Vas Népe, 1964. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

­­m:ki PstOtflsARJAJ, EGYESOLJETEK! II. évfolyam, 179. szám Ára 60 fillér 1964. aug. 1. Szombat Július végéig 60 ezer hold gabonát arattak és csépeltek a gépállomás­ gépek Hétfőtől már csak a sah avatatlan Sok helyen képéből is csépelnek Változás a kombájnosok versenyében Első lesz-e Ábrahám Rudolf ? Közvetlenül befejezés előtt az aratás. Amennyi­ben az időjárás lehetővé teszi, hétfőn már csak ál­ló rabokat lehet látni, amelyek aratása szintén nem tart tovább 2-3 nap­nál. Tegnap a gépjavító ál­lomások megyei igazgatósá­gán az idei aratás utolsó előtti értékelését is elkészí­tették. A legfrissebb ada­tok szerint július 31-ig 60 ezer hold kalászost arattak le, illetve csépeltek el a hatáskörükbe tartozó gé­pek. Érdemes megjegyez­ni, hogy a múlt év azonos időszakában az idei telje­sítménynek csak alig több mint felét, 34 ezer 500 hol­dat arattak le. A példátlan teljesítmény elsősorban azzal magyaráz­ható, hogy az idén sokkal több géppel arathattunk, mint tavaly és az elmúlt években. Ezenkívül az idő is kedvezett a munkának, jobb volt a szervezés és a technikai felkészülés is, mint a korábbi években. A gépállomások és a terme­lőszövetkezetek az idén használták ki a legjobban a kétmenstes aratás elő­nyeit, ami szintén nagy mértékben növelte a napi teljesítményeket. Az általános vélemények szerint az átalakított Ba­laton és AC típusú kom­bájnok a vártnál is jobban beváltották a hozzájuk fű­zött reményt. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a szerelők helyett általában traktorosokat, képzett kom­bájnosokat ültettek rájuk. Csak így fordulhatott elő, hogy a viszonylag kicsi és már divatját múlt gépek­kel 220—240 holdat is arat­tak. A legutóbbi hét napban — a munka gyorsítása cél­jából — gépállomási kör­zeteken belül legalább 100 kombájnt csoportosítottak át más termelőszövetkeze­tekbe. Ma is vannak olyan szövetkezetek, amelyekben egyszerre 6—8, vagy ennél is több kombájn dolgozik. Az aratás utolsó fázisá­ban a kombájnosok jelen­tősen növelték teljesítmé­nyeiket, s ismét változás történt a legjobb helyezet­tek ranglistáján. A múlt héten például még Polgár József volt a második he­lyezett. A nagy iramban azonban lemaradt, s Nagy László celli kombájnos fog­lalta el a helyét, akinek teljesítménye mindössze 6 holddal kevesebb az első helyet tartó Ábrahám Ru­dolfénál. Németh József a korábbi harmadik helyről a negyedikre került, Nar­dai József viszont a múlt heti ötödik helyezését har­madikra javította. Minden járásban 5 ezer forinttal jutalmazzák a legjobb teljesítményt elérő kombájnosokat. Ezenkívül azok, akik a tsz-ek és a gépállomások által kitű­zött célfeladatoknak is ele­get tesznek, a szövetkeze­tektől 200 kiló gabonát is kapnak jutalomként. A Ke­nyéri Gépállomáson pél­dául eddig 18 kombájnos számíthat a 200—200 kiló jutalomgabonára. A szövetkezetek egy ré­szében megkezdték, illetve folytatták a képekből való cséplést is. A Sárvári Gép­javító Állomás körzetében csütörtök estig 200 holdnyi gabonát csépeltek el ilyen módon. Ma újabb szövet­kezetekben kezdik meg a kepekből való cséplést, mert minden kombájnnak már nem találnak aratni­­való területet. Most, az aratás befejezé­sével számos tanulságot is levonhattak a tsz-ek a munkákról. Mesteriben pél­dául kiszámították, hogy a saját aratógépükkel törté­nő aratással legalább 10 ezer forintot ráfizettek. A gépállomás felajánlotta se­gítségét a szövetkezetnek, a vezetők azonban elszámí­tották magukat. 142 hold kombájnnal történő aratá­sának és cséplésének ösz­­szes költsége 22 ezer 720 forintba került volna, ha a gépállomással végezte­tik. Mivel azonban saját aratógépükkel vágták le a gabonát, csak a kötözőzsi­negért közel 13 ezer forin­tot fizettek ki. S a kévé­ket kepelni kellett, s külön költségbe került a szekér­re, majd az asztagba rakás és a cséplés is. Az összes munkafolyamat költségei legalább 10 ezer forinttal többet tesznek ki, mintha gépállomási kombájnnal arattak volna. A gépállomási kombaj­­nosok versenye a tegnapi értékelés szerint­ így ala­kult: SZK 3-as és 4-es kom­bájnokkal: 1. Ábrahám Ru­dolf (Szombathely) 550 holddal, 2. Nagy László (Celldömölk) 544, 3. Nardai József (Sárvár) 507, 4. Né­meth József (Sárvár) 498, 5. Gáspár Ferenc (Lukács­háza) 474 holddal. Balaton kombájnokkal: 1. Pajor László (Sárvár) 240, 2. Marsai Gyula (Ke­nyéri) 225, 3. Puklér Fe­renc (Sárvár) 186, 4. Al­bert József (Vasszilvágy) 170 holddal. .. Gy. ..Vegyiháború” — melyet a sárvári Kossuth Tsz tagjai indítottak a mezei pockok ellen. Képünkön a permetező brigád egyik tag­ja. Kepéből csépel a kombájn a vassurányi Magyar— Szovjet Barátság Xsz-ben. A VII—VIII. osztályos gyerekek egy csoportja kévét hord a kombájn gabonafelvonójára. (Képes riport az 5. oldalon.) ­7 Thant elutazott Moszkvából Moszkva. A Thant, az ENSZ fő­titkára háromnapos moszk­vai látogatás után visz­­szaindult New Yorkba. A szovjet főváros se­­remetyevói repülőterén a főtitkárt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és több más hivatalos sze­mélyiség búcsúztatta pén­tek reggel. Ott volt U Ba San, a Burmai UNIó moszkvai nagykövete is. Elutazása előtt U Thant főtitkár hálás köszönetet mondott Hruscsov minisz­terelnöknek azért a rend­kívüli vendégszeretetért, amelyben részesítette. „So­hasem fogom elfelejteni ezt az igen hasznos láto­gatást” — fűzte hozzá. A főtitkár elmondta, hogy a Hruscsóval és Gromikó­­val folytatott megbeszélé­sein sok fontos nemzet­közi kérdés szóba került. Búcsúzóul a békére, a­ ha­ladásra irányuló legjobb kívánságait tolmácsolta a szovjet kormánynak és a Szovjetunió népeinek. * Stockholm: U Thant ENSZ-főtitkár pénteken Moszkvából New Yorkba hazatérőben Stock­holmba érkezett. Négy órát tölt a svéd főváros­ban. A repülőtéren Tors­ten Nilsson svéd külügy­miniszter fogadta, majd a két államférfi a közeli Sigtunába indult zártkörű megbeszélések céljából. (MTI) Az NDK kormányának emlékirata Berlin. Az ADN­ hírügynökség jelentése szerint Berlinben közzétették az NDK kor­mányának a Nyugat-Ber­­linben működő úgyneve­zett szövetséges utazási iroda működéséről szóló emlékiratát. Az okmányt diplomáciai úton eljuttat­ták a NATO-országok és több más állam ■ kormá­nyaihoz. Mellékletképpen átadták az NDK külügy­minisztériumának nyilat­kozatát is. Az emlékirat sok­­tény­­nyel bizonyítja, hogy a NATO államok az NSZK kormányának nyomására a szövetséges utazási iro­da segítségével minden eszközzel akadályozzák az NDK állampolgárainak külföldi utazásait. Ez kárt okoz a nemzetközi együtt­működésnek — hangoztat­ja az NDK kormánya. — Ezek a cselekmények dur­ván megsértik a Német Demokratikus Köztársaság szuverenitását, állampol­gárainak jogait. A leg­utóbbi hónapok esemé­nyei csak fokozták annak szükségességét, hogy szá­molják fel a szövetséges utazási irodát. Egy ilyen lépés számottevően hozzá­járulna a nemzetközi fe­szültség enyhítéséhez. Az NDK ismét javasolja a NATO-országoknak, hogy a nemzetközi utazásokat konzulátusok felállítása útján könnyítsék meg. A Ranger—7 elérte a Holdat A Ranger—7. amerikai űrhajó pénteken, magyar idő szerint 14 óra 25 perc­kor becsapódott a Hold felszínére a „Felhők ten­gere” nevű holdsíkságra, miután előzőleg hat tele­víziós kamerája segítségé­vel lefényképezte Földünk útitársának felszínét. A Ranger—7. televíziós berendezését magyar idő szerint 14 óra 07 perckor kapcsolták be. Amikor az űrhajó a Holdtól 1760 ki­lométerre volt, először két nagylátószögű optikával készítettek felvételeket, majd amikor a Ranger—7. közelebb ért, a kisebb lá­tószögű kamerákat is mű­ködésbe hozták. A pasadénál űrkísérleti központban az újságírók­kal közölték, hogy az első jelek szerint a Ranger—7. jó minőségű képeket készí­tett a Holdról. Az űrhajó­ról sugárzott „kitűnő mi­nőségű” rádiójeleket kü­lönleges magnetofonszalag­ra rögzítették és ennek alapján mintegy 30 méter hosszú, 35 milliméteres film készül a Hold-felszín képeivel. A filmet később előhívják és az első képe­ket szombaton, magyar idő szerint hajnali 5 órától hozzák nyilvánosságra. Ha minden megfelel az ere­deti terveknek, az utolsó, 600 méter távolságról ké­szített felvételeken gépko­csi nagyságú tárgyakat még meg lehet különböz­tetni egymástól A Holdról készült felvé­telek mintegy kétszázmil­lió dollárba kerültek, eny­­nyit emésztett fel eddig a Ranger-program. A pén­teken becsapódott ameri­kai űrhajó hat elődje kü­lönböző okokból nem tudta teljesíteni feladatát.

Next