Vas Népe, 1981. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

A vezető szervek megválasztásával befejeződött a KISZ X. kongresszusa Vasárnap Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc szék­házaiban befejezte tanácskozását a KISZ X. kongresz­­szusa. A tanácskozás utolsó napján az elnökségben helyet foglalt Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Méhes Lajos ipari miniszter, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai. Ezután folytatódott a KISZ Központi Bizottság be­számolója és a dokumentumok fölötti vita, majd Nagy Sándor, a KISZ KB titkára terjesztette elő a szerkesz­tő bizottság jelentését. A jelentésihez kapcsolódva to­vábbi hat küldött szólalt fel. Ezután Nagy Sándor válasza következett, majd a kongresszus tudomásul vette a szerkesztő bizottság je­lentését és a szóbeli észrevételekre adott választ. Ezt követően Fejti György, a KISZ KB első titkára mondott vitazáró beszédet. Fejti György vitazárója — Valamennyien a tisztes­séggel elvégzett munka jó érzésével érkezhettünk a ta­nácskozás végére. Úgy vé­lem, kijelenthetjük: a kong­resszus eredményes munkát végzett. Minden résztvevője arra törekedett, hogy nyílt elemzést, reális számvetést készíthessünk a két kong­resszus közötti időszak mun­kájáról, eredményeinkről, fogyatékosságainkról egy­aránt, s hogy keressük a továbblépés lehetőségeit. E célokat — megítélésem sze­rint — a kongresszus elérte — hangsúlyozta a KISZ Központi Bizottságának első titkára. — Kongresszusunkat az egység jellemezte — folytat­ta :Fejti György. — Mindvé­gig kifejezésre jutott: a kül­döttek elfogadták az ifjúsá­gi szövetség további prog­ramját, annak fő megállapí­tásait. Most arra kell töre­kednünk, hogy ugyanilyen egységben és közös akarat­tal lássunk hozzá a közösen kimunkált feladatok végre­hajtásához.­­ Az ifjúsági szövetség előtt a továbbiakban is sok, fontos feladat áll. A kong­resszuson is kifejezésre ju­tott: szövetségünk azzal erő­sítheti tekintélyét, társadal­mi súlyát, befolyását, hogy ha részt kér és részt vállal valós feladatok megoldásá­ból. Többek közt kiemelte: Sok szó esett arról, hogy egy kicsit másképpen kell dol­goznunk, a KISZ munkafor­máit illetően is. Korábbi munkaformáinkat mai fela­datainkhoz kell igazítani. Egyértelműen támogatták a küldöttek azt a beszámo­lóban is megfogalmazott igényt, hogy aktívabban, tu­datosabban, elkötelezetteb­ben politizáljon az Ifjúsági Szövetség, határozottan ki­állva pártunk politikája mellett, részt vállalva a po­litika alakításában és vég­rehajtásában egyaránt. Nagy erőt jelent számunk­ra az, — hangoztatta Fejti György, — hogy terveink, törekvéseink valóra váltásá­ban nem vagyunk egyedül, hogy élvezhetjük pártunk tá­mogatását, bizalmát és meg­értését. Ezt tapasztalhattuk már a kongresszusi felkészü­lés időszakában is, s mind­ez kifejezésre jutott abban is­,­­hogy az MSZMP Közpon­ti Bizottságának első titká­ra felszólalásában megosz­totta az ifjúság küldötteinek tanácskozásával gazdag ta­pasztalatait, az ifjúság ügye mellett az ország és a nagy­világ dolgairól is. Erről a helyről is biztosíthatjuk pár­tunk vezetőit, azért fogunk dolgozni, hogy a KISZ a jö­vőben is betöltse hivatását. Pártunk bízhat az ifjúság­ban, erejében, tettrekészsé­­gében. Mi is azt valljuk, — miként Kádár János elvtárs, a KISZ kongresszusán meg­fogalmazta, — hogy dolgoz­ni kell és az eredmények nem fognak­ elmaradni — mondotta többek közt. Beszéde után határozatho­zatal következett: a küldöt­tek két ellenszavazattal el­fogadták a Központi Bizott­ság beszámolóját és a kong­resszus elé terjesztett többi dokumentumot. Ezután a kongresszus zárt ülésen megválasztotta a 105 tagú Központi Bizottságot, valamint a 17 tagú Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottsá­got. Ezt követően a KISZ Központi Bizottsága és Köz­ponti Pénzügyi Ellenőrző Bi­zottsága első ülésén megvá­lasztotta a 17 tagú m­éző bi­zottságot és a­­ 11 tagú tit­kárságot. A Központi Bizottság első titkára — jelentették be a választást követő plenáris ülésen — ismét Fejti György. A Központi Bizottság tit­kárai: Juhász András, Ko­vács Jenő, Köpf Lászlóné, dr. Nagy Sándor, Nyitrai István és Varga László. A Központi Bizottság tag­jává választották Nagy And­reát, a szombathelyi Óvónő­képző-, és Zeneművészeti Szakközépiskola , tanulóját, az iskolai KISZ bizottság titkárát, és Szuchy Antal mozdonyvezetőt, a szombat­helyi Vasútüzem dolgozóját, alapszervezeti KISZ titkárt. A Központi Pénzügyi Ellen­őrző Bizottság tagja lett Hanzser Irén, a KERIPAR celldömölki üzemének belső ellenőre. A KISZ X. kongresszusá­nak tanácskozása a DIVSZ- induló eléneklésével, moz­galmi dalokkal fejeződött be. Tegnap este dr. István La­jos, a Hazafias Népfront Vas­­megyei Bizottságának elnöke avatta fel Körmenden, a­­könyvtár előtti téren Alcsai Kiss Zoltán Kossuth-díjas szobrászművész Olvasó lány című, életnagyságú, fehér kő­rből faragott szobrát, s ez egy­ben az Ünnepi Könyvhét Vas megyei rendezvénysorozatá­nak nyitánya is volt. Az ava­tás u­tán a körmendi színház előcsarnokában Rab Zsuzsa kétszeres J­ózsef­­ Atti­la -díjas­, SZOT- és Gorkij-díjas költő és műfordító­­találkozott a kö­zönséggel, a beszélgetést De­­vecsery László vezette. (A körmendi ünnepségre még visszatérünk.) Megkezdődtek az író-olva­só találkozók szerte a megyé­iben. Tegnap délután az SZMT tanácstermében Rab Zsuzsa, délelőtt Toronyiban a könyv­tárban, délután Szombathe­lyen, a Markusovsz­ky Kórház klubhelyiségében, este pedig Sárváron, a Sylvester János Könyvtárban Baranyi Fe­renc, József Attila- és SZOT- díjas költő találkozott olva­sóival; a sárvári találkozón közreműködött Merényi Ju­dit előadóművész. Tegnap délután Gazdag Erzsi József Attila-díjas költő a gyerme­kekkel találkozott a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szombathelyi, Hunyadi úti fiókkön­yvtárában.­­Ma délután Rab Zsuzsával a MÁV Járműjavító szakszer­vezeti könyvtárában, este az M­MIK-ban, Gazdag Erzsivel a körmendi gyermekkönyv­tárban, Holdosi Józseffel pe­dig Celldömöl­kön, a vasútál­lomás szakszervezeti könyvtá­rában találkozhatnak az ol­vasók. Zajlik a könyvünnep Szom­bathelyen, a Köztársaság téri könyvhéten­ is; tegnap dél­után Baranyi Ferenc dedi­kált, hat­ órától a Folk-Stop együttes adott műsort. Ma­ délután fél öttől Rab Zsuzsa dedikál itt, közben 4-től, il­letve 5-től az ikervári Gala­gonya együttes ad vidám mű­sort. Képünkön Olcsai Kiss Zol­tán: Olvasó lány című, teg­nap felavatott szobra látható. (szakály) Fotó: Tóth László Energiatakarékos megoldásokon dolgoznak egy ipari szövetkezetben Egy Pest megyei kisválla­lat az úgynevezett padlófűtés legcélszerűbb, legjobb mód­szereinek kimunkálásával foglalatoskodik. Salgótarján­­ban, az ottani kályhagyárban úgy­­határoztak, hogy tovább gyártják a mindennel fűthe­tő tea-tűzhelyeket, másutt a napelemek befogta hővel próbálkoznak, elindult, megkezdődött tehát egyfajta pezsgés az energiatakarékos megoldások alkalmazásában. A kormány e célra számott tevő, nagy összeget tart fönn a hatodik ötéves tervben, se­gíti azokat a vállalkozókat, akik kímélik az energiánkat. Vas megyében a Körmendi Műszaki Ipari Szövetkezetben foglalkoznak energiatermelő rendszerek — főleg és első­sorban kislakásokban elhe­lyezhető kazánok — gyártá­sával. Kitűnő szakembergár­da gyűlt össze itt az elmúlt években, egyebek között ki­tűnő vegyestüzelésű kiskazá­nokat is tervezi­ek és készíte­nek. Ezek általában hiánycik­kek a vaskeresked­ésekben. A szövetkezet ugyanis csak meghatározott, behatárolt he­lyen gyárthatja e kazánokat,­­bővülni kellene, ahhoz azon­ban a jelenlegi fejlesztési alap kevés. Próbálkoztak­­kályhagyár­tással is, de valami oknál fogva energiatakarékosságra alapozott pályázatuk „elkeve­redett” Pesten. Nem méltá­nyolták jobbító törekvéseiket s hiteligényüket. Rugalmasan válaszol a szövetkezet: egy külföldi vál­lalattal különlegesen szige­telt kazánajtó gyártásra ké­szítenek elő kooperációs szer­ződést. A legújabb hír­ megérke­zett Tata­bányáról, az ottani hőtechnikai vizsgálóból két­­kazánjuk, amelyeket nemrég fejlesztettek ki, ugyancsak kislakások számára. Megjöt­tek a kísérő papírok is, ame­lyek azt tanúsítják, hogy or­szágosan is párját ritkító tere­meket alkottak. A két új­­körmendi kazán a viszonylag gyenge dudari diószenet is nyolcvanöt százalék körüli hatásfokkal égeti el.­­Rövide­sen gyárthatják. Földvédelem, talajjavítás A VI. ötéves terv idősza­kában nagyszabású termő­földvédelmi és talajjavító munkálatokra kerül sor; a végleges adatok szerint ezek 14 térségre terjednek ki az­zal a céllal, hogy növeljék a termőföld hozamát. A munkálatok a kijelölt térségekben egyetlen kivétel­től eltekintve megkezdődtek. A kivitelezésre öt év alatt mintegy 6,6 milliárd forintot fordítanak központi forrásból. A munkálatok nagy része a Tisza vízgyűjtőjét érinti. Három megyét érint Vas, Veszprém és Győr-Sopront — a marcalvölgyi nagy átfogó szabályozás és talajjavítás.

Next