Vasárnapi Ujság – 1891

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Eljegyzés a brit királyi házban (arczképek) 849. oldal

51. SZÁM. 1S91. xxxvm. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 849 ELJEGYZES A BRIT KIRÁLYI HÁZBAN. Az e hó 7-ikén Angliában, a Marlborough-Houseban történt eljegyzés újabb bizonyítéka annak, hogy az angol királyi udvarnál a feje­delmi egyenlőszületés elvéről s egyáltalán a szabadelvűségről más véleményben vannak, mint Európa többi fejedelmi udvarainál. Ugyanis az említett napon végbe ment eljegyzés Cla­rence herczeg, a walesi herczeg és brit trónörö­kös elsőszülött fia, és Teck Mária Viktória, herczegnő, Teck Ferencz herczeg és Mária Adelaide, angol kir. herczegnő leánya között. Az a körülmény, hogy az itju Ferencz herczeg atyja halála után arra van hivatva, hogy az angol trónt ő töltse be, még fokozza ez eljegy­zés érdekességét. A Teck herczegeknek és hohensteini grófok­nak alig 56 éves nemzetsége különben már évek óta áll közeli rokonságban, illetőleg sógort ágban aWelf-Braunschweig-Lüneburg-háznakNagybri­tannia felett uralkodó ágával: az angol királyi családdal, a mennyiben, mint emiitettük, a fia­tal ara édes anyja is angol királyi sarj, Cam­bridge Adolf herczeg leánya. Más monarkhikus államokban a legitimitás elvének megsértését és veszélyeztetését látnák abban, ha egy szuverén ház férfi- vagy nősarja valamely alattvalójá­nak nyújtaná kezét.még pedig egy oly főúri nem­zetség tagjának, mely a szuverén házakkal egyenlőszületésünek (equiparens) nyilvánít­tott hisztorikus csalá­dokhoz sem tartozik, mint a Teck ber­ezegek háza, s mely ellenkezőleg egy bal kézre, «ad legem sali­cam» kötött frigyből ered. Az angol királyi ház azonban már em­beremlékezet óta szakí­tott a legitimitás e kö­zépkori szabályaival s a jelen korban is több példát látunk, hogy e dinasztia egyes sarjai, szívük sugallatának en­gedve, és a mi a fődo­log, Viktória királynő engedélyével, oly házas­ságokra léptek, melyek másutt egyszerűen a le­hetetlenségek közé tar­toznának. Igy lett pl. a walesi herczeg legidősb leánya, Lujza Viktória herczegnő George Duft Fife herczeg alattvaló­nak legitim felesége,mig Viktoria királynő saját leánya, Lujza herczeg­nő, Lorme marquishoz ment férjhez; Beatrix Viktoria kir. herczegnő egy morganatikus frigy­ből származó főúrnak, Battenberg Henrik ber­ezegnek lett a neje, az angol - hannoverai ág­ból pedig Friderika Zsófia kir. herczegnő Pawell-Bamtningen Al­fons bárónak nyújtotta kezét. A szuverén házakkal való egyenlősziiletés (equiparentia) joga, ger­mán eredetű, és több­nyire csak a germán származású nemzetek­nél (Anglia kivételével) van még érvényben. A haj­dani német birodalom feloszlása után az u. n. biro­dalmi közvetlenséggel birt régi oligarkha családok mintegy kárpótlásul elvesztett ősi előjogaikért az 1825-íki németszövetségi aktának I. Ferencz császár által szentesített törvényezikkében, a szuverén házakkal való egyenlöszüktési joguk elismertetett. E jog pedig azt jelenti, hogy ha pl. valamely uralkodóház valódi herczege az CLARENCE ES AVONDALE HERCZEG, A WALESI HERCZEG LEGIDŐSEBB FIA. TECK VIKTORIA HERCZEGNŐ, A WALESI HERCZEG LEGIDŐSEBB FIANAK MENYASSZONYA. említett főúri családok valamelyikének leányát veszi nőül: házassága rangjához illőnek vétetik, nem pedig mesalliancenak; mig ellenben, ha oly herczegi vagy más mágnási nemzetségből házasodik, mely nem tartozik e családok közé, az illető hölgygyei csak morganatikus úton kel­het egybe, vagy máskép mondva: rangján alóli házasságot kénytelen kötni. Példa az előbb­mondottra nézve Frigyes főherczeg házassága az equiparens nemzetségek közé tartozó Croy-Dül­men herczegi házból eredő Izabella herczegnő­vel, ki házassága folytán a többi cs. és kir. fő­lierczegnőkkel egyenrangú lett. A magyar főnemesség közül csak három csa­lád bír a fejedelmi házak törvényes sarjaival egyenlő születés jogával: a Batthyány, Esterházy és Pálfty családok, melyek a hajdani német bi­rodalomban is a birodalmi közvetlenség attribú­tumaival voltak felruházva s a német császárok hűbéresei valának. Méltó a felemlítésre az is, hogy a Teck-család szépséges arája, Mary herczegnő, kit jövőbeli sorsa még a brit trónra is emelhet, anyai ágon magyar vérből származik. A Teck berezegek ős­anyja kis-rhédei Bhédey Klaudia grófnő (később Hohenstein grófnő), Rhédey László gróf és In­czédy bárónő leánya, kinek Württemberg Sándor herczeggel 1835-ben kötött morganatikus házas­ságából a Teck család keletkezett, különben is oly családból ered, mely az egyenlő születési jog dolgában is megállja helyét, a mennyiben két­ségbevonhatatlanul megállapított hisztorikus tény, hogy a Ehédeyek az Aba nemzetségből eredtek, melynek egyik tagja, Aba Sámuel (Szent-István király sógora), 1041-től 1043-ig Magyarország királya volt és feleségül egy bajor herczegnőt birt. E szerint a fejedelmi egyenlő születés elve a Teck családnál ép úgy apai mint anyai ágon megle­vőnek tekinthető. Clarence herczeg már hosszabb idő óta érzett benső vonzalmat a bá­jos Mary herczegnő iránt. Feltűnően kereste társaságát s a fiatal sze­relmesek gyakran talál­koztak is úgy az udvar­nál, mint rokonaik kö­rében. De a herczeg nem mert nyilatkozni, attól tartván, hogy az udvarnál egybekelésük elé akadályokat gördít­hetnének. Végre maga a család feje, Viktória királynő, ki szerelmi viszonyukról már ixgen értesülve volt, vállalko­zott arra, hogy a házas­ságot megvalósítja.Marl­borough-houseban ösz­szehívta a walesi her­czeg és Teck herczeg családjait, vallomásra bírta a jelenlegi vőle­gényt s maga kérte meg a Teck herczegi pártól Clarence herczeg ré­szére leányuk kezét, s az eljegyzés, mint emlí­tők, e hó 7-en meg is történt, az esküvőt pe­dig a jövő február havá­ban tartják meg. * Az angol királyi ház családi ünnepe a kül­földet is érdekelheti. A hatalmas angol biro­dalom leendő királyá­nak, Albert Viktor her­czegnek, a trónörökös walesi herczeg leg­idősb fiának jegyese, Teck Viktória herczeg­nő, a cambridgei her­czeg unokahuga s így a vőlegénynek másod­unoka-testvére. A vőlegény Albert Viktor herczeg, ki Cla­rence és Avondale her­czege s Athlone grófja neveket viseli, 28 éves, s a walesi herczegpár­nak legnagyobb fia, 1864 január 8-án született s gyermekéveinek nagyobb részét Sandringham­ban, szülői nyári kastélyában töltötte, egészen olyan nevelésben részesülve, mint az angol fő­urak gyermekei. Alig lett azonban 15 éves, mi­dőn mint tengerészkadét Dortmontba, a «Bri­tannia» hadihajóra került, s itt fokozatosan lepett elő a rendes tengerészeti rangsorozatban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék