Vas Népe, 1962. július (7. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-01 / 152. szám

A­ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VDL évfolyam, 152. szám Ara: 70 fillér 1932. július 1. Vasárnap Megválasztották népeink képviselőit a moszkvai béke-világkongresszusra Az országos békekonferencia tanácskozása Szombaton országos békekonferenciát tartottak a Parlamentben. A ta­rtácskozáson megjelent és az elnökségben helyet foglalt Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöke, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja­, államminiszter, továbbá állami és társadalmi életünk számos kiváló személyisége. Ugyancsak az elnökségben foglaltak helyet az országos békekon­ferenciára hazánkba érkezett külföldi vendégek is. Részt vett az országos békekonferencián az ország lakosságának mintegy ezer küldötte, munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, művészek, írók, tudósok. Dr. Ortutay Gyulának, a Hazafias Népfront Országos Taná­csa főtitkárának üdvözlő szavai után Szakasits Árpád, a Béke­világtanács Irodájának tagja, az Országos Béketanács elnöke ter­jeszt­ette elő referátumát „A magyar békemozgalom a leszerelési és béke-világkongresszus sikeréért” címmel, a leszerelési és béke-világkong­resszus sikeréért; miként foglalt állást népünk ebben az égető sorskérdésben. Végül feladatunk az is, hogy útmutatást adjunk: milyen elvi és gyakorlati állás­pontot képviselnek küldötteink a kiemelkedő jelentőségű moszkvai tanácskozáson. Jó hagyományainkhoz híven a magyar békemozgalom sem saj­nálta a fáradságot, amikor a vi­lágkongresszus előkészítéséről volt szó. Az Országos Béketanács Elnöksége átfogó programot dol­­­gozott ki a kongresszus céljainak­­ ismertetésére. Örömmel jelen­the-­­ tem a konferenciának, hogy a­ széles körű akció tervét minden lényeges pontban teljesítettük, sőt több vonatkozásban a vártnál na­gyobb eredményeket értünk el Szakasits elvtárs végül hangsú­lyozta: — Meggyőződésünk, hogy a ma­gyar delegáció méltóképpen kép­viseli majd a moszkvai kongresz­­szuson népünk oly egységesen és szenvedélyesen megnyilvánuló bé­keakaratát. Az értekezleten kül­dötteink dolgozzanak, tevékeny­­kedjenek úgy, hogy egész fellépé­sük a békeszerető erők egységé­nek nagy ügyét­ szolgálja — mon­dotta többek között befejezésül Szakasits Árpád Szakasits Árpád nagy tapssal fogadott beszéde után sorra szót kértek a konferencia résztvevői, a társadalom minden rétegének képviselői. A szünet után az első felszóla­lóként Kállai Gyula lépett a mik­rofon elé. Szakasits Árpád beszámolása — Már csak napok választanak el bennünket a moszkvai lesze­relési és béke-világkongresszus megnyitásától — mondotta —. Szabad fórum lesz a kongresszus, amelyen nyíltan és őszintén vitat­kozhatunk a béke és a leszerelés valamennyi problémájáról. Nem máról holnapra született a nagy­szabású esemény gondolata. Iga­zán kézzelfogható formát azután öltött, hogy N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke 1960­ őszén az ENSZ köz­gyűlésén a népek szívét és elmé­jét egyaránt megragadó szavak kíséretében benyújtotta a szovjet kormány javaslatát az általános, teljes és szigorúan ellenőrzött le­szerelésről A javaslatnak termé­kenyítő hatása volt a nemzetközi békemozgalom fejlődésére. Nagy gyorsasággal növekedett a mozga­lom lendülete és hatósugara, s ezzel együtt növekedtek feladatai is.­ A leszerelési világértekezlet összehívását 1961. decemberében a Bérce­ Világtanács stockholmi ülésén határozták el, s ennek nyomán látott napvilágot az idén márciusban Bécsben a BVT el­nökségének nagyhatású felhívása. Ez többek között hangoztatta: „Össze kell fognunk, hogy fel­tartóztassuk a fegyverkezési ver­senyt, véget vessünk a nukleáris fegyverkísérleteknek, kiküszö­böljük az atomháború veszélyét. Küldje el ezért képviselőit min­den nép ,a leszerelési és béke-vi­lágkongresszusra, amely július 9- én ül össze a szovjet fővárosban”. Népünk helyesléssel fogadta a felhívást, s a magyar békemozga­lom is legjava erőit mozgósította, hogy e nagyszerű szavak mély tartalma áthassa közvéleményün­ket. A mostani békekonferenci­ánknak az a célja, hogy a leszere­lésért vívott küzdelem jelenlegi helyzetének és lehetőségeinek ál­talános áttekintése után számba vegye: mit tett békemozgalmunk" Kállai Gyulát A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a ma­gyar forradalmi munkás-párosz kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében kö­szöntötte az országos békekonfe­rencia küldötteit, a külföldi ven­dégeket, majd így folytatta: — A béke védelme — korunk legfontosabb feladata. Mi béké­ben, nyugalomban akarunk élni, ezér­t tisztán kell látnunk a világ helyzetét. Ismernünk kell a béke ellen, s a béke mellett felsorakozó erőket. Az utolsó két évtized alatt gyökeresen megváltozott a világ. Napjainkban már nem elsősorban az imperializmus határozza meg a világpolitika alakulását A világ sorsára egyre na­gyobb befolyást gyakorol az egymilliárd embert számláló szocialista világrendszer, amely a fejlődés döntő té­­­­nyezője lett Ma már Európában, Ázsiában, sőt a nyugati féltekén is diadalma­san leng a szocializmust építő né­pek zászlaja, s mindenütt egyre nagyobb vonzerőt jelent, egyre nagyobb tért hódít a szocializmus, ami tőle elválaszthatatlan, a béke eszméje Az erőviszonyoknak ilyen tör­ténelmi méretű megváltozását elá­­légitena s­aanurtkfirt bökszsos* il béke védelme — korunk legfontosabb feladata galom viharos fejlődése és széles­körű kibontakozása is. Kezdetben sokan voltak, akik önmaguknak és másoknak is feltették a kér­dést: mit tehetek én a békéért? Én a béke híve vagyok, de mi­ként szólhatok én bele a nagyha­talmak vezetőinek döntéseibe? A nemzetközi békemozgalom tevékenysége, komoly erőfeszítései és nagy sikerei megadták erre a kérdésre is a választ. A bék­ét akaró emberek összefogtak, egyre harcosabb akciókkal nyilvánítot­ták ki véleményüket, s íme, bele­szóltak a diplomaták döntéseibe, korunk történelmének alakulá­sába. A szocialista tábor és Velük együtt a világ minden táján élő békeszerető emberek százmilliói egységesen léptek fel a forradalmi Kuba mellett. És a világ haladó erőinek — közöttük különösen, a francia nép békeharcosainak — küzdelme nagy segítséget jelen­tett az algériai népnek abban, hogy kivívja az eviani egyezmé­nyeket. Üdvözöljük a Béke-Világtanács munkáját támogató újabb millió és millió békeharcos társunkat, üdvözöljük a nemzetközi konfe­renciák bék­éért küzdő tudósait, a latin-amerikai orvosok békemoz­­galmát üdvözöljük a leszerelésért küzdő amerikai nőket, az angol atomleszerelési mozgalom tagjait, a békemenetek résztvevőit. üdvö­­(Folytatás a 2. oldalon) Korán reggel szénahordáshoz indul a fogatos-brigád.­­ (Képes riport a 8. oldalág) Munkában az emelődaru az OTP-sorházak építkezésén. (Képes tudósítás az 5. oldalon) Tegnap felavatták Szombathelyen a Pamutipar új fonodáját Tegnap délután Szombathelyen, a Pamutiparban felavatták az or­szág legkorszerűbb fonodáját. Az ünnepségen megjelent Végh Lász­ló könnyűipari miniszterhelyettes, Döbrentei Károly, a Könnyűipari Minisztérium pamutipari igazga­tóságának a vezetője, Tóth Anna, a Textilipari Dolgozók Szakszer­vezetének a főtitkára, Mester Sán­dor, a megyei pártbizottság titká­ra, Czvizek Miklós, a városi párt­bizottság titkára, Várnai László, a városi tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke, valamint a Köny­­nyűipari, Építésügyi Minisztérium több vezető munkatársa, a megye vezető­­ szerveinek több képvise­lője. Meghívták az ünnepségre Szergej Kiporjenkót, a budapesti szovjet nagykövetség másodtitká­rát is. A vendégek először megtekin­tették az új üzemet, majd sor került a fonoda ünnepélyes fel­avatására- Ünnepi beszédet mon­dott Végh László könnyűipari mi­niszterhelyettes. Hangoztatta, hogy ez az üzem a szovjet-ma­gyar barátság jelképe, hiszen a berendezést a Szovjetunió szállí­­­­totta az ellenforradalom után nyújtott 850 millió rubel hitel keretében. Az új üzemet 130­­­il­­lió forintos költséggel építették fel és abban 24.576 orsó műkö­dik. A tervezett augusztus 25. he­lyett határidő­ előtt befejezték az építkezést és a gépek szerelését. Az üzem kapacitása évi 2330 ton­na fonál. Az új fonodával a Szombathelyi Pamutipar textil-­ kombináttá fejlődött. Az új v­ízemban t­öbb mint 500 dolgozót foglalkoztatnak és így a­ Pamut­­ipar dolgozóinak száma 2200 fölé emelkedett Ülést tartott a szombathelyi városi pártbizottság Tegnap délelőtt, kibővített­­ ülést tartott, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt szombathelyi vá­rosi bizottsága. Napirenden sze­repelt a VIII. kongresszusra való felkészülés tapasztalatainak érté­kelése. Tájékoztatták a­­pártbi­zottságot a végrehajtó bizottság munkájáról és elfogadták a kö­vetkező félévi munkatervet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék