Vas Népe, 1967. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

hör mend, június 9-10-11: Fiatal trakteressk első országos sziotoversei. A Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­sága, a Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete, a KISZ Vas megyei Végrehajtó Bizottsága, Vas megye Tanácsa, a MEDOSZ megyei elnöksége és a Körmendi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum közös szervezésében június 9-én, 10-én és 11-én kerül megren­dezésre Körmenden a fiatal traktorosok első országos szán­tóversenye. Közöljük a három napig tartó — gazdag eseményso­rozatú — rendezvény teljes programját. Június 9-én: landi XIV. szántó­­világversenyről. 20.00 munkás- és paraszt­fiatalok baráti talál­kozója. Június 11-én: 9.30—12 a nappali szán­tóversenyre kerül sor. 15.30 élménybeszámolót hallhatunk az új-zé­8.30—11-ig zajlik a me­gyék közötti ügyes­ségi verseny. 11.30 ünnepélyesen kihir­detik az első ifjúsági szántóverseny ered­ményeit és kiosztják a jutalmakat. 15.00-től ifjúsági találkozó kezdődik. Közremű­ködnek a szombat­­helyi Ifjúság Háza szólistái és zenekara. A KISZ Központi Bizottsága által életre hívott ifjú­sági szán­tóverseny-bajnokság vasi rendezése nagy meg­tiszteltetés megyénkre. A szántóversenyeket a világ több más országában az ifjúsági szervezetek rendezik meg­­, így még azokban az országokban is, ahol száz évre tektint­­het vissza a mozgalom, a versenyek mindig fiatalos len­dülettel folynak. A szántóverseny megrendezésének célja nyilvánvaló. Serkenteni kívánja ez a bajnokság a mezőgazdaságban dolgozó fiatalság kedvét a traktorok, az ekék és a többi talajművelő gép szerkezetének, használatának megismeré­sére, végső soron a jó szántásra. A körmendi verseny programjának összeállításakor a KISZ Központi Bizottságának Parasztifjúsági Osztálya a nemzetközi szabályok szerint folyó versenyek mellé olyan számokat is bevett, amelyek biztosítják, hogy a versenye­ket valóban a szakma legjobb ismerői és a legjobb trak­torvezetői képességekkel rendelkező fiatalok nyerjék meg. A szán­tó versenyen bármilyen típusú traktorral és kor­mány lemezes ekével lehet indulni. Vontatott, függesztett és félig f­üggesztett ekék egyaránt használhatók, az ekefejek formáját és munkaszélességét is szabadon választhatják a fiatalok. A versenyen induló ekékhez a kötelező csorosz­­lya, előhántoló és kormánylemeztoldat kivételével semmi­féle szerszámot vagy talajművelő eszközt nem szabad hoz­zákapcsolni. Verseny közben nem lehet eketestet lesze­relni és az ekefejek beállítása sem változtatható. Sorsoláskor az ekefejek száma szerint külön sorsolják ki a két-, három-, négy-, vagy ötvasú ekével indult ver­senyzők területét. A szántóversenyt rakétajelre kezdik meg a versenyzők. Megyénket az első országos ifjúsági­ szántóversenyen három fiatal képviseli: Molnár János, a simasági tsz. if). Sulics Lőrinc, a Csepregi Állami Gazdaság és Pintér Lász­ló, a Körmendi Mezőgazdasági Gépjavító traktorosa. 14.30 megnyílik a Vas megyei AGROKER Vállalat gépkiállítá­sa. 19.00 felvonulnak a ver­senyzők. 19.45 megnyitják a fiatal traktorosok első or­szágos szántóverse­nyét. 21—22.30-ig rendezik meg az éjszakai szántó­versenyt. Június 10-én: Kőszegen ma kezdődnek az ifjúsági filmnapok Díszelőadáson a Hogy szaladnak a fák Ma délután fél hatkor magyar film díszelőadásával filmnapok. Péczeli László, a mond megnyitó beszédet a Zolnai Pál filmjének vetítése hívták a rendezőt is. A következő napokon film­bemutatókat előadásokat és vitákat rendeznek Kőszegen. Pénteken négy külföldi ifjú­sági film lesz műsoron, a Nikki, a Martin kalandos if­júsága, a Hanu­da és az Egy szöszi szerelme. A filmnapok­ra két tanulmány jelent meg Császár Ferenc Az iskolamozi tapasztalatai, a film és az ifjúság kapcsolata Vas mé­gyében című munkája és Kb­les István írása: A film hatása ifjúságunkra; a film- a Hogy szaladnak a fák című kezdődnek a kőszegi ifjúsági kőszegi tanács vb elnöke Szabadság Filmszínházban , előtt A rendezvényre meg­ pedagógia problémái. Az előb­­­­bi tanulmányt szombaton , délelőtt a Jurás­eh vár lovag­termében, az utóbbit pedig­­ hétfőn a vár klubjában vi­■ látják meg. öt nap alatt öt ■ magyar és hat külföldi ifjú­■ sági filmet mutatnak be. több­­ helyen rendeznek művész­­i közönség bemutatót vetítéssel.­­ Kósa Ferenc Tízezer nap cí­■ mű filmjének díszelőadásával , és eredményhirdetéssel zárul­­ a filmnapok programja jú­­­­nius 5-én, hétfőn este. A norvég király gratulációja Hajdú Henriknek Keresett mű a könyvhéten is Ibsen drámáinak kétköte­tes teljes gyűjteménye, amely nemrégiben jelent meg a He­likon-sorozatban. Megelőzően hasonló Ibsen-válogatás — a norvégon kívül — csak német és orosz ford­­ításban látott napvilágot. A magyar kiadás, amelyet a fordításirodalomban példa­­nélküli módon egy tol­m­­ácsol­ónak, Hajdú Henrik professzornak köszönhetnek az ol­vasok elismerő fogadtatás­ban részesült Norvégiában és Daniaben **.­­ • V. Olaf norvég király — külügyminisztere útján — kö­szönetet és gratulációt továb­bított Hajdú professzornak, John Lyng külügyminiszter a maga nevében is szívélyes hangú levelet küldött Ibsen összes színpadi művének át­ültetéséért. Az Ibsen-művek norvég kiadója részéről Ha­rald Grieg vezérigazgató, aki egyben a norvég kiadók egye­sületének is elnöke — levelé­ben azt írja, hogy a magyar Ibsen-kiadást könyvtára dísz­helyére asatota. f XII. évfolyam, 127. szám /Éret SO fittér 1967. június 1. Csütörtök Júniuus közepén Mir felúsítják az anyasági segélyeket Az 1967. január 1-e után született gyerekek dolgozó mamáit, ha igényt tartanak rá, a gyerek 30 hónapos ko­ráig anyasági segély illeti meg. A 20 hetes szülési sza­­badság már ott is lejárt, ahol a mamák a szülés előtt sem­mit sem vettek igénybe a szabadságból. Néhány, zömé­ben nőket foglalkoztató üzem kifizetőhelyét kerestük meg, hogy megtudjuk, a fiatal ma­mák igénybe veszik-e az anya­sági segélyt. Pamutipar Eddig tizenhatan jelentkez­tek, hogy élve a lehetőség­gel, a szülési szabadság lejár­ta után igényt tartanak az anyasági segélyre. Május utol­só napjaiban több asszonynak járt le a 20 hetes szabadsága. Júniusban kerülhet tehát elő­ször sor arra, hogy meg­kap­­ják az anyasági segélyt. Bódi Józsefné és Varga Miklósné Szombathelyen la­kik. Június közepén kopogtat majd be hozzájuk először a postás, hogy letegye az állam anyákról való gondoskodásá­nak bizonyítékát. Kaszás An­­talnét Győrváron, Tenkes Ti­­vadarnét Pornóapátiban, Klauzer Ferencnél Pécölben keresik fel ugyanezért. A Pamutiparban minden hónap 11-e lesz a kifizetőnap. REMIX Bár a REMIX nem textil­ipari üzem, mégis legalább olyan arányban dolgoznak itt nők, mint a Pamutiparban. Mostanáig 10 asszony jelen­tette be szándékát, hogy csak a 30 hónap leteltével foglal­ja el újra munkahelyét. A ja­nuárban született gyerekek után már véget ért a 20 he­tes szabadság, így június 11-e után — a REMIX-ben is 11-e lesz a kifizetési nap — mind a 10 asszonynak kézbesíti már a posta az első pénzkülde­ményt. Bodor Sándorné, Nagy Lászlóné, Király Józsefné, Bednárik Rezsőné, Sáli Ist­vánné is köztük lesz. LATEX Mester Gyuláné már de­cemberben is szabadságon volt a gyerek megszületése előtt, így az ő szabadsága már április 26-án lejárt. Ő már kapott egyszer „havi fi­zetést”. A napokban még négy asszony jelentette be, hogy a május közepén letett szülési szabadsága után sem áll munkába, igénybe veszi az anyasági segélyt. Akiknek később jár le a szabadságuk, még nem döntöttek, így a LATEX kifizetőhelyére egye­lőre az a feladat hárul, hogy Mester Gyuláné pénzkülde­­ményei mellett májusban a négy újonnan jelentkezőét is postázza. Nem minden munkahely­nek van saját üzemi kifize­tőhelye. Az ilyen helyen dol­gozó anyák a Társadalombiz­tosítási Megyei Igazgatóság­hoz jelentik be igényüket. Mostanáig az igazgatóságra 17 kérelem érkezett. Termelő­szövetkezetekből még nem je­lentkezett senki sem. A tá­jékoztatóik már kint vannak a szövetkezetekben, s ennek alapján a tagsági viszonnyal, illetve kötelezően ledolgozott munkanapokkal rendelkező asszonyok is bejelenthetik igényüket. — sz — Politechnikai kiállítás Szombathelyen Tegnap délelőtt nagyszámú érdeklődő előtt nyitották meg az Ady művelődési otthon termei­ben elhelyezett megyei politechnikai kiállítást. Hor­váth Lajos, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályának vezetője megnyitó beszédében hangsúlyozta az alkotó, ter­melő munka fontosságát és a kiállítás másik alapgondola­tát a tantárgyaik közti kon­centrációt. A Vas megyei gyakorlati oktatás eredmé­nyeiről szólva elmondotta: " Műhelyeink és azok fel­szerelésének értéke 3 és fél millió forint, ezek működte­tése meghaladja az évi egy­millió forintot. Mezőgazdasági gyakorlati foglalkozások cél­jaira 25 hold 1200 négyszögöl terület szolgál.­­ Gyakorlati ok­tatást nyújtó általános isko­láink száma 86, ebből ipari 21, mezőgazdasági jellegű 65. Általános iskoláinkban 17 364 felső tagozatos tanuló része­sül gyakorlati oktatásban 192 nevelő irányításával. Gimná­ziumaink mindegyikében be­vezettük a gyakorlati foglal­kozást. A politechnikai képzéssel kapcsolatban rámutatott a természettudományos oktatás, a matematika, a kémia, fizi­ka, biológia elsajátításának követelményeire, az elméleti oktatás és a gyakorlat szoros kapcsolatára. Végül köszöne­tet mondott a szakfelügyelők­­nek, a kiállítás szervezőinek, a közreműködő nevelőiknek, külön a Táncsics Könyvkiadó­nak és a Szakszervezetek Megyei Tanácsának a kiállí­tási tárgyak díjazásáért és a jutalmakért. A megnyitón részt vett Er­délyi Béla, a megyei tanács vb elnökhelyettese, képvisel­tette magát a szakminiszté­rium, a Táncsics Könyvkiadó és az SZMT is. A Televízió híradófilmet készített a ren­dezvényről a TV jelenti szá­mára. Két teremben helyezték el a látványos, gazdag, tanulsá­gos kiállításai anyagot. Az egyikben az óvoda, az álta­lános iskola alsó tagozat, a fizika, a kémia, az élővilág, a mzezőgazdasági, az ipari gya­korlatok a rajz, a­ középisko­la és a szakközépiskola tab­lói követik sorrendben egy­mást. A járási kiállításokról behozott legszebb tárgyak: já­tékok, szemléltető eszközök, gyűjtemények (mag, növény stb.) preparátumok, műszerek, mérőeszközök érzékletes át­tekintést­­ adnak a megye is­koláinak gyakorlati képzésé­ről. A saját készítésű tárgyak az iskola oktatás céljait szol­gálják: a fogalmak tisztázá­sát, a természettudományok törvényeinek megértését, a gyakorlati jártasságok és kész­ségek kialakítását. Az eszkö­zök felhasználását fényképek szemléltetik a tablókon. Külön helyezték el — a bel­ső kisteremben — az öntevé­keny barkácsolók ízléses kivi­telű kézimunkáit: lámpa­tar­tókat, újság- és folyóiratáll­ványokat, gyertyatartókat és egyéb dísztárgyakat. A kiál­lítást június 5-ig tekinthetik meg a látogatóik. (b) • Vietnami szolidaritási gyűlések a szentgotthárdi járásban A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége a Művelődési Minisztériummal közösen kultúrkörútat rendez a szentgotthárdi járás dél­szláv lakta községeiben. A jelentős nemzetiségi esemény megnyitójára ma Alsószölnö­­kön kerül sor a békehólnap keretében. Több községben tartanak szolidaritási gyűlé­seket, amelyeken felszólal Ognyanovics Mi­háin, a szövet­ség főtitkára is. Június 2-án Kétvölgyön, 3- án Felsőszölnökön, 4-én Rába­­tótfalun,­ 5-én pedig Apátist­­vánfalván és Szakonyfaluban tartanak szolidaritási gyűlé­seket, kisebb ünnepségeket, amelyen a nardai délszláv művészeti csoport is részt vesz. Megnyílt a dunántúli építészeti kiállítás Tegnap délután az Építő­ipari Tudományos Egyesület Vas megyei Regionális Cso­portjának rendezésében meg­nyílt a dunántúli építészeti kiállítás Szombathelyen, a Művelődési és Sportház galé­riáján. A kilenc megye 13 városá­nak ötéves építészeti ered­ményeit bemutató kiállítást Gyurácz János, a városi ta­­nács vb elnöke nyitotta meg. Meleg szeretettel köszöntöt­te a megjelenteket — a ter­vező irodák, különböző intéz­mények és építőipari vállala­tok vezetőit, munkatársait—, s elismerően nyilatkozott a du­nántúli építészet általános színvonalát, kialakult táji ka­rakterét hűen visszaadó tár­latról. — Minden társadalmi rend­szer a maga politikáját épü­leteiben kifejezésre juttatja, s a mi városképünk is vissza­tükrözi a fejlődés ütemét. A mai építészet könnyed, szel­­lős, az emberekhez közel álló stílusirányzatot követ — mondotta többek között. A kiállítás 40 tablóján, me­lyet a rendező megyék ta­nácsai, beruházási irodái és a tervező irodák közösen ál­lítottak össze, műemléki anyag, jellemző városképi együttesek és a legjelentősebb épületek fotói, tervei látha­tók. Dunaújváros, Esztergom, Győr, Kaposvár, Kőszeg, Pécs Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd, Tatabánya, Veszp­rém, Zalaegerszeg és Szom­bathely anyaga egységesen reprezentálja azt a gazdasági átalakulást amely az utóbbi évek ipari kommunális és la­kásépítkezésében tapasztalha­tók Dunántúlon. A kiállítás június 18-ig meg­tekinthető, mindennap dél­előtt 11 órától este 7 óráig. Új háborús tűzfészek (2 oldal)­­ Rosta (3 oldal) Atlétáink jugoszláviai szerepléséről (4. Mali ) idejében szólunk (5. oldal) Télen-nyáron bőven akad Riinka a Vasasszonyfa—Söpte Egyesült Tsz bognármű­helyében. Amit lehet, a műhely előtt, a szabadban végeznek a nagyüzem szak­emberei. Képünkön, munkában a bognárok. Koto:­je

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék