Vas Népe, 1969. december (14. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A VAS MEGYEI TANÁCS NAPJA XIV. évfolyam, 279. szám Ara 80 fillér 1969. december 2. Kedd Kádár János vezetésével elutazott a magyar küldöttség az európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozójára Kádár­­Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának vezetésével hétfőn délelőtt eluta­zott a magyar küldöttség az európai szo­cialista országok párt- és állami vezetői­nek moszkvai találkozójára. A küldöttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnö­ke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja és Er­délyi Károly külügyminiszterhelyettes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati­ pályaudva­ron Biszku Béla, a Központi Bizottság tit­kára, Fehér Lajos, a Minisztertanács el­nökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, Aczél György, a Közpoti Bizottság titkára, Benkes András belügyminiszter, Péter Já­nos külügyminiszter és Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter bú­csúztatta. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyi­­tov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Kádár János Biszku Bélától búcsúzik a Nyugati pályaudvaron. (Bozsán Endre felvételei Fokozott segítség a munkás­­paraszt szülők gyermekeinek az egyetemi tanulmányokban A KISZ Budapesti Bizott­sága megvizsgálta a fővárosi egyetemek, főiskolák és más felsőoktatási intézmények hallgatóinak helyzetét. Az ország nappali tagozatos hallgatóinak több mint 50 százaléka, csaknem 30 000 diák budapesti felsőoktatási intézményben tanul, a diá­kok 42 százaléka műszaki, 12 százaléka közgazdasági, 14 százaléka orvosi és 13 százaléka mezőgazdasági, jo­gi és művészeti képzést kap. A KISZ foglalkozott a fi­zikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulási lehetőségei­vel is. Megállapította, hogy a munkás—paraszt szülők gyermekeinek aránya — mind a jelentkezők, min­d a felvettek között tovább csök­kent. Az ifjúsági szövetség ezért fontos tennivalójának tekin­ti, hogy fokozott segítséget nyújtson a tehetséges mun­kás—paraszt tanulók egye­temi felkészítéséhez és ön­képzésük kibontakozásához. A felsőfokú oktatási intéz­mények KISZ-szervezetei egyetemi előkészítő tanfo­lyamokat szerveznek a kö­zépiskolákban. Julianna (baloMst) holland királynő fogadja Domold­ov francia­­~i el­nököt (középen) és feleségét A franc­a államfő a Közös Piachoz tartozó orszá­gok csúcsértekezletére érkezett. MAI SZÁMUNKBÓL: A nemzeti összefogás mérföldköve M­iből lesz monopólium ? G­yorslista é­n...a dolgozó nép fia A felszárnyaló kürthang kissé megbicsaklott, amint a nekivadult jeges szél a kürtös arcába mart, de az „Erőt, egészséget, alezredes elvtárs!” acélos csattanással harsant az eskütételre felso­rakozott fiatal karhatalmis­­ta katonák ajkán, amikor Gerebecz Pál alezredes üd­vözlésére válaszoltak. Mert az idén különösen megszi­gorodott az idő, amire el­következett a katonaélet leg­szebb, legjelentősebb ünnepe. A több száz főnyi szülő, hoz­zátartozó és érdeklődő fá­zósan toporgott vasárnap délelőtt Szombathelyen a Március 15 téren, de rendü­letlenül kitartott az ünnep­ség végéig. Már jóval 11 óra előtt áll­tak a sorok a Lenin szobor előtt. A díszemelvényről, melynek vendégei Czirák Ferenc, a megyei pártbi­zottság titkára, IVi'Hhá Sán­dor, a megyei tanács elnök­­helyettese, a társ fegyveres szervek, a szovjet alakulat képviselői, a párt, a KISZ, üzemek, vállalatok képvi­selői voltak, Gerebecz alez­redes szól a fiatal katonák­hoz. Beszédében történelmünk dicső napjaiból idézte a ka­tonaeskü eleven erejét, pél­dának hozva Eger védőinek, Rákóczi kurucainak, a negy­vennyolcas szabadságharc honvédeinek, a Tanácsköz­társaság vöröskatonáinak halálig tartó hűségét eskü­jükhöz, zászlójukhoz, majd így folytatta: — Hősiességről, bátorság­ról, az eskü szellemében tet­tek tanúbizonyságot a kar­hatalom harcosai a társfegy­veres szervek harcosaival. Életük feláldozásával vé­delmezték népi demokrati­kus rendszerünket, dolgozó népünk alkotásait, a mun­káshatalmat az 1930-as vé­res ellenforradalom nap­jaiban. Ez a történelmi tény is mutatja a kommunista eszmék forradalmi tüzét, a munkáshatalmat, és a szo­cialista hazát védő fegyve­res erők hatalmas erejét. Mi is esküt teszünk, ahogy ők tették, úgy élünk és cselek­szünk, ahogy ők éltek és cselekedtek, úgy harcolunk, ahogy ők harcoltak, mert erre kötelez bennünket em­lékük, ezt várja tőlüük pár­tunk és dolgozó népünk. Gerebecz elitére at­r­ókás József, a megyei KTSZ- bizottság titkára követte a mikr-t­ónnál. Keresetlen, szívből jövő szavakkal kö­szöntötte a katonákat, to­vábbi fő KTSZ-munkára buzdította őket a katona­életben is. Ezután ismét vezényszavak­ harsantak, kardok villantak, a csapatzászló az arcvonal közepére vonult, és felhang­zottak a katonaeskü szavai: Én... a dolgozó nép fia c*s­küszöm, hogy Népköztársas Ságunknak hűséges katonája leszek... Az arcok nem a szóből lettek pirosabbak, mint ahogy a mamák és papák titokban eldörgölt könnyeit sem a hideg csalta ki... Az esküt tett katonák szó­szólójának és a Karhatalo­m Országos Parancsnoksá­g képviselőjének szavai után'«» dermesztő mozdulatlanságot a díszmenet vérkergető v­e­­me oldotta meleggé. A kö­zönség szívből gyönyörtő­­dött az esküt tett katon­át díszessésében, élen a szá'H termetű vezény'ő,’i‘','titás Tóth János alezredessel. Az esküvel valóban ka­tonává vált kabovik az ün­nepi ebéd után szüleik, hoz­zátartozóik társaságában töl­tötték a délutánt ízv­­elt igazán teljes az ünn°o... (várhelyi) (Folytatás a 3. oldalon) Gerebecz alezredes beszA. ...............mm Fókuszuin­. • • A hold szerkezete bonyolult — Isten önnel, őrnagy úr! — Egy kompromisszum — Ipari tanulók sikere Győrben — Az Elnöki Tanács ülése — A Haladás nem ad ki játékost

Next