Vas Népe, 1964. február (9. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-01 / 26. szám

Évente 7—800­ laboratóriumi vizsgálatot végeznek a Megyei Minőségvizsgáló Intézet dolgozói. Ők ellen­őrzik szinte naponta a forgalomba kerülő különféle élelmiszerek szabvány szerinti minőségét. Sokrétű te­vékenységüket Vas és Zala megye területén a KÖJÁLL- al karöltve végzik. Képünkön László Pál mérnök és Block Józsefné laboráns a tej kalciumtartalmát vizsgálja. — je — ­ILAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! IX. évfolyam, 211. szánt­óra 60 fillér 1964. febr. 1. Szombat A TCSZSZ nyilatkozata a ciprusi üdésről (2. oldal) A fekete szánkó (3 oldal) Pénz és szeretet (4. oldal) Merénylet az ember ellen­ ­i gyil­kosok szövetsége (5 oldal) A téli olimpia hírei (6. oldal) Pályaválasztási tanácsadó (7. oldal) Ú­ ra összeült a genfi leszerelési értekezlet GENF (APF­). A genfi tizennyolc hatalmi leszerelési értekezlet pénte­ken a genfi nemzetek palo­tájában Ernesto De Santi­ago mexikói küldött elnök­letével újabb plenáris ülés­re ült össze. Felszólalásra jelentkezett Mexikó, Etió­pia, India és az Egyesült Államok képviselője. Dél-Vietnam az újabb puccs után Hírügynökségi jelentések szerint a csütörtökön le­zajlott puccs után Saigon­éban teljesen helyreállt a nyugalom. Duong Van­­Hinh tábornoknak, a meg­döntött katonai junta ve­zetőjének lakhelye közelé­ben harckocsik állomásoz­nak és a középületeket is katonaság őrzi. A tábornok várható sorsa még nem ismeretes. Megfigyelők sze­rint úgy tűnik, noha kato­nák őrzik a tábornokot, ■Minh mégsincs letartóztat­­tásban, mert csütörtökön már az utcán is megjelent. Úgy tudják, hogy az új ka­­k­onai junta szeretné rá­bírni az együttműködésre, ő azonban ezt megtagadta. Mint a Reuter közli, va­lótlan az is, hogy Nguyen ’ Ugoc Tho miniszterelnököt l­etartóztatták. Sőt, Nguyen Jíhanh tábornok, a puccs vezetője állítólag arra kér­­­te, maradjon meg hiv­a­ta­­l­­ban, de a miniszterelnök k­özölte, hogy lemond. A Reuter eaigoni tudósí­ tója szerint az amerikai nagykövetség nagyon sze­retné, ha a megdöntött junta vezetője támogatná az új juntát, s így biztosí­taná nekik a kellő „tekin­télyt”. Hivatalosan viszont Ca­bot Lodge amerikai nagy­követ csütörtökön kijelen­tette, hogy a nagykövet­ségnek semmi köze sin­csen az államcsínyhez.­­ Azt azonban elismerte, hogy a puccsot megelőző éjszaka kapcsolatot terem­tettek vele Khanh tábor­nok megbízottai, s akkor kijelentette nekik: „Remé­lem, nem lesz vérontás”. A hírügynökségek az egyik legjelentékenyebb nyílt kérdésnek tekintik, hogy Dél-Vietnam megsza­kítja-e diplomáciai kapcso­latait Franciaországgal. Csütörtökön este ülést tar­tott az a tanácsadó bi­zottság, amelyet még a ko­rábbi junta nevezett ki és ez a bizottság­ hatásozatt­­ban a wrgelmeziw­ijdaao-­­máciai viszony megszakí­tását. Ennek a bizottság­nak azonban nincs törvény­hozói hatalma, tehát hatá­rozata nem tekinthető hi­vatalosnak.­­ Franciaország nyugtalan­­kodik dél-vietnami érde­keltségei miatt is. A fran­ciák csaknem 1200 millió frank értéket ruháztak be Dél-Vietnamban, s az or­szágban bankokkal, hajó­zási és szállítmányozási vállalatokkal, tea-, kávé- és gum­iülte­tvényekkel, gyárakkal és üzletekkel rendekeznek. Ezenkívül Dél-Vietnamban 15 000 francia állampolgár él.­­ A Fehér Ház szóvivője csütörtökön közölte, hogy diplomáciai úton most már rendszeresen kapnak jelen­téseket a dél-vietnami fej­leményekről. A helyzetet kormánykörökben nagy fi­­gyelemmel kísérik és John­son elnök a nap folyamán több ízben is tanácskozott JtuBk kineiDwaid­e^^ Az országgyűlés tegnap folytatta az 1964. évi költségvetés vitáját Az országgyűlés pénteki ülésén foly­tatta az 1964. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az ülésen részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, a Mi­nisztertanács elnöke, Apró Antal, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Kálim Gyula elvtárs felszólalása valamint a Politikai Bizottság póttagjai, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kárai, s a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képvise­letek több vezetője. Az ülést Vass Istvánné, az országgyű­lés elnöke nyitotta meg. A vitában első­nek Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese szólalt fel. — Országunk gazdasági élete az elmúlt évben is a legfontosabb gazdaságpoli­tikai elveinek, az ötéves tervben kitűzött céljaink­nak megfelelően fejlődött. Néhány területen azonban lemaradás volt. Ezek fel­számolása ez évi felada­taink közé tartozik — mon­dotta bev­ezetőben. Idei tervünk a népgaz­daság reális helyzetének és az ötéves tervben erre az esztendőre kitűzött célok­nak megfelelő, teljesíthető feladatokat tartalmaz. A párt­ és a kormány az élet minden területén arra törekszik, hogy kipró­bált és helyesnek bizonyult politikai vonalát követke­zetesen megvalósítsa és attól a jövőben sem tér el. Minél többen teszik benső meggyőződésből magukévá ezt a politikát, annál biz­tosabban és gyorsabban ha­ladunk előre a szocializmus teljes felépítésében, annál erőteljesebben növekedhe­­tik népünk jóléte. Országunk fejlődése an­nál biztosabb, minél szilár­dabb társadalmunk egy­sége. Az alapvető politikai célok tekintetében általá­ban egész társadalmunk egységes: megszűnt a belső széthúzás, s minden erőn­ket az építőmunkára for­díthatjuk. A Hazafias Nép­front szerepe és hatásköre nő, s legfőbb feladata most az, hogy országépítő ter­veink megvalósítására mozgósítsa a dolgozó mil­liókat. Kállai Gyula emlékeztetett ara, hogy az idén ősszel lesz 20 éve, hogy megkez­dődött a történelmi for­dulat, amelynek eredmé­nyeként hazánk felszaba­dult a fasizmus rabsága alól és elindulhatott a de­mokratikus fejlődés útján. Októberben lesz 20 éve, hogy hazánk földjére léptek a felszabadító szovjet had­sereg első egységei üldözve és verve a fasiszta ellen­séget. Húsz évvel ezelőtt, 1944. december 22-én ala­kult meg Debrecenben az ideiglenes nemzeti kor­mány. A jövő év március 1­­­-én lesz a huszadik év­fordulója annak, hogy a magyar parasztság a mun­kásosztály támogatásával, az új, demokratikus hata­lom segítségével diadalra vitte az ezeréves port, s üvegbendte­­ a f­öldtefomr­megvalósítását. A jövő év április 4-én ünnepeljük nemzetünk legnagyobb tör­ténelmi eseménye, Ma­gyarország teljes felszaba­dulása 20. évfordulóját. Ha visszatekintünk az el­múlt időszakra, az öröm és büszkeség érzése hat át bennünket. Népünk küz­delme, munkája nem volt hiábavaló! Legyőzte az el­lent, a tornyosuló millió akadályt, kijavítva saját hibáinkat, végül is közel ér­tünk a célhoz: a szocialista Magyarország teljes felépí­téséhez. Azt hiszem, mind­nyájunk gondolatát tolmá­csolva mondhatom: hazánk felszabadulásának huszadik évfordulóját ez évi terveink pontos végrehajtásával, a szocialista építőmunkában elért újabb eredményekkel ünnepelhetjük méltókép­pen! Az idei költségvetésünk e célok elérését szolgálja. Elfogadva a költségvetést, képviselőtársaimat e nagy feladatok megoldására, eredményes jó munkára hívom fel — fejezte be nagy tapssal fogadói be­szédét Kállai Gyula. ★ Ezután Nagy Richard bu­dapesti és dr. Szabó Pál Zoltán Baranya megyei képviselő szólalt fel. Varga Gyula, Zala me­gyei képviselő hangoztatta felszólalásában: a költség­­vetési tervezet számai be­szédesen bizonyítják, hogy népgazdaságunk a párt nyolcadik kongresszusa ál­tal megjelölt úton halad, tervszerűen fejlődik. Szünet után Beresztóczy Miklósnak, az országgyűlés alelnökének elnökletével folytatódott a tanácskozás. Elek László, Békés me­gyei képviselő a művelődés­ügyi tárca költségvetési tételeivel foglalkozott hoz­zászólásában. Dr. Désy Frigyes a tudo­mányos kutatómunka koor­dinálásának javítására tett javaslatot. Szabady Béláné­ Veszp­rém megyei képviselő az­zal foglalkozott, hogy a vegyipar fejlesztésére for­dított összegek jóval gyor­sabban megtérülnek, mint más iparágak beruházásai. Dr. Ortutay Gyula Bács megyei képviselő, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára elmon­dotta, hogy országszerte most folynak az előkészü­letek a Hazafias Népfront tavaszi kongresszusára. Be­fejezésül kijelentette, hogy az 1964. évi költségvetést mind egészében, mind rész­leteiben elfogadja és az országgyűlésnek elfogadás­ra ajánlja. Dobos József Baranya megyei képviselő fiatal bá­nyavárosunk, Komló ered­ményeiről és gondjairól beszélt. A következő felszólaló Juhász János Fejér megyei képviselő volt, aki a me­gye üzemeiben folyó mun­kaversenyről számolt be. Ezután az elnök ebéd­szünetet rendelt el. ★ Ebédszünet után dr. N­. Nagy Anna Heves megyei, dr. Hornung Mátyás Sza­­bolcs-Szatmár megyei, dr. Kovács Magdolna Szabolcs- Szatmár megyei, dr. Törő Imre budapesti, Sümegi János Nógrád megyei, Kó­­nyi Gyula budapesti, Kán­tor Lajosné Borsod megyei képviselő szólalt fel Dr. Ajtai Miklós felsszólalásra Ezután a vita dr. Ajtai Miklósnak, az Országos Tervhivatal elnökének a felszólalásával folytatódott. A felszólaló hosszasan fog­lalkozott a munkaerőgaz­dálkodás néhány kérdésé­vel. — A terv és a költség­­vetés feladatai nehezek, de ideálisak — mondotta töb­bek között — A feltételek adottak, s munkánkon mú­lik, hogy az év elteltével milyen eredményeikről ad­hatunk számot — fejezte be nagy tapssal fogadott felszólalását dr. Ajtai Mik­lós. A továbbiakban­­Lakatos András Somogy megyei, Jakab Sándor Nórád me­gyei, Bertalan István bu­dapesti, Esze Gábor Sza­­bolcs-Szatmár megyei kép­viselő szólalt fel. ■ír Ezután az elnöklő Pólyák János indítványozta, hogy az országgyűlés február elsején, szombaton délelőtt 10 órakor folytassa az 1964. évi állami költség­­vetésről szóló törvényja­vaslat vitáját. Az ország­­gyűlés a javaslatot elfo­jttja.

Next