Vas Népe, 1965. december (10. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

t­tság proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA X. évfolyam, 283. szám Ara 50 fillér 1965. december 1. Szerda Az ENSZ-közgyűlés megszavazta a leszerelési világértekezlet megtartását Az ENSZ-közgyűlés hétfő esti plenáris ülésén 112 sza­vazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett (Fran­ciaország), elfogadták az első­­számú politikai bizottságnak azt a határozatát, hogy legké­sőbb 1967-ig tartsanak lesze­relési értekezletet az összes államok részvételével, beleért­ve a Kínai Népköztársaságot is. Nem vett részt a szavazás­ban a csangkajsekista klikk megbízottja. A közgyűlés által jóváha­gyott határozat újabb erőfe­szítéseket szorgalmaz abból a célból, hogy a világbéke megszilárdítása érdekében ír­janak alá hathatós nemzetkö­zi ellenőrzéssel megvalósítan­dó egyezményt az általános és teljes leszerelésről. A határozat jóváhagyta az el nem kötelezett országok 1964-ben Kairóban megtartott értekezletének azt a döntését, hogy hívjanak össze leszerelé­si világértekezletet minden állam részvételével. Sürgeti végül, hogy alakítsanak széles képviselettel rendelkező bi­zottságot a történelmi jelen­tőségű találkozó előkészíté­sére. (MTI) Aláírták az 1966-1967. évi magyar—csehszlovák kulturális munkatervet Kedden délután a Művelő­désügyi Minisztériumban — a november 25-től 30-ig Buda­pesten tartott tárgyalások ered­ményeképpen — ünnepélyesen aláírták a magyar—csehszlo­vák kulturális csereegyezmény 1­966—1967. évi munkatervét. Az okmányokat magyar rész­ről Molnár János művelődés­­ü­gyi miniszterhelyettes, cseh­­■zlovák részről Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság budapesti nagykövete írta alá. A következő időszakra szóló munkaterv a két ország kultu­rális együttműködésének to­vábbi szélesítését irányozza elő. Javítják — egyebek között — a felsőoktatási intézmények kapcsolatait, tervbe vették egyetemi tanárok, fiatal egye­temi oktatók, ösztöndíjas hall­gatók csere-tanulmányútjait és termelési gyakorlatok egész sorát. A közoktatás területén kölcsönösen segítik a tanítást a szlovákiai magyar nemzeti­ségi iskolákban, illetve a ma­gyarországi szlovák nemzeti­ségi iskolákban. A munkatervet előkészítő tárgyalásokkal egyidőben ugyancsak Budapesten ülése­zett — ezúttal negyedik alka­lommal — a magyar—cseh­szlovák kulturális munkabi­zottság is. Együttműködési munkatervet dolgoznak ki pél­dául a budapesti Vígszínház és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház, továbbá a győri Kis­faludy Színház és a komáromi Magyar Területi Színház kö­zött, elhatározták ezen kívül színészek, rendezők csereláto­gatásait is. Kedden este a munkaterv aláírását követően Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövete a nagykövetségen koktélt, majd Molnár János művelődésügyi miniszterhe­lyettes a Gundel Étteremben vacsorát adott a munkatervi tárgyalásokon résztvett ma­gyar, illetve csehszlovák kultu­rális küldöttségek tiszteletére. (MTI) A­frika napja (2. oldal) A tantestület és a KISZ-szervezet együttműködése (3. oldal) Az olvasók fóruma (4. oldal) Sporthírek (4. oldal) Anyakönyvi hírek Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd (3. oldal) Szinte megszámolni is nehéz lenne, hány szál fut az orsókra. Pillanatok alatt megtelnek és a fonalat máris vihetik egy másik géphez. Képünk a Kőszegi Posztógyárban készült. — no — Nemcsak dicséretre jutalomra is érdemes... Fél évvel eze­lőtt a nálai tsz­­ben lezajlott köz­gyűlésen csak egy ember ellenezte Lóránt Gyula el­nökké választását: a felesége. A tag­ság viszont annál inkább akarta és nem tévedett. Az elmúl fél esztendő gyakorlata bebizo­nyította, hogy jól választott. A nárai tsz — amely évek óta az utolsók között kul­logott az első vonalba lépett. Az új elnök irányítá­sa és okos szerve­zése folytán az őszi munkákat — beleértve a mély­szántást is —, a járásban elsőként elvégezte, sőt me­gyei szinten is ott áll a legjobbak között. Az idejében el­végzett gyors mun­kák egyik „titka”, hogy a helyben levő állami gazda­ság vezetőivel igen jó a kapcsolata a tsz vezetőinek, s így a gépeket jól kihasználják. Köl­csönösen segítik egymást, ugyanak­kor elindult egy egészséges vetél- skedés is a két gaz­daság között az át­lagtermések eme­lése, a nagyobb hozamok elérése érdekében. Az eredmény az egész tagság érde­me, de kétségte­len, hogy ebből az eredményből nagy rész jut az új el­nökre, aki egy fél évvel ezelőtt még fogatosként dolgo­zott a tsz-ben, s úgy látszik a ve­zetés „gyeplőszá­­rát” is jól kézben tartja. Fél év alatt átszervezte a ter­melőszövetkezet munkáját, s most már a feleség is belátja, hogy ag­gályai feleslegesek voltak, s nekik személy szerint is egyre több hasz­not jelent a közös. A járási tanács mezőgazdasági osz­tályvezetője sze­rint, a nárai tsz nemcsak dicsére­tet érdemel, ha­nem jutalmat is, s ezzel kapcsola­tosan a járás meg is tette a javasla­tát a felsőbb szer­veknek. (d) Washington: November 27-én több ezer főnyi tömeg vonult a Fehér Ház elé, hogy tiltakozzon az amerikai kor­mány vietnami politikája ellen. -­ kénen- A békemenés résztvevői az amerikai zászlóval és a vietnami partizánok lobogóival vonulnak fel. Rádiótelefotó / MTI Külföldi Képszolgálat Korszerűsítik a Vas megyei téglagyárakat A Vas megyei téglagyárak­ban mindenfelé cserélik a ré­gi, elavult berendezéseket, szociális helyiségeket építenek, illetőleg megkezdték az épít­kezéshez szükséges előkészü­leti munkákat. Az Építésügyi Minisztérium Közép-dunántúli Tégla- és Cserépipari Vállalat pápai központjánál tájékoztatásul el­mondták, hogy a vállalatuk­hoz tartozó három megye, Fe­jér, Veszprém és Vas tégla­gyárainak felújítására az ölsz, illetve a tél folyamán köz­el 4 millió forintot fordítanak. Azt is megtudtuk, hogy Csep­­regen, a téglagyár udvarán felújítják a jelenlegi elavult gyári keskeny nyomtávú sín­­hálózatot. A kőszegi tégla­gyárban szekrényes adagolót építenek. Pankaszon állványos szárító, úgynevezett beller­­színek építését kezdték meg. Ez a szárítószín a tégla­iparban a legkorszerűbb, más téglagyárak is igyekeznek hasonló szárítóberendezéseket építeni. A szentgotthárdi tég­lagyár munkásainak épített fürdő mellett a télen elké­szítik a fürdő derítőaknáját. A szombathelyi úgynevezett Viktóri­a-téglagyárban is meg­kezdték a szárítószínek épí­tését. E­te/ perc telefon a szemléltető filmekről Tárcsázzuk a 14-39-es szá­mot, a Vas megyei Film- és Szemléltetőeszközök Tára Dó­zsa utcai irodáját. (Zárójelben jegyezzük meg, milyen bonyo­lult és hosszadalmas név! Elegendő lenne például: Me­gyei Filmkölcsönző, vélemé­nyünk szerint nem kell a cím­be mindent belezsúfolni... El­nézést a hívott féltől!) — Milyen forgalmat bonyo­lítanak le az új ismeretterjesz­tési évad első hónapjaiban? — Szeptembertől kezdve is­mét megnövekedett a kereslet, elsősorban mezőgazdasági szak­filmek, sportfilmek és mese­filmek iránt. A téesz-akadé­­miák és a munkásakadémiák részére száz kisfilmet tartunk raktáron. E filmek zöme ter­mészettudományos, történelmi, dokumentum, illetve szakfilm. A mezőgazdasági szaktanfo­lyamok részére új, nagyon hasznos tablókat szereztünk be, s ha lehet úgy mondani, ez a legújabb ajánlatunk. Leg­alábbis „ebben a műfajban”. — S egyéb műfajokban? — A sportrajongók örömére megérkeztek a tokiói olimpián készített kisfilmek. Ezekből máris sokat kölcsönöztünk. Egyre terjed az a szokás, hogy a sportközi értekezleteken le­vetítenek egy-egy olimpiai kis­filmet. — Mikor lehet filmet és egyéb eszközt kölcsönözni? —■ A tár naponta délelőtt 10 órától délután 4 óráig van nyitva, szombaton tíztől déli egy óráig. Megjegyezzük, hogy a kölcsönzés megkönnyítése céljából fémdobozokat szerez­tünk be, ezekben vihetik a fil­met vendégeink. Persze nagyon sokan fordulnak hozzánk le­vélben, telefonon és érdeklőd­nek a kiválasztott témához illő filmek iránt. — Akkor bizonyára gyakran cseng a 14-39-es... — Ha szabad ezúttal beje­lentenem, ezután, pontosab­ban: december elsejétől kezdve nem a régi, hanem az új, a 25-35. számú telefon... — Köszönjük, s a viszont­hallásra legközelebb a 25-35-ön­ (b.) Stewart moszkvai tárgyalásai A szovjet külügyminiszté­rium tanácstermében kedden megkezdődtek a hivatalos tár­gyalások Andrej Gromiko szovjet és Michael Stewart brit külügyminiszter között.­­ Michael Stewart angol kül­ügyminiszter kedden a Kreml­ben látogatást tett Anasztasz Mikojánnal, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének elnökénél. A két államférfi megbeszé­lést tartott. (TASZSZ) ai Magyarok Világszövetségének elnöksége Bognár József elnöklete alatt teljes ülést tartott. Kodály Zoltán beszámolt amerikai, Szántó Miklós pedig kanadai tapasztalatairól. A vitában többek között részt vett: Káldy Zoltán püspök, Kores Oszkar főorvos, Gyetvai János, Kis­­faludi Stróbl Zsigmond, Szabó Pál. Megvitatta az elnökség az emigráns magyarok kultu­rális életének problémáit.

Next