Vasmegye, 1949. december (5. évfolyam, 279-304. szám)

1949-12-01 / 279. szám

Ára 50 fillér, V évfolyam, 279. szám. Csütörtök Visinszkij elvtárs újabb hatalmas beszéde az ENSZ-ben 303 százalékot teljesített Kovács István gépgyári fúrás Szombathely, 1949 december 1. HARC A BÉKÉÉRT A Kommunista és Munkás­pártok Tájékoztató Irodájá­nak értekezletéről kiadott közlemény a nemzetközi élet­nek, a békéért való harcnak ez időszerint legfontosabb ok­mánya. Pontos elemzésével felfedi a nemzetközi élet ható tényezőit, megvilágítja azok­nak céljait és működését s így közvetlenül és közvetve fel­becsülhetetlen segítséget nyújt az egész világ dolgozói­nak. A nemzetközi helyzet elemzése kétségbevonhatatla­­nul igazolja, hogy helyes volt a Tájékoztató Iroda 1947 szep­temberi értékelése, valamint 1948 júniusában a Jugoszláv KP szerepéről kibocsátott köz­lemény. Ilyen meggyőző té­nyek sorozata szolgál bizonyí­­tékul a világ népeinek arra, hogy a kommunisták kezében is jó kezekben van ügyük. S s ha most újra a világ népei­hez, elsősorban a kommunis­tákhoz fordul a Tájékoztató Iroda, akkor annak ismét fel­becsülhetetlen jelentősége van.­­Két év óta a nemzetközi osz­tályharc hatalmas mértékben kiéleződött. Még szembetű­nőbb lett az Amerikai Egye­sült Államok uralkodó körei által vezetett demokrácia-elle­nes imperialista tábor háborús szándéka. De két év alatt szó­­ról-szóra beigazolódtak Zsda­­nov elvtársnak 1947-es szavai, hogy a nemzetközi helyzet ki­­éleződése a Szovjetunió ve­zette■ demokratikus, imperia­­lista-ellenes béketábor szün­telen erőgyarapodása köze­pette megy végbe. A nemzetközi erők efajta kikristályosodása a két pólu­son okszerűvé teszi a nemzet­közi helyzet kiéleződését, azt hogy az imperialisták ma job­ban kívánják a háborút, mint valaha. Végső fokon azonban éppen a demokratikus tábor erőinek növekedése, ezen erőknek szorosabb összefo­­gása, állhatatossága az, ami­­visszarettenti a háborús uszí­­tókat a meggondolatlan csele­kedetektől. Tény az: a Szov­jetunió és a népi demokráciák gazdasági, politikai, diplomá­ciai sikersorozata kétségte­lenné teszi, hogy az idő ne­künk dolgozik. Az idő azon­ban nem önmagától dolgozik nekünk, hanem csak úgy, ha mi felismerjük a társadalmi fejlődés törvényszerű jelen­ségeit és lehetőségeit s a béke megvédésére nem kímélünk fáradságot és áldozatot. A bé­ke a demokratikus tábor szá­mára termékeny, jótékony — az imperialista táborra válsá­­got hoz. Erőinket, világmére­tekben történő összefogásun­kat odáig kell fejlesztenünk, hogy az imperialisták megárt,­sék: a háború nekik is a r­osz­­szabbik „megoldás“. A békéért való harc az egész emberiség érdeke. Nem egyetlen párté, népé, vagy osztályé. A béke ügye: az egész emberiség ügye. Ezért hívja fel a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája a világ népeit: tömö­­rítsék soraikat, a nemzetközi­­ békemozgalomba párt-, faji-, korra- és valláskülönbségre való tekintet nélkül vonják­­ be az egész dogozó emberisé­­­­get. Fedjék fel mindenütt a háborúra bujtogató ellenség­nek nyílt és álcázott kísérle­teit, irtsák ki gyökerestől a pacifizmus szellemét, neveljék és mozgósítsák a népeket a béke harcos megvédésére. En­nek a harcnak élén a társada­lom legfejletteb osztálya, a munkásosztály álljon, ame­lyet élcsapata, a kommunista párt vezet. Ezért vált fő fel­adatává a Kommunista és Munkáspártoknak a béke erőinek szervezése és tömörí­tése. A munkásosztály azonban csak úgy képes valójában tö­möríteni és vezetni az egész népet, ha megteremti a mun­kásosztály egységét, kiirtja soraiból az árulók izmagját is. A munkásosztály szétszakí­­tottsága szembetűnő a tőkés országokban. De az ellenség lebecsülése volna azt gon­dolni, hogy a népi demokrati­kus országokban e téren nincs még sok cselekednivaló. Ná­lunk Magyarországon, a harc fővonala e tekintetben a gya­korlattal összekapcsolt eszmei munka, amely megvilágítja a dolgozó nép államhatalmának jellegét, a dolgozók új viszo­nyát a munkához, saját ál­lamhatalmához. „Az elmélet, ha a tömegekbe hatol, ott gya­korlati erővé válik“ — tanítja­ Lenin. És ez a tanítás nem­csak új munkahősöket nevel, hanem éberségre is int. A­­magyar munkásosztály egysé­ges — de az ellenség ebbe egykönnyen nem nyugszik bele. Kémek és árulók sikere­­hadát küldi ellenünk, hogy megbontsa sorainkat és vezető nélkül hagyja az egész dol­gozó népek A Tájékoztató Iroda közle­ménye hivatkozik a Rajk­­perre, mint ennek a tételnek legfényesebb bizonytékára az utolsó évtizedben. A Tájékoz­tató Iroda közleménye tehát nem általánosságban beszél a munkásosztály egységének el­lenségeiről, hanem megjelöli azokat a bevinekben, blumok­­ban, saragatokban. És legfő­képpen Tito­­ bandájában, amely most már a nyílt áru­lás dicstelen útjára tért. A Tájékoztató Iroda Titoék le­leplezésével már 1948 jú­niusában elévülhetetlen érde­meket szerzett. Mostani köz­leménye felöleli és elemzi azokat a gonosztetteket, ame­lyeket az imperializmusnak ezen láncos kutyái a jugo­szláv nép ellen és a világ né­pei ellen elkövetnek. Rávilá­gít arra a mélységesen gonosz és régen kitervelt, cinkos kap­csolatra, amely a belgrádi klikk és az angolszász impe­rialisták között fennáll. Azon túlmenően, hogy Jugoszláviá­ban fasiszta rendőrállam ala­kult, Tito Jugoszláviája a há­borús uszítók gyülevész ban­dájának előretolt bástyája a Balkánon. Ez a klikk nem képviseli a jugoszláv nép ér­dekeit, nem méltó a kommu­nista párt elnevezésére. Ezért teszi a Tájékoztató Iroda a jugoszláv népnek Tito elleni harcában való támogatását valamnenyi Kommunista és Munkáspárt nemzetközi köte­lességévé. Ilyen nemzetközi helyzet­ben jutott az a megtisztelő feladat a kommunistáknak, hogy élenjáró harcosai legye­nek a békeharcnak, hogy „a háborús gyújtogatók tervei­nek meghiúsítása lehetőségből valósággá váljék“. Mert „a demokrácia erői, a béke hívei­nek erői sokkal nagyobbak, mint a reakció erői“. Ez a ha­talmas békefront képes arra, hogy meghiúsítsa az imperia­listák bűnös szándékait és megmentse az emberiséget egy új világháború szörnyű vérzivatarától. A magyar nép­nek dicső történelmi feladata, hogy tovább erősítse gazda­sági, politikai és védelmi ere­­tjét, hogy a békefrontnak meg-­ingathatatlanul szilárd bás­tyája legyen. Az imperialista táborban riadalmat, a demokratikus táborban lelkesedést keltett a Tájékoztató Iroda közleménye . A Tájékoztató Iroda hatá­­­­rozatai állanak a világközvé­­­­lemény érdeklődésének kö­zéppontjában- A háborús uszitókat leleplező és a béke­mozgalom sikereire rámutató határozatok zavart keltettek­­ az imperialisták soraiban. A­­ párizsi jobboldali I Le Monde­­ vezércikkben foglalkozik a­­ Tájékoztató Iroda határoza­í­a­taival. A lap keserűen ismeri­­be, hogy a Kommunista Pár­­­tok békepropagandája „ered­­■fménves“, a békepolitikai pe­dig „igen ügyes“­A kommunisták a béke eszméivel hódítják meg a lelkeket — írja a Monde — mégpedig nemcsak a kommunista tömegek lel­két. Valamennyi nagy nyugati hírügynökség hosszasan is­­­merteti a határozatokat. Az I Associated Press kiemeli a ■ határőrén- t azt ■> részét,­­ amely megállapítja:­­ A jugoszláv kommunista párt elvesztette jogát, hogy kommunista párt­nak nevezzék, mert csak eszköze a Utó-klikknek kémfeladatai teljesítésé­ben. Az Associated Press aláhúzza a határozatnak azt a részét, amely rámutat:­­ a háborús uszítók érzik,­­ hogy az idő ellenük dol­gozik­­ és ezért lázasan igyekszenek­­ különféle tömböket és szövet­ségeket létrehozni, a reakciós erőkből, hogy m­egvalósíthas­­sák támadó terveiket- Az AFP ugyancsak részle­tesen ismerteti a határozato­kat. — A Kommunista Pár­tok küzdelmének új pontjai — írja az AFP — 1 küzdelem a békéért, a­­ munkaegységért, kü­zde- I sem a titoizmus ellen-I Megállapítja, hogy a kom­­­­munisták első feladata min­­­­denütt, hogy biztosítsák a­­ szocializmus építéséhez elen- Igedhetetlen békét- A Tájé­koztató Iroda legújabb hatá­­­rozatainak jelentőségét mél­tatja Etienne Fajon elvtárs, a l‘Humanité vezércikkében. — A Tájékoztató Iroda — Írja Fajon — tökéletes vilá­gosággal megszabta a kom­munisták konkrét feladatait a békéért, a munkásosztály egységéért, a demokrá­ciáért és a kenyérért vívott harcban. Ezek, a leg­újabb határozatok teljes mér­tékben igazolják azt a politi­kát, amelyet a Francia Kom­munista Párt Thorez elvtárs vezetésével folytat. Rámutat­nak azoknak a harci formák­nak helyességére, amelyeket a Francia Kommunista Párt al­kalmaz a békéért folyó küz­delemben, megvalósítják a francia nép akaratát tükröző ama kijelentéseknek óriási fon­tóságát, amelyeknek a Párt adott és a­d hangot és amely így szól: „A titulció m­y sohasem visel majd háborút a szo­cializmus hazája ellen.“ A Rudé Právo szerdán „Az élet és szabadság nevében a békéért“ című vezércikében foglalkozik a Tájékoztató Iro­da határozatával­ A vezércikk mindenekelőtt megállapítja, hogy az utóbbi két év esemé­nyei megerősítették a nem­zetközi helyzetnek azt­ az elemzését, melyet a Tájékoz­tató Iroda 1947 szeptemberi első értekezletén Zsdanov elvtárs tett­ Ebben a két év­ben — folytatta a lap — a béke és a demokrácia erői hatalmasan megnö­­vekedtek és mindenekfö­­lött megnövekedett a tá­bor élén álló szocialista Szovjetunió hatalma és ereje. Az imperialisták elismerték, hogy az idő ellenük dolgozik és ezért készítenek elő még nagyobb konoksággal agresz­­szív háborút. A Kommunista Pártok minden tevékenységé­nek központjában most a bé­kéért folytatott harcnak kell állania. A Kommunista Pár­toknak és a Munkáspártok­nak szakadatlanul és határo­zottan küzdeniök kell a mun­kásosztály egységéért és a béke védelmezői sorainak to­vábbi tömörüléséért. A Kuomintang kiüríti Csengtut, a háromnapos fővárosi Csungking diadalmas elfoglalá­sa után a néphadsereg gyorsan nyomul tovább Kína teljes terü­leti felszabadítása felé. A népi hadsereg Csengtu, az újabb Kuo­mintang „főváros“ felé tör. A felszabadító csapatok olyan gyor­san nyomulnak a város felé, hogy a Kuomintang máris hozzákezdett Csengtu kiürítéséhez. Néha leg­alább meg tudtak melegedni egyes „fővárosban­” , reakciós gyászpolitikusok, most azonban úgy látszik ez se sikerül nekik és hamarosan kitakarodhatnak az országból, amelynek következté­ben lényegesen jobb lesz a levegő Kínában. Kiadták a vádiratot Koszton és bandája ellen Az állam elleni összeeskü­véssel vádolt Trajcso Kosztov és 10 vádlott társa ügyében a vizsgálatok befejeződtek és a Bulgár Népköztársaság szófiai ügyészsége hétfőn eljuttatta vádiratát az állami legfelsőbb bírósághoz. A kormány tag­jai elítéléséről szóló törvény értelmében a vizsgálat adatai alapján a szófiai ügyészség a bíróság elé állítja Trajcso Koszlovot, és 1t társát. Azzal vádolja őket, hogy az állam ellen irányuló összeesküvést szerveztek, amelynek az volt a célja, hogy megdöntsék az alkotmányban felállított tör­vényes hatalmat, továbbá kémkedést és hazaárulást kö­vettek el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék