Vas Népe, 1984. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

Ígéretes a határ — Működnek a szárítók_ Megkezdődött az aratás Vasban is Péter—Pált, az aratás kez­detének hagyományos nap­ját követő szombatra — fő­ként az ország déli megyéi­ben — sokhelyütt félidejé­hez érkezett az őszi árpa betakarítása. Szolnok megyében péntek­ig tíz gazdaság fejezte be az árpa aratását, cséplését. A kombájnosok alapkerese­tük 50 százalékát kapják prémiumként, ha a legki­sebb szemveszteséggel vág­ják le a termést. A Bács-Kiskun megyei homokvidékeken is napok óta aratnak, s az eddigi ta­pasztalatok szerint a takar­mánynövény minősége kitű­nő, több helyütt azonban a terményt szárítani kell a tárolás előtt. Gabonakévék­ből rakott kereszteket rak­nak a háztáji parcellákon is, ahol kézi kaszákkal vág­ják az őszi árpát. A me­gyében július közepén kez­dődik az igazi aratás. A Hajdúság szikes-fehér földjein a hét elején, a jól termő löszháti talajokon szombaton kezdték meg az őszi árpa aratását. A szem víztartalma 17—18 százalék körüli, így alig kell szárítani. Baranyában az utóbbi években megkétszereződött az őszi árpa termőterülete: az idei termést több mint tízezer hektárról takarítják be a kombájnok. A­ hét vé­gén a Mecsek dombhátain, a Dráva-menti homokos föl­dön dolgoztak a gépekkel, az általános betakarítás a jövő hét elején kezdődik. A munka nem lesz könnyű: a viszontagságos időjárás mi­att a növény vetésterületé­nek 35—40 százaléka meg­dőlt, emiatt lassabban ha­ladhatnak a táblákon. A hét végén a nyugati or­szágrészen is megkezdődött az aratás, egyelőre a szá­razabb területű talajokon: Győr és Mosonmagyaróvár térségében. Győr-Sopron me­gyében több mint tízezer hektárnyi területről takarít­ják be az őszi árpát. Vas megyében elsőként a kenyéri Egyetértés Termelő­­szövetkezet tábláin indultak meg a gépek, ahol tíz kom­bájn kezdte meg az 540 hektáron termesztett takar­mánynövény vágását. A leg­fontosabb nyári mezőgazda­­sági munkában az idén 550 kombájn vesz részt a me­gyében. A nagyüzemek szük­ség esetén gépekkel, szállí­tóeszközökkel és alkatrészek­kel segítik egymás munká­ját. A hűvös éghajlatú borso­di gabonaföldeken az idén három hetet késik az aratás kezdete. Az ország legésza­kibb szántóföldjein nehéz betakarításra számítanak, mert a viharos időjárás többfelé megdöntötte a ter­ményt. A mintegy 130 ezer hektárnyi kalászost a gaz­daságok 900 saját kombájn­ja mellett több mint két­száz „vendégkombájn"’ segí­ti majd. Így ha kedvez az időjárás, a termés mintegy 15 nap alatt fedél alá ke­rülhet. Takarékbetét és -levél Emelkednek a kamatok A pénzügyminiszter július 1-vel módosította a 3 évre lekötött betétek kamatát. Ezeknél a kamatláb a jelen­legi évi 7 százalékról 8 szá­zalékra nőtt. A módosítás visszamenőleges hatályú, a korábban elhelyezett beté­tekre is az új, megemelt ka­matláb érvényes. A lejárat előtti betét felvétele esetén kamat nem jár. Az intézkedéssel összhang­ban emelkedik a hosszabb lejáratú, takarékosságot szol­gáló takaréklevél-betétek kamata is.­­ Egy évet meghaladó betételhelyezés esetén a kamat az eddigi évi 3 szá­zalék helyett 4 százalék lesz. — A két év után felvett betétek kamata változatla­nul évi 6,5 százalék marad. — A három év után fel­vett betétek az évi 7 száza­lék helyett 8 százalékkal, — az öt év után felvett betétek 8 százalék helyett évi 8,5 százalékkal, — a 6 év után felvett be­tétek a jelenlegi 8 százalék helyett évi 9 százalékkal kamatoznak. A takaréklevél-betétek kamatemelése is visszame­nőleges hatályú. A maga­sabb kamatokat a már meg­levő takaréklevél-betétekre is elszámolják. XXIX. ÉVFOLYAM 153. SZÁM ■ 1984. JÚLliUS 1. VASÁRNAP ■ AK­­A 1.40 FORINT BráBálb : jón Mm 4* M A !■ KÉ JS MÉ 3 Kerékpár, a zománcedény A Csepel Művek Kerék­pár- és Konfekcióipari Gép­gyára, valamint az illetékes kereskedelmi vállalatok köz­ük, hogy a hazai gyártású kerékpárok fogyasztói ára július 2-től átlagosan 8 szá­zalékkal emelkedik. A Bonyhádi Zománcáru­­gyár és az illetékes keres­kedelmi vállalatok közlése szerint — ugyancsak július 2-tól — a zománcedények fogyasztói ára egységesen 6 százalékkal drágul. mwgr­UTffitvrr­V'liiiA** ^ tmmmm —— Határőrök esküje Körmenden Ismét ezrek és ezrek ün­nepe volt Körmenden a ha­tárőrök katonaesküje. Mint hosszú évek óta mindig, most is az volt az érzésem, hogy ennek a kicsi ország­nak sok-sok szive közül az egyik itt és ilyenkor dobog fel büszke szeretettel eskü­re sereglő katona fiainak láttán. A katonaeskünek min­denütt előírt, pontosan be­tartott „szertartása” van. Kürtszó jelzi az elöljáró pa­rancsnok — tegnap délelőtt 11 órakor Kiss Lajos ezre­des — érkezését a vezénylő tiszt — ezúttal Kacskó Sán­dor alezredes — jelenti, hogy a fiatal határőrök felsora­koztak az esküre. Formaságok ezek? Lehet. De amikor a kerületparancs­­nok tiszteleg a csapatzászló előtt, s félszárnyas a Him­nusz, az, már a szívekbe markol és sejteti, hogy ami itt történik, messze több a formaságnál: hazánk felnőtt, szép, komoly fiai, otthagyva a gyermekkor játékait, be­csületszórű hűséget fogadnak annak a népnek, amelynek fiai, s amelynek múltja, je­lene és jövője azonos az övékével. És az eskü? Néhány hetes katonák hittel és erővel el­harsogott vallomása, vállalt, ■hűséges bilincse a hazához, amelyet „ha kell, életem feláldozásával is megvé­­dek”. Így mondta Kauker Márton határőr, az eskü elő­­olvasója ifjú feleségével és édesapjával az oldalán. És mivel indítja útnak a kerületparancsnok esküt tett fiait? Azzal, hogy népünk akaratából rájuk bízott ha­tárőrizeti feladataikat — mélyen átérezve annak bé­kés építőmunkánkra kiható jelentőségét — úgy hajtsák végre, ahogy a katonaeskü­ben megfogadták. Mert megfogadták, esküt tettek rá. Ők ennek az eskü­nek a súlyát pontosan ér­zik, amit Brunászki Tibor — egy az esküt tettek kö­zül — így fogalmazott meg: Tudjuk ez az eskü egy élet­re szól. És mi úgy akarunk­ élni, hogy ez az eskü min­dig és mindenütt végigkísér­jen bennünket, s ennek a szellemében cselekedjünk. A társadalom megbecsü­lése hangját Szabó Béláné, a Hazafias Népfront kör­mendi városi bizottságának tagja hozta el. Mondaniva­lója lényegét egy mondatban így lehet sűríteni: sokszo­rozza meg erejüket az a tu­dat, hogy olyan társadalmat védenek, amely felemelte az embert, visszaadta a munka becsületét. A katonai ünnepséget díszmenet zárta. A szép nö­vésű, erőt sugárzó ifjú ha­tárőrök úgy mutatkoztak be a nyilvánosság előtt, hogy a szemlélők egyöntetű véle­ménye szerint az utóbbi évek egyik legígéretesebb korosz­tályát láttuk felvonulni. Lehet. De ami a legszebb: eddig minden korosztály be­csülettel, az esküjéhez híven helytállt... Várhelyi József Fotó: Kaczmarski Zoltán Nyomdászaink János-ünnepélye Gutenberg emlékért minden évben ünnepsé­get rendeznek a nyomda­ipar dolgozói. A János­­ünnepély esztendők óta Szombathelyen is hagyo­mány. Nyomdászaink tegnap az fiaitok sportli­getében rendeztek egész napos találkozót. Népes csoporttal velük ünnepelt a Nyomdaipari Grafikai Vállalat, a szomszédos Szlovéniából pedig a Po­­murski Tisk küldöttsége volt jelen. A programra érkezett vendégeket, nyomdászkollégáit Varró Attila, a Sylvester János Nyomda főmérnöke, igaz­gatóhelyettese üdvözöl­te. A hagyományokhoz híven idén is a honvéd­ség egyik szonkbathelyi alakulatának katonái főz­ték a gatyást. A sport és egyéb játékok közepette kellemesen telt el a nap Nyomdászaink hétköz­napjairól lapunk 7—3 oldalán kötünk riportot Zenés felvonulás A nemzetközi fúvósze­nekari találkozó résztve­vői látványos, zenés fel­vonulással és térzenével köszöntötték Szombat­hely lakóit tegnap dél­előtt. Délután szakmai tanácskozást tartottak, este gálaműsort adtak a fúvósok a Bartók Terem­ben. Fotó: K. Z. Felröppent a „Zöld madár” A textilbiennálé díjazottai Nagy érdeklődés mel­lett nyílt meg pénteken délután a nyolcadik Fül­es Tértextil Biennálé a Savaria Múzeumban és vele együtt a nemzetközi miniatűrtextilek sereg­szemléje. A hagyomá­nyoknak megfelelően Szabó László, a megyei tanács elnökhelyettese adta át a zsűri által oda­ítélt díjakat. A Képző- és Iparművészeti Lekto­rátus díját Solti Gizella és Hauser Beáta nyerte el, s ezzel azt a lehetősé­get, hogy két év múlva önálló kiállításon mutat­kozzanak be Kőszegen. A Művészeti Alp díját Gecser Lujzának ítélték. Vas megye Tanácsa tor­­dai Ildikó szövött szitál munkáját ismerte el. Minitextiljéért a spa­nyol Mari Otamendi és a japán Gora Nagan kapott díjat. Mindkettőjüket meghívják majd a vasi textiltműhelybe, hat hét­re, ösztöndíjasként. Először adták át a Ró­zsa Anna alapítvány dí­ját. Bódy Irén Zöld ma­dár című munkájával nyerte el a jutalmat és a jogot, hogy jövőre kiállí­tást rendezzen Kőszegen. A kőszegi öregtorony­ban szombat óta a két évvel ezelőtti Fal- és Tértextil Biennálé nyer­teseinek, Gulyás Katinak és Lovas Ilonának a munkái láthatók. A kiállítások szeptem­ber végéig várják a láto­gatókat.

Next