Vasárnapi Ujság – 1902

1902-01-12 / 2. szám - A német császár fiai (képpel) 27. oldal / Élet- és jellemrajzok - Nógrád visszafoglalása (képpel) 27. oldal / Hazai táj- és néprajzok; közintézetek; népszokások; műtárgyak - Szilveszter éjjele a budapesti főpostán. Hegedüs Alajos 27. oldal / Természettudomány; ipar; kereskedelem és rokon

1. SZÁM. 1902. 49. ÉVFOLYAM. tanulmányait, szülővárosában levéltárossá vá­lasztották meg huszonhárom éves korában. Egy év múlva, 1871-ben a szamosújvári kerület kép­viselőjévé választotta a huszonnégy éves ifjút, a­ki akkor már publiczisztikai működésével is magára vonta a figyelmet. Mint képviselő szer­kesztője lett a «Magyar Lapok» czímű ellenzéki politikai napilapnak, 1880-tól fogva pedig két évig a «Magyarország és a Nagyvilág» czímű képes hetilap szerkesztését vezette. Alapos jogi és történeti képzettsége volt; egy ideig magántanári előadásokat is tartott a buda­pesti egyetem jogi karán. Történeti tanulmányai főleg Szamosújvár történetére s az örménység múltjára vonatkoztak, s ezt tárgyalja «Szamos­újvár város és az örmény nemzet történeti múltja» czímű nagyobb munkája is, melylyel száz arany pályadíjat nyert s melyet szülővárosa az ezredévi ünnep alkalmából díszes kiállítás­ban adott ki. Ezenkívül Molnár a középkor történetéről is írt és adott ki nagyobb önálló munkát. Magyarra fordította Laboulaye «Az állam és határai» czímű művét, valamint az Akadémia könyvkiadó vállalata számára Boissier Gastonnak Rómáról és Pompejiről írt munkáját. Sayous Eduárd nevezetes munkáját a magyar nemzet történetéről szintén ő ültette át irodal­munkba. 1884 óta szülővárosa folyton megválasztotta képviselőjének, több választáson egyhangúlag. Tagja és jegyzője volt több bizottságnak, 1892 óta pedig állandóan a ház egyik jegyzője ; több éven át titkára volt a hirlapirók nyugdíjintéze­tének is. Halálát régebbi szívbaj okozta, mely az utolsó időben annyira roszabbodott, hogy ágy­ban kellett maradnia. A szívbajból vizkórság képződött, mely néhány nap alatt megölte az életerős férfiút. Szamosújvár városában, vala­mint mindenfelé az országban, a­hol ismerték, általános részvétet keltett halála. Szamosújvár hatósága kijelentette, hogy a maga halottjának tekinti és holttestének szülővárosába szállításá­ról s eltemetéséről gondoskodik. A holttestet szerdán, január 7-én reggel szen­telték be a budapesti gyászházban. A szertartá­son nagy számban jelentek meg az elh­únyt képviselőtársai és barátai, köztük Széll Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula, Plósz Sándor és Hegedűs Sándor miniszterek, gróf Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, Wekerle Sándor, a közigazgatási bíróság elnöke és még számosan mások. A temetést Szamosújvárott január 8-án tartották, mely alkalomra a képviselőház nevé­ben a környékbeli kerületek képviselői s a ház jegyzői karának két tagja jelentek meg. NÓGRÁD VISSZAFOGLALÁSA: Negyvenkét évig volt már Nógrád vára török kézben, midőn az ostrom alá vett őrség nem tarthatván magát, feladta a várat a keresztény seregnek. Pap Henrik azt a jelenetet festette meg, mikor a török átadja az ostromlóknak Nógrád vár kulcsait. Szemben áll egymással a két sereg, de már nem mint harczolók. Mátyás főherczeg és Pálffy Miklós remek paripák hátáról néznek le a tömegre s velük szemben megtörve indúl­nak tovább a legyőzött török urak. Egyformán szép csoportozat mind a kettő. A magyar és a török vitéz öltözéke gazdag, mind a kettőn sok az arany, sok a szin, de ez teszi a csoportoza­tokat változatossá és a művész ecsete alatt a szinek szép összhangba olvadnak. Deli férfialak Pálffy és a főherczeg s művészi izlés nyilatkozik meg abban is, hogy a levert ellenséggel se bánt el méltatlanúl a festő. Kato­nákat festett meg bennük és nem legyőzötteket. Imponáló szép szál emberek s hatalmas az a galambősz fej, a mel­lyel Perhat pasa kiválik a tömegből. A kulcsok átadása a vár tövében megy végbe. A törökök már kivonultak. Hatal­mas tömegük a vezérek mögé sorakozik s raj­tuk túl komoran néz le rájuk a vár, a hosszú rabság és dicsőséges fölszabadulás néma tanúja. A képet az eredeti festmény után a «Könyves Kálmán» műintézet reprodukálta, művészi kivi­telben. Hogy pedig a közönségnek módjában legyen megszerezni ezt a képet a műin­tézet különösen olcsó árat szabott. A 100 cm. hosszú és 52 cm. széles kép, passepartout nélkül, aranyozott keretben (118­71 cm.) 64 korona, a­mely összeget havi részletekben is lehet törleszteni. VASÁRNAPI ÚJSÁG. A NÉMET CSÁSZÁR FIAI. A német császár h­at fiát zsenge koruk óta a legszigorúbb katonai nevelésben részesíti. A 19 éves trónörökös, Frigyes Vilmos a­ki tavaly Bécsben is járt a porosz hadseregben főhadnagyi rangot visel, s a 13-ik osztrák­magyar huszárezred ezred-tulajdonosa. Jelen­leg a bonni egyetemen tanul. Öc­cse, Eitel Frigyes berczeg 18 éves, most mint hadnagy egy porosz gárda-ezredben szolgál. A harmadik fiú Adalbert herczeg 16 éves, tengerésztiszti vizsgáit az elmúlt évben kitűnő sikerrel tette le. Ágost Vilmos herczeg 13 éves, Oszkár her­czeg 12 éves, a legfiatalabb Joachim herczeg 10 éves. A német császári h­erczegeknek más európai fejedelmi ivadékokkal ellentétben nincsen külön udvartartásuk, s a trónörökös összes szolgálati személyzete is csak két inasból áll. 27 SZILVESZTER ÉJJELE A BUDA­PESTI FŐPOSTÁN. Rendkívüli sürgés-forgás van az év utolsó éjjelén a főpostán. Az óriás épület minden ablaka világos. Ezrével meg ezrével hozzák a leveleket, melyekben a főváros lakosai szeren­csét kívánnak egymásnak az új évre. Felviszik a levélcsomagokat az első emeletre, hol a levélkézbesítő-osztály van. Az összes Budapestre érkező leveleket ez az osztály kéz­besíti. Ha valami idegen körülnéz és látja az itt elhelyezett rengeteg sok levelet, biztosra veszi, hogy ezt nem lehet nyolcz—tíz nap leforgása előtt kézbesíteni. Pedig nem úgy van. A posta az egész tí­z­évi forgalmat három nap leforgása alatt­ lebonyolítja. Azaz legkésőbb január har­madikán már mindenki kézhez kapja szerencse­kívánságokat tartalmazó levelét. Éjjel-nappal szakadatlanul dolgozik a sze­mélyzet. Deczember 28-ikán kezdődik meg a rendkívüli forgalom és fokozódik január 2-ikáig. Érdekes, hogy dolgozzák fel azt a rengeteg anyagot. A pályaudvarból nagy zsákokban érkeznek be a levélcsomagok, melyeket az asztalokra kiürítnek. Az asztalt körülállják a tisztviselők és a «rovancsolást» végzik, azaz egy pillantást vetnek minden levélre, hogy jól van-e felbélye­gezve, egyidejűleg a levelező­lapokat külön vá­lasztják a levelektől, mert így könnyebb «be­tűzni ». Mi az a lebetűzés ? Nem egyéb, mint hogy minden levélre bélyegzővel pár számot nyom­nak, melyből megtudhatja a czímzett, mikor érkezett levele a főpostára. A betűzést húsz szolga végzi. Ezek a nagy gyakorlat folytán tisz­tán és nagyon gyorsan tudnak dolgozni. Átlag egy perez alatt egy szolga 190 levelet betűz le. Ezután következik a levélanyag beosztása kerületek szerint. A közönséges leveleket altisz­tek, az ajánlottakat tisztek osztják szét. Ezen czélra szekrények vannak felállítva, melyek rekeszekre vannak felosztva és az egyes rekeszekre fel van írva, hogy milyen leveleket tartalmaz. Tíz fiók római számokkal van meg­jelölve, ezekbe osztják be a város tíz kerületé­nek leveleit. Van azután «Bérlő», «Hivatalos» és «Ismeretlen» czímű fiók. A «Bérlő» fiókba osztják azon leveleket­, me­lyeknek czímzettje a postán fiókot bérelt, hogy oda oszszák be leveleit s ő maga jön el értök. A «Hivatalos» fiókba a hivatalok részére czím­zett leveleket osztják. Az «Ismeretlen» fiók tar­talmának elintézése sok időt vesz igénybe. Mert ebbe a fiókba sokféle levél kerül. Gyakran elő­fordul, különösen újévkor, mikor a feladó kö­zönség sok levelet ír, hogy egyikre-másikra elfeledi az utczát vagy házszámot felírni. Pél­dául csak ennyit ír : «Kiss Ferencz Budapest», vagy: «Kovács Mihály Budapest», ezek ugyan nagyon «ismerős» nevek, mert sok Kiss Ferencz, meg Kovács Mihály van a fővárosban, de mégse kézbesíthetők. Vannak aztán ebben a fiókban még tarkább czímű levelek is. Például: Külföld­ről mondjuk Párisból jön a levél, hol a feladó nem tudván magyarul, ennek következtében valami újsághirdetésből ilyenformán írja leve­lére a czímet: «Ferencz József Rakpart úrnak, Budapest.» Azután előfordulnak — különösen képes levelező-lapokon — tréfás czímek is. A sok közül az ilyenformák a leggyakoriabbak : «Az ég Sodrak Acztu Bellibnettor», ha ezt meg­fordítva olvassuk, azonnal látjuk, kinek szól. De ez még nem minden. Vannak egész talány­szerű czímek, mikor a feladó az utcza helyére egy fát rajzol, nem gondolva azzal, hogy Buda­pesten van Akáczfa-, Nagy-diófa-, Kis-diófa­utcza. Hanem azért megpróbálja a posta sorra mind a három helyen kézbesítni. Könnyű a megfejtése az olyan czímnek, hol az utcza he­lyére egy dob van rajzolva, mert Dob-utcza csak egy van a fővárosban. Éjfélkor a csoportvezető kiadja a parancsot: «Betűzőket átfordítni.» Erre egy pillanatra megáll a húsz betűző szolga, csavar egyet a betűzőn, a­mely ezentúl 1902, illetve az új­ évet mutatja. A munka aztán tovább folyik, meg­kezdik a kerületenként beosztott anyag utczák szerinti beosztását más, ezen czélra szolgáló szekrényekben. Reggel négy órakor bejönnek a levélhordók, kiveszik a szekrényekből azon utczákat, melyek­ben ők kézbesítenek, aztán tovább osztályozzák a leveleket házszámok, emeletek és ajtók sze­rint, hogy reggel hét órakor teletömött táská­val kiindulhassanak és kézbesíthessék a sok boldogságot és szerencsét kívánó leveleket. Tájékozásul, hogy mily roppant ilyen tájon Budapest levélforgalma, megemlítem, hogy a fővárosban deczember 30-tól január 3-ig ötszáz levélhordó mintegy hét millió levelet kézbesít. Hegedűs Alajos: IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Bartók Lajos: Remény. Emlékezet. Legújabb költemények (1891—1901) Budapest, Franklin-Társulat, 1902. Ára két korona. Épen huszonöt éve annak, hogy Bartók Lajos első költeménykötete «Őrtüzek» czím alatt megjelent, a­melyet 1891-ig, úgyszólva két-két évenként egy-egy újabb gyűjte­mény követett. Tizennégy év leforgása alatt hét kisebb-nagyobb kötet költeménye került nyilvános­ság elé. A legújabbal tíz évi időköz után most köszönt be. Közvetlen előzőjét «Régi Lant»-nak nevezte; ennek «Remény, Emlékezet» czímet adott. Nemcsak a költészet, a­melyet különösen a természet festése terén maradandó becsű termé­kekkel is gazdagított, hanem a szellemi élet sok mindenféle más iránya is lekötve tartja az ő írói lelkületét. Évek óta egy élctlapot szerkeszt; esztéti­kai, politikai czikkeket ír; egyidő­ben tagja volt a törvényhozásnak is; mint több dráma írója nevet szerzett «Thurán Anná»-jával, a­melyet a tudomá­nyos Akadémia a Péczely-díjra méltatott, a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságainak most is tagja s e mellett élénk részt vesz a Petőfi-társaság ügyei­nek vezetésében mint alelnök. A Társaság huszonöt éves fennállása emlékére most lefolyt közülésén is ő tartotta a megnyitó beszédet, fejtegetve, hogy az itt­hon talajából kell merítni az írói lelkesedést. És ez az ő egész költői működéseinek a jellege is. Kez­dő író korában, a­mely a kiegyezést követő közjogi küzdelmek időszakával esik össze, a politika által fölvetett napi események izgatják benyomásokra fogékony lelkét. A gúny és a satyra az eleme ; a poli­tika izzó pártküzdelmei közt időnként túl is menve élesség tekintetében a szélon. A poéta finom lelkülete később nyer benne megnyilatkozást. A fenyves örök­zöldje szólaltatja meg azt. A mindennapi élet salakos légköréből a szabad természet, erdő és hegy világába menekül s a Kárpátok zúgása, nesze és némasága aztán emelkedett és költői lélekre valló gondolato­kat hoznak ki szívéből. Ezzel kapcsolatban szeret a hazai történet könyvében lapozni. Színdarabjaihoz úgyszólva, legnagyobb részt a történelem szolgáltatja a tárgyat. Visszhangra lel benne a csapás, rabság, elnyomatás és ezen hangulatok hatása alatt kel ki a hazafias költemények egész sora a tolla alól. «Remény, Emlékezet» czímen összegyűjtött legújabb kötete is jórészt ilyen­ irányú. Az elmúlt évtized jelentősebb politikai és történelmi eseményei még­megszólaltatják őt s gondolatmenete rendszerint összehasonlító kapcsolatba hozza a jelent a régi időkkel. A letűnt kor dicsősége nyugtalanítja a lel­két. Az ezredév ünnepe, a honvédszobor leleplezése, Kossuth elhunyta lelkes szavakra ragadják és ismé­telten is intéz hazaszeretetre hevítő szózatot egye­nesen az ifjúsághoz. E mellett azonban megrezdül benne saját egyéni, belső élete visszhangjául a lyrai húr is. És mindig csak a szabad természet az, a­mely önmagába mélyeszti őt és mások érzelmeivel is közös hangokat csal ki belőle , mint azt a férfikor delén visszapillantónak ez a költői eszmélkedése is tanúsítja :

Next