Vas Népe, 1962. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VII. évfolyam, 1. szám, Ara­d 50 fillér 1962. január 3. Szerda Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Elnökének újévi köszöntője Búcsúzunk az 1961-es esztendő­től. Számadást teszünk a múltról és figyelmünket az elénk sora­kozó holnapokra fordítjuk. Né­pünk sorsának alakulása, fejlő­désünk eredményei tanúskodnak, helyes úton járunk és bizako­dással tekinthetünk a jövő elé. 1961-ben az ember betört a világ­űrbe. A szovjet tudománynak ez a csodálatos sikere fényével be­ragyogta a világot és az emberi elme minden eddigi teljesítmé­nyét túlszárnyalta. Az év másik történelmi ese­ménye a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa volt, amely feltárta az emberiség előtt a kommunizmus káprázatos jövőjét Hazánk is sokat fejlődött az elmúlt évben. Bármerre fordu­lunk, a fejlődés és gyarapodás bizonyítékaival találkozunk. Fej­lődött az ipar, átalakuló mező­­gazdaságunkat a természeti csa­pások sem tudták megrendíteni. Népgazdaságunk fontos új léte­sítményekkel gazdagodott, az em­­­beri jólétnek, a kultúrának, a tudománynak, a művészeteknek új otthonait hoztuk létre, vagy kezdtük el építeni. Népünk szor­galmas munkája, szocialista fejlő­désünk tervei szerint évről évre szebbé és gazdagabbá teszi a magyar életet. A további békés építkezés elhatározottságával lép­jük át az új esztendők küszöbét. Az imperializmus szította nem­zetközi feszültség közepette is rendíthetetlenül bízunk a jövő­ben, a népek békés egymás mel­lett élésének lehetőségében és abban, hogy a szocialista orszá­gok ereje és egysége megőrzi a világ békéjét. Küzdünk érte mi is, a többi békeszerető néppel együtt. A munkásosztály pártja veze­tésével, a hazafias,, népfrontmoz­galomban megvalósult szilárd nemzeti egységben dolgozzunk tovább népünk boldogulásán és felemelkedésén, hogy az 1962-es év újabb győzelmeink esztendeje legyen. Szép terveink megvaló­sításához sok sikert, jó egészséget és boldog új esztendőt kívánok népünk minden hű fiának és barátainknak. A diplomáciai testület újévi tisztelgése a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke ja­nuár 1-én délben fogadta a Buda­pesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetőit, akik az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki. Részt vett a foga­dáson Marosán György és Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnök­­helyettesei, Kiss Károly, az El­nöki Tanács titkára és Radványi János, a Külügyminisztérium protokollosztályának vezetője. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. Szilveszter és újév a vasi termelőszövetkezetekben Röviden beszámolunk néhány tíz évzáró napjáról, s arról, ho­gyan lépték át az új esztendő küszöbét. Érdekesek­ és tanulsá­gosak az év utolsó és első napjai: hangulataik, eseményeik, életük alakulását, formálódását jelzik. Építkezés az év első napján Sárváron a Kossuth Népe Tsz­­ben karácsony és újév között érkezett meg a frissen vásárolt televíziós készülék, így aztán az idősebb tsz-tagok a szilvesztert kellemesen tölthették a tsz klub­­helyiségében. A fiatalok ezúttal inkább a község nagyobb, nyil­vános rendezvényeire mentek, amelyekben nem volt hiány. Bár még szilveszter este előtt lezaj­lott, mégis a tsz szilveszteri programjához tartozott a kiszisták karácsonyfabontó műsora. Vagy 10 rögtönzött műsorszámmal sze­repeltek a fiatalok s az általános vélemény az volt, hogy a műsor érdekesebb lett, mintha előre megrendezték volna. A szilvesz­terhez tartozik még az is, hogy az első munkanap reggelén Farkas Mihály agronómus ezt mondta: „Annyi a munkánk, már az új év küszöbén, hogy alig győzzük. Nádat vágunk, kavicsot hordunk, trágyát szállítunk, épít­kezünk”. 680 mázsa kukorica, 1600 liter bor, 800 liter pálinka A vasvári Petőfi Tsz évzáró és évnyitó napjairól Lökös József főkönyvelő számol be. 1­86 ezer munkaegységre 680 mázsa kukoricát osztottunk ki az ünnepek előtt, s hogy a jó han­gulat is meglegyen: szilveszterre 300 tagunknak 800 liter pálinkát és 1600 liter bort adtunk a közös termésből. A készpénzelőleg fize­tése nálunk rendszeres. Most folytatjuk a zárszámadást. Sajnos, a munkaegység értéke nálunk a tervezettnél alacsonyabb: 16—17 forint között áll. Ez elsősorban nem a rossz gazdálkodás ered­ménye, hanem háromszor annyit ruháztunk be 1961-ben, mint amennyit előre terveztünk. Több, mint 600 sertés és szarvasmarha részére építettünk férőhelyet, ezenkívül egyéb fontos és drága gazdasági épületeket „200 ezer forint készpénz­tartalékkal indulunk” A szombathelyi Felszabadulás Tsz arról nevezetes, hogy a tagok keresete, illetve részesedése itt a legállandóbb a megyében. Mint az elmúlt esztendőben, az idén is 50 forint a munkaegység értéke , 57 tag részére a tsz az év utolsó napjaiban 40 ezer forint készpénzt osztott szét. Fontos hír, hogy a Felszabadulás a következő évet 200 ezer forint készpénztartalék­kal kezdi, valamint az, hogy jövőre már nem munkaegységben, hanem normateljesítmény alapján készpénzben kapják a tagok a ré­szesedést. — Egy-két napon belül meg­érkeznek az új nyomtatványok — újságolja Sődör Kálmán köny­velő. A gyakorlat az lesz, hogy a brigád­vezető beírja és igazolja a végzett munkát, az irodában pedig kiszámoljuk a m­unka bérét. A végzett munkáért járó bér 80 százalékát havonta kifizetjük, a 20 százalékot pedig év végén a tartalékolás után. Átszervezett, szakosított nagyüzem Az új esztendő első napja fel­jegyzésre érdemes a megye leg­nagyobb termelőszövetkezetének, a kemenesaljai Úttörőnek az életében. — Egész gazdaságunkat átszer­veztük és az új év első napjait már az átalakulás jegyében dol­gozzuk át — mondja Rudics Ist­ván, a tsz központi főagronómusa. Január elsejétől fogva a három községből alakult tsz központjá­ban egy főagronómus irányítja a termelést. A három község pedig egy-egy üzemegy­séget alkot, mely­nek élén mint üzemegységvezető egy-egy mezőgazdasági szakem­ber áll. Ezek egyben elnökhelyet­tesek is lesznek. Az üzemegységek külön termelési tervet kapnak, s így a tsz a feladatok,­ kisebb ré­szekre való felbontásával, a munka szakszerű megszervezé­sével, és irányításával eredmé­nyesebben gazdálkodhat. Nagyobb kedvvel kezdik az új évet Pápócon A pápóci Szabad Föld a megye egyik legnehezebb körülmények közt gazdálkodó termelőszövet­kezete. A tsz azonban lelkes tag­ságával egyre jobban oldja meg a feladatokat és szilveszter előtt nem kevesebb, mint 270 ezer fo­rintot osztott szét a novemberi és decemberi munkaegységekre. Császár Ferenc 3075, Csiszár Lajos 2515, Papp Imre állatgon­dozó pedig 2795 forint készpénzt vett fel ünnepek előtt, de hasonló összeget kapott minden szorgal­mas tsz-tag. Volt is hangulat szilveszterkor a falu kultúrtermé­ben s éjfélkor nagy tapssal fo­gadták a tsz-elnök és a tanács­elnök buzdító szavait a további serény és lelkes munkára. Hruscsov válaszai egy japán újságíró kérdéseire. Gyorslista a békekölcsön- sorsolásokról Nyisicz Hruscsova üdvözlete es magyar nőkhöz Az új év alkalmából erőt, s a magyar nőknek, egészséget és boldogságot kívánok " Nyina Hruscsova A Kubai Nőszövetség távirata a Magyar Nők Országos Tanácsához A kubai nők hálás köszönetet mondanak azért az üdvözletért, amelyet a magyar nők intéztek a Kubai Nőszövetséghez a kubai forradalom 3. évfordulója alkal­mából. A kubai nép szívből kí­vánja, hogy a magyar nép újabb sikereket érjen el a szocializmus építésében. Kubai Nőszövetség Létre­jött az első független polinéziai állami N­y­ugat-Sa­moa Wellington (MTI). Az új év beköszöntését jelző harangok zúgása idén azt is jelezte, hogy megszületett az első független polinéziai állam, Nyugat-Samoa. A Csendes-óceán déli részén levő kis szigetcsoport több mint 40 év óta újzélandi közigazgatás alatt állt. Az új állam területe négy természeti szépségekben bővel­kedő sziget, összlakosságának száma körülbelül 113.000. A te­rület 1959-ben önkormányzatot nyert, 1961-ben a samoaiak túl­nyomó többsége a teljes függet­lenség mellett döntött. Még nem határoztak véglegesen afelől, hogy az új állam csatlakozik-e a brit nemzetközösséghez. A szovjet­ kormány bejelentette, hogy Nyugat-Samaát független és szuverén államként ismeri el Hruscsov és Brezsnyev táviratot intéztek Fatimuina Mulinu mi­niszterelnökhöz, valamint a kor­mány több más tagjához. A szov­jet vezetők kifejezik reményüket, hogy a Szovjetunió és Nyugat- Samoa között, a két ország népei és az egész világ javára baráti kapcsolatok alakulnak ki.­­ Fegyveres támadás Portugáliában egy laktanya ellen Elfogták a fegyveres támadás részvevőit Lisszabon (MTI). A portugál kormány hivatalos közleményben jelentette be, hogy a Lisszabon­tól mintegy 110 kilométerre dél­keletre levő Beja városában az új év hajnalán fegyveres polgári személyek megtámadták és elfog­lalták a gyalogsági laktanyát. A helyszínre siető kormánycsapatok visszafoglalták tűzharcban az épületet. A csoportot Varela Gomes kapitány vezette, aki ellenzéki képviselőjelöltként in­dult a novemberi választásokon. A lak­tanya-támadás hírére a Salazar-kormány országszerte biz­tonsági intézkedéseket foganato­sított. Meg nem erősített hírek szerint két másik portugál város — Couco és Sarto Tireo — lak­tanyája körül is zavargások folytak. A bejai fegyveres támadók mindegyikét kézrekerítették, több ember életét vesztette, 13 polgári személyt letartóztattak. A por­tugál hatóságok szerint a támadás egyik vezetője, Manuel Serra katolikus ifjúsági vezető volt, aki a legutóbbi időkig politikai me­nedékjogot élvezett Brazília lisz­­szaboni nagykövetségén. Sorsáról nem érkezett hír. Ghana, Venezuela, Románia és Írország elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban New York (MTI). A Reuter­­iroda jelentése szerint Ghana, Venezuela, Románia és Írország képviselője hétfőn elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban Ceylon, Equador, Törökország és Libéria utódjaként. A Biztonsági Tanács ez utóbbi nem állandó tagjainak mandátuma tudvalevő­leg január 1-én lejárt. A tanács január havi elnöke Sir Patrick Dean angol küldött szintén át­vette hivatalát Omar Lutfi EAK- delegátustól. Bombarobbanás és géppisztolyropogás mellett köszöntött be az új év Algériában Párizs (Reuter). Különös zajjal — bombarobbanások és géppisz­tolyropogás hangja mellett — kö­szöntött be az új esztendő Algé­riában. Algírban és Iránban az ultrák az OAS felhívására zajos tüntetést rendeztek „Algéria francia!” jelszóval. Éjfél tájban Algír több utcájából bomba­robbanás és géppisztolyropogás hallatszott.

Next