Vas Népe, 1985. szeptember (30. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

„Javaslataink mögött a legkomolyabb szándék húzódik meg” Mihail Gorbacsov nyilatkozata a szovjet—amerikai kapcsolatokról A szovjet—amerikai kapcsolatokról, ezen belül a novemberre Genfbe tervezett csúcstalálkozóról, vala­mint a nukleáris és űrfegyverkezés megállításával kapcsolatos szovjet álláspontról nyilatkozott a time amerikai hírmagazinnak Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. A Moszkvában vasárnap este nyilvánosságra hozott válaszaiban Gorbacsov bo­nyolultnak, feszültnek, sőt robbanásveszélyesnek nevez­te a nemzetközi helyzetet, s mint mondotta ez az álla­pot még tovább romlik. Ezért össze kell szedni a politikai bátorságot, s meg kell állítani az egyre előbb­re­­tartó fenyegető folyama­tot. Véget kell vetni a fegy­verkezési hajszának, meg kell kezdeni a­­leszerelést és a kapcsolatok javítását — jelentette ki a szovjet­­politikus. A Szovjetunió — foly­tatta az SZKP KB főtit­kára — nem pusztán szorgalmazza a kapcso­latok javítását, hanem egészen konkrét javasla­tokat és gyakorlati lépé­seket is tesz ennek ér­dekében. Ezt szolgálja többek­­között a nukleáris robbantásokra meghirdetett szovjet mora­tórium, s az a javaslat, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon e moratórium­hoz és újítsák fel a nuk­leáris kísérletek teljes tilal­máról folytatott tárgyalása­ikat. E cél érdekében szüle­tett­­a világűr békés haszno­sításában való együttműkö­désről és az űrfegyverkezési hajsza megállításáról szóló indítvány is. A felelős amerikai veze­tőknél azonban nyílt ellen­állásra találtak a szovjet javaslatok, amelyeket meg­próbálnak csupán propagan­dát ágasnak feltüntetni. Bárki, a­ki egy kicsit is tisztában van ezekkel a kérdésekkel rögtön láthatja, hogy javaslataink mögött a legkomolyabb szándékok és­­nem valamiféle, a közhangu­lat befolyásolására irányuló törekvés húzódik meg — mutatott rá Mihail Gorba­csov. Minden lényeges, a nukleáris fegyverek korlá­tozását szolgáló erőfeszítés a kísérletek betiltásával­­kezdődött. A nukleáris kí­sérletek teljes megszünteté­se a legveszedelmesebb te­rületen, a minőségi fejlesz­tés terén állítaná meg a fegyverkezési hajszát. Rá­adásul nagymértékben hoz­zájárulna ahhoz, hogy fenn­maradjon és még erőtelje­sebbé váljon a nukleáris fegyverek elterjedésére vo­natkozó tilalom. Az Egyesült Államok kormányzata a szovjet moratóriumra kihívó módon azzal válaszolt, hogy sietve végrehajtott egy újabb nukleáris robbantást. A világűr békés hasznosítá­sára vonatkozó szovjet ja­vaslatra pedig­­azzal reagált, hogy elhatározta a műhold­elhárító fegyver első, harci körülmények közötti ki­próbálását. Ezen felül még újabb gyűlöletkampányt is indított a Szovjetunió ellen. Mindezek ellenére az a véleményünk, hogy bármit is állítanak Washingtonban a Szovjetunió legutóbbi lé­péseiről, az amerikai­­kor­mányzat nem mondta ki az utolsó szót ebben az ügy­ben. Mi bízunk ebben — mutatott rá Mihail Gorba­csov. A­­tény ugyanis az, hogy akár tetszünk egymás­nak, akár nem, csak együtt élhetünk tovább, vagy pusz­tulhatunk el. A megválaszo­lásra váró fő kérdés tehát most az:­­készek vagyunk-e számot vetni azzal, hogy nincs más út, mint a békés együttélés útja, s készek va­gyunk-e háborús kategóriák helyett békés elképzelések­ben gondolkodni és csele­kedni. A Szovjetunió erre a kérdésre egyértelmű igen­nel válaszol. A továbbiakban az ősz­re tervezett szovjet­­amerikai csúcstalálkozó­ról szólva Mihail Gorba­csov kijelentette, hogy a találkozó esélyeit ma már sokkal óvatosabban ítéli meg, mint akkor, amikor a róla szóló megállapodás létrejött. Mi­­komolyan készülünk a találkozóra, nagy jelentősé­get tulajdonítunk neki, és komoly reményeket fű­zünk hozzá — mondotta az SZKP KB főtitkára. Nyug­talanítónak tartjuk azon­ban azt a megközelítést, amely Washington részéről kirajzolódik. Formálódik egy amerikai forgatókönyv, amely a nyomásra, sarokba­­szorításunk szándékára épül. Fel akarnak róni nekünk mindenféle halálos bűnt a fegyverkezési hajsza erőlte­tésétől kezdve a „közel-ke­leti agresszióig”, az emberi jogok megsértésétől dél-af­rikai ármánykodásunkig. Mi készek vagyunk a konkrét,­­tárgyszerű megbe­szélésre, s benyújthatjuk sa­ját számlánkat is. Van mit mondanunk az Egyesült Ál­lamok fegyverkezési hajszá­ban viselt felelősségéről, a vil­ág különböző térségeiben tanúsított magatartásáról, a terrorizmushoz­­nyújtott tá­mogatásáról, s az emberi jo­gok megsértéséről magában az Egyesült Államokban és a hozzá közelálló államok­ban. Ám érdemes-e mind­ezek kedvéért megtartani egy csúcstalálkozót, amely­től népeink, s valamennyi földrész lakói a békébe. (Folytatás a 2. oldalon) Őrségi kenyér, kifli, perec A Vas megyei Sütő- és Édesipari Vállalat őriszent­­péteri üzemében­­kánikulai hőségben jártunk legutóbb, s bizony­­nem volt irigylésre méltó az üzemi hőmérséklet. Az egészségügyi előírásokat pedig ilyenkor is meg kell tartani: a fehér köpeny, a hajkötő és a sapka kötelező az­­itt dolgozóknak. Mint Horváth Antaltól, az üzem vezetőjétől megtudtuk, a jelenlegi létszámuk har­minc, közülük hárman van­nak szülési szabadságon és gyesen. Az üzem napi ter­melése huszonnégy mázsa pékáru, amelyből a körze­tükhöz tartozó tizenöt köz­séget látják el. T. L. Az új tanév nyitánya Bobön az iskolában tanítana!« Közös dolgunk az iskola, mely ma ismét a figyelem középpontjában. Reggel be­népesülnek az utcák, terek, gyerekek mennek csoporto­san az iskola felé, szeptem­ber elhozta újra az iskola­­kezdés idejét. Bennünk, idő­sebbekben sem csak a nosz­talgia erősödik e csengőszó­ra, sokkal inkább a felelős­ség az iskolaügyek iránt. A megnövekedett gyermeklét­szám miatt zsúfoltak a tan­termek, a tanítás személyi és­­tárgyi feltételei sem tel­jesek mindenütt, adódnak gondok a tananyag elren­dezésében is, s aki tudja, hányféle probléma foglal­koztatja a pedagógust és az iskolaügy irányítóit. A szü­lőknek is gondtöbblettel jó a szeptember,­­talán nem is csak azért, mert reggelente készíteni kell a gyereket is... Az új itannév nyitánya szombaton és vasárnap az ünnepélyes tanévnyitókkal eljött. Ma kezdődik a taní­tás. ★ A bolaiakna­k­­talán min­dennél emlékezetesebb ez a mostani tanévkezdés. Mint ahogy emlékezetes az a tava­lyi februári éjszaka, amikor azzal riasztották a falut, hogy ég az iskola. A rémü­let és a gyors kijózanodás után csak a romok marad­tak, hiába volt a mentés. Több mint egyéves­­kemény összefogás, jószándékú tá­mogatás és pártfogol­ás mel­lett aztán felépült, újjá­épült az intézmény, amely nemcsak az iskolának, de az óvodának is fészke. Konyhai előmelegítő és ét­kező hely is létesült benne. Az iskola most újra nyolc­­tanteremmel várja a bobai és a nemeskocsi apróságo­kat, 140 iskolás és hatvan óvodás számára megvan minden kényelem és adott­ság az iskolábajáráshoz. Szombaton délelőtt népes ünneplő közönség gyűrűjé­ben tartották meg a tanév­nyitót. Kerényi Gabriella, a helyi tanács elnöke idézte fel a tűz és az iskolaépítés eseményeit. Hét és fél millió forint, széles körű összefo­gás,­­a tsz -és­­a cél­­dom­ölki városi tanács önzetlen segít­sége, fiatalok, idősek helyt­állása kellett ahhoz, hogy mától már taníthassanak az iskolában. Kovács Miklós igazgató sem kerülhette meg ezt a tényt, az iskolakezdés programja mellett erről szólt ő is. Mostantól köz­ponti fűtés szolgál mindkét épületben, ennyi hasznuk lett a kárból. A 15 első osztályos és a többi gyer­mek jó környezetben tanul­hat. A tanácselnök és az iskolaigazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek. A gyermekek arcán kipi­rult az öröm, vagy tán az izgalom? Mától nagy munka kezdődött számukra . .. (pósfai) Fotó: Kaczmarski Az iskola és óvoda együttes. A tanácselnöknő átadja az újjáépített iskolát. Augusztus utolsó napjai­ban megkezdték a naprafor­gó-táblák vegyszeres kezelé­sét, az úgynevezett regiono­zást. A kémiai anyaggal a termelők gyorsítják az érést és betakarításra kész álla­potba hozzák területükön a növényállományt. Az egyen­letesen elfonnyadt „beszá­radt” tányérokból azután a gépek könnyebben kiperget­­hetik a szemeket. Egyelőre csak kisebb területeken ke­rült sor erre a beavatkozás­ra — mindenekelőtt Szol­­lnok, Baranya, Békés és Fe­jér megyékben — az elmúlt napok esőzései­­ugyanis át­menetileg késleltették a munkát. Nálunk még ugyan­csak várni kell a regiono­zásra, öt gyárban dolgozzák föl az idei termést. A mezőgaz­dasági nagyüzemek 320 ezer hektáron­­termesztenek nap­raforgót. A növényolajipar újabb termelők jelentkezésé­vel is számol 1986-ban. A repce felvásárlási árát­ ugyanis­­ az 5 százalék­ alatti, illetve a 45 százalék feletti erukasav tartalmú termésnél — hozzávetőleg 10 százalékkal növelték. Ez a jövedelemtöbblet feltehe­tően fokozza az érdeklődést a repce­­termesztése iránt. A napraforgó betakarításá­val egyidőben megkezdődnek a jövő évi szerződések elő­készítő munkái. Az i­par igyekszik öt év­re szóló meg­állapodásokat kötni, ezekkel középtávon biztonságossá te­heti üzemeinek ellátását. A növénytermelési rendsze­rekkel már megkezdték az előzetes tárgyalásokat, a jelek szerint a feldolgozó ipar a következő években is hozzájut majd a szükséges mennyiségű alapanyaghoz. Új gépsoron A Styl Ruházati Vál­lalatnál nagyarányú fej­lesztéseket hajtottak vég­re az elmúlt években. Korszerűsítették a gép­parkot, a gyártási tech­nológiákat. Felvételün­kön egy olyan vasaló­présen dolgozik a szak­munkás, amely egy új nagyteljesítményű gép­sor tagja. (Fotó: H. P.)

Next