Vas Népe, 1983. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

Amerikai ás izraeli fenyegetések árnyékában Lbanoi-konferencia Genf­ben­­ összehangolt, egymást erő­sítő amerikai és izraeli fe­nyegetések árnyékában kezd­te meg munkáját hétfőn Genfben a libanoni polgár­­háborús ellenfelek első ta­lálkozója. Ezen, az előzete­sen elfogadott napirend alapján tárgyalásokat foly­tatnak a nyolcéves konflik­tust lezáró tartós és átfogó nemzeti megbékélésről, Li­banon identitásáról, arab és nemzetközi kapcsolatairól, az izraeli megszállás fel­számolásáról, valamennyi idegen katonai erő eltávolí­tásáról (kivéve a kormány beleegyezésével Libanonban tartózkodó ENSZ-csapato­kat és nyugati négyhatalmi erőket), széles körű politikai, gazdasági, szociális és köz­igazgatási reformokról. Az Egyesült Államok az amerikai és francia katonák ellen elkövetett bejrúti bom­bamerényletek ürügyén erő­teljes megtorlást helyezett kilátásba a libanoni nemzeti hazafias erőkkel, Szíriával, Iránnal szemben. Washing­toni nyilatkozatok, sajtóje­lentések szerint a libanoni erőviszonyok módosítását célzó beavatkozásban jelen­tős szerepet szánnak az or­szág déli részét megszállva tartó izraeli hadseregnek. Figyelemre méltó, hogy a genfi konferencia megnyitá­sával egy időben fontos ame­rikai küldöttség utazott Iz­­raelbe Lawrance Eaglebur­­ger külügyminiszter-helyet­tes vezetésével. A genfi konferencia előtt a Tel Aviv-i kormány nyo­matékosan figyelmeztetett: a májusban aláírt izraeli— libanoni megállapodás ér­vénytelenítése vagy módosí­tása súlyos és veszélyes kö­vetkezményeket von maga után. Jichak Samir minisz­terelnök szerint egy ilyen lépés felmentené Izraelt a csapatkivonás kötelezettsé­ge alól. . Békemegmozdulások - tiltakozások A hét végén Európa-szer­­te ismét nagy tömegek til­takoztak az új amerikai nukleáris rakéták telepítése fellen. A Londontól nyugat­ra fekvő Greenham Com­­mon-i katonai támaszpont előtt — a szombati nagysza­bású tüntetés után — va­sárnap ismét többszáz asz­­szony gyűlt össze, hogy til­takozzék a manőverező ro­botrepülőgépek Nagy-Bri­­tanniában való elhelyezése ellen. A rendőrség őrizetbe vett nyolc asszonyt. Több mint száz asszony tüntetett vasárnap a szicíliai Comisóban, amelyet az Olaszországba telepítendő 112 robotrepülőgép befoga­dására szemeltek ki. Az asszonyok, köztük külföldi békeharcos nők, a rakétate­lepítés elleni tiltakozásuk kifejezéseként színes gyap­júfonalakat feszítettek ki a NATO-bázis bejárata előtt. Dániában a hét végén a második világháború utáni legnagyobb helyi békemeg­mozdulással befejeződött a leszerelés támogatására meghirdetett akcióhét. Az ország mintegy 120 békebi­zottsága, a szakszervezetek és a legkülönbözőbb pártok által szervezett tüntetéseken több mint kétszázezer ember tiltakozott a nyugat-európai­­rakétatelepítés ellen. Nagyszabású háborúelle­nes megmozdulásokon emel­ték fel szavukat az amerikai kormányzat fegyverkezési politikája és a nukleáris há­ború veszélye ellen a szov­jet emberek. Leningrádban összesen több mint négy­­százezren vettek részt a vá­ros különböző pontjain ren­dezett tömeggyűléseken. Minszk utcáin hetvenezer ember vonult fel és a meg­mozdulás befejező aktusa­ként az ENSZ-közgyűléshez intézett békefelhívást foga­dott el. A szombati hágai atom­fegyverellenes tüntetés mé­reteiben felülmúlta a két évvel ezelőtti amszterdamit is, és arányaiban talán Eu­rópa legnagyobb ilyen meg­mozdulásának mondható — mutatnak rá a hétfői la­pok a vasárnapi békefelvo­nulás után Hollandiában. Nicaraguai politikusok a hét végén az ország ellen készülő amerikai agresszió veszélyére figyelmeztettek. Tom­as Borge Martinez belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogyha az Egyesült Államok inváziót indítana Nicaragua ellen, akkor sokkal keményebb el­lenállásba ütközne, mint Grenadában. Victor Tirado Lopez, a Sandinista Nemzeti Felsza­­badítási Front egyik vezetője hangsúlyozta, hogy az el­múlt napok katonai fejle­ményei egy nagyszabású Ni­caragua elleni agresszió elő­készületeire utalnak, inter­venciójának leplezésére — mondotta — az Egyesült Ál­lamok három legközelebbi közép-amerikai szövetsége­sét (Honduras, Guatemala, Salvador) használná fel. Humberto Ortega Saaved­ra, a sandinista népi hadse­reg főparancsnoka elsősor­ban a hondurasi csapatok betörésének veszélyére fi­gyelmeztetett. Fakitermelés gépekkel Alig világosodott, amikor elindultunk Körmendről az Ivánc és Hegyhátszentmár­­ton közötti erdőre. A hely­színen az erdészet dolgozói készségesen kalauzoltak ben­nünket a 4—A * jelű szel­vényhez, ahol a fakiterme­lést végezték. A vegyes állományú erdő­részben gyors fordulatú, svéd gyártmányú motorfű­részekkel vágták, döntötték a fákat. Ezeket aztán­­a csehszlovák LKT 80-as fel­húzta, csörlőzte a daraboló­területre. A galyázás után méretre vágott rönköket finn rönkrakodóval emelték vontatóra, kamionra, vagy éppen rakták szép sorba, a további szállítások kezde­téig. Osztrák megrendelőkhöz és hazai piacra kerül a ki­termelt famennyiség. Tűzi­fának is jut belőle bőven. Képeink az erdészet dol­gozóinak és gépeinek két munkafázisát örökítették meg. T. L. Még néhány másodperc, és dől a fa. Munkában a finn rönkrakodó. A „Dörmögő” Klub tagjai, a kánoni általá­nos iskola másodikosai az ősember telephelyét építik fel a Savaria Mú­zeum klubjában. Így is lehet napközit csinálni! Képes riportunk az 5. oldalon. Fotó: K. J. „Dörigiék” Fát ültet a munkás Megújulnak, nemesednek a kertek Csöppnyi kockás papírt tartogat a kezében Kovács József, s arról olvassa a vásárolni valót, őszibarack, meggy, körte, szilva, nyári alma, egres ... mindaz, amit a család megtervezett a kertbe. Aztán nézi a szebb­nél szebb, formás, fiatal csemetéket, s kiválaszt né­hányat, amelyeket majd­ fiai­val együtt elültet. Lelki sze­mével már az általa gondo­zott, terméssel megrakott fákat látja. A fákkal együtt életet, pihenést, kikapcsolódást, terveket, gazdag szüretet, örömet és reménységet vá­sárolt . .. — Tele vagyok izgalom­mal — mondja. — A kony­hakerti termelésben már nem vagyok egészen kezdő, de a faültetésben igen. A szomszédaimnál, az ismerő­söknél több mindent meg­figyeltem. Szakkönyveket is böngésztem, és hiszem, hogy sikerül majd az ültetés... Kovács József, a szombat­­helyi MÁV Járműjavító la­katosa. A városközelben le­vő Parkerdőnél van 260 négyszögöles kertje, s an­nak egy részét telepíti be gyümölcsfákkal, így lesz tel­jes a „paradicsoma”, s a zöldségféle után a gyümölcs­ből is megteremti saját vi­taminforrását, mint már annyian megteremtették a megyében és az országban. Munkás is, kistermelő is lesz egy személyben, amiből csak jó származhat. Néhány kartávolságnyira Szíjártó György — aki 30 éve kertész — ajánl ugyan­csak ültetni való fákat, lát­hatóan szintén kezdő faül­­tetőknek. Mintegy ötven faj és fajta van itt a tele­pen, s bizony nem kicsi a gondja annak, aki csak ér­­deklődni jött, s még bizony­talan abban, hogy mit kér­jen. Szíjártó és munkatár­sai nekik is türelemmel ad­ják meg az avatott kertész szakmai tanácsait a vásár­láshoz, az ültetéshez, a ta­vaszi nyeséshez... S bár jónak mondható a válasz­ték, mindig akad „hiány­cikk” is, mint például az oltott dió, a kajszi- és az őszibarack, a piros ribisz­ke ... ★ Amu, reggeltől késő dél­utánig nyitva a kiskapu, s a Siófoki Állami Gazdaság szombathelyi faiskolai tele­pére csoportosan jönnek a vásárlók. Az ültetések nyo­m lássuk csak, mit írattak még fel velem — nézi jegy­zetét a bal oldalt álló Ko­vács József. már megújul, nemesedik a vasi kertek állománya. D. Gy. Fotó: B. S. Aranyok, csemeték, suhányok — ezrével a szombathelyi te­lepen. M­agyar-jugoszláv környezetvédelmi tárgyalások Gonda György államtitkár, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke hazaérkezett Jugo­szláviából, ahol Jozse Kav­­csiccsal, a Környezetvédel­mi és Területrendezési Bi­zottság elnökével október 28. és 30. között tárgyalásokat folytatott. Megvitatták a két ország környezetvédelmi munká­jának tapasztalatait, tájéko­zódtak az együttműködés to­vábbi lehetőségeiről, és vé­leményt cseréltek a határ­menti területek környezet­védelmének összehangolásá­ról is. Gonda Györgyöt fogadta Janez Zemljanics, a Szlovén­ Köztársaság végrehajtó taná­csának elnöke. M­NB-küldöttség A Kínai Népi Bank meg­hívására hétfőn Tímár Má­tyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének vezetésével küldöttség utazott a Kínai Népköztársaságba. A magyar bankszakemberek a Kínai Népi Bank küldöttségének tavasszal tett magyarországi látogatását viszonozzák. Az utazás célja: tanulmányoz­zák a kínai bank- és gazda­ságirányítási rendszert. Luther-ünnepségek A Magyarországi Evangé­likus Egyház elnöksége Luther Márton születésének 500. évfordulója alkalmából hétfőin ünnepségeket rende­zett. Budapesten az Evan­gélikus­­Teológiai Akadémia skertjében dr. Káldy Zoltán püspök leleplezte az ott fel­állított Luther-szobrot. A Deák téri evangélikus temp­lomban dr. Nagy Gyula püspök ünnepi előadása után bemutatták Szokolay Sándor Luther-kantátáját. Az ünnepségen részt vett Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke is.

Next