Vas Népe, 1965. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-01 / 1. szám

•üfcÁG PROtrIARJ/M. €GY£SÜL JETEK.­ X. évfolyam, L szánt. Ára 80 fülés 1965. jan. 1. Péntek B­oldog új évet — mondjuk és írjuk ezekben a napokban hozzátartozóinknak, baráta­inknak, kívánjuk ismeret­len honfitársainknak és minden népnek egyaránt. Boldog új évet — milyen régi és régóta ismétlődő szavak, de mennyire vál­tozó tartalommal! Az idő­sebb és középkorú nemze­dék emlékszik: mit értet­tünk boldog új év alatt ke­rek 20 esztendővel ezelőtt, amikor a szovjet h­adsereg az utolsó csapásokat mérte a Magyarországot bitorló német és magyar fasiszta hordákra. Azzal a követ­kező években, amikor meg­indult az újjáéledés a ro­mokból és lábon takozott társadalmunk átalakulása a szocializmus útján. Hosz­­szú lenne felsorolni e kö­szöntés tartalmának változ­atását. Ma nemzetünk szabad, nem nyom bennünket a társadalmi osztályok heves érdekellentéte, törvényes rén­dben élünk, az egyes ember megbecsülésének alapja többé nem a régi privilégium, a családfa, a származás, hanem az oda­adást végzett munka és magatartás. A boldogabb életben a magyar munkásnak nem kell megütköznie a lökés­sel, a dolgozó paraszt sem tart kiszipolyázástól. Ma­gunk formáljuk életünket, országunk gazdagságát gya­rapítjuk, a társadalmi ha­ladást támogatjuk az egész világon és harcolunk a bé­kéért. Hazánk gazdasági fejlő­dése és ezen belül az egyes emberek életkörülményei­nek javulása két rajtunk múló feltételen múlik: egy­részt azon, hogy a kitűzött gazdasági feladatok meny­nyire helyesek és előrevi­vők, másrészt azok végre­hajtása miként valósul meg.A­z elmúlt évek tapasz­talatai azt­­mutatják, hogy a kitűzött gaz­dasági feladatok helyesek, a gazdasági fejlődés szá­mottevő, ami életünk úgy­szólván minden területén érezhető. Ezt bizonyítja gazdasági fejlődésünk egészei Az ipari termelés meny­­nyisége négy év alatt 40 százalékkal emelkedett. Leg­gyorsabban fejlődött a ''vegyipar, azon belül a mű­trágyagyártás, a gyógyszer­­termelés, a műanyaggyár­tás. Új ipari kombinátok épültek, a­ régi üzemek nagy része korszerűsödött. Fejlődött iparunk teljesí­tőképessége. Előreléptünk a­­megkezdett úton a nálunk­­ iparilag fejlettebb orszá­gok színvonala felé. A mezőga­­dasági terme­lés — egyes évek kedve­­n­ven időjárása ellenére­­— négy év alatt körülbelül 50 százaléktól emelkedett. Erősödtek term­ős­zövetke­­zet­eink. A mezőgaatóság sokeze­r géppel, szállítóesz­közökkel, új gazdasági épü­letekkel gazdagodott. Ter­jednek az új technikai el­járások, nő a felhasznált műtrágya, a nagyhozamú vetőmag és növényvédőszer mennyisége. Eképpen évről évre terebélyesedik nagy­üzemi mezőgazdaságunk anyagi-műszaki bázisa. Jelentősen emelkedett a lakosság életszínvonala, amely megközelíti az öt­éves tervidőszak végére előirányzott mértéket. Fel­tűnő a bérek és külö­nösen a béren felüli jutta­tások gyors növekedése. A kifizetett nyugdíjak össze­ge például 1960-ban 4,5 mil­liárd forint volt, 1964-ben 7 milliárd. A fogyasztási árak — az idénycikkek és néhány, a táplálkozásban nem elsőrendű élvezeti cikk kivételével — szilárdak. A parasztság jövedelme megközelíti az ötéves terv végére tervezett színvona­lat, bár a mezőgazdasági termelés a tervezettnél las­sabban emelkedett. Ebben az időszakiban valósult meg a parasztság állami egész­ségügyi ellátása, új szocia­lista eleme a paraszti élet­formának, a nyugdíjellá­tás is. R­endszeresen bővül a lakosság kulturális ellátása, emelkedik műveltsége. Szocialista rend­szerünk magasabbrendűsé­­ge nyilvánul meg abban is, hogy nálunk a munkaké­pes korú fiatalok nagyobb hányada tanul középisko­lákban, szakiskolákban és egyetemeken, mint a fej­lettebb iparral és mezőgaz­dasággal rendelkező kapi­talista országokban. 1964- ben 60 százalékkal többen érettségiztek, mint 4 évvel ezelőtt. Az egyetemi és fő­iskolai hallgatók száma majdnem megkétszerező­dött. A televízió előfizetők száma 1960-ban 103 ezer volt. Most több mint 600 000. A megtermelt javait el­oszlása pártunk poli­tik­ájá­nak megfelelően úgy tör­tént, hogy rendszeresen emelkedjék az életszínvo­nal és ugyanakkor ne fe­ledkezzünk meg a terme­lés bővítéséhez szükséges beruházásokról sem. Az el­múlt 4 évben sok­ létesít­ménnyel gazdagodtunk. Sok milliárd forint értékű be­rendezés és gép üzembeál­lítása tette könnyebbé, eredményesebbé a munkát. Az iparban az egy mun­krásra jutó gépek értéke négy év alatt átlagosan 26 százalékkal növekedett. Gazdasági eredményeink tehát számottevőek, és a jövőt tekintve is biztonság­­érzet tölthet el bennünket Gyáraink, szövetkezeteink, közigazgatási irányító szer­veink tevékenysége azon­ban nem mentes fogyaté­kosságoktól, hibáktól sem. Melyek ezek? — A munka termelékeny­sége nem emelkedik terv­szerűen, sok helyen nem kielégítő a termelés szer­vezettsége és a munkafe­gyelem; — a termékek önköltsé­gének csökkentése lassúbb a tervezettnél; — a takarékosság elve a gyakorlatban megcsorbul, sok a pazarló építkezés és az egyéb költekezés; — a műszaki haladás el­marad a követelmények­től, sok termékünk minő­sége kifogásolható. A­z új esztendő egyben ötéves tervünk utol­só éve. Az ötéves terv időszakában népgaz­daságunk töretlenül és je­lentősen fejlődött. 1965-ben, mint eddig pártunk gya­korlatban kipróbált és be­vált politikáját folytatjuk a gazdasági munkában is. Folytatjuk az ötéves terv­ben kitűzött feladatok vég­rehajtását Emeljük az anyagi javak termelését, de nagyobb gondot fordí­tunk a termékek korszerű­ségére, minőségére, a mun­ka termelékenységének eme­lésére és a termékek ön­költségének csökkentésére, a takarékosság elveinek betartására. Egyszóval, ahogy mondani szokás, ja­vítjuk a gazdasági, tevé­kenység hatásfokát. Tehát: — Megszilárdítjuk és kis­mértékben tovább emeljük a lakosság eddig elért élet­­színvonalát, még több erő­feszítést teszünk a megfe­lelő áruellátás biztosításá­ra. (Folytatás a 3. oldalon) Az ötödik év sikeréért ÍRTA: BÁLINT JÓZSEF, az MSZMP KB államgazdasági osztályának helyettes vezetője A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei Bizottságának újévi üdvözlete a megye dolgozóihoz Az új év alkalmából szívből jövő jókívánsá­gainkat küldjük Vas megye népének, mindazok­nak a munkásoknak, termelőszövetkezeti tagok­nak, értelmiségi dolgozóknak, akik az 1964-es esz­tendő eredményeihez alkotó tevékenységükkel hoz­zájárultak. Megyénk minden dolgozójának szemé­lyes boldogságot, sok-sok örömet, jó egészséget kí­vánunk az új esztendőben. Mindnyájunk összefo­gásával vigyük sikerre a szocialista építés 1965-re eső feladatait megyénkben. MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A külügyminiszter beszámolt az ENSZ 19. ülésszakának eddigi esemé­nyeiről és a magyar küldöttség tevé­kenységéről. A kormány a beszámolót „Nivái”­agy alap tudomásul vette. A művelődésügyi miniszter tájékoz­­tattua «, kmm­nnyt a Moszkvába» «lágrt magyar—szovjet kulturális munkaterv­rül és kulturális kapcsolataink 1965. évi fejlődéséről. A Minisztertanács a tá­jékoztatót tudomásul vette. A kormány — az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének előterjesztő-­­ sére — kinevezte a vízügyi törvény­ alapján működő tárcaközi országos víz-­ gazdálkodási bizottság tagjait, majd napi stessiaí mw­ - t Magyar és szovjet ál­lntférfiak újévi üdvözlet váltása Az új esztendő alkalmából állami és pártvezetők a kő­­az SZKP és a szovjet át­­vetkező táviratot intézték: lám vezetőihez a magyar L. I. BREZSNYEV ELVTÁRSNAK, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, A. I. MIROJAN ELVTÁRSNAK, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, A. N. KOSZIGIN ELVTÁRSNAK, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének. MOSZKVA A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, az egész magyar nép és a magunk nevében szívélyes elvtársi jókívánságainkkal köszöntjük Önö­ket és a testvéri szovjet népet az új esztendő bekö­szöntése alkalmából. A kommunista társadalmat építő szovjet nép 1964-ben kimagasló sikereket ért el az élet minden területén. Ezek az eredmények növelték a Szovjetunió tekintélyét, még szilárdabbá tették a béke és a szo­cializmus erőinek növekvő fölényét, s híveinek nagy ügyük győzelmébe vetett hitét. A szocializmust építő magyar nép szívből örül a testvéri szovjet nép nagy sikereinek. A beköszöntő új esztendőben egészséget, boldog­ságot, további nagy eredményeket kívánunk Önöknek és a szovjet népnek a kommunizmus építésében, a világbéke védelmezésében, és a szocialista országok egységének erősítésében. Meggyőződésünk, hogy az 1965. év a magyar—szovjet barátság további elmé­lyülésének esztendeje lesz. Kommunista üdvözlettel: Dobi István, Kádár János, az Elnöki Tanács elnöke, az MSZMP KB első tit­kára, a kormány elnöke * A szovjet, vezetők Dobi­hoz intézett távirata így Istvánhoz és Kádár János- hangzik: DOBI ISTVÁN ELVTÁRSNAK, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének, KÁDÁR JÁNOS ELVTÁRSNAK, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének, BUDAPEST A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­ge, a Szovjetunió Minisztertanácsa, valamennyi szov­jet dolgozó és a magunk nevében forrón üdvözöljük a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gát, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt és a testvéri magyar népet az újév alkalmából. Kedves Elvtársak, kívánunk Önöknek és Önökön keresztül az egész magyar népnek az új évben — amelyben a magyar nép életének olyan fontos dátu­ma érkezik el, mint Magyarország felszabadulásának 20 éves évfordulója —, további sikereket a szocialista társadalom építésében, a szocialista országok barát­sága, egysége és összeforrottsága, valamint a nem­zetközi kommunista és munkásmozgalom megszilár­dításában és a békéért folytatott nemes harcban. L. I. Brezsnyev, A. I Miauja­, az SZKP KB első titkára a Legfelsőbb Tanács elnöke A. N. Koszigin, a­ Szovjetunió Miniszterta P­á­lgart eiEkki.

Next