Vas Népe, 1963. március (8. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

vh.-Ag proletÁ­rjai, egyesdüjetek: Vili. év­folyam, 50. szám Ára 60 fillér 1903. műre. 1. Péntek 1 Nagyköveti kinevezések Az Elnöki Tanács Révész­­ Géza rendkívüli és meghat­­­talmazott nagykövetet —­­ érdemeinél­, és eredményes munkásságának elismerése mellett, egészségi állapota miatt, saját kérésére — felmentette a Magyar Nép­­köztársaság moszkvai nagy­­követségének vezetésére ka­pott megbízatása alól. Az Elnöki Tanács Szipka József rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet felmentette Magyarország helsinki nagykövetségének vezetésére kapott megbíza­tása alól, s egyidejűleg meg­bízta hazánk moszkvai nagykövetségének vezeté­sével. • Az Elnöki Tanács Kurján Sándort rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetté ki­nevezte és egyidejűleg megbízta a Magyar Népköz­­társaság helsinki nagykövet­ségének vezetésével. Megkezdik a nyugati főcsatorna építését ■Még az idén megkezdik a nyugati főcsatorna építését, Tiszavasvárinál a hajózsi­lip fölött ágazik ki a mint­egy 50 kilométer hosszú nyugati főcsatorna, s Tisza­­gulyaháza, Újti­kos, Polgár, Görbeháza, Újszentmargita térségébe viszi el a Tisza vizét. Az idén 17 millió forintot költenek a nyugati főcsatorna építésére. A békés együttélés az egyetlen ésszerű , politika Hruscsov választási beszédének első külföldi visszhangja .SZÓFIA.: A csütörtöki bolgár lapok többsége tel­jes terjedelemben közölte Hruscsov választási beszé­dét. A Zemedelszko Zname vezércikkében rámutat: Hruscsov újra világosan és konkrétan megerősítette a szovjet kormánynak azt a szándékát, hogy továbbra is fáradhatat­lan erőfeszítéseket tesz a béke ügy­ének és a népek kölcsönös jobb megértésének győzel­mére. Hruscsov megmutatta az egyetlen utat, amely a nem­zetközi feszültség csökke­néséhez vezethet. VARSÓ, A Trybuna Lu­­du, rámutat arra, hogy a szovjet kormány nem en­gedi kémkedés céljaira­­fel­használni az atomkísérletek betiltásának ellenőrzését. Felhívja a figyelmet Hrus­csov ama szavaira, amelyek szerint a­ francia uralkodó kö­rök a nyugatnémet mi­litaristákkal egyezked­ve nagyon veszélyes po­litikai játékot folytat­nak. Nyomatékosan aláhúzza azt a kijelentést, hogy a Szovjet­unió haladéktalanul Kuba segítségére siet, ha a hős népet támadás érné. PÁRIZS: Hruscsov szer­dai beszédét első olda­laikon ismertetik a csütör­töki francia lapok. De nem­csak a sajtó, hanem a pá­rizsi rádió és televízió is jelentőségéhez mérten fog­lalkozik a szovjet kormány­fő beszédével. A l’Huma­­nité megállapítja, hogy „Hruscsov erélyesen fi­gyelmeztette az Egye­sült Államokat, ha Ku­ba egy agresszió áldo­zatává válnék, a Szov­jetunió azonnal segít­ségére siet. Az egyetlen ésszerű politi­ka ma a békés együttélés politikája.” OTTAWA: A kanadai la­pok a szovjet kormányfő beszédéből azt emelik ki, hogy a rakéta-nukleáris fegy­verek korában a bé­kés együttélés az egyet­len ésszerű politika, a TOKIÓ. A legnagyobb japán lapok rámutatnak, hogy szükség van megnem­támadási egyezményre a Varsói Szerződés és a NATO között. A szovjet külügyminiszter ■ Oslóban Oslo (MTI). A norvég kormány szerdán estebédet adott a jelenleg Oslóbran tartózkodó Andrej Gromi­­ko szovjet külügyminiszter tiszteletére. Az estebéden Halvard Lange norvég­­ külügymi­niszter üdvözlő beszédet mondott, majd Gromiko válaszolt norvég kollégájá­nak szavaira. A szovjet államférfi ki­jelentette: csalódott, amiért a genfi leszerelési értekez­leten nem értek el hala­dást. Biztosíthatom önöket — mondotta —, hogy a Szov­jetunió­ a leszerelésért ví­vott küzdelem legállhatato­­sabb harcosa. Addig azon­ban, amíg mások fegyver­keznek, egyedül nem tud­juk megvalósítani célun­­­kat­ a leszerelést. Ennél fogva csak az általános és teljes leszereléssel hárítha­tó el a katasztrófa. Mint az AP amerikai hír­­ügynökség megállapítja, a norvég diplomaták kedve­zően fogadtál­ Gromiko be­szédét. Növekszik az áruellátás, bővítik a különféle szolgáltatásokat Ülésezett a Földművesszövetkezetek Vas megyei Választmánya Tegnap Szombathelyen megtartotta idei első ülését a Földművesszövetkezetek Vas megyei Választmánya. Az ülésen Sümeghy László elvtárs, a MESZÖV Igazga­tóságának elnökhelyettese ismertette a Vas me­gyei földművesszövetkeze­­tek múlt évi munkáját, majd az idei feladatokról szólt. Mint megemlítette, tavaly 3011 új taggal gyarapodott a vasi föld­mű­vesszö­vetkezetek tag­létszáma s ezzel­­63 ezer fölé emelkedett. Tavaly a , befizetett­­rész­jegyek­ összege 340­­ezer­ fo­rinttal volt­ több a terve­zettnél. Vásárlási­ visszaté­rítésekre 764 ezer­­ forintot fizettek ki, emellett a tag­ság jelentős összeget hagyott vissza beruházásokra és a kereskedelmi egységek fej­lesztésére. A földművesszö­vetkezetek kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységei a tervezett 15 millió 201 ezer forint nyereség helyett 18 millió 937 ezer forint nyereséget értek el. Tovább javult a vagyonvé­delem és színvonalasabb kulturáltabb lett a föld­­művesszövetkezeti munka. Az idén a földművesszö­vetkezetek még jobban elő­segítik a lakosság áruellá­tását,s bővítik a különféle szolgáltatásokat is. A többi között három új kölcsönző boltot nyitanak, és minden községben megszervezik az evőeszköz és a háztartási gépek kölcsönzését. A tag­ság hozzájárulásával több millió forintot fordítanak felújításra és különféle be­ruházásokra. A földműves­szövetkezetek új bolthelyiségeket nyi­tanak Nardán, Szattán, Vásárosmiskén, Ikervá­ron és még több köz­ségben. A büki gyógyfürdőnél — a községi tanács anyagi tá­mogatásával — pavilon fel­építését vették tervbe. A beszámoló ismertetése után a választmány tagjai meghallgatták a MESZÖV főkönyvelőjének költségve­tési referátumát, majd meg­vitatták az elnökhelyettesi beszámolót. M MTI Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének 4. kongresszusa Csütörtökön délelőtt az ÉDOSZ székházában meg­kezdte kétnapos tanácsko­zásait az Orvos-Egészség­ügyi Dolgozók Szakszerve­zetének 4. kongresszusa. Sárfi Rózsinak, a szak­­szervezet titkárának meg­nyitója után dr. Szabó Zol­tán, a szakszervezet elnöke terjesztette elő a beszámo­lót. Bevezetőben arról szólt, hogy a szakszervezet legu­tóbbi kongresszusa óta nagy jelentőségű változás kö­vetkezett be az ország egészségügyi ellátásában. A mezőgazdaság szocialista átszervezése több millióval növelte, az ingyenes egész­­ségügyi ellátásra jogosultak számát, s a megnövekedett igények kielégítése hatal­mas feladatot jelentett az egészségügy dolgozói szá­mára. Az orvosok, gyógy­szerészek és egészség­­ügyi dolgozók abban a tu­datban álltak helyt ebben a felelősségteljes munká­ban, hogy ezzel is elősegí­tik ezt a nagy jelentőségű társadalmi átalakulást. A beszámoló után Bor­sodi­­ Mihály, a Bajcsy-Zsi­­linszky kórház gazdasági igazgatója beterjesztette a számvizsgáló bizottság je­lentését, majd megkezdő­dött a vita. Téli alkony... (Fotó: Jákfalui) Tanácskozna­k a KGST munkacsoportjai Prága (MTI). A KGST könnyű- és ■ élelmiszeripari állandó bizottságánál, fa-, ipari munkacsoportja négy­napos tanácskozásra­­ ült össze Brnóban. •• · . A tanácskozáson, amely­nek munkájában Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel­­ország, Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztár­saság, Románia és a Szov­jetunió képviselői vesznek részt, megvitatják a mű­anyagok felhasználásának lehetőségét a bútor- és más famegmunkáló iparban. Moszkva (TASZSZ): A KGST olaj- és gázipari ál­landó bizottságában részt vevő tagállamok képviselői Moszkvában tanácskozást tar­tottak. A most befejező­dött tanácskozáson Bulgá­ria, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, a Német Demokratikus Köz­társaság, Románia és a Szovjetunió képviselői vol­tak jelen, s megvitatták: a kőolaj finomítás­i■ folyama­tának további tökéletesíté­sével összefüggő­­ kérdése­ket. Síkraszálltak olyan értekezletek rendszeres ösz­­szehívása mellett, amelye­ken a kőolaj finomító­ ipar új műszála eljárásainak kidol­gozásával foglalkoznak? A tanácskozás javasolta az állandó bizottság vala­­menyi részvevőjének, hogy az­­ olaj-hidrogénezés eljá­rásának, elméleti, és­­, távlati tudományos kutatásait bő­vítse ki, részletesen tanul­mányozza ,a reakció mecha­nikai és kémiai lény­eget. Tervpályázat a Duna-part rendezésére A Magyar Építőművé­szek Szövetsége és az Épí­tésügyi Minisztérium most tervpályázatot hirdet a pesti Duna-part Roosevelt tér— Petőfi híd közötti, mint­egy négykilométeres szaka­szának rendezéséről és be­építéséről. Az érdeklődők 50 forin­tért már átvehetik a pá­lyázati kiírást és mellék­leteit a Magyar Építőmű­vészek Szövetségének szék­házában, Budapest, VIIl. kerület, Puskin u. 26. sz. A legjobb munkák jutal­mazására és megvásárlá­sára összesen 130 000 fo­rintot­­ irányoztak elő. A bíráló bizottság egy 1­30 000 forintos ,első­ díjat,­­két 20­00 , forintos, második díjat, három 10.000­ forintos harmadik díjat, ad­ ld és több tervet pedig­ megvásá­rol. A Varsói Szerző­dés tagál­lamai ho­nvédelmi minisztereinek értekezlete Varsóban 1­963. február 28-án a Varsói­­Sz­erződés tagállamainak honvédelmi miniszterei értekezletet­­tar­tottak. Az­ értekezlet, megvizsgál­ta a tagállamok­ hadseregei" • nek «k­élyzetével és :az 1968. • évi"­ hürckffk­épzési tervekkel kapcsolatos időszerű kérdé­seket. A tárgyalások a tel­­­jes egyetértés szellemében folytak.

Next