Vas Népe, 1980. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

■XPRESSZ -fr A Magyar Népköztár­saság és a Botswana Köztársaság között meg­állapodás jött létre, hogy nagyköveti szinten diplo­máciai kapcsolatot létesít Szerdán délelőtt 10 órakor Julianna holland királynő lemondott a holland trónról leánya, a 42 éves Beatrix hercegnő javára. A lemondási ce­remóniára az amszterda­mi királyi palota egyik termében került sor. Újabb NDK-NSZK megállapodások Újabb NDK-NSZK kor­­má­nyi megála­podásokat kö­töttek­ szerdán Berlin­ben. A­­vízi, közúti és vasúti közle­kedésre vonatkozó egyezmé­nyek és szabályozások foly­tatását, kibővítését jelentvk azoknak, a két német állam közötti magállapodásoknak, amelyeket 1979. november 16-án kötöttek meg ugyan­­úsak az NDK fővárosaiban. A mostani magállapodások különböző okmányait a Né­met Demokratikus Köztársa­ság kormányának megbízásá­ból dr. Heinz Schmidt köz­lekedési miniszterhelyettes és dr. Michael Kohl külügy­miniszter-helyettes, a Német Szövetségi Köztársaság kor­mánya nevében pedig Gün­ter Gauss, az NSZK állandó NDK-ibeli képviseletének ve­zetője írta alá. Dr. Michael Kohll a meg­állapodások aláírásakor tett nyilatkozatában hangsúlyoz­ta, hogy azok „a kölcsönös előnyök elvéből indulnak­ ki, s a két fél érdekeinek kellő e­gyensúlyát fejezik ki”. Kommentár Felelősséggel­­ a világért! Fogvacogtató májusra virradunk — mondják a meteorológusok. Sajnos, nemcsak az időjárás zordabb a megszokottnál. Közhelyszámba megy — éppen ezért sok benn­e az igazság —, hogy a politikai klíma is fa­gyosabb, mint bármikor az elmúlt­­esztendőkben. Je­ges fuvallatok érkeztek az óceánon túlról, s alaposan le­hűtötték kontinensünk hőmérsékletét. Úgy is mondhat­nák: közérzetünk romlott. Nőttön-nő az aggodalom, mert a fegyverkezési hajsza, a tömegpusztító fegyverek arzenáljának rohamos növekedése nem kedvez a bé­kének. Ilyen körülmények között különös érdeklődést és széleskörű visszhangot váltott ki huszonkét európai kommunista és munkáspárt képviselőinek párizsi talál­kozója. Az MSZMP képviseletében Gyenes András, a Központi Bizottság titkára felszólalásában joggal álla­pította meg: „a világ békéjét, az emberiség létét súlyo­san fenyegeti napjainkban az imperializmus által szí­tott fegyverkezési verseny fokozódása, a tömegpusztító eszközök növekvő ütemű felhalmozódása, s ezáltal a világméretű konfliktus anyagi-műszaki bázisának nö­vekedése.” A SALT—II. megállapodás hatályba lépésé­nek halogatása, a szovjet—amerikai kapcsolatokban be­következett mélypont, a washingtoni „héják” agresszív lépései — legutóbb az Irán elleni felelőtlen és végül kudarcba fulladt kommandóakció —, az USA által dik­tált bojkottintézkedések mind-mind súlyos teherként nehezednek az emberiségre. A földkerekség népei azonban mélységesen ér­dekeltek a termonukleáris háború elkerülésében, az enyhülés vívmányainak megvédésében. Különös fele­lősséget éreznek ebben az európai kommunista és mun­káspártok, valamennyi haladó erő. Mint Gyenes And­rás Párizsban hangsúlyozta:­­„Európában különösen fontos, hogy megtaláljuk az együttműködés és a közös fellépések lehetőségét a tőkés országokban komoly kor­mányzati pozíciókkal és jelentős tömegbefolyással ren­delkező szocialista, szociáldemokrata pártokkal.” Nap­jainkban a békéért, az enyhülésért, az atomkatasztrófa elhárításáért folytatott erőfeszítések nem szűkülhetnek le bizonyos pártokra, egyes személyiségekre. Párizs­ból ugyan egyes nyugat-európai pártok távolmaradtak, de ez nem jelenti azt, hogy közös harcunkból kivon­ják magukat. Pártunk legutóbbi kongresszusán állást foglalt va­lamennyi békeszerető erő összefogásának szükségessége mellett. Ezt a véleményt tükrözte Gyenes András pá­rizsi beszéde, amely a többi között az európai méretű párbeszéd folytatását szorgalmazta mindazon pártokkal és vallási, valamint egyéb szervezetekkel, mozgalmak­kal, amelyek magukénak érzik a béke ügyét. „A béke valamennyiünk közös kincse, - ol­vashatjuk a párizsi találkozó Európa népeihez intézett felhívásában. Ezt a kincset mindenáron meg kell — meg is lehet — védeni. A fogvacogtató május — nem árt erre emlékeztetni — nem szükségszerű. Az időjárást nem, de a politikai klímát lehet, sőt szükséges megvál­toztatni. Olyan irányban, hogy a kibontakozásnak, a világméretű együttműködésnek kedvezzen. Ehhez vi­szont összefogásra, közös fellépésre van szükség. Gyapay Dénes Arab fegyveresek Megszállták Irán londoni nagykövetségét Iránban fogvatartott ara­bok szabadon bocsátását kö­vetelik az Irán londoni nagy­­követségét megszállva tartó fegyveresek. Értesülések sze­rint három fegyveres tartja megszállva az épületet és túszként fogva tartja a rend­őrt, valamint húsz más sze­mélyt. Kora délután egy fér­fi, aki libanoni újságírónak mondta magát, telefonon kö­zölte a BBC-vel, hogy az ak­cióban többen vesznek részt és nem irakiak, de arabok. A fegyveresek több, mint 90 arab fogoly szabadonbo­­csátását követelik iráni bör­tönökből. Angliától egy re­pülőgépet követelnek, hogy túszaikkal egy „Irántól délre fekvő független arab állam­ba” repülhessenek. A Scotland Yard hosszú ostromra rendezkedik be és elővigyázatosságból kiürítette a környező épületeket, köz­tük a thaiföldi és az afganisz­táni nagykövetséget is. A brit külügyminisztéri­um délután közölte Iránnal, hogy Anglia a londoni túsz­ügy gyors, biztonságos meg­oldására törekszik, ember­élet veszélyeztetése nélkül. A fegyveresek később ki­engedték a nagykövetségről egyik női túszukat, akit az­után szívrohammal kórház­ba szállítottak. Londoni megfigyelők sze­rint a túszszedő akciót az Irán déli részén fekvő arab­lakta Khuzisztán tartomány szeparatistái hajtották vég­re. Akciójuk a központi kor­mány elleni lázongás egyik jele lehet. Jugoszlávia viszonya szomszédaihoz A jugoszláv államelnökség Lazar Kolisevszki alelnök elnökletével kibővített ülésén megtárgyalta az országnak a Szovjetunióhoz és a közvetle­nül szomszédos államokhoz fűződő kapcsolatainak idő­szerű kérdéseit. Az ülésről kiadott hivata­los közlemény szerint az el­nökség megállapította, hogy Jugoszlávia és a Szovjetunió kapcsolatai kedvezően fejlőd­nek, s a belgrádi és moszk­vai közös nyilatkozatok el­vei tartós alapot biztosíta­nak a két ország baráti együttműködésének további erősítéséhez. Az államelnökség aláhúz­ta, hogy Jugoszlávia rendkí­vül nagy jelentőséget tulaj­donít a közvetlen szomszé­daihoz fűződő jó viszonyá­nak. Ezt Tito elnök 1978-as Skopjei, majd 1079-es pristi­­nai beszédében külön hang­súlyozta. Éppen ezért az el­nökség szükségesnek tartja, hogy a teljes egyenjogúság és kölcsönös megbecsülés elvei alapján fokozott tevékenysé­get fejtsenek ki az ország közvetlen szomszédaival folytatott sokoldalú együtt­működésének bővítésére és erősítésére. A párizsi találkozó kiindulópont az akcióegységhez Jó munkát végzett az eu­rópai kommunista és mun­káspártok párizsi találkozó­ja — ezzel az érzéssel vál­tak el egymástól kedd­en dél­után a résztvevők. Ezt tük­rözi a maga módján a szer­dai francia sajtó is, amely nagy terjedelemben, vezető helyen foglalkozik a kom­­munisták felhívásával, bár természetesen a polgári la­pok igyekeznek kétségbe von­ni a találkozó jelentőségét vagy eltorzítaná értelmét. Amint azt Georges Marphais, a Francia Kom­munista Párt főtitkára, a találkozó résztvevőinek tisz­teletére adott keddi fogadá­son hangsúlyozta, a kommu­nisták szemében az európai népekhez intézett felhívás kiindulópont, ugródeszka a más erőkkel való akcióegy­séghez, a béke érdekében. Különösen nagy figyelmet keltett Párizsiban, a francia sajtóban, a felhívás utalása a fent említett, a többi erő­vel való mindenki előtt nyitva álló későbbi találko­zóra, amelynek módozatait, formáját a jövőben fogják meghatározni de a közel­jövőben, hiszen, mint a fel­hívás hangsúlyozta, a béké­ért és a leszerelésért folyta­tott küzdelem sürgető, első­rendű kérdés. A Francia Rádiónak adott szerda reggeli nyilatkozatá­ban Maxime Gremetz, az FKP KB titkára, a találko­zón részt vett francia kül­döttség vezetője azt emelte ki, hogy a párizsi találkozó új, hajlékony formát jelent a kommunista és munkáspár­tok együttműködésében. Afrikai csúcsértekezlet * A lagosi akcióterv elfoga­dásával kedden befejeződött az Afrikai Egységszervezet 1. gazdasági csúcsértekezlete­. A záróokmányban 50 afrikai ál­lam kötelezettséget vállal ar­ra, hogy 2000-ig létrehozza az afrikai gazdasági közösséget. Az afrikai közös piac révén próbálják megvalósítani a földrész országainak szoros gazdasági, kulturális és tár­sadalmi együttműködését. A dokumentum értelmeiben a nyolcvanas években tovább kiéll fejleszteni a kontinen­sen a regionális együttműkö­dést. A regionális szervezete­ket a századfordulóig kíván­ják közös piaccá alakítani. Az afrikai országok meg­erősítették, hogy a fejlesztési terveket nem képesek végre­hajtani a fejlett ipari orszá­gok támogatása nélkül. A résztvevő országok ezt a tá­mogatást jogos követelésnek tekintik. Rámutattak, hogy Afrika elmaradottságának növekedése fenyegeti az ipa­rilag fejlett országokat és a békét is. — Írd meg azt a levelet. — Igen. Azt hiszem, megírom. ★ Tisztelt Osztályvezető Főorvos Elvtárs(nő)! Hosszas vívódás után szántam rá magam arra, hogy mégis csak elmondom önnek, az ismeretlennek erkölcsös­nek talán nem föltétlen nevezhető kérésemet. Anyámról akarok írni, aki huszonötödik éve dolgozik az egészségügy­ben. De jobb, pontosabb azt mondanom, szakácsnő a mi falunk bölcsődéjében, tehát egy ön által irányított, vezetett munkahelyen. Jól tudja Főorvos Elvtárs(Nő), hogy a szakácsnők álta­lában nincsenek reflektorfényben, ők általában láthatat­lanul, alig mutatván magukat dolgoznak, hát még egy falusi bölcsődében, mint a miénk is. Fény alig esik rájuk, bölcsö­déről hallva egészen más jut az eszünkbe, mint a szakács­nő. Inkább az, hogy hány hely kell még, bővíthető-e a meg­lévő, általában effélék. S nem a koszt. Az legföljebb­­■— így faluhelyen — a városról kijáró helyi tanácsi funkcionárius­nak, némely ingázó pedagógusnak fontos, tehát azoknak, akik az ön engedélyével ide kosztra, ebédre befizethetnek. A mi falunkban nincs vendéglő, ezért elég nagy a nyomás a bölcsődére, ehessenek ott a falura kijárók, újab­ban a káembés rendőr is, persze. De hallom, szigorították. Anyám szereti a kosztosait, mert dicsérik a föztjét, amit a gyerektől ugye nem várhat senki, a gyerek az meg­eszi, vagy nem eszi, passz, kész. Mondom, szereti a házi­­kosztot az állatorvos, az emberorvos — ugye, ők ott így mondják — meg a tanácselnök is. Sőt! Egyszer egy minisz­ter is járt ott, amikor a faluban átadták a csudanagy sertés­telepet. A miniszternek is a bölcsődében tálaltak, hát anyám még ma is emlegeti, hogy az a nagy ember ővele mennyire meg volt elégedve, vagyis a főztjével. Friss tavaszi csirkét rántottak, fejessalátával és utána zserbószeletet adtak elébe, azt ma már­­nem nagyon sütik, de anyám még igen érti, nálunk minden vasárnap az volt, amikor még élt az apám is és nagy ünnepi ebédek voltak, csatos családi sörrel a végén. És hogy őt a miniszter tartotta annyira, hogy meg­kérdezze a nevét. S amikor megmondták neki, azt mondja az anyámnak: „Mariska néni, én máskor is idejövök Kosz- Arany S­ tosnak, ha ide engednek." Akkor az anyám zavarában azt mondta, tessék, tessék nyugodtan. Csak a tanácselnöknek tessék előtte szólni, mert az adja az engedélyt a kaszto­soknak. Hát... ezt szegény anyám gyakran elmeséli nekem, amikor nála vagyok, mást nem nagyon szokott a munká­járól. Pedig faggatom rendesen erről is s legfőképpen arról, hogy bírja e még. Persze, hogy bírja — mondja ilyenkor — pedig na­■­gyan is jól tudom én, hogy tizenöt éve nyomja — kínozza az a tojásnyi sérv, amihez hozzányúlni a világért sem engedne, őt ne nézegesse senki emberfia. Az az apám joga volt, kizárólagos joga. Ezt a sérvet ő már kihordja, ezzel nekem ne legyen gondom, ettől ne fájjon a fejem, inkább hozzak valahonnét ötven kiló meszet, mert itt a tavasz s ezt a semmirevaló házat megint ki kell sározni, lemeszelni, de itt nem lehet meszet kapni, ne felejtsek hát el betenni a csomagtartóba egy zsákkal, ha legközelebb jövök. Csakhogy — tisztelt Főorvos Elvtárs(nő) — én már ré­ges régen azon töröm a fejem, hogyan hozhatnám el ide a városra anyámat, hozzánk, hagyja a házat, a meszeléseket, hagyja a főzést az óvodában, elég volt huszonöt évig. „Hu­szonnégy” — igazít ki anyám — „jövő május elején­­ lesz csak huszonöt”. Látom, addig innét elmozdítani nem tudom. S talán aztán sem nagyon, hiába a raffinéria, hiába ígérgetem neki, főzhet itt a városban is, ha akar s akkor legalább nincs egyedül, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy jót teszek neki tapintatosnak igyekvő erőszakosságommal. Annak idején — negyedszázada — amikor apámat az első, akkor még nem ismert és föl nem ismert nagy infark­tus-hullám egyik napról a másikra elvitte tőlünk, mi ott álltunk egyetlen fillér nélkül, anyámmal. A faternak még Egyesü­lt Államok fiz­­ír külügyminiszter ellensúlyozhatja Brzezinskit Carter elnök alig egy nap­pal. Cyrus Vance lemondása után kedden,­­bejelentette, hogy Edmund Muskie sze­nátort jelölte ki külügymi­niszternek. A választás tel­jes meglepetés volt, a­­benn­fentesek Christopher kül­ügyminiszter-helyettesiben vagy Carter belső politikai körének valamelyik tagjá­ban sejtették az utódot. Muskie kiválasztása jó politikai húzásnak látszik. Nem csak­ Carter bel- és külföldi pozícióit erősítheti, hanem egyensúlyozó hatás­sal lehet az amerikai külpo­litikára, amelynek mind féktelenebb kilengései miatt Vance távozott. Muskie poli­tikai háttere, egyénisége ar­ra enged következtetni, hogy viszonylag mérsékelt külpo­litikai vonalat követ majd, és ellensúlyozhatja Brzezinski nemzetbiztonsági főtanács­adó Carterre gyakorolt ha­tását. „Az elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy én kép­viselem majd az amerikai külpolitikát” — jelentette ki a sajtó előtt Muskie. — A világ bizonytalan, zavaros korszakban van, az Egyesült Államoknak erőt és állandó­ságot kell tükröznie — han­goztatta. Az új­­ miniszter minden érdemi kérdés elől elzárkózott, s csak annyit mondott, hogy „lehetőség szerint” a kérdések békés megoldásának híve. Az északkeleti Maine ál­lamból származó katolikus politikus 26 éve tölt be vá­lasztott posztokat, 22 éve a szenátus tagja. 1968-ban,, Hubert Humphrey elnöke . kampányának alelnökjelölt-­­ jeként, társával együtt mesz­­sze elmaradt a versenyben, 1972-ben ennek ellenére eln­nökjelöltként indult. Kezde­ti nagy sikere után (részben a Nixon-tábor piszkos trük­­jeinek hatására) visszaesett, s végül csak a negyedik helyre került a demokrata párt listáján a szavazatok tizenegy százalékával. A szenátus költségvetési bizottsága elnökeként kulcs­­posztot töltött be. A külügyi bizottság tagjaként jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett, elsősorban Nyugat- Európáiban. A politikus len­gyel bevándorlók gyermeke, a család eredeti neve Mus­­kiewicz. Edmund Muskie-nnek jogi képzettsége van. Fellépésé­ben, stílusában hasonlít elődjéhez, bár sokkal­ dina­mikusabb egyéniség. Vance elégedetten nyilatkozott utódja kiválasztásáról. A fő kérdés az, hogy mi­lyen súlyt,­­befolyást szerez majd az új külügyminiszter a Fehér Házban s az ameri­kai külpolitika irányításában Brzezinskivel, a pillanatnyii­­lag­ „győztesnek”­ tekintett nemzetbiztonsági főta­nácsadóval­ szemben. A képen az új és a távozó külügyminiszter sajtókonferenciát tart a Fehér Házban. 1980. május 1. Csütörtök

Next