Vas Népe, 1984. április (29. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

A mezőgazdasági gépgyártásról tárgyalt az SZKP Politikai Bizottsága Legutóbbi ülésén az SZKP KB Politikai Bizottsága meghallgatta az illetékes mi­niszterek beszámolóját a Központi Bizott­ságnak és a Minisztertanácsnak a mező­­gazdasági gépgyártásra vonatkozó határo­zata teljesítéséről. Az ülésen rámutattak arra, hogy az utóbbi években javult a me­zőgazdasági gépek minősége, tervszerűen halad a korszerű technikai színvonalon ál­ló gépek előállítása, gyorsult a mezőgazda­sági gépgyártáshoz tartozó vállalatoknál a beruházás és a rekonstrukció. Az elért eredmények ellenére — mutat­tak rá a testület ülésén — egészét tekint­ve még nem az előirányzott feladatoknak megfelelően folyik a korszerű mezőgaz­dasági gépek gyártása. Komoly hiányos­ságok vannak a műszaki politika megvaló­sításában, a gépek és berendezések kar­bantartásában és javításában, gyakran gyenge az előállított gépek minősége. Kü­lönösen lassan halad a nagy teljesítményű, az ipari technológiához szükséges talajmű­velő gépek, a takarmánytermeléshez és gabonatermesztéshez szükséges berende­zések elterjesztése. Ezzel összefüggésben a PB konkrétan is bírált több területi pártszervet, mivel azok nem támasztanak megfelelő követel­ményeket az illetékes gazdálkodó szer­vekkel szemben, nem megfelelően végzik a szervező és ellenőrző munkát. A Politikai Bizottság határozatot foga­dott el, amelyben gyakorlati intézkedéseket határoz meg a mezőgazdasági gépgyártás­sal foglalkozó központi és helyi szervek részére. A testület ülésén áttekintették az agrár­ipari komplexum tulajdonának védelmével kapcsolatos kérdéseket. Az SZKP KB Po­litikai Bizottsága ezenkívül áttekintett né­hány más belpolitikai kérdést is. Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Március 26. és 31. között hazánkban tartózkodott Nyikolaj Bajbakov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke. A KGST Tervezési Együttmű­ködési Bizottságának elnö­keként részt vett a bizott­ság ülésén, majd tárgyalást folytatott Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettes­sel, az Országos Tervhiva­tal elnökével. A kétoldalú megbeszélésen áttekintet­ték az 1986—1990. évekre szóló gazdasági együttmű­ködés legfőbb kérdéseit. Tárgyaltak a szovjet ener­giahordozó- és nyersanyag­szállításokról, valamint a magyar feldolgozóipari és mezőgazdasági szállítás le­hetőségéről. Megállapítot­ták, hogy az áruszállításo­kat az eddigi együttműkö­désre alapozva, a két or­szág lehetőségeit, illetve szükségleteit figyelembe véve kell továbbfejleszteni és bővíteni. Hangsúlyoz­ták, hogy a gazdasági együttműködés további el­mélyítését elsősorban a fel­dolgozóipari szakosítási és kooperációs kapcsola­tok bővítésével kell meg­alapozni. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Havasi Ferenc, a PB tagja, a KB titkára pénteken szívélyes, baráti légkörű megbeszélést folytatott Nyikolaj Bajba­­kovval. Nyikolaj Bajbakov talál­kozott Kapolyi László ipa­ri miniszterrel, és előadást tartott a Magyar Tudomá­nyos Akadémián a kőolaj- és földgázkitermelés és fel­­használás legújabb tudo­mányos eredményeiről. A szovjet miniszterelnök­helyettes elutazása előtt megtekintette az Országos Teherelosztót, ahol az or­szág villamosenergia-ellá­­tásáról tájékoztatták. Nyikolaj Bajbakov szom­baton elutazott Budapest­ről. Gáspár Sándor a lengyel helyzetről A lengyelországi helyzet teljes normalizálódása nem­csak Lengyelország ügye; a szocialista tábornak, sőt az egész haladó munkás­­mozgalomnak is érdeke — mutatott rá Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT és a Szakszervezeti Világszövetség elnöke Var­sóban pénteken este, ami­kor találkozott a lengyel és a magyar sajtó képviselői­vel. Gáspár Sándor kiemelte, hogy fejlődést lát a len­gyelországi helyzet alaku­lásában, s annak a meg­győződésének adott hangot, hogy a lengyel társadalom megújulva kerül ki a vál­ságból. Gáspár Sándor a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága meghívá­sának tett eleget lengyel­­országi látogatásával, mely­nek során találkozott a szakszervezeti mozgalom vezetőivel és aktivistáival is. Mint elmondta, tárgya­lásai alkalmat adtak arra, hogy az SZVSZ vezetője­ként konkrét benyomáso­kat szerezzen a lengyel szakszervezeti mozgalom fejlődéséről. Örök értékű pillanatok: rögtön felhangzik a katonaeskü. (Cikk a 2—3. oldalon). A mezőgazdaság dolgozói, így a kertészkedők is még mindig leginkább az esőt várják. Minden okuk meg­van rá, hiszen — mondj­uk 40 év átlagához képest — a március is száraz volt, mindössze 10 milliméter kö­rüli csapadék hullott, bele­értve a péntek virradóra kezdődött öntözést is. De en­nek hatására is szinte fellé­legzett a növényzet, kizöldül­­tek a parkok, s zöl­ lett a mező is. S ha elégedetlenek is va­gyunk a mostani esővel, né­mi vigaszt ad, hogy ez is segíti, gyorsítja az elvetett magok kelését. Az biztató, hogy március végére kevés kivételtől eltekintve a nagy­üzemek elvetették a tavaszi kalászosokat, s a korai ve­tésű szálastakarmányféléket is. A tervezett cukorrépának több mint a fele szintén a helyére került. További idő­szerű tennivaló a tápanya­gok esedékes visszapótlása, s ezzel egyidőben a kukorica vetésének előkészítése. Ugyancsak közelgő feladat lesz az ősziek vegyszeres gyomirtása, amire szintén készülnek az üzemek, s mely témában megyei jellegű ta­nácskozás, bemutató is volt. Úgy tűnik, ültetni való burgonyából minden igényt kielégít a Vetőmag Vállalat, s a jó fajták szinte önma­gukban is garanciát jelente­nek a jó termésre. Akárcsak a mezőn, a konyhakertekben is nagy a szorgalom. Több községben a tanácsok újabb kisskerti művelésre alkalmas területe­ket találtak és adtak ki hasznosításra. Ez a magya­rázat arra is, hogy az idén minden eddiginél több kony­hakerti magot vásároltak a kistermelők, a munkás kert­­szövetkezeti tagok. Rugal­masságra vall, hogy egy idő óta a benzinkutaknál is kapható kis kiszerelésű mű­trágya, ami a beszerzést se­gíti, könnyíti. A gyümölcsösökben lénye­gében befejeződött a met­szés, és a rügyfarkadás előtti lemosó permetezés is. Min­denütt megmetszették a sző­lőt, s ahogy gyökeres vesz­­szők, gyümölcsfacsemeték ér­keznek a lerakatokba, foly­tatódik a házikertek telepí­tése, az elöregedett tőtkék, fák pótlása is. Tr. Gy. ' - ' * ♦ 'A*,* Újabb eső kellene — Befejezés előtt a kalászosok vetése — A cukorrépa több mint fele a földbe került Szorgalom a mezőn és a kertekben Fotó: K. Z. Vetik a cukorrépát a szombathelyi Felszabadulás Tsz-ben. Ebben a szövetkezetben még soha nem termeltek kevesebbet a hektáronkénti 400 mázsánál, sőt több év átlagában 500 mázsa felett volt a hektáronkénti hozam. __________________________ Turista­vám: 270 millió forint A külgazdaság és a vámpolitika időszerű kérdéseiről tartott elő­adást Szombathelyen dr. Garamvölgyi Károly, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára. Egye­bek között hangsúlyozta, hogy az ország fizetőké­pessége megtartásához egyre több kemény va­lutára — exportra — van szükség. Az év első hónapjai túlzott derűlátás­ra nem adnak okot, a múlt év decembere óta is szű­kültek valamelyest az ex­port és importlehetősé­geink. Európában erősö­dött a protekcionizmus, a vámon kívül is egyre több eszközt állítottak ennek szolgálatába ve­lünk ellentétes érdekű gazdasági csoportosulá­sok. A több, mint húsz ellenünk alkalmazott gaz­dasági „fegyver” közül csak kettő-három a klasszikus vámeszköz. A többit legföljebb a vám­szervek hajtják végre.) Nagyívű előadásában a szónok számos olyan változó és új jelenségre­­ hívta föl a jelenvolt gaz­­­­dasági szakemberek fi­gyelmét, amelyet — sa­ját stratégiájuk és tak­tikájuk kialakításakor — jól hasznosíthatnak a napi gyakorlatukban. Fő­leg az önálló export-im­­portjoggal rendelkező vállalatok kamatoztat­hatják a hallottakat. Tévhiteket is oszlatott az előadó. Nálunk az ál­lami bevételek — mond­hatni — elenyésző hánya­dát teszik ki a vámból befolyt pénzek! Ami a lakosságot illeti: turistá­ink évente csupán 260— 270 millió forintot fizet­nek a határokon behozott árukért. (A kereskedelmi vámok nagysága, összege pedig más, hozzánk ha­sonló fejlettségű orszá­gokéval azonos mértékű.) Rengeteg a „lelemé­nyes” utazónk, turistánk, köztük legtöbb kisstílű. „Adott esetben nem több­ért kockáztatják becsü­letüket, mint amit egy délután valamely szóra­kozó­helyen itthon elköl­tenek” — mondta az elő­adó. A vámszolgálat vál­tozatlanul nagy súlyt he­lyez a forintkiajánlások megszüntetésére. Ezek sorában említette egye­bek között az örökségek szabálytalan hazajutta­tását külföldről, a sza­bálytalan nyaraló kiadá­sokat, a nyugatiak által „bérben” itt hagyott ször­föket, lakókocsikat, stb. Bár a vámszolgálat a megelőzést tartja alap­vető feladatának, bizo­nyos társadalom- és köz­érdekellenes irányzato­kat a korábbiaknál is szi­gorúbban igyekeznek meggátolni a határoknál. Egészségügyi, nemzetkö­zi stb. kötelezettségek is ezt követelik a szolgálat­tól. Szóba kerültek a já­tékautomaták, a nagyér­tékű lopott kocsik körü­li bonyodalmak, amelyek­ből fölsejlett: hazánk nemcsak a nemzetközi kereskedelemnek, de a bűnözésnek is egyre in­kább „tranzit” útja. Nagy erők dolgoznak a gátak fölállításán. Valamit a külföldről behozott por­nó­anyagokról, videoka­zettákról, filmekről: ,,Ha ezt az abszolút aberált propagandát terjedni en­gednénk, azzal hihetetlen társadalmi károkat okoz­nánk” — mondta dr. Garamvölgyi Károly. "

Next