Vas Népe, 1985. március (30. évfolyam, 49-75. szám)

1985-03-01 / 29. (49.) szám

Csernyenko látogatása moszkvai választókerületében Csütörtökön Moszkvában átnyújtották Konsztantyin Csernyenkónak az oroszor­szági föderáció legfelsőbb tanácsának képviselői iga­­zgolványát. Az SZKP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnökét Moszkva kujbisevi választókerületé­nek szavazói választották képviselőjüknek az OSZSZSZK Legfelsőbb Ta­nácsába. A vasárnapi választások eredményeiről szóló jelen­téseiket szerda délután tet­ték közzé a köztársasági vá­lasztási bizottságok. A Szovjetunió tizenöt szövet­séges köztársaságában ösz­­szesen 6728 legfelsőbb ta­nácsi küldöttet választottak. A köztársaságok több mint kétharmadában a legfel­sőbb államhatalmi szerv tagjainak több mint hatvan százaléka először kapott ilyen megbízatást. A képviselői igazolvány átvétele kapcsán Konsztan­tyin Csernyenko kijelentet­te, hogy a választási tapasz­talatok szerint megnőttek a választópolgárok elvárá­sai képviselőikkel szemben. Kedvező jelenségként em­lítette meg azt is, hogy a különböző szintű tanácsok az eddigieknél határozot­tabban élnek jogaikkal a lakosság jó minőségű fo­gyasztási cikkekkel történő ellátása érdekében, a ko­rábbinál aktívabban vesz­nek részt az országos mére­tű iskolareform megvalósí­tásában, a törvényhozó szer­vek tevékenységének ellen­őrzésében, a rend és a fegye­lem megszilárdításában az élet különböző területein. leszerelési értekezleten Magyar felszólalás Génfben A genfi leszerelési érte­kezlet csütörtöki ülésén fel­szólalt Meiszter Dávid nagy­követ, a magyar küldöttség vezetője. Sajnálattal állapí­totta meg, hogy az értekez­let már hosszú évek óta képtelen eredményt felmu­tatni, sőt — a nemzetközi viszonyokban tapasztalt, jól ismert okok miatt — egyet­len égető kérdés kapcsán nem tudott eljutni még az érdemi tárgyalások megkez­déséig sem. Egyes jelek azonban lehe­tőséget adnak az óvatos (Folytatás a 2. oldalon) Bevonulok Vissza-visszatérő év eleji esemény. Tegnapi srácok, mai legények, holnapi férfiak: a 18—20 éves korosztály elérke­zik élete első nagy állo­másához. Katona lesz. Miként már hosszú idő óta mindig, az elmúlt napokban is bensőséges családi ünnepség kere­tében fogadták, köszön­tötték a bevonuló fiata­lokat. Közülük szerdán azokat, akik a néphadse­regnél és tegnap Kör­menden, akik a határőr­ségnél teljesítenek majd szolgálatot. Képünk az előbbiek egy csoportját örökíti meg. Fotó: Ben­kő XXX. ÉVFOLYAM 29. SZÁM , 1985. MÁRCIUS 1. PÉNTEK­I ÁRA 1,80 FORINT Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatá­si Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­töki ülésén Lázár György tájékoztatást adott­ dr. Fred Sinowatznak, az Osztrák Köztársaság szövetségi kan­cellárjának meghívására Ausztriában tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vette. A kormány a gazdaság­­irányítási rendszer tovább­fejlesztésére tett intézkedé­sekkel való összhang biz­tosítása céljából módosítot­ta a gazdasági ágazati irá­nyításról, az állami ellen­őrzésről, valamint a mun­kavédelemről szóló korábbi rendeleteit. A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rend­szer fejlesztésének 1985. évi munkaprogramját. A Minisztertanács meg­erősítette a zöldség- és gyümölcs­termelés növelé­sére kidolgozott programot, egyidejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezetteb­,­be tételéhez szükséges fel­tételek megteremtésére. Cuellar réteméire fj A megszállt Dél-Libanon lakossága ellen végrehajtott izraeli akciók feszült hely­zetet teremtenek és aggasz­tó az itt levő ENSZ béke­­fenntartó erők helyzete — állapította meg szerdán New Yorkban közzétett nyilatko­zatában Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára. Cuellar hangsúlyozta, hogy az izraeli csapatokat ki kell vonni és helyre kell állítani a bejrúti kormány szuve­renitását az ország egész területe felett. Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa csütörtökön ül össze, hogy a libanoni kormány kérésére a dél-libanoni la­kosság elleni izraeli meg­torló akciókról tárgyaljon. T .­r­rr Tavaszt vár a mező Hogyan telejt a vetés? A hideg, és már nagyon unalmas tél után várjuk a napsütést, a felmelegedést. A szövetkezeti parasztok a mezőre, a kistermelők a kertjükbe kívánkoznak. De egyelőre még legalább húsz centi vastagságban fagyos a talaj, s a március eleji vetésről szó sem lehet. Ez önmagában még nem nagy baj, hiszen tavaly — az iga­zán betermő esztendőben — is csak március 10 után kezdődött a simítózás, és a hónap végére helyére ke­rült az árpa, a borsó, sőt a zab egy része is. Ennek le­hetősége az idén sem ki­zárt, hiszen pár arra alkal­mas nap után sokat javul­hatnak a munkakezdés esé­lyei. A nem földműveléssel foglalkozók közül is mind többen — és a tartós hideg után joggal — kérdezik: nincs e elfagyás a vetésben, hogyan telelt a búza és még néhány őszi vetésű kultúra? Az már egyértel­mű, hogy a búza levele, korábban zöld része bevö­­rösödött, jelezve, hogy a le­velek megfagytak. De ettől még élhet a növény, s való­színű, hogy él is, legfeljebb egyféle ritkulásáról lehet majd szó. Még ez is meg­határozhatatlan, de két hé­ten belül kiderülhet, milyen is az állomány. Az valószínű, hogy a hi­degre elég kényes repce egy része kifagyott, s a szemle után az üzemek döntik el, hogy helyébe milyen tava­szi kalászost vagy éppen napraforgót vessen ? Az ősziek tél végi táplálása — a hagyományos fejtrágyá­zással — mindenütt befeje­ződött. A következő „eteté­sük” várhatóan március végén, április elején lesz indokolt. A műtrágyaellátás szerencsére elég jó, jobb mint tavaly volt. Növényvé­dőszer is elegendő van, s a falvak időszerű eseménye, hogy jó ütemben halad a vetőmagok kiszállítása is. Nagyobb gondot jelent­het a csapadékhiány. A leg­utóbbi két évben száz milli­méterrel maradt adós a természet, s erre jött a csa­padékban ugyancsak sze­gény tél. Tavaly október óta a mai napig 75 millimé­terrel kevesebb nedvessé­get kapott a mező, mint 40 év átlagában. Az idén tehát — ha ebben nem lesz for­dulat — sokkal nagyobb nedvességet megőrző tech­nológiákra lesz szükség, mint bármikor. A termelőszövetkezeti zár­számadó közgyűlések lénye­gében befejeződtek vagy a közeli napokban fejeződnek be. Veszteséges gazdaság nincs a megyében, így a múlt év zárásának gondjai, feladatai is kisebbek. Az élet tehát rendben zajlik, csak tavaszodna már... U. Gy. Al Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata A Magyar Szolidaritási Bizottság csütörtökön nyi­latkozatban ítélte el az izra­eli megszállók libanoni ke­gyetlenkedéseit, követel­ve, hogy Izrael azonnal ves­sen véget a polgári lakos­ság ellen is irányuló cse­lekményeknek, s vonja fe­lelősségre azok irányítóit, végrehajtóit, továbbá hala­déktalanul vonuljon ki a megszállt területekről. Csak az izraeli agresszió követ­kezményeinek felszámolá­sa teremtheti meg annak feltételeit, hogy Libanon népe békében és szabadon élhessen — hangsúlyozza a nyilatkozat. Traktorok, tehergép­kocsik, személyszállító kisbuszok, föld- és ra­kodógépek, valamint egyéb munkagépek se­gítik a szombathelyi er­dőgazdaság fakitermelő dolgozóinak munkáját. Az erdőben kivágott és feldarabolt fát „mág­lyákba” rakják, innen rakodógép teszi a trak­tor utánfutójára. Felvé­telünk az acsádi erdőben készült. Fotó: H. P. Az acsádi erdőben II téma: „az Orlay” népfrontbizottsági ülésről Kibővített bizottsági ülést tartott a napokban Szombathelyen, a Derkovits városrész körzeti nép­front bizottsága­­az Orlay Fürst Károly Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola klubjában. Mintegy 22 ezer ember képviseletében megjelent népfront aktivistá­kat, pártalapszervezeti titkárokat, tanácstagokat, la­kóbizottsági elnököket Kiss Vilmos körzeti elnök kö­szöntötte. Rövid bevezetője után Kiss Alajos tanács­tag, igazgató kalauzolásával a szakközépiskolával is­merkedtek a megjelentek. A két éve átadott korszerű, országosan is egye­dülálló felszereltségű oktatási intézmény a város úgynevezett diákcentrumában, a Nagykar utcában épült. A többszintes oktatási épületet, a 180 ágyas kollégiumot, konyhákat, tanműhelyeket, vendéglátó­ipari oktatási kabinetet magába foglaló együttes több mint 10 ezer négyzetméteren terül el. Az elméleti ok­tatás 16 tanteremben folyik, ebben az épületrészben találhatók a kiscsoportos foglalkoztatók, a nyelvi la­boratóriumok, az előadótermek, a tágas aula, a klub és a könyvtár, valamint a tanári szobák, szertárak, raktárak, irodák. Sportolásra két tornaterem, egy ed­zőcsarnok, az udvarhoz kapcsolódó kosárlabda-, kézi­labda- és futópályák állnak rendelkezésre. A szakmunkásképzőben 760, a szakközépiskolai tagozaton 320 diák tanul, közülük 180-an az oktatási épülethez szervesen kapcsolódó diákotthonban lak­nak. Korábban lényegesen kevesebb kollégiumi férő­helye volt az intézménynek. Most a megye legtávo­labbi pontjairól is tudnak fogadni diákokat. Vendéglátókabinet a hivatalos neve a harmadik egységnek, valójában itt találhatók az iskola jellegé­nek megfelelő gyakorlati tanműhelyek: a tankony­ha, a tancukrászda, a tanétterem, a hozzájuk tartozó raktárakkal együtt. Itt kapott helyet a 600 adagos konyha, illetve a 200 főt befogadó ebédlő. A szakközépiskolások éppúgy, mint a leendő szakmunkások, szakoktatók irányításával tanulják, gyakorolják a választott mesterség fogásait. A sza­kácsok, a cukrászok, a vendéglátóipari eladók (presz­­szós­ lányok­) a felszolgálók két hétig elméletben ta­nulják a tananyagot, két hétig pedig vállalatoknál, szövetkezeteknél gyakorolnak. Itt a nagykonyhai fő­zést, felszolgálást, a nagycukrászdai munkát sajátítják el. A 14 napból heti egy alkalommal az iskola tan­műhelyeiben gyakorolnak. A négy év alatt például egy szakácstanuló megfőzi mindazt, amit a nemzet­közi menükártyán a különböző éttermek szerepeltet­nek. Emellett a szakoktatók irányításával a vasi táj specialitásainak főzéstechnikáját is megtanulják. Korábban a szakma kiváló versenyeinek országos döntőire a szombathelyi iskolából nem kerültek be tanulók. 1983 óta a különböző szakmai versenyeken az első öt helyezett között mindig találhatók vasiak is. S. I. Egy körzeti

Next