Vasárnapi Ujság – 1871

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Az orosz czár Emsben (képpel) 416. oldal

„Tekintetes Ur! Minémű Romlásra jutott légyen szegény Vá­rosunk, eddig tudom értésére esett a Tekintetes Urnak: nem kívánom tehát ezt az ítéletet írni vagy festeni, quaequae ipse miserrima vidi, et quo­rum pars magna fui, mert az a Hajlékozska is, hová a világ lármája elől vonni szoktam maga­mat, s az a kertetske is, mely nékem Tusculanum gyanánt szolgált, azon rémitő Csapásnak áldozat­jává lett. Üszög és hamu közt irom ezen soraimat; s az Ég között, mely még nem szánt és közöttem, kit a kevéstől is megfosztott, tsak egy vékony deszkázat vagyon, melly az első ellen sem védel­mezhet. Kiégett ablakaimon keresztül szórja most is a sovány szél magam' és szomszédim' pernyéjét e szomorú Levelemre, melly hosszabban pana­szolni és az által alkalmatlankodni nem akarván, a Tekintetes Urnák szíves Segedelméért esedezni bátorkodik. A nádra, létzre, gerendára és desz­kára legnagyobb szükségem volna, hogy míg az elsőzések beállanának, egy oltalom­fedelet állít­hatnék fejem felibe. A­miből a Tekintetes Úr, maga megszűkülése nélkül segíthet: instálom alázatosan méltóztassa azzal segélleni tsekély vol­tomat. A vasszükség kénytelenit a kérésre, any­nyival is erősebben, hogy tehetősebb Atyámfiai s Jóakaróim ugyanezen veszede­lembe borultak. Megújítván előbbi alázatos kérésemet s annak foga­natját tellyes bizodalommal elvár­ván, magamat a Tekintetes Urnák Grátziájába ajánlom s egész tisz­telettel maradok Debretzenben, jun. 15-ik nap­ján 1802. alázatos szolgája Csokonai Mihály, m. k." Kivül a levélboritékon még e megjegyzés olvasható: „Kéret­tetnek ezzes Kardszagi Birák Uraimék, méltóztassék ezen le­velet T. Pap József urnak, minél elébb lehet Igarra által küldeni."­­ Bizony még az is elég csiga­postai közlekedés lehetett, mert a jun. 15-én irt s bizonyára sürgőleg útnak inditott levelet czimzett T. Papszász ur csak egy hónapra kapta meg, mint a levél hátlap­jára irt jegyzéséből kitűnik: Per­cepi d. 14­ ajulii. 1802. A levél Csokonainak költői pe­csétjével van ellátva, mely hosz­szas körben koszorúba foglalt lant tetején csillagon álló galambot ábrázol. Miress Béla: Az orosz czár Emsben. Forró nyáron talán azért med­dőbb a történelem, mert a­kik a történeti eseményeket csinálnák, ilyenkor nem érnek rá. Pihenés munkájában fáradoznak. Fürde­niök kell. Az évnek azt a szakát nevezik „morte saison"-nak, „holt idény­"nek, mikor az országok sorsának intézői nyakig ülnek a vízben. Tudjuk, hogy tavai is az úszó fürdőből ug­ratta ki a franczia fegyverzetes Vilmos porosz királyt, ki azonnal el is hagyta Emset, hogy más fürdőbe menjen. Vízfürdőből vérfürdőbe. Ems különben rendes tartózkodási helye a porosz királynak, illetőleg most már német csá­szárnak. Ez idén Sándor orosz czár is itt időzött. Ems nem panaszkodhatik tehát, hogy nincsenek magas vendégei. Mind a német császár, mind a minden oroszok czárja több mint egy öles. Az orosz czár nagy barátja mindennek, a mi német. Udvaránál a német kulturának hódol, német hivatalnokokkal, tudósokkal, művészekkel veszi magát körül s első volt, ki a porosz fegyverek diadalát üdvözölni sietett. Épen ellenkező tehát, mint az orosz trónörö­kös, a ki gyűlöli a németeket s egész lelkével a francziákon csügg. Az orosz czár emsi tartózkodása alig zavart több vizet, mint a mennyit épen a kádba töltöttek, hogy magas testét megfüröszsze benne. Ünnepé­lyek, kivilágítások, diadalivek, nagy ebédek, va­csorák meg pohárköszöntések voltak ugyan feles számmal, de ez már olyan megszokott dolog, hogy U j-K a 1 e d o 11 i a. ii. Páris, 1871. julius. Nouméa Uj-Kaledonia fővárosa, melyet 1854-ben Tardy de Montravel hajós-kapitány alapított, kinek alig lehetett czélja itt főváros építését kez­deni. Természeti szegénysége miatt, később a te­lepesek itt száltak meg e katonai őrhelynél és igy lett város belőle. Első neve — Port-de-France — a Fort-de-France-val való névhasonlatosság miatt cseréltetett föl Nougiéa-val. Az említett Fort-de-France Martinique szigeten fekszik. Montravel egy könnyen védhető pontot kere­sett és Nouméa helyénél különbet alig is találha­tott volna, mert az egy keskeny földnyelv, melyet a torkában levő erődke tökéletesen véd, a parton pedig az előtte fekvő Nou és Bouset szigetek közt a hajóknak kitűnő menhelyet nyújtó kikötők van­nak. Meglehet, ez előnyös hadászati fekvésének köszönhette, hogy még kicsinységében a benszü­lött vadak dühe által el nem söpörtetett. Hátrányára nemcsak a természettől való si­vársága van, hanem az is, hogy vízszükséget szen­ved. Egy mérföld távolságra esik e víz- és növény­gazdag szigetben a legközelebbi folyócskától. 1863—1866-ig több kísérletet tettek, hogy vízhez juthassanak. Noumía lakossága nem haladja meg a két­ezeret, és ebből is csak 500 lélek polgári foglalko­zású, a többi mind katona. Ez állapot mintaképe a franczia inpraktikus telepítésnek, melyet bár­mennyire ostromol a sajtó, elitélt a történelem, nem akarnak, vagy nem tudnak elhagyni. Az an­golok roppant sikerű rendszere épen ellenkező, például Viktóriában, noha igen gazdag és népes tartomány, 350 katona van; Brisbaneban 100,000 lélekre 16, és Tasmaniában 200,000-re 7 katona esik. A francziák azonban arra ügyelnek, hogy a telepek jól őrizve legyenek, de arra nem, hogy előmenetelekre történjék valami; példa van rá, hogy készpénzzel nem lehetett, csak 18 hónapi vesződség után, a hatóságtól egy bizonyos terüle­tet nyerni, noha a kormánytól rendeletük van, hogy az egész szigetet fölosztva elárusítsák. Nouméaban vendéglő is van. Könnyű falzat­ból emelt laktanya, mely fakörfallal szakaszokra van osztva. És e szakaszok szobáknak hivatnak, bár a padlás vászonnal van helyettesítve, s igy min­den szó, még a szomszéd horkolása is áthallszik a negyedik szobából is. A város apró kis kerttel körített házakból áll, és egy ilyen ház 5—6 ezer frankba kerül. A városba belátogatnak a benszülöttek, kü­lönösen a főnökök és dohányt koldulnak. A ki pe­dig pénzzel vagy más áruval bír, cserekereskedés útján, melynél a pénz csak pótlást vásárol. Az ócska katona kabátok és nadrágok a legkeresettebb fényűzési czikkek. A kinek ilyen van, az már elő­kelő kinézést adhat magának, de csak néha­napján öltik föl a drágaságokat. A benszülöttek falvai 20—50 sárral betapasz­tott vesszőből font kunyhóból állanak. A kunyhók födele magas, ablak hiányzik, az ajtó törpe és szűk. Az ajtó fölött kivül­ott díszlenek sorjában ki­akasztva az ellenségek megemész­tett testének koponyái. A kunyhó egyetlen üregében mindig füst foglalja el a legfelsőbb rétegeket, ugy hogy csak a benszülöttek módjára kuporogva lehet benn­maradni, mi egy kissé korlátozza a szabadságot, de aztán teljesen meg is véd a kimondhatlan sokaságú szúnyogok és legyek ellen. A kuny­hók vad rendetlenségben fekszenek egymás mellett. E nyomorult viskókból álló fal­vak természetesen az őserdők ho­mályában vannak imitt-amott el­szórva, mert Új-Kaledónia tenger­parti lapályait a legpompásabb őserdők borítják. Leggyakrabban előfordul a tengerpart közelében a Linne által úgynevezett Rhiso­phora mangle, egy igen szép, magas fanem, a­melynek törzsét számta­lan gyökerei a levegőben kiemel­kedve tartják, s mintegy díszesen és művészileg készült állványon emelkedik föl a szédítő magasságba. E fák, szerteágazó gyökereikkel áthatolhatatlan védgátakat képez­nek a tenger partjai körül. E sűrű erdőségbe csak egyik gyökérszálról a másikra ugrálva lehet behatolni roppant sok fáradsággal és ez után gyakran messze tereket bejárhat az ember, mind elárasztott vidé­keken. A gyökereket pompás és nagyságban az esztendeikkel vete­kedő osztrigák fedik, s egyetlen fagyökerei közül százanként lehet kiszedni őket. A francziák a benszülöttek ro­konszenvét épen nem birják,mig az angolok dicse­kedhetnek azzal. A benszülöttek azon nézetben vannak — s ezt nem lehet fejükből kiverni — hogy a franczia nemzet két nagy tribusból képző­dött: katonákból és hittérítőkből. Azok büszkék, önkényesek, önzők és részakaratúak; ezek szeli­dek, résztvevők és jótékonyak. Egy törzsfőnök el akarta egyszer űzni a hittérítőket, azonban a nők miatt nem lehetett. A keresztyénség mindennap előhaladást tesz. A papok, a földművelésben a nép oktatói, Európából hozott háziállatokat osz­tanak ki köztök; a sertés kedvencze a benszülöt­teknek. Egyik főnök maga beszélte a következő ál­lamcsínyt. Államcsíny persze a maga vad módja szerint. Pajama törzsfőnök volt, s midőn a fran­cziák 1854-ben elfoglalták a szigetet, az angolok iránt való barátságból az utonjöttek ellen harczra akarta ingerelni népét. A francziák megtudták, üldözőbe veszik, Pajama menekül és a rengeteg­ben bujkál nappal, hol gyökerekkel és levelekkel él, csak este lopódzik a törzs tagjainak valamelyik kunyhójába, hol az éjet tölti és étkezik. Poulone, Pajama testvére, egy napon fejedelem bátyját több c­inkosával egy fához álnokul megköti, aztán elő­vezeti az üldöző francziákat, a­kik meglövik Paja­mát. Ekkor Poulone a tetemre lépve így szólt: Az orosz czár Emsben, elég hozzá egy kis dalárdai évforduló, nem szük­séges okvetlenül egy orosz czár. Egyébiránt a fejedelmek találkozása maga mindig csendes, épen olyan, mind a hegytorokban lappangó ködfolt, mely csak lassanként növekedik, emelkedik, tornyosul, míg eltakarja a napvilágot s földrengető "vihar kerekedik belőle. Képünkön ott láthatni az orosz czárt, a­mint kemény, barátságtalan arczczal halad egy virág­árus leány mellett, ki virágot kinál neki. Mellette van nagy newfoundlandi ebe, hátul pedig két rendőrbiztos, kik folyton nyomában vannak és ügyelnek drága életére.

Next