Váráshely Népe - Viharsarok, 1949. október-december (6. évfolyam, 228-303. szám)

1949-10-29 / 252. szám

Érzi, hogy lába alatt ág a talaj: Tito svájci bankokba halmozza fel összelopott vagyonát Sztojanovics, a Literaturája Gazetában írta: A jugoszláv üzemek falain gyakran jelenik meg a belgrádi gazember cso­dálatosan találó szén- és kré­tával rajzolt karikatúrája. Az országban százszámra járnak szájról-szájra a csípős szálló­igék, amelyek könyörtelenül­ gúnyolják a Titó bandát. A dik­tátor találó elnevezései: „Szap­­panhólyag", „gengszter“, ,,kí­gyó“. A Well Street urai nem kímélik a dollárokat hogy a törpe Titót óriássá maszkíroz­zák. Titó meglepően hasonlít Göringre. Amikor a filmhíradó­ban a mozi vásznán megjelenik, a közönség felkiált­: Göring! És valóban Titó ép olyan kap­zsi és telhetetlen, mint Göring. A belgrádi házak falain — foly­tatta Sztojanovics —, röpirato­­kat találtam. Ezekben a haza­fiak földalatti csoportja a kö­vetkező tényre mutat rá: A ki­rály havonta 30 millió dinárt költött udvartartására. Titó azonban testőrségére és mulato­zásaira nagyobb összegeket költ. Ötezer gárdista szokott sorfalat állni az utcákon, amerre pán­célautóján elhalad. Titót gyak­ran látják Zinka Kunz énekes­nő, amerikai kém társaságái­ban. A Titót­ól ajándékba ka­pott nagyértékű brilliánsok ell­­bi­ítják ezt a nőt, aki versenyez, Titóval a költekezésben. Jugo­szlávia Titó számára csupán áru, amellyel nagyban és ki­csinyben kereskedik. Titó gaz­dagodik, de érzi, hogy lábai alatt ég a föld, hogy előbb­­utóbb szöknie kell a nép ha­ragja alől. A svájci bankokban­ folyósz­ámlán halmozza fel az összelopkodott vagyont. Ugyan­ezt teszik a banditafőnök leg­közelebbi cinkostársai is. Eljön­ az a nap, amikor Jugoszlávia­ népei kérlelhetetlenül és kö­nyörtelenül leszámolnak a Titó­­bandával. S­PORT Vasárnapi sportműsor A vasárnapi sportműsort fér­fi kézilabdacsapatunk teszi él­vezetessé. Mint köztudomású, az igen jó erőt képviselő együt­tesünk a bajnokság küszöbén áll, így vasárnap délután fél 3 órakor kezdődő mérkőzés, ami­kor a HSzMTE a békéscsabaiak ellen játszik, igen iramos és szép mérkőzésnek ígérkezik. Bi­zonyos, hogy sokan keresik fel­ a népkerti sporttelepet annak bizonyítására, hogy Vásárhe­lyen más sportágnak is van kö­zönsége, mint a labdarúgásnak. Megérdemli ez a szakosztály a támogatást, hiszen a szabadtéri bajnokság megnyerése után a tél folyamán úgy a női, mint férfi csapatunk az NB II. osz­tály bajnokságáért küzd a cse­peli sportcsarnokban. A HSzMTE—Békéscsabai Sz. SE kézilabdacsapatok mérkőzé­se előtt fél 2 órakor Állami Köt­­szövő—Szegvári EPOSz alapfo­kú női kézilabda bajnoki mér­kőzés, 12 órakor pedig az Álla­mi Kötszövő labdarúgó csapata a DÉFOSz ellen játszik. * Az asztalitenisz II. osztályú bajnokság első fordulójának­ eredményei: Posta—MÁV 13:5, Kórház—KAOSz SzIT 13:11, Iparostanuló SzIT—Textiled SzIT 13:6, HSzMTE II.—OTL 13:0. Felkérjük a csapatok inté­zőit, hogy a mérkőzésekre a já­tékos igazolványokat vigyék­ magukkal, ellenkező esetben a­ mérkőzést elveszettnek tekint­jük. Szövetségi megbízott: * Fehívás! Mindazok, akik­ kedvet éreznek ahhoz, hogy futballbírók legyenek, azonnal jelentkezzenek Bihal Sándor órásmesternél a Deák Ferenc­ utcán. MINSz alapfokú bajnoksági eredményei. Úttörő labdarúgó: Zrínyi—Széchenyi 2:0, Petőfi— Rákóczi 3:0, Kossuth—Jókai 3:1, Rákóczi—Kossuth 2:5, Széche­nyi—Petőfi 1:1, Arany—Zrínyi 0:2, Kossuth—Széchenyi 2:2, Jó­kai—Rákóczi 1:1, Széchenyi— Jókai 0:2. Úttörő fiú-röplabda: Arany—Széchenyi 2:0, Zrínyi— Rákóczi 0:2, Petőfi—Kossuth 2:0, Széchenyi—Kossuth 2:1,­­ Rákóczi—Petőfi 2:1, Rákóczi— Petőfi 2:0, Arany—Zrínyi 2:0, Kossuth—Rákóczi 2:0, Zrínyi— Széchenyi 2:1, Petőfi—Arany 2:0. — Úttörő leány-röplabda: Szendrei—Zrínyi 2:0, Kanizsai —Zrinyi 2:0, Károlyi—Labor­falvy 2:0, Zrinyi—Károlyi 0:2, Zrínyi—Kanizsai 3:1, Dobó—­ Szendrei 0:2. Alapfokú labdarú­gó bajnokság: Kollégium—Tar­ján 2:2, All. fiú II.—KAOSz SzIT 5:1, Közgazdasági—III. ker. EPOSz 4:1, Mezőgazdasági EPOSz—Mezőgazdasági­­1:2, Tarján—ÁM. fiú II. 2:4, Áll. fiú I.­—Kolégium 1:0. Férfi röplab­da: III. ker. EPOSz—Mezőgaz­dasági 0:2. Női röplabda: Peda­gógus I.—Mezőgazdasági 1:2, Közgazdasági—Általános gimn. 2:0, Textiles SzIT—Általános gimn. 0:2, Pedagógus II—Köz­­gazdasági 2:0, Mezőgazdasági— Központi EPOSz 2:0, KAOSz SzIT—Pedagógus I. 0:2, Mező­­gazdasági—Általános gimn. 2:0. * Versenyben próbáznak a szak­­szervezetek az MHK-ban Nagy sportmegmozdulássá fejlődött az MHK próbáztatás Vásárhelyen. A most folyó MHK próbáztatások versenyben­ zajlanak le. A szakszervezetek közül már lepróbáztak a vas­­utasok, a KAOSz, gépkocsiveze­tők, pedagógusok, vendéglátó­ipariak. Sajnos, azonban mégi sokan vannak, akik nem je­lentkeztek próbáztatásra, így­ nem jelentkeztek még az egész­ségügyiek. A kórház még egyet­len próbáztatáson sem jelent meg. De van­ még több ilyen­ csoport is. Utána kell nézni, hogy hol a hiba? Vasárnap dél­előtt 8-2-ig újra nagy próbáz­tatás lesz. A sportfelelősök fele­lősök az MHK próbákon való megjelenésért. Aki még nem, próbázott, az most feltétlen el­jöjjön, mert az idén már nem­ sok alakalom lesz a próba leté­telére. HÍREK Naptár 1949 október 29., szombat. Kát. Nárcisz pk. Prok. Zénó. A Na­p kel 6 óra 23 perckor, lenyugszik 16 óra 33 perckor. A Hold kel 14 óra 09 perckor, lenyugszik 23 óra 22 perckor. — Gyógyszertárak szolgálata. Október 29-től november 4-ig a­ következő gyógyszertárak tarta­nak állandó szolgálatot: Philip (Kossuth-tér), Juhász (Szerencsy utca), Szporny (Vásártér). — Házasság. Nagy Ilonka és Horváth Mihály ma, szombaton déli 12 órakor tartják esküvő­jüket a Szent István templom­ban. — Földházi Imre elvesztett nevére szóló nagyon fontos ira­tokat megtaláló adja be a rend­őrségre. — Ma lesz a Karády-est! Ma, október 29-én lesz megtartva Ka­­­rády Katalin egyetlen vidéki hangversenye. Igen nagy ér­deklődési előzi meg országunk egyik legkedveltebb és legnép­szerűbb művésznőjének fellépé­sét, hogy személyesen is láthas­sák és hallhassák őt. Jegyek­ ma este 6 órától­ a Fekete Sas pénztáránál válthatók.­­ A legközelebbi országos vá­­sár­ok a­z alábbi helyen és idő­ben lesznek megtartva: Mezőko­­vácsházán november 2-án­ állat, és kirakodóvásár. Vésztő: novem­ber 2-án állat, és kirakodóvásár. Szeghalom: november 5-én orszá­gos vásár. Mezőtúr: november hó 7-én állat- és kirakodóvásár. Gyamp.: november 11-én sza­rvas­­martha, juh, kecske és sertésvá­­sár, november 12-én ló, szamár és öszvérvásár, 13-án kirakodó­­vásár. A fenti helyekre vészmen­tes helyről, szabályszerű marha­levéllel mindenféle állat felhajt­ható. Iparosok és kereskedők az iparigazolványukat vigyék ma­gukkal, mert azt kívánatra fel­mutatni tartoznak. — Tiszaszalkán új korszerű jegyzőlakást építenek 100.000 forint költséggel. Az építést még ebben az évben befejezik. — Felhívom az építőipari szak­mához tartozó Iparostanulókat, hogy a beírások ez ip­arostanu­ló­iskolában november 3-án és 4-én délelőtt 8—12-ig lesznek. Igaz­gató. — Kereskedők! A reformáció emlékünnepén, október 31-én, te­kintettel Ortutay miniszter lá­togatásával kapcsolatos ünnep­­ségre, felkérjük­ a kereskedő­­ke, hogy üzleteiket délután 4 óra­­kor zárják be. Ezzel szemben a déli szünet nem kötelező. KISOSz titkárság. — A gazdasági felügyelőség felhívja a termelők figyelmét, hogy cu­korrépát állati takarmá­nyozásra felhasználni ne­m sza­bad, azt ipari célokra a cukor­gyáraknak át k­ell adni. Ugyan­­csak felhívja a szerződéses cu­­korrépamagterme­lők figyelmét is a felügyelőség, hogy a termett cukorrépaimagot teljes egészében át kell adni a cukorgyáraknak.­­ A DÉFOSz vásárhelyi szer­vezete vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a DÉFOSz székház nagytermében taggyűlést tart. Minden DÉFOSz tag Megjelené­se kötelező. Tagkönyvét min­denki hozza magával. — A gorzsai MNDSz csoport vasárnap délelőtt 9 órakor az is­kolában taggyűlést tart. Megje­lenés minden tagnak kötelező. Vezetőség. — Vásárhelyi MDPJu­r. Felkér­jük a vásárhelyi Rendező Gárda összes­ tagjait, hogy folyó hó 30-án az I—IV. kerületi pártszer­vezetnél reggel 8 órára feltétle­nül megjelenni szíveskedjenek. Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepélyesen nyílik meg a vásárhelyi Liszi könyv­vásár Az őszi vidéki könyvnapokkal kapcsolatban Vásárhelyen októ­ber 3- án és 31-én rendezik meg a könyvvásárt. A város külön­böző pontjain a tömegszerveze­tek állítanak fel könyvsátra­kat. A Kossuth téren két könyvsátor lesz, a MINSz és a VAOSz sátra. Újvároson a VIII. kerületi MDP szervezet előtt az MNDSz árusít. A III. kerületi pártház előtt a KIOSz, az V. kerületi pártház előtt a pedagógus szakszervezet, a VI. kerületi pártház előtt a VI. kerületi MNDSz állít fel könyv­­sátrakat. Egy vándorkönyvsát­­rat is útbaindítanak a 11 tóra fel­szerelve. Ezzel Vásárhelykutast, Kardoskutat, Mártélyt és a gép­­állomás környékét látogatják meg. A tömegszervezetek között eladási verseny indult. A leg­több könyvet eladó szervezet 100 forint értékű könyvjuta­lomban részesül. A vásárhelyi őszi könyvl­­apo­ka­t vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepség ke­retében nyitják meg a Kossuth­­téri könyvsátraknál. A hős lenini Komszomol 31. évfordulójára A világ ifjúságának nagy ün­nepe lesz. A Komszomol 31. év­fordulóját ünnepeljük. Annak az ifjúsági szervezetnek szüle­tésnapját, amit Lenin és Sztá­lin hozott létre 31 évvel ezelőtt és amely azóta harcban, mun­kában és tanulásban példaképé­vé vált a világ minden fiatal­jának. Ez az ünnep nemcsak a Szovjetunió ünnepe, hanem a mienk is. A közgazdasági gim­názium diáksága is nagy szere­tettel készült erre a napra. Lel­kesedéssel díszítjük tantermei­nek falait, de nemcsak ebben a külsőségben ünnepelünk, hanem fokozzuk tanulásunkat is. Ne­künk már könnyebb az útunk, mint a Komszomolnak az útja volt. Mi ezt az utat követjük és fogadalmat teszünk, hogy mindenben igyekszünk méltók lenni példaképünkhöz. A leg­méltóbbak akkor leszünk, ha mindenben követjük Pártunk útmutatásait és Rákosi Mátyás szavait. Nem akarunk adósok maradni azért, amit a Párt ér­tünk tett, hogy a munkások és parasztok gyermekei előtt nyi­totta meg a szabad és gondta­lan tanulás lehetőségét. Tud­juk, hogy nagy feladatok há­ramlanak még ránk, ígérjük hogy tudásunk legjavát adjuk hogy békében élhessünk a vi­rágzó Magyarországon. Ezt a lehetőséget a Szovjetunió és a hős lenini Komszomol adta szá­munkra. Köszönjük ezt a bő szovjet ifjúságnak és ezen a évfordulón fogadjuk, hogy ígye­kezünk példájukat követni. A közgazdasági gimnázium tanulói nevében Oláh Anna Továbbra is fizetni kell a lakáshelyreállítási hozzájárulást Amint már több ízben meg­írtuk­, a lakáshelyreálltási hoz­zájárulás adójának elengedését most tárgyalja az erre összeült b­izott­ság. A­lbizottság tanolcnak engedte el visszaéli­ anl­eg a la­­káshelyreállítási hozzájárulási adót, akik igazolni tudták, hogy ezt az összeget­ ténylegesen la­­káshelyreálításra fordították. A lakáshelyreállítási hozzájá­ru­lás tárgyában­ megjelent rende­let továbbra is fennáll. Tehát lakáshelyreállítási hozzájáruló; továbbra is fizetni kell. Enne értelm­ében rrfinderi lakásbérlő­k általai fizetett bérösszeg 15 sz­­alékát köteles a bérfizetőkor háztulajdonosnak átadni. Ezz kapcsolatban bővebb felviláglo­­tást nyújt az adóhivatal. Tények bizonyítják eredményeinke — írják a Hódmezővásárhelyi Téglagyár Hözségi Vállalat dolgozói Mi, a hódmezővásárhelyi Tég­lagyár Községi Vállalat mun­kásai fogadjuk, hogy az ötéves terv reánk eső részét a kitűzött időre elvégezzük, mert tudjuk, hogy ezáltal népi demokrácián­kat erősítjük. Bízunk az ötéves tervben, annak sikereiben, hi­szen amit a Párt megígért, azt meg is valósítja. Most, amikor üzemünket köz­­ségesítették, megoldjuk azokat a problémákat is, amelyek ed­dig akadályozták a fejlődést. Ha visszatekintünk a felszaba­dulás óta eltelt öt­ esztendőre, akkor megnyugtató érzéssel és büszkeséggel állapítjuk meg, hogy az a küzdelem, melyet az ország helyreállítása és élet­­színvonalunk emelése érdeké­ben folytattunk, sikeres volt. Tények bizonyítják az eredmé­nyeket. Ma már van félórás fi­zetett étkezési idő, saját szer­szám használata esetén kopás­díj, téli szabadban végzett mun­kánál napi fél liter meleg tea vagy feketekávé és még szám­talan juttatás, amelyek mind a hároméves tervünk sikereit is tolják. A régi, reakciós, mi­gásnyázó világban ilyesmi: szó se lehetett. Mi tudjuk azt, hogy mind a két munkásosztályunk hatalm­nak megszilárdulása t* *íte lel­tővé és tudjuk, hogy az öt év terv még több jogot és ír magasabb életszínvonalemel­­ést fog biztosítani a maga dolgozóknak. Ezért rendüle­tül bízunk Pártunkban, Rák Mátyás elvtársban. Borsos János vb. elnök 16 munkatársa — Az albán szakszerve kongresszus második napján szovjet, lengyel, bolgár, ror és magyar küldött szólalt fel — Ostan­d megye dolgozó rasztsága 110.000 forint szállt hitelt kapott, hogy idejében ő­rezhesse az őszi munkát. — A csehszlovák Állami­­­lásügyi Hivatal vezetőjévé Ce Ica igazságügyminisztert nevez ki. VÁSÁRHELY NÉPE Megjelenik hétfő kivételével i­den nap a kora reggeli órák Elöftalési ára egy hónapra forint, egy hétre 3 for­ot. S­zeszttőség én Miadófhivatal Het­zővásárhely, Andrássy­ utca ! Felelős Idadó: Török Láss Felelős szerkesztő Kovács Ml Nyomta: Magyar Alföld Új dal Kft. Felelős nyomdave: Szél Imre. KÖRZŐ MOZI-----------------­CsSt3rtSk!51-Vasárnapig Végzetes éjszaka Magyarul beszélő szovjet utas. A hősiesség, kitartás és hazaszeretet filmje. Előadások: hétköznap, 6 és 8 óra, vasárnap, 4. 6­8 órakor. aérlel 88b ELIT MOZI PL¡Uklil-Tuára@pl( 7 színes mese Hil kacagtató, vidám fordulatos sainec male Ulm. Előadn­ok : Hátka. fél 6, fél 8 tu. fél 5, fál 7, t* 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék