Vasárnapi Ujság – 1867

1867-02-24 / 8. szám - A remetei g. e. templom (képpel) Myskovszky V. 87. oldal / Hazai táj- és néprajzok; közintézetek; népszokások; műtárgyak

87 ákáczfa, s haragjában néhány sárga levelet szórt a kis bokorra. „Szép, szép!" szólt ismét feléje fordulva. „Ám legyen, vegyük, hogy virágozni tudsz, s vi­rágaid olyan nagyon becsesek, de hát aztán? mi jön aztán, mi a haszon belőled, mert azt csak nem nevezzük haszonnak, hogy a menyasszonyok fejét ékesíted? Haszontalanság az egész! Hát még mit tudsz? van-e gyümölcsöd? fádat lehet-e minden­félére használni? Hm! bizony nem gondolnám, ha rád nézek." „Ha virágaim elnyiltak," felelt búsan a kis bokor, „utánok kis apró zöld gyümölcsök képződ­nek, melyek aztán a forró nap sugaraiban csakha­mar nagyokká fejlődnek, s megérve olyan sötét­sárgák lesznek, s ugy kandikálnak elő a zöld levelek közül, mint megannyi arany alma. Messze országokba elszállítják, s nedvdús belét enyhítésül használják a meleg nyári napokban, s télen hűsí­tenek, m­időn a bálokban a táncztól elfáradnak, kimelegesznek!" „Legalább versbe szedné ezeket a hazugsá­gokat!" szólt gorombán az ákáczfa; „akkor leg­alább költeménynek ffínák, s elszavalná egy-egy éretlen siheder, mint az a tavasi, ki itt lombjaink alatt szavalgató nyavalyás versekbe szedve kép­zelt szenvedéseit." „Egykor," beszélte tovább a kis bokor, mert ugy szeretett volna jobb véleményt kelteni maga iránt, „egykor, mint anyám, kitől származom, beszélte, azon országban, mely hazám, nagy, bor­zasztó csatát küzdtek a szabadságért, melyben ezeren és ezeren elveszték életüket. A csata után egy sebesült, majdnem elvérző harczos nagy ne­hezen elvonszolta magát a csatatérről, nehogy a gazdátlanul száguldó paripák által eltapodtassák, s egy közelfekvő erdőcskébe, lombjaink alá mene­kült, hol kimerülve, alig pihegve terült el a földön. „Vizet, csak egy csép vizet!" lihegő szomjúságtól elepedő, kékülő ajakkal. Egy kis forrás ott csör­gedezett közelében, de odáig már nem bírt ván­szorogni, s a kín és szomjúság már-már megölte volna, de ekkor a föléje hajló ágak egyikéről egy olyan nagy, sárga arany alma hullott alá, melynek nedve uj életet csepegtetett lankadt tagjaiba, hogy aztán a legközelebbi faluba mehetett, hol bekötözték sebeit és meggyógyították. Hálából mind megvette azon fa gyümölcsét, s elküldé messze hazájába, szeretett hitvesének!" „Jaj, de érzékeny történet!" mondá az ákácz­fa, s egy cseppel sem érzett több rokonszenvet az idegen bokor iránt, sőt elmondván a hallottakat pár szomszédjának, s azok ismét tovább, ugy hogy az egész erdőcske megtudá, mindnyájan még in­kább elkeseredtek ellene, s nyíltan ki is mutaták iránta nehezteléseket. „No bizony!" zúgták egyhangúlag, „neki ez a nap nem elég meleg? ez az áldott fekete homo­kos föld nem elég kövér? Csak hallja az ember, nekünk elég jó, mi növekedünk, virágzunk, meg­vastagodott fánk mindenféle haszonra alkalmassá válik benne, s neki ez nem elég jó! Be kényes! pedig csak rá kell nézni, milyen nyomorult, sat­nya, fának szeretné kiadni magát, pedig bokornak is milyen silány! S a­mit virágjáról és gyümölcsé­ről beszél, higyje a ki hiheti, mi ugyan egy kukkot sem hiszünk belőle! Mese az egész, a legkisebb csemete sem tartaná igaz történetnek, mi pedig felnőtt, már nem egy nyarat és telet átélt tapasz­talt fák vagyunk, s megvetjük az ilyen hihetetlen regéket!" A kis bokor élete ezután még szomorúbbá vált. Senkitől maga körül semmi részvétet, semmi szeretetet nem tapasztalt; mindenkinek útjában volt; még a kis virágok is, melyek körülre nőttek, zúgolódtak ellene, miért fogja el előlük a napot? Pedig szegény, dehogy ő fogta el! hiszen ő maga sem részesülhetett benne, úgy elfödték a fölötte szétterjeszkedő akáczok lombjai. Ezért senyvedt, ezért nyomorgott ő is olyan keservesen. Nem lát­hatta a nyári égen elvonuló fellegeket, nem érez­hette a nap meleg, éltető sugarait. Egyszer néhány szegény napszámos jött ki, száraz galyákat szedegetni, az erdőcskébe. Be­szélgettek: ki, hol dolgozott a napokban? Egyik közülök az urasági kertész mellett dolgozott az üvegházban. Elbeszélte a többinek, milyen pompás ott minden; télen hány öl fát tüzelnek föl, hogy folyvást jó melegen tartsák az üvegházat, mert csupa meleg országokból való virágok nyilnak ott, télen még több, mint nyáron. S mennyi na­rancs és czitrom terem ott! Neki is adott a kertész lázban fekvő gyermeke számára egy narancsot. Mikor haza­vitte, volt öröm, ujjongatás! „Bizony meg is érdemli az a pompás, aranysárga gyü­mölcs, hogy olyan gyönyörű nagy cserepekbe ül­tetik, s ős­szel, a­mint kissé hűvösödik az idő, azonnal beviszik az üvegházba, s ott fűtenek neki, és gondják viselik egész télen át!" Evvel az em­berek tovább mentek. A kis bokrot, mely az akáczfákkal együtt minden szót jól hallott, kimondhatlan vágy szállta meg, hallván, hogy az üvegházban mily becsben tartogatják a fajubeli növényeket, s hogy testvé­reire, rokonaira akadhatna. De az ákáczfáktól ezentúl még többet kelle szenvednie. Gúnyolták, hogy ugy­e bizony ő is oda szeretne jutni, ő is arra vágyik, hogy cserépbe ültessék, s bevigyék az üvegházba, s télen fűtsenek neki? Még­pedig talán épen ákáczfával ? S ezért haragudtak reá leginkább; pedig a szegény mit tehetett róla, hogy az akáczfát soha sem szokták cserépbe ültetni, sem az üvegházba vinni, sőt a­hol ily nagy men­­nyiségben vannak, még fűtenek is vele? S ettől kezdve épen gyűlölettel tekintettek reá. Még a levegőt is irigyelték tőle, és felhányták, mintha nekik nem jutott volna elég. Szemére hányták örökös boldogtalanságát. „Lám, mi boldogok vagyunk, mert mink megelégszünk helyzetünkkel, mi nem ábrándo­zunk lehetetlenségek után. Nekünk elég meleg­ ez a nap, elég jó ez a föld, azért virágzunk és hasz­not hajtunk. Mi megfelelünk rendeltetésünknek, teljesítjük kötelességeinket. Mindenkitől magától függ, hogy boldog és elégedett legyen. Többre és jobbra vágyni, mint a­miben részesülünk, vétek, s a­ki vétkezik, méltán lakol. Mi jók vagyunk, mi nem vétkezünk, azért boldogok is vagyunk!" M oly haragosan zúgtak ellene, mintha förgeteg vonult volna a kis erdőcskén át. A kis bokor szerette volna mentegetni magát, de szóhoz nem juthatván, csak magában gondolta: „Hiszen ő is elégedett volna, ha saját hazájában, övéi földjén lehetne, ha természetének megfelelő éghajlat alatt élne; vagy legalább az üvegházba juthatna, hogy télen át ne kellene a hidegtől annyit szenvednie, s folyvást attól tartania, hogy megfagy, hogy soha több ta­vaszt nem érhet meg. S nyáron kapna elég vilá­gosságot; mit tehet ő róla, hogy neki a meleg és világosság életszükség, hogy ezek nélkül sem vi­rágozni, sem gyümölcsözni, nem tud, mit tehet ő róla, hogy ide vetődött közéjök, saját boldogta­lanságára s mindnyájuk botránykozására. Oh, bár volna ő is ákáczfa, akkor ő is boldog, ő is elége­dett lenne!" sóhajtott fel hangosan. „Nem mindenkinek adatik az, ákáczfa lehet­ni!" viszonzák gőgösen; „s épen azért, ha valaki csekélyebb, húzza meg magát, és érje be avval, a­mit mások juttatnak neki." Bizony pedig már alig jutott neki valami, még a levegőt is igyekeztek elfogni előle; s egy kis bojtorján, mely ott a tövében nőtt, mindenké­pen igyekezett őt ragadós, szúrós ágaival bo­szantani. Egyszer egy szép nyári délután könnyű kis fogat állt meg az erdőcske szélén, s egy halvány, ifjú nő szállt ki belőle, kis leánykájával. Az er­dőcskébe jöttek sétálni. A leghűvösebb, legárnya­sabb helyen leültek; a kis leányka vidáman ját­szadozott, de anyja, bár mosolygni igyekezett reá, igen nagyon búsnak látszott, és szótlanul meren­gett a rezgő lombokon. Távol levő férjére gondolt. Egyszerre felkiáltott, meglepetve, örömmel, a kis bokrot pillanta meg. „Nézd, nézd, gyermekem!" szólt leánykájá­hoz, „nézz ide, megismered-e, micsoda bokor ez?" S a kis leány megismerte, hogy az kis narancsfa, s úgy örült rajta, mert az alig volt nagyobb nálá­nál. De a nő még inkább örült, hálás, könybe lábbadt szemekkel nézte hosszasan, hiszen arra emlékezett, hogy e fának gyümölcse egykor, messze távol országban csatázó férjét megmenté a haláltól. S e csemete ugyanazon narancsokból származik, melyeket az haza küldött családjának, hogy ők is részesüljenek azon fának gyümölcsé­ből, mely megtartá életét kedvesei számára. Igen, igen! ő szokott akkor ide kijőni, s jól emlékszik, hogy ama narancsokból egyszer ide is hozott magával egyet, megette, s e bokrocska itt bizo­nyosan a szétszórt magvak egyikéből származik, mely itt kicsirázott, s gyönge hajtása éveken át tengődött. Csak Isten csodája, hogy ki nem ve­szett, el nem fagyott. „Szegény, szegény kis fácska, itt ugyan rosz dolgod lehetett árnyékban és hidegben, hogy tudtad kiállni, de ne busulj, ezentúl jobb dolgod lesz; én viselem gondodat, hálás szeretettel foglak ápolni, emlékül, hogy legdrágább kincsemet a világon, férjem életét, neked köszönhetem!" Kö­nyek hullottak szemeiből a kis fácskára, megcsó­kolá leveleit, s az végre szeretve érezvén magát, oly boldog volt, mint még soha, soha! A nő kocsijához sietett, haza­küldé, hog­azonnal hozzák ide az üvegházból a legszebb, legpompásabb cserepet. Aztán vigyázva kivették a kis bokrot a földből, s a drága cserépbe ültet­ték. A nő saját kezeivel egyengeté el rajta a földet. De nem vitte magával haza, nehogy a kocsi rázása megártson neki. Két kertészlegényt fog azonnal érte küldeni, hogy a legnagyobb gonddal, kézen vigyék haza. A kis narancsfa örömében minden bántalmat megbocsátott, elfeledett, sőt sajnálkozva nézett a bojtorjánbokorra, melyet vele együtt kiástak a földből, s most ott hevert letapodva, elfonnyadva. „Isten veletek!" szólt az akáczfákhoz: „Isten veletek! Most már én is boldog leszek, s nem fogok busulni és haszontalanul tengődni többet. Azt hiszem, jót akartatok velem, csakhogy én nem tudtam, nem bírtam követni jó tanácstokat. Éljetek boldogul! végre én is boldog leszek!" A nap leszállt, a madarak elültek, fű és lomb mozdulatlanul szendergett. Csak a kis narancsfa volt ébren. Szabaditóit várta. De az éj is beállt, a csillagok ragyogva néztek le a földre, s a hold homályos fén­nyel vonult el a kis erdőcske fölött. Már reggeledett, a nap feljött, az egész természet felfrisülve örvendezett az uj életnek. A kis na­rancsfa csak várt . . . várt ... A reggeli harmat kissé felüdtté lankadni kezdő leveleit, s a nap sugarai uj reményre gerjeszték. Egész nap jö­vendő boldogságáról álmodozott. De az a nap is elmúlt és senki, senki sem jött érte. Nem is fognak soha! Mert az egyetlen, a ki őt szerette, ki saját kezeivel ültette a szép por­czellán-dézsába, ki neki olyan boldog jövőt igért, az a halvány, búsongó nő nagy-nagy beteg! halá­losan, gyógyithatlanul! Midőn akkor haza ment kis leánykájával, fekete pecsétes levél várt reá, midőn elolvasta, a földre rogyott, mint egy letört liliom. Férje halálát adta tudtára a levél. Némán, szótlanul fekütt ágyában, nem látott, nem hallott semmit, még kis leánykáját sem ismerte meg, ki pedig szüntelen ott sirt ágya mellett. Végre meg­szűnt szenvedni, lehunyta megtört szemeit, s lelke elköltözött oda, hol a szerető szivek örökre egye­sülnek. A kis narancsfa nem sokáig élte túl. A kas­télyban a bekövetkezett gyászos események miatt senkinek sem jutott többé eszébe. Ott maradt a cseréppel együtt! Ellenségei csakhamar ismét fel­támadtak ellene, gúnytárgyul szolgált a legutolsó tövisbokornak. Szemére hányták a bojtorján el­pusztulását , melyet pedig máskülönben észre sem vettek volna, azzal vádolák: az ő nagyravá­gyásának esett áldozatul, s kijelenték, hogy egy ilyen gyilkos gonosztevőt nem akarnak megtűrni a föld színén. Pedig láthatták, hogy a kis fácska már nem viszi sokáig, napról napra jobban pusz­tult, de csak annál inkább bántalmazták. Végre ő maga is el­kezdé hinni, hogy nagy bűnös lehet, hogy a sors ennyire üldözi, míg körülötte minden oly boldog. Ez még jobban elcsüggeszté és emészté életerejét. Gyökere nem bírt táplálkozni a kiszá­radt földből, s ágai nem kapván elég nedvet, ki­száradtak, levelei lekonyultak, lehullottak, s a kis fácska végre kiszenvedett. Szendrey Julia: A remetei g. e. templom, , (Máramarosban). A Técsőről Mármaros-Szigetre vivő országút mellett, a Tisza regényes völgyében fekszik Re­mete falucska. Lakosságának legnagyobb része görög egyesült vallású, s nyelvre nézve oroszok; a van azonban benne több magyar nemzeti kúria is, Kecskeméthi Kormos, Revisnyei Reviczky, Rednyik és több családokéi. A falu déli részén egy dombon, melyről gyönyörű kilátás nyilik a Tisza völgyére és Már­maros havasaira, főszentélyével keletre fordulva áll a remetei görög egyesültek temploma. Magá­ban véve kis méretekkel bír ugyan, de tekintve csúcsíves góth ablakait, építési idejét a XV-dik század kezdetére tehetjük, annál biztosabban, miután a góth ablakok mérművei még igen primitív szerkezetűek, nevezetesen három levelű rózsákból (Dreipass) állanak. A későbben, külö­nösen a XV-dik század vége felé oly nagyban divó úgynevezett „halhólyag" díszítési formák itt még egészen hiányoznak.­­ Régebben a pálosok zárdájához tartozó templom volt, s a zárdaéj Delei­nek alapfalazatai a templom északi oldalán még most is jól kivehetők. Mondják, hogy itt volt azelőtt Mármaros megyének első gymnáziuma, *

Next