délelőtt Juhász Mihály polgármester vezetése alatt a városi tisztviselők küldöttsége jelent meg S­p­i­­­k­a Antal főispán előtt és a küldöttség vezetője szép szavakkal tolmácsolta a városi tisztikar szeren­­csekivonatait. A főispán meleghangú válaszban köszönte meg a megem­lékezést.­­— Sokan üdvözölték név­napja alkalmából dr. Genersieh Antal kórházi főorvost is. — Esküvők. Balla Sándor helybeli gyógyszerész f. hó 21-én tartja esküvő­jét Reiner Mariska kisasszonynyal Magyarpécskán. — Surányi Imre fod­rász pedig f. hó 1- án esküszik örök hűséget Lázár Imre polgártársunk leányának, Jusztikának. — Szerenád a főispánnénak. Mint már hírt is adtunk róla, ma este a dalárda Spilka Antalné Jurenák Margit tiszteletére szerenádot ren­dezett a főispáni pár Kossuth téri lakása előtt. — Lódijazás városunkban. Hosszú idő óta nem engedélyezett a föld­­mivelésügyi miniszter a ló- és csikó­­dijazás czéljára a gazdasági egyesü­letnek államsegélyt, daczára annak, hogy az egyesület vezetősége majd minden évben kérte azt. Végre ez évben a mostani vezetőség indokolt felterjesztése folytán 540 korona államsegélyt engedélyezett. Most azután ezen segélyből és az egyesü­let 130 korona hozzájárulásából, mint értesülünk, olyan nagyszabású és tanulságos díjazást rendez az egye­sület, amilyen már régen volt nálunk. A szép összegű díjakért gazdáink igen sokan versenyre hozzák szép lovaikat és csikóikat. Mindenesetre érdeke gazdáinknak is, hogy minél nagyobb­­ számban jelentkezzenek, mert versenyképes lovaik és csikóik annál értékesebbek, minél több közül kerülnek első helyekre. Értesülésünk szerint eddig 50-nél több bejelentés történt, az érdeklődők tehát gyönyör­ködhetnek majd szép lovak­ és csikók­ban. A díjazásra, mely f. hó 21-én vasárnap dél­előtt 8 órakor a szabadságtéren fog megtar­tatni, 18-ig, csütörtök délig jelent­kezéseket Tóth Sándor pénztárnok fogad el. — Évzáró vizsgák a belvárosi állami népiskolákban. A kanyaró betegség jár­­ványszerű fellépte miatt az állami elemi iskolákban az évzáró vizsgálat a már hirdetett időtől eltérőleg és pedig a vallásta­ni vizsga f. hó 15-én dél­előtt 10—12 óráig, a rendes vizsga pedig 16-án délelőtt 8—10 óráig fog megtartatni. — Az adókivetési tárgyalásoknak öt nap múlva vége lesz. Hétfőn a következők kerülnek sorra: fűszer-, vegyes- és vaskereskedők, bor-, sör­ös pálinkakereskedők 3091—3150 tételszámig. — Halálozás. Gyászjelentés tudatja Mónus István iparosnak f. hó 12 én, életének 22-ik évében történt elhunytat. Temetése holnap, vasárnap délután fél 3 órakor lesz a VII. ker. Gábor-utcza 22. számú háztól. Halálát szülei, testvérei, jegyese és a rokonok gyászolják. —­­Béke poraira. — Az uj huszkoronás bankjegyek. A hivatalos lap mai száma közli a pénzügyminiszter rendeletét az Osz­trák-Magyar Bank 1900 márczsua 31 éről keltezett 20 koronára szóló bankjegyeinek bevonása és 1907 január­j­áról keletkezett 20 koronára szóló bankjegyeinek kibocsátása tár­gyában. Az új bankjegyek kibocsátá­sát június 22-én kezdi meg a bank, a jelenleg forgalomban levő 20 koro­nás bankjegyek pedig 1910. évi junius 30 ig maradnak forgalomban. Ezután már csak átváltás végett fo­gadják el a banknál a régebbi bank­jegyeket 1916. évi junius 30-ig. — Hivatalos késedelem és hanyag­ság. A város törvényhatósági közgyű­lése több mint egy éve már, hogy elrendelte a Il-ik kerületben levő Árok utcza szabályozását,melyet azon­ban a városi tanács még a mai napig nem hajtatott végre, daczára annak, hogy ennek semmi nem állja útját, mert a szabályozáshoz szükséges telekrészt megszerezte, az utczából eleső részt pedig eladta. Most aztán és ebből kifolyólag előállott az a botrányos helyzet, hogy az Árok­­utczában megakadt a forga­lom és a közlekedés, mert az egyik háztulajdonos, aki az utczából eleső részt megvette és azt ki is fizette, a megvásárolt terü­letet elkerüttette s igy a közönségnek — nem lévén az elren­delt szabályozás végrehajtva — most nem lehet járni az utczán. Mint tudjuk, a botrányos eset interpelláczió tárgya lesz a szerdai közgyűlésen. — A dalárda dalestélye. Holnap, vasár­nap este nyolcz órakor tartja a dalárda dalestélyét a Nemzeti­ szálloda kerthelyi­ségében.­­ A betegsegélyző választmányának gyűlése, nem mint múlt számaink egyiké­ben írtuk, most vasárnap, hanem később, most még meg nem állapított időben lesz, mert még az újonnan szervezendő tisztviselői állás jóváhagyása nem jött meg a minisztertől. -A lefoglalások. Faragó Lajos fel­jelentést tett Gojdár Julianna ellen, hogy a b­aranyági dűlőben az államvas­utak tulajdonát képező utat felásták és azt, mintha tulajdonuk volna, művelés alá vették. A hivő malom mellett pedig a szőlőtulajdonosok a csapást foglalták el; ugyanilyen panaszt tettek Fejes Ferencz és társai az újvárosi szőlőkből. A helyszíni tárgyalás dr. G­o­n­d­a Jó­zsef tanácsnok elnöklete alatt folyó hó 16-án lesz mind a három feljelentés ügyében. — Tiszták a kutak. Gyakran hallot­tunk panaszokat a vásártéri kutak tisz­­tátlanságáról. Most azután megszűnnek a panaszok, mert amint a mérnöki hi­vatal jelentéséből értesülünk, a vásártéri kutak tisztítását befejezték. — Czifra Jutka ülni fog. Czifra Jutka nagyon megszerette a lopást s évekig itt működött városunk területén. Majd a környékbeli városokat látogatta meg s mindenütt sikerrel járt. Sok szép selyemkendőt, ruhát lopott, mig azután a törvény kezére került. Oda került K­o­­v­á­c­s Lidi is, aki a Czifra Jutka ál­tal lopottakat elrejtette, alkalomadtán pedig eladogatta. Czifra Jutka aztán nagy, de jól megérdemelt kálváriát járt végig. A törvényszék 2 évi fegy­­házra­­ítélte. Jutka ezt megfelebbezte a táblához, majd mikor ez jóváhagyta az ítéletet, a kúriához fellebbezett, de ez sem segített rajta és így Czifra Jutka leüli a két évét. „ TISZA“-szálloda legkényelmesebb udvarkerttel. Ispit­r Culmbach­i és bajor (barna) sörcsapolás. Fagylalt és jegeskávé kapható! Tisztelettel KISS LAJOS vendéglős. 136 szám „ I -II... .1 - - ■ - - ■ MQ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék