Vas Népe, 1965. szeptember (10. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! X. évfolyam, 205. szám Ara­tO fillér 1065. szept. 1. Szerda Tanévnyitásra Az év legtöbb napjának van valami jelentősége, ün­nepi hangulata. Így szep­tember elsejének is, amikor megtelnek az utcák iskolába siető diákokkal. Napbarní­tott arcukon a víz és szél nyoma, a nyár vidámsága látszik. Ez a szeptemberi reggel azt jelenti, hogy új tanév kezdődik. Új tanév kezdődik, de fel­adataink nem újak. Négy esztendeje annak, hogy az 1961. III. törvény — az is­kolareform törvénye, — életbe lépett. Azóta sokat javult tanintézeteinkben az oktató-nevelő munka, nagy lépésekkel haladtunk elő­re a szocialista iskola meg­valósítása útján. Az általá­nos iskolai oktató-nevelő­munkának az új Tanterv és Nevelési Terv adott új tartalmat, és ennek rend­szeresítése óta tartalmasabb, színvonalasabb tevékeny­ség bontakozott ki iskolá­inkban. Az új tanévben az első osztálytól a hatodikig bezá­rólag már minden tantár­gyat, a hetedik és nyolcadik osztályban pedig néhány tárgyat a reformterv alap­ján tanítunk. Az új tanter­vekhez új tankönyvek je­lentek meg, ezek tartalmi­lag jók, igényesek, külső formájukban is szépek, tet­szetősek. Gimnáziumaink­ban most vezetik be az új Tantervet és Nevelési Ter­vet. Középiskolai nevelőink fontos feladata e két doku­mentum alapos megisme­rése. A gimnáziumok első osztályaiba kerülő fiatalok még a régi általános iskolai tanterv szerint tanultak. Az új tanterv szerinti anyagot éppen ezért különös gond­dal, nagy körültekintéssel kell átadniuk. Az iskolare­form megvalósítása, az ok­tató-nevelőmunka tartalmi továbbfejlesztése nem há­rom-négy év, hanem évti­zedek munkája lesz. Nem­csak most, hanem a követ­kező években is a reform hármas célkitűzésének megvalósításán munkálko­dunk: szorosabbá tenni is­koláink kapcsolatát az élet­tel, emelni az általános és szakmai műveltség színvona­lát (oly módon, hogy a ta­nulók túlterhelése teljesen megszűnjön), oktató-nevelő munkánkkal szolgálni a szocialista világnézet, er­kölcs kialakítását. Amikor e célkitűzések megvalósításán fáradozunk, pedagógiai tevékenységünk egyetlen mozzanatában sem feledkezhetünk meg a világ­nézeti nevelés fontosságá­ról. A nevelőmunka is kü­lönösen a Nevelési Terv bevezetése óta sokat javult iskoláinkban. Mind többen látják és megértik, milyen fontos tényező, az úttörő­­mozgalom, a szocialista ne­velésben. Elmélyíti az inter­nacionalizmus eszméjét, a hazaszeretetet, a kötelesség­­eljesítés, az egymás meg­­b­csülése és más erkölcsi­ulajdonságok kialakítása­ink első számú segítője, hozzátartozik az eredmé­­nes nevelőmunkához az is,­ogy az egységes nevelői járások minden iskolába é évényesüljenek, és gondo­an összehangolják a külön­­íző egységek — a szak­írók, az úttörő, és KISZo­glalkozások, tanulószobák, n­apközi otthonok, kollégi­­mok — tevékenységét. Hasznos útmutatás — a Nevelési Tervhez hasonló­an — a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ez év áprilisá­ban kiadott ideológiai irány­elvei is. Az irányelvek ta­nulmányozása, alkalmazása a munkában minden peda­gógus feladata. A tanulmá­nyozás, feldolgozás során egyes ideológiai kérdések tisztázódnak, s emellett az irányelvek hasznos útmuta­tásokat is adnak az iskolai nevelőmunka egynémely problémájának megoldásá­hoz. Művelődésügyi intézmé­nyeinkben — óvodákban, általános és középiskolákban — tovább javultak a sze­mélyi és tárgyi feltételek. A tanév kezdetén közel százzal több új pedagógus — óvónő, tanító, tanár — foglalja el helyét a kated­rán. Nagy az előrelépés, a tár­gyi feltételek megteremté­se terén is. Augusztus 20-án avatták a vépi és a répce­­laki gimnáziumot, pár nap múlva átadják a jánosházi, majd az őriszentpéteri gim­náziumot is. Még egyetlen évben sem építettek annyi középiskolát megyénkben, mint az idén. Tovább gaz­dagodtak szertáraink, több százezer forintot fordítottunk arra, hogy korszerűvé, szemléletesebbé tegyük ok­tatásunkat. A megye isko­láiban 120 televízió segíti színesebbé, tartalmasabbá, elmélyültebbé tenni az ok­tató-nevelőmunkát. A tech­nika egyéb korszerű esz­közei sem hiányoznak isko­láinkból. A pedagógus munkája hivatás és elhivatottság. Az oktató tanár nevelővé ala­kult. A nevelői munkakör jelentősége szinte döntő, hiszen a jövő nemzedék szemléletének alakítását a társadalom elsősorban a nevelőkre bízza, akik a gyermeken keresztül jó irányban hathatnak a fel­nőttekre is. Az új iskola új pedagógusa közösségi embert hivatott nevelni nem­csak a tantárgyakkal, hanem a munkával is, amelyet a legmagasabb piedesztálra kell emelnünk az emberek szemléletében. Horváth Lajos, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályának helyettes vezetője Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délután ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. A napirend előtt dr. Gonda György vb-elnök beszámolt az előző ülés óta kiadott fontosabb döntések­ről, valamint a lejárt határ­idejű határozatok végrehaj­tásáról. Ezt követően a vb megtár­gyalta a szeptember 10-i me­­gyi tanácsülés anyagát (a me­gye lakáshelyzete és a továb­bi feladatok, a vállalatok, kis­ipari termelőszövetkezetek és a kisiparosok szolgáltató tevé­kenysége, valamint a termelő­­szövetkezetek tűzrendészet­, sza­bályzatáról szóló tanácsren­delet tervezetét.­ Ezután az 1966. évi tervjavaslatot vitat­ta meg a vb, majd meghall­gatta a gyáregységvezető be­számolóját a REMIX dolgozói szociális, kaunkásellátási és kulturális igényeinek kielégí­téséről. A mezőgazdasági munkák­ról szóló, tájékoztató jellegű szóbeli jelentés után a végre­­hajói bizottság folyó ügyeket tárgyalt. A görög kormányválság fejleményei ji a ouuii­ ij jj O jj Egy emberként ji ( Oldal) :­ jj O jj A jövendő fáklyája jj (3. oldal) !; jj O jj Az olvasók fóruma ji (4. oldal) jl ji o jj iiiiiiiii.ViiiiiiiiiiiiiiiiiMiilimEK !; (5. oldal) jl tfVWV^wvvvvvvwvvM^WfW'V'wvwwvwvvvvvvvvfrw^^’Wvvvv Nasszer befejezte tárgyalásait Kedden a Kremlben befe­jeződtek Nasszer és a szovjet vezetők tanácskozásai. Az utolsó megbeszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, Alak­­szej Koszi­gin, Anasztasz Mi­­kojam és több más személyi­ség. Nasszer, az EAK elnöke és a kíséretében levő személyi­ségek kedden látogatást tettek a páncélos alakulatok akadé­miáján. Az arab vendégek megtekintették az intézet la­boratóriumát és a páncélos parkot. Gamal Abdel Nasszert elkí­sérte Polubojarov, a páncélos alakulatok marsallja és több más magasrangú szovjet ka­tonatiszt Tegnap a Kreml nagy palo­tájának üléstermében szovjet —egyiptomi baráti nagygyű­lést rendeztek, amelyen Miko­­jan és Nasszer mondott be­szédet Készül a magágy Hegyfalun is Sáros, a gépektől erősen felszaggatott, gidres-gödrös dű­­lőúton igyekeztünk a Rózsa­major felé. A majorban a hegyfalui Béke Termelőszövet­kezet elnökét, Kondor Károlyt kerestük. Azonban hiába, mert az elnök éppen a népi ellen­őrökkel járta a majort. Így hát a 25 éves fiatal agronó­­must, Varga Dezsőt fogtuk vallatóra. — Tessék a sertésólakhoz menni. Éppen mázsáinak — igazított útba egy idősebb pa­rasztbácsi. Az agronómust meg is talál­tuk. Derékig sáros, csatakos volt, dehát szükség van min­den kézre, ha a disznókat a mázsára hajtják. Megvártuk, amíg végez. Majd miután meg­mosakodott, kiültünk a nem­rég épült borjúnevelő elé a napfényre. Varga Dezső el­mondta, már kora reggel óta dolgozik, mert sertéseket ad­tak át az Állatforgalmi Vál­lalatnak, ebben az évben a kétszázhetvenediket, s­ még hatvanat terveznek átadni. A termelőszövetkezetben fo­lyó munkákról megtudtuk, hogy augusztus 19-én befejez­ték az aratást Jelenleg csépel­nek, ezzel is végeznek a hé­ten. A földeken most folyik az őszi kalászosok talajelőkészí­tése. Három Utas traktor szánt, két könnyebb pedig trágyát szór, aztán elmunkál­ják a földet, készítik a mag­ágyat a jövő évi termésnek. A traktorosok nyújtott mű­szakban dolgoznak — sokszor este 10—11 óráig. Traktorosok híján két műszakot nem tud­nak szervezni. Pedig a munka sürget, mert tíz nap múlva vetni kell. A tsz asszonyai sem­télenkednek, magrépát arat­nak az árvíz után megmaradt öt holdról. — Ha befejezzük a cséplést, hozzáfogunk a széna, a tarló­here és a tarlólucerna betaka­rításához — folytatja az agro­­nómus. — Úgy számítjuk, ele­gendő szálastakarmányunk lesz a közös és a háztáji ál­lomány részére is. Végül megkérdezem: — Láttam az előbb milyen munkát végzett. Kell ezt csi­nálnia egy agronómusnak? — Papíron nem, de a való­ságban igen, mert nem tudja megállni az ember, hogy ne segítsen... — Jai — Kállai Gyula megkezdte szabadságát Kállai Gyula, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke kedden megkezdte ez­­évi rendes szabadságát, mely­nek egy részét a Szovjetunió­ban tölti. , Mikojan távirata Johnsonhoz Anasztasz Mikojan, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke távirat­­ban fejezte­ ki jókívánságait Johnson amerikai elnöknek abból az alkalomból, hogy Cooper és Conrad amerikai űrhajósok a Gemini 5 fedél­zetén sikeresen befejezték űr­repülésüket. 230 lakóház falazását fejezték be eddig az ár- és belvízsújtotta területeken Kielégítő a helyreállítás ütemé­ ban. Több épület sérült meg, mint amennyit az előzetes felméréskor jelentettek. Sok ház fala ugyanis csak később, a víz visszahúzódása után, a talajnedvesség csökkenésével járó kisebb földmozgás követ­keztében repedezett meg. A súlyosan megrongálódott sze­mélyi, vagy tanácsi tulajdon­ban levő házakból 975-öt nem lehet helyreállítani. Ezeknek az épületeknek túlnyomó része a legveszélyesebb helyen, a gyakran víz alá kerülő hul­lámtérben állt. Most másutt, a biztonságos területen építik az új házakat és nem engedé­lyezik a hullámtéri terület beépítését. A megrongálódott, de hely­reállítható épületek könnyebb sérüléseinek kijavításához sok helyen a rendelkezésre álló OTP-kölcsönt sem igénylik a károsultak és saját erőből végzik el a munkálatokat. Az Építésügyi Minisztérium szak­­igazgatási főosztályának szak­emberei szerint országszerte kielégítő a helyreállítás üte­me és nagyobb fennakadás ezután sem várható. A Bel­kereskedelmi Minisztérium eddig mintegy hatvanmillió forint értékű építőanyagot küldött soron kívül az ár- és belvíz károsult területek TÜZÉP-telepeire és még csak­nem 50 millió forint értékű anyag szállításáról gondosko­dik, így az előírt határidőig, az év végéig mindenütt lak­hatóvá tehetik a megrongáló­dott, vagy az újjáépülő há­zakat, befejezhetik a helyre­állítási munkákat. Az idei nagy áradások, eső­zések és belvizek — a me­gyei tanácsok felmérése alap­ján — összesen 4392 lakóépü­letet rongáltak meg az ország­ Nagy a sürgés-forgás a taasserátorban (Foto: ja)

Next