Vasárnapi Ujság – 1880

3. Költemények - Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: Drámai töredék 606. oldal

60- nek magyarázásával egyesítve a hazainak meg­kedveltetését. De 1794-ben, elbetegesedvén, tanszékéről lemondani kényszerült s házi neve­lői állást vállalt Pesten; de már a következő évben ezt is elhagyni kénytelenittetvén, az ol­csóbb Budára költözött, s valódi remete életben, — mint Pálos elődei, a Remete Sz. Pál szerze­tének tagjai — nemes szegénységben, egyedül 300 váltó forint szerzetesi nyugdijával biztos jövedelműt, s kizárólag irodalmi munkálkodá­sainak élt. «Segedelmet» mondja Toldy, soha sem kért, s barátai és tisztelői csak ugy enyh­it­heték élete nélkülözéseit, ha apró ajándékaikat, értéktelen baráti kedveskedések czime alatt, házához mintegy becsempészniük sikerült. Egy­szerű háztartásának egyedüli ékességei s neki minden kincse, könyvei és kéziratai voltak; s midőn 1810-ben egy pusztitó tűz ama város­részben dúlt, a hol ő lakék s épen azt a házat s benne neki is mindenét megemészté, szenvedett kárát soha ki nem heverh­eté. Életének ez volt, ugy­szólván egyetlen «eseménye» s ez is helyrehozhatatlan kárával járt. De ő ezt is zúgolódás nélkül viselte. Neve már akkor kitűnő munkái által volt halhatatlanná téve; s ezekben van benső és va­lódi élettörténete. Első költői kísérletei, melyek­ben még Bessenyeit követte, 1777-ig nyúlnak vissza; új lángot azonban tanárától, a szintén pálosszerzetbeli Ányos Páltól kapott. Nyilváno­san először 1789-ben lépett föl a «Magyar Mú­zeum »-ban, rímes Sándor-versekkel, majd itt és a Kazinczy «Orpheus»-ában néhány görög mé­retű ódával és hexameterekkel. Mire költemé­nyei, a külön kiadott darabokkal, annyira sza­porodtak, hogy kötetet tehettek, már végkép szakított a rímes versek ízlésével s azokat «Poé­tái Munkái» 1799-ben megjelent gyűjteményé­ben teljesen mellőzte is. Klasszikai formájú verseiről, melyekben a k­oráczi bölcsészet szel­leme a hazafi érzéssel vegyült, mondja Toldy (irodalomtörténeti kézikönyvében), hogy «Virág nem csak legügyesebb és ízlésesebb kezelője a külső formának, kortársai közt, hanem legtisz­tább kifejezője egyszersmind azon szellemnek, mely a klasszikai régiséget örökké minta- és szabályadóvá teszi. Ő mindenek fölött a haza­szeretet, az erény, a józan életbölcseség meg­éneklője volt. A h­adi és polgári érdem, a való­diság — minden hiu fény ellenében, a szabadság hűséggel párosulva, tárgyai dicsőítésének hősi ódáiban, melyekben emelkedett, sententiosus, nem ritkán fellengzővé válik , mig philosophiai ódáiban a bölcsnek léleknyugalma az olvasóra is nyugtatólag és a világ bajai közt vigasztaló­lag hat; epistoláiban végre kedves, kedélyes humora tréfálva, kötődve int, tanít, jóra buzdít.» Eredeti munkáin kivül fordításaival is ugyane klasszikai szellemet, melyben maga egészen benne élt, terjesztette. Így követték egymást Horácz Poétikája (először prózában s jegyzetekkel, majd az eredeti vers mértékében), Cicero Laeliusa és Catója, később Phaedrusi mesék, Horácz ódái, epodjai, szatírái; s a­mit ezekben gyakorlatilag mutatott, klasszikai szint, zamatot, fordulatokat adni a még akkor pon­gyola magyar írásmódnak, azt igyekvék elméle­tileg is megalapítani s hirdetni magyar nyelvé­szeti írásaiban, nevezetesen «Jegyzeteiben a magyar beszéd részeire» (1810.) és «Észrevéte­leiben a magyar szókötésre» (1821.). A horáczi ódában, melyben kortársait mind felülmulta, nem sokára egy sokkal fényesebb költői szellem : Berzsenyi, homályosította el Virágot. De ő már akkor más, nem kevésbbé érdemes és hálás tér felé fordult vala; írni kezd­vén «Magyar Századait», melyekből az első rész, a IX—XIII. század, már 1808-ban jelent meg (második kiadás 181­0-ben); utána a máso­dik rész (1301—1437), 1816-ban; s attól kezdve élete csaknem egész hátralevő részét e munká­jának szentelés melyből halála után jelent meg a mohácsi vészig terjedő (de itt-ott még hézago­san maradt) utolsó fogás. Magyar nemzeti törté­netet adni: e nagy czél lebegett Virág szemei előtt, mikor e mű írásába fogott, s a czél és eszközei egyre világosabbak lettek előtte dolgo­zása közben. A történetírás (az erdélyi nemzeti fejedelmek korabeli emlékiratokon kivül) a latin nyelvet használta nálunk, s tudós, — nem a nemzet nagy összesére hatni kivánó, — okmá­nyolt történelem volt olaj és mit a mult század­ban adtak magyar történetek diák megirói. E részben Virággal kezdődik az uj, a nemzeti is­kola, egyidejűleg a nemzeti szellemnek minden téren átalános ébredésével. «Az ő Magyar Szá­zadai — mondja Toldy — nemcsak a történt dolgok elbeszélése, hanem egy nemzeti parai­nézis is, nem deklamácziók, hanem a történet­iől szóló nemzeti szellem, ezen, önállása fen­tartására büszke szellem kifejezése és dicsőítése által. Forráskészlete az egyházi évkönyveken kívül főleg hazai eszközökre szorítkozik, s kriti­kája nem annyira az adatok megigazítása, mint inkább a történetek erkölcsi megítélése körül munkás, rrómai érzülete, az erény és nemzeté­nek rendíthetetlen szeretete, szegénysége da­czára függetlensége minden külső tekintetektől, s az a komor és bátor nyíltság, melylyel a ko­rokat és embereket bírálja, tiszteletessé teszik őt, művét pedig mint e lélek kifejezését, örök becsüvé. Előadása antik egyszerűségű, rövid, szinte a lapidár­irályig; s bár a kútfők gyakori beszéltetése miatt egyenetlen, annál közvet­lenebb.» Mikép hatott Virág e műve a maga korá­ban, ma már alig tudjuk megítélni. Ő iskola­alapítóvá vált ez által, s ebben van érdeme és halhatatlansága. Horváth Istvánban ő élesztette föl a nemzeti szellemet a történetírásra, s Hor­váth Istvánnak köszönjük Szalay Lászlót. «Gyü­mölcseikről ismeritek meg őket» — mondja a biblia, az erkölcsi tettek szerzőiről; s ezt mond­hatjuk az irodalmi művekéről is, kiknek legfőbb érdeme nem mindig saját írásaikban, hanem abban áll, a mint a nyomaikba lépőkre hatottak ; a mint szellemet ébresztettek és irányt adtak, s ekép Virág is, utódaiban és szelleme gyümöl­csözésében ismerszik meg. S mindez még együtt sem meríti ki az egész ember képét és összes hatását. Nem, hogy a költő és a történetíró mellett, még a papi és egyházi irót, prédikáczióival s ájtatossági iratai­val, emlegessük, hanem «a szent keblű öreget, az e század első negyedebeli irodalmi hő­sök legtisztesebb és legrokonszenvesb alakját, a ki — bár kerülte — ellenállhatlanul központtá vált valahol megjelent s a szerzetes szent ko­molyságával az ember édes nyájasságát egye­sítve, még tréfáiban s olykori ártatlan dévasko­dásaiban is mindig az igazat hirdette és terjesz­tette. Midőn Vitkovics, kinek emlékét Egerrel együtt az egész haza csak nemrég ünnepelte, Pesten házat nyitott az irodalom embereinek s oly szükséges — és következéseiben oly áldásos — központi érintkezést teremtett, melyhez a Kazinczy triásza s az akkori összes irodalmi erők csatlakoztak, — a buda-tabáni remete nem csak nem hiányzott a körből, de annak legszeretet­tebb és legtiszteltebb tagja let. Ha belépett, felé fordult minden szem és szív , tiszta s fen­séges tar homloka, gyér fürtektől körüllengve, tiszteletet parancsolt, édes ajka vonzott, — ha távozék: Theodora, a házasszonya, a kapuig kisérte s kézcsókkal bucsúzék. Valami oly lebi­lincselő volt egyéniségében, a mi mindenkinek imponált a nélkül, hogy fájdalmasan éreztette volna felsőbbségét. Az ifjabb nemzedék, mely még akkor próbálgatta a hírnév szárnyaira emel­kedést, Toldy, Bajza, Vörösmarty, hódoló tisz­telettel vették körül «a szent keblű öreget» s önkénytelenül meghajoltak előtte. Virág munkáit túlszárnyalta az idő. Mint költőt már Berzsenyi és Vörösmarty elhomályo­sították; Petőfi és Arany végkép feledteték; mint történetírót Szalay és Horváth tették fölös­legessé. De a szellem, melyet életével s írásai­val hirdetett, élesztett és terjesztett, a nemzeti szellem megelevenitője s ujjászülője len irodal­munknak, s ebben van elévülhetetlen érdeme, ebben igazi halhatatlansága! —á—r— A budai ház, melyben Virá? lakott és meseh­alt. VASÁRNAPI UJJSÁG. 37. SZÁM. 1880. xxvii. ÉVFOLYAM. DRÁMAI TÖREDÉK. PETŐFI SÁNDOR KIADATLAN KÉZIRATAIBÓL. ELSŐ FELVONÁS. I. JELENÉS. Nyilvános kert Eperjesen. (Egyfelől teritett asztalok mellett csemegéző urak és hölgyek, másfelől terítetlen asztalok mellett iddogáló kézművesek és köznép. Sétáló csoportozatok. Komédiások. Katonák. Könyv­árus, pinczér, stb.) Lakatos. Arany vasárnap ! gyémánt idő ! annyi felhő sincs a láthatáron, mely árnyékával befödne egy kis pénzt. Az ég olyan szép színű, olyan tiszta kék, mint a te ruhád, leányom. Leány. No lásd, apám, mégis hogy szivódtál, mert nem h­oztam­ magammal esernyőt. Lakatos. Hja, lányom, ne vedd rossz néven az atyai sziv aggodalmát. Csak úgy lehetett volna eső, a­mint jó idő van. S tudod, milyen drága volt a ruhád: tiz poltura hiján kétszáz máriás! Hanem hiszen ki is tesz ám magáért. Beillenél vele amoda a másik oldalra az urak közé, s talán az a viganó sem volt különb nála, melyet a zultán küldött Zrínyi Ilonának. Szabó: Jézus Mária­ szent József! Lakatos. Mi a kő lelte, szomszéd uram, hogy akkorát kiált? és mint elsáppadt! Szabó: Kiált! elsáppadt! talán bizony nincs okom reá? Kereken kimondom, szomszéd uram, azt a nevet ne emlegesse itt, vagy ha kedve van róla beszélni, hát mondja meg, s én elhordom magamat, aztán emlegetheti, nem bánom, de míg egy asztal mellett ülünk, válogassa meg beszédét. Semmi kedvem sincs börtönbe jutni, vagy épen akasztófára. Lakatos. Megvallom, hogy vigyázatlanság volt őt említenem. Az én istenem, milyen rettentő idők! egy szó tönkreteheti az embert. Az ördög bújjék min­den pártütőbe, minek is vannak a világon ? Kedves hazám, Katzenellenbogen, mért hagytalak el tége-

Next