Vas Népe, 1968. február (13. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! XIII. évfolyam, 26. szám Ara 70 fillér 1968. február 1. Csütörtök A megyei nőtanácsok titkárainak országos értekezlete A Magyar Nők Országos lókról. Ezt követően a Nem­ Tanácsának székházában ja­­zetközi Nőnap előkészítésével m­ár 30-án és 31-én értekez- összefüggő feladatokat ismer­­leten vettek részt a megyei tettek a részvevőkkel, nőtanácsok titkárai. Az első A második napon, szerdáii napon meghallgatták Ortutay Bartolák Mihály, a SZÖ­VOSZ Zsuzsának, az Országos Nóta­ elnökhelyettese tartott elő­­nács titkárának tájékoztató­ adást A SZÖVOSZ helye és lát a szülői munkaközösségek ” . . . eddigi tevékenységének vizs-­szerepe az új gazdasági me­gálatával kapcsolatos tenniva­­chanizmusban” címmel. 4 millió forint értékű új ssén­erű szövőgép A Szombathelyi Lakástextil Vállalat a kereskedelmi igé­nyeknek megfelelően határoz­ta meg műszaki fejlesztését. Ez ebben az évben is inten­zíven folytatódik: a bank, mint megbízható partnernek, hitellel megelőlegezte a vál­lalat várható nyereségét. Eb­ből új üzemrész épül a Kő­szegi Bútorszövetgyárban, épületek közötti beépítéssel, mintegy 300 négyzetméter alapterületen. Ebben az üzem­részben kezdik majd meg, az úgynevezett térelzáró, nehéz­­függönyök gyártását. Mind belföldön, mind külföldön igen nagy a kereslet az ilyen kétoldali mintázatú szövött függönyök iránt. Beérkezett a vállalathoz az a négymillió forint értékű, angol gyártmányú, AXMINS­­TER típusú szőnyegszövőgép, amely hazánkban a legszéle­sebb szőnyeget tudja szőni. A gép négy méter széles, nyolc­mintázatú szőnyeget képes előállítani. Velúrszőnyeget gyárt és igen termelékeny is évi kapacitása mintegy 6­ ezer négyzetméter. —cse— Holnap nyílik az ENSZ kereskedelmi értekezlete Indira Gandhi indiai kor­mányfő nyitja meg csütörtö­kön Delhiben az ENSZ máso­dik kereskedelmi és fejleszté­si értekezletét, az eddig leg­nagyobb ilyenfajta tanácsko­zást a világon. Az értekezle­ten 132 ország küldöttsége, az ENSZ és a vele kapcsolatos szervek nagyszámú képvi­selője, a KGST küldöttsége, stb. vesz részt. Az értekezlet napirendjén 36 kérdés szerepel, s vala­mennyi a legszorosabban ösz­­szefügg a világ további gaz­dasági fejlődésének proble­matikájával, valamint a fej­lett és fejletlen országok kö­zött tátongó mély ár csök­kentésére irányuló törekvé­sekkel. Ezt a nagy különbséget jól illusztrálják az egy főre jutó évi jövedelemről szóló adatok a világ különböző országai­ban, így például az Egyesült Államokban ez a jövedelem 1966-ban 3560 dollár, Nagy- Britanniában 1810 dollár, In­donéziában és Tanzániában pedig csak 70 dollár volt. A fejlődő országok együttes adóssága meghaladja ma a 40 milliárd dollárt, s bármeny­nyire­­ növekszik termelésük és exportjuk, mindez távolról sem elegendő ahhoz, hogy a korábban felvett hitelek ka­matjait kifizethessék. A találkozó két hónapig tart s az első ülések után, ahol a küldöttségek vezetői nyilatkozatokat tesznek, meg­kezdődik a bizottságokban a tulajdonképpeni munka. A fejlődő országok arra kíván­ják a hangsúlyt helyezni, hogy a fejlett országoktól kapott kölcsöneiket a jövőben áru­szállításokkal törleszthessék. 1 Ma a mezőgazdasági könyvhónap megnyitója Körmenden Ma délután 2 órakor, a Körmendi Felsőfokú Mező­­gazdasági Technikum dísz­­termében ünnepélyes keretek között megnyitják a mező­­gazdasági könyvhónap megyei rendezvénysorozatát. Máthé Sándornak, a megyei tanács vb elnökhelyettesének megnyitó szavai után, dr. Lő­rinc József kandidátus, a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium főosztályvezető­je tart előadást, Mezőgazda­­sági termelésünk helyzete és fejlesztése címmel. Gyógyüdü­és, társasutazás, színházi bék­ét tsz-parasztoknak Ismeretes, hogy a tsz-pa­rasztok szórakoztatására, üdül­tetésére főként télen van le­hetőség és első­sorban azok részére, akik tagjai az önsegé­lyező csoportnak. A megye termelőszövetkezeteiben több, mint 17 000 ember fizeti ha­vonta a 20 forintos tagdíjat, aminek ellenértékeként szá­mos szociális juttatásban, s egyéb kedvezményekben ré­szesül. A szülési, temetkezési, há­­zas­sági és baleseti segélyeken túl már hagyományos, a sze­gedi szabadtéri játékok meg­tekintése, valamint országjá­ró, s külföldi társasutazások. Az önsegélyezési csoport in­­téző bizottsága évek óta bé­rel egy üdülőt Hévízen, ahol egész évben és hetenként 10 embert tud üdültetni. Har­­kányfürdőn a tél folyamán 60 csoporttag vehet részt. Az idei színházi évadra 500 darab színházi bérletet vettek a Márkus Emília és a Száza­dunk színpada című sorozatra, amivel összesen 4000 tsz-pa­­raszt jut színházi, művészi élményhez. Felejthetetlen élménye volt annak a 122 embernek is, akik a múlt év december 5-én háromnapos budapesti kirán­duláson vettek részt. Mindezek ellenére — és a fejlődés törvénye szerint — a biztosítási és önsegélyezési csoport eddigi munkája, tevé­kenysége is revízióra szorul, s az új alapszabály szerint például a csoportok ezután önállóan dolgoznak majd. Ar­­ról is szó van, hogy a csopor­tok megyei irányítását az ÁB- től, esetleg az Országos Ter­melőszövetkezeti Tanács terü­leti szövetségei vennék át. Akármány is lesz, az már biztos, hogy — a múlttal ren­delkező — önsegélyező csopor­tok tevékenysége lényegesen bővül majd, s végső soron minden eddiginél több tagot — termelőszövetkezetben dol­gozó parasztembert — fog majd segélyekben részesíteni, s főleg a téli időszakban in­tézményesen üdültetni, szóra­koztatni. Robert Kennedy nem jelülteti magát Robert Kennedy. New York tött sem” jelölteti magát a Állam demokrata szenátora , , . .. kedden kijelentette, hogy demokrata párt nevében az „semilyen körülmények köz­elnöki tisztségre. Új intézkedésekkel indult a cukorgyári nagyjavítás A Sárvári Cukorgyárban korábban is alapos előkészí­tő munka előzte meg a szezon után rendszeresen következő nagyjavítást. Az idén a gyár törzsgárdája január 15-én kezdte meg ezt a munkát. Az előkészítés azonban sok­ban különbözik az előző évek gyakorlatától. A reform gaz­daságossági követelményeinek megfelelőe­n az általában­­ rendelkezésre álló összegből­­ ezúttal sokkal többet kíván-­­ nak kihozni. A kollektív böl­­­­csesség érvényesült abban a­­ műszaki tanácskozásban is, amikor eldöntötték, hogy a 15,5 milliós karbantartási költségből mennyit, mire költ­senek. Néhány területen már az elmúlt évben megvalósították a saját rezsiben történő ja­vítást, s ez hatékonynak is bizonyult. Egyes gépek és be­rendezések, felújítása és ge­nerálozása így a felébe sem került, mintha kiadták vol­na a munkát. Az idei felada­tokban ezért is döntöttek úgy, hogy a módszert tovább­ra is követik, sőt kiszélesítik, nem csak javításokat és fel­újításokat végeznek el saját maguk, hanem komoly beru­házásokat is, így az idén sok mindenre jut a karbantartási összegből: a többi között 2 millió forintot fordítanak a lepárló feletti tetőcserére, egymilliót a kazánok és a mészkemencék felújítására. Alig adnak ki munkát külső vállalkozónak. Áttelepítik és modernizálják a cukorosz­­tályozó és rázóberendezést. Ezt a munkát a piac növek­vő igényei teszik szükségessé. Jelentős technológiai változ­tatással csökkentik a cukor portartalmát, s elérik annak abszolút szárazságát. A volt magraktárból új gépműhely alakul ki és a régi helyén, annak ellenére, hogy tavaly két új 150 férőhelyes fürdőt ,öltözőt létesítettek újabb 350 férőhelyes öltöző—fürdő épül. Az öszes beruházási költség, amely erre az évre rendelkezésükre áll 6 millió 790 ezer forint. Ebből a szo­ciális beruházás, az említett fürdő—öltöző 2,5 millió. A létesítményt aligha lehetne megvalósítani, ha a gyár nem saját rezsiben, saját építő­­gárdával vitelezné ki. Az idén befejeződik a gyár erő­műjének rekonstrukciója, s így a következő szezonban már üzem alatt annyi áramot termel, hogy be is segíthet az országos ellátásba. A cukorgyáriak egyébként kitűnő tempóban kerték a nagyjavítást. Az aprólékosan kidolgozott szervezési és mű­szaki intézkedések zökkenő­­mentesen biztosítják mind az anyagellátást, mind a munka ütemességét. Keserű csalódás Washingtonban a vietnami események miatt Leállították a Szuezi-csatorna roncstalanítási munkálatait A Centropress esti helyzetképe A nemzetközi érdeklődés homlokterében a dél-vietna­mi események állnak. A sza­badságharcosok bámulatosan merész és a jelek szerint pél­dásan megszervezett rajtaüté­sei nagy meglepetést keltettek a világ valamennyi fővárosá­ban, mindenekelőtt a közvet­lenül érintett Washingtonban. Katonai szakértők különösen azt tartják meglepőnek, hogy a szabadságharcosok akciói­nak fő központjai azokban a körzetekben esnek, amelyek­ben az amerikai csapatok tel­jes biztonságban érezték ma­gukat és azt tartották, hogy „pacifikálási” akcióik nyomán a partizánok elvesztették bá­zisaikat. Washingtonban ke­­­serű csalódást okoztak a Dél- Vietnamból érkező hírek azért is, mert alig néhány napja, hogy a Dél-Vietnam­­ban harcoló amerikai erők fő­­parancsnoka, Westmoreland tábornok otthon járt és rend­kívüli optimizmussal nyilat­kozott az amerikaiak katonai helyzetét illetően. A nagy vi­láglapok a szabadságharcosok sikereiből nemcsak azt a kö­vetkeztetést vonják le, hogy azok mind szervezetileg, mind fegyverzetileg rendkívül meg­erősödtek, hanem azt is, hogy nagymértékben sikerült kiter­jeszteni befolyásukat a vá­rosi lakosságra is. Másodrendű helyre szorult a Pueblo-ügy. Változatlanul bizonytalan, hogy a Bizton­sági Tanács mikor folytatja az incidenssel kapcsolatos érdemi vitát. A diplomáciai megbeszélések azonban nem szünetelnek. A KNDK meg­hívása a világszervezet szék­helyére továbbra is szerepel a napirenden, az amerikaiak azonban — noha némi enged­ménnyel — még mindig elfo­gadhatatlan feltételekhez kö­tik a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság képviselőinek meghívását. Egyöntetű az a megállapítás, hogy a Pueblo okozta feszültség némileg enyhült és az amerikaiak aligha vannak már abban a helyzetben, hogy e kérdésben katonai fenyegetéseiket be­váltsák és fegyveres erőszak­hoz nyúljanak. Dél - Koreában ugyanakkor erősödött a gerilla­tevékeny­ség, mind több összecsapás­ról érkezik hír. Figyelmet érdemel, hogy még Szöulban a dél-koreai fővárosban is — ahol pedig a gerillatevékeny­­ség kapcsán „Észak-Koreából átdobott ügynökökről” be­széltek, s kénytelenek belát­ni ezeknek az állításoknak képtelenségét. A Szuezi-csatorna térségé­­ben az izraeli kormány nyíl­tan elismerte, hogy a keddi provokációt ő kezdeményezte. Ezt azzal „indokolja”, hogy a Szuezi -csatorna roncstalanítá­­sa nem „az izraeli kormány elgondolása és engedélye” alapján folyik. E nyilatkoza­tával Izrael kormánya ismé­telten tanújelét adta annak, hogy fittyet hány a Bizton­­sági Tanács határozatára: nemcsak hogy nem hajlandó kivonni csapatait az erőszak­­kal elfoglalt területekről, de még ezen túlmenően „jogok­ra” is igényt tart. Érthető az EAK kormányának álláspont­ja, amely a Szuezi-csatorna roncstalanítási munkálatait további intézkedésig leállí­totta­ . Theodorakisz szabad Mikisz Theodorakisz görög zeneszerzőt szabadon bocsátották. A képen, Theodorakisz otthonában fiainak zongorázik és énekel. (Telefotó:­­ MTI Külföldi Képszolgálat) HOLNAP : megyei tanácsülés Holnap délelőtt kilenc órai kezdettel tartja idei évi első ülését Vas megye tanácsa. A tanácsülésen a megye 1968. évi fejlesztési, majd ezt követően az 1968. évi költségvetéséről szóló előter­jesztéseket vitatják meg és hagyják jóvá. A javasla­tokat Polgár Ferenc osztályvezető, illetve dr. Horváth Sándor, a megyei tanács vb titkára terjeszti elő. A harmadik napirendi pont keretében dr. Kneffel Pál, a megyei tanács egészségügyi állandó bizottságá­nak elnöke számol be a bizottság munkájáról. Erősödő nemzetközi kapcsolatok Az elmúlt négy évben to­vább erősödtek a Hazafias Népfront és az Országos Bé­ketanács nemzetközi kapcso­latai — bizonyítják a nép­front IV. kongresszusát meg­előző számvetés adatai. A statisztikák tanúsága szerint jelenleg 18 ország testvérmoz­galmához, illetve szervezeté­hez fűzik szorosabb, vagy la­zább szálak a népfrontot, amely 1964. óta összesen tíz ország delegációit látta ven­dégül Magyarországon. A kapcsolatok program­já­ban előtérbe került a gya­korlati munkát szolgáló vé­lemény- és tapasztalatcsere. A Hazafias Népfront képvi­selői — összesen 52-en — nyolc országot kerestek fel 1964—1968. között. Az Országos Béketanács meghívására a világ minden tájáról összesen 41 országból látogattak hazánkba a béke­szerető emberek millióinak képviselői. Az Országos Béketanács küldöttei négy év alatt 19 országot kerestek fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék