Vas Népe, 1987. április (32. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

Megnyitották a brit—szovjet kereskedelmi kamara épületét Szovjet-brit megállapodások Nyikolaj Rizskov, az SZKP KB PB tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke kedden a Kreml­ben megbeszélést folytatott Margaret Thatcher b­rit kormányfővel. A szovjet—b­rit együttműködésről írt alá megálla­podásokat a Kremlben Eduard Sevardnadze szovjet és Geoffrey Howe b­rit külügyminiszter. Az ünnepé­lyes aláíráson jelen volt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, Margaret Thatcher brit és Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterelnök. A két ország külügymi­niszterei kézjegyükkel lát­ták el a Szovjetunió és Nagy-Britannia űrkutatási együttműködéséről szóló, va­lamint a Kreml és a londo­ni miniszterelnöki hivatal közötti közvetlen hírközlési összeköttetés fejlesztését előirányzó kormánymegálla­­podásokat. Eduard Sevard­nadze és Geoffrey Howe aláírt egy memorandumot is, amely a két ország kor­mányainak kölcsönös egyet­értését rögzíti a tájékoztatá­si, kulturális és oktatási együttműködés új irányait illetően. A két kormány a külügyminiszterek aláírásá­val hitelesített megállapo­dásban rögzítette, hogy Moszkvában, illetve London­ban kölcsönösen területet biztosítanak a két ország új nagykövetségi épületeinek felépítéséhez. Margaret Thatcher b­rit miniszterelnök jelenlétében tegnap Moszkvában, a Nem­zetközi Kereskedelmi Köz­pontban ünnepélyesen meg­nyitották a brit—szovjet ke­reskedelmi kamara képvise­letét. A többszáz brit és több tucat szovjet céget tömörítő közös szervezet fontos szere­pet tölt be a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében. Nemrég meg­tartott 71. éves közgyűlésén megvitatták a kétoldalú gaz­dasági-kereskedelmi és mű­szaki-tudományos együttmű­ködés szélesítésének új lehe­tőségeit. Az avatóünnepségen mon­dott beszédében Margaret Thatcher felidézte a két or­szág közötti kereskedelmi kapcsolatok csaknem négy évszázadra visszanyúló ha­gyományait. Emlékeztetett rá, hogy a kamarai képvi­selet felállítását Mihail Gor­bacsov 1984. évi nagy­ tori­l(Folytatás a 2. oldalon) Felüli a­­ lineáris poetilegyár A leninvárosi Tiszai Ve­gyi Kombinátban Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke kedden ünnepélyes külsőségek köze­pette felavatta a nagyüzem új létesítményét, a lineáris polietiléngyárat. Az új üzem készárucsarnokában meg­tartott avatóünnepségen Pintér Imre, a TVK pártbi­zottságának titkára köszön­tötte a gyér építésében és felszerelésében résztvevő mintegy félszáz vállalat kép­viselőit és a megjelent ven­dégeket, közöttük Ryozo Mogit, Japán budapesti nagykövetét, valamint a be­ruházás tervezésében és ki­vitelezésében jelentős részt vállaló japán és amerikai cégek vezetőit. Az­­új gyár a­­magyar be­ruházási gyakorlatban rend­kívülinek számító munka­­ütemben, az eredetileg ter­vezett­ 35 hónappal szemben 28 hónap alatt, a költségelő­irányzat betartásával készült el. A beruházás megvalósí­tásában résztvevő hazai vál­lalatok közül a legjelentő­sebb munkálatokat a többi között a Vegyiműveket Épí­tő és Szerelő Vállalat (Ve­­gyépszer), a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat, valamint a Gyár- és Gépszerelő Vál­lalat végezte. Az itt készülő lineáris polietilén kedvezőbb fizikai tulajdonságokkal ren­delkezik a hagyományos po­lietilénnél, alkalmazása gaz­daságosabb, s az új gyár termékei mind a csomago­lástechnikában, mind a mű­szaki alkalmazás területén szélesítik a választékot. Az évi 140 ezer tonna kiváló minőségű termék a hazai felhasználás mellett tőkés or­szágokba is előnyösen ex­portálható. A gyáravatón Huszár An­dor, a TVK Állami-díjas ve­zérigazgatója tett jelentést a Minisztertanács elnökének a beruházás elkészültéről. Elmondta, hogy a próbaüze­melést a tervezettnél hét hónappal korábban kezdhet­tek meg, s az új gyár a si­keres próbaüz­v után már folyamatosan emel. A be­ruházás 5,3 milliárd forintba került, ami 300 millióval ke­vesebb a tervezettnél. Ezután Lázár György mondott avatóbeszédet. Tol­mácsolta a Tiszai Vegyi Kombinát dolgozóinak Kádár­­Folytatás a 2. oldalon) Fotó: B. S. XXXII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ■ 1987. ÁPRILIS 1. SZERDA • ÁRA 1,80 FORINT Megújuló étteren Sörözőként működik április végétől a sárvári Vár étterem és eszpresz­­szó. Külön érde­kesség, hogy az ország­ban negyedikként Sár­váron lesz Kaltenberg sörfőző üzem. A HBH rendszerű sörgyár és sö­röző mind a városba lá­togató turistáknak, mind a helybelieknek kultu­rált szórakozási lehetősé­get kínál. (Képes riport a 4. oldalon.) Környezetvédelem Hulladék előkezelőmű Szombathelyen Tegnap délután­ avatták fel Szombathelyen, a Győr- Sopron Megyei Talajerőgaz­­dálkodási Vállalat folyékony kommunális hulladék előke­­zelőművét. A 35 millió fo­rintos beruházást a Vas megyei tanács, az Országos Környezet- és Természetvé­delmi Hivatal, valamint a Talajerőgazdálkodási Válla­lat közösen valósította meg. Az új létesítményben helyet kapott 40 dolgozó számára a kor követelményeinek meg­felelő szociális létesítmény is. Dr. Bertha László, a vál­lalat igazgatója röviden vál­­zolta a fejlődést, amely a település-tisztasági szolgál­tatásban Vas megye terüle­tén végbement. Az új — ha­zánkban legkorszerűbbnek nevezehető — előkezelő le­hetővé teszi, hogy Szombat­hely környékéről összegyűj­tött, tengelyen (vagyis szip­pantó kocsikban) szállítha­tó folyékony kommunális hulladék a telepen végzendő előkezelés után a városi szennyvíztisztítóba kerül­jön. Szele Ferenc, a megyei ta­nács általános elnökhelyet­tese avatta fel az új létesít­ményt. Beszédében a me­gyénk településein bekövet­kezett fejlődésről szólt, kü­lön kiem­eltve sokasodó víz­művek által, előidézett vál­tozásokat. Ez nagy terhet ró azokra, akiknek feladatuk a keletkező szennyvizek összegyűjtése, kezelése. A falvak, kisvárosok fejlődé­se együtt jár az ipari tevé­kenység megjelenésével, amelynek termelése során hulladék is keletkezik, ami szintén nem elhanyagolha­tó feladatot jelent. Az új létesítményt, mint a lakos­ság részére végzett komplex szolgáltatás beteljesedését értékelte. Párhuzamba állí­totta a Szombathelyen éven­te keletkező 50 ezer köbmé­ter szilárd háztartási hulla­dék, a szemét feldolgozásá­nak kérdését az előkezelő­mű jelentőségével. Hangsú­lyozta, hogy a most avatott létesítményhez hasonlóan, a legkorszerűbb módszer al­kalmazása, a hasznosítás, energiává alakítás lehet vég­ső, megnyugtató megoldás. — s — j — Fotó: K. Z. Az új létesítmény képe. Szele Ferenc felavatja az előkezelő művet. Új raktárblokk a Savaria Cipőgyárban Jelentős állomásához ér­kezett tegnap a Sabaria Ci­pőgyár évek óta tartó re­konstrukciója. Átadták mű­szakilag azt a hatalmas rak­tárblokkot, amely több, más­más funkciót ellátó épület­részt és egységet foglal ma­gába. A VASÉP építette, mintegy 110 millió forintos költséggel, kitűnő minőség­ben. A három éve elkezdő­dött munkát pontos határ­időre fejezték be az építők. Üzembehelyezésével — ami az első félév végére várha­tó — megoldódik a cipőgyár régtől meglevő súlyos gond­ja: a korábbinál sokkal ide­­álisabb ir munka körülmények között, a termeléshez jobban igazodó raktárakban helyez­hetik el eddig szétszórtan tárolt anyagaikat. Fotó: K. Z. TESZÖ­V elnökségi ülés Napirenden a gazdálkodás Tegnap délelőtt tartotta elnökségi ülését a Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezetek Vas Megyei Szövetségének Elnöksége. A két ülés között végzett munkáról Huszár Sándor titkár számolt be, majd a megye közös gazda­ságainak tavalyi gazdálkodá­sáról, a zárszámadásokról, az idei terv célkitűzéseiről beszélt. Az eredmények azt mu­tatják, hogy megye köz­ös gazdaságai a kedvezőtlen időjárás ellenére jelentősen növelték termelésüket, és nyereségüket. Ez azt is je­lenti, hogy a tavalyi terv nem volt feszített, kicsit alábecsülték teljesítőképes­ségüket a gazdaságok. Az összképhez hozzátartozik azonban az­ is, hogy az üze­mek teljesítménye két vég­let felé tart. A feladat ép­pen ennek megszüntetésé­ben, a gyengébb üzemek megerősítésében rejlik. Ked­vezően hatott az állatte­nyésztésre a szabályozók változása, a támogatás. Ez együtt járt a központi elvonások mérséklődésével, de még mindig többet fizet­tek a termelőszövetkezetek a közös kasszába, mint az ál­lami támogatás nagysága. Az idei terv szerénynek minő­síthető a növénytermesztés oldaláról, míg az állatte­nyésztésben elegendőnek mondható. A továbbiakban Tóth Já­nos titkár­helyettes ismer­tette a szövetség 1986. évi gazdálkodásának mérlegét. Dr. Őri László elnök a ter­melőszövetkezeti kongresz­­szus határozatainak végre­hajtására kidolgozott mun­kaprogramot terjesztette elő. Végül időszerű kérdé­sekről, az április 15-re össze­hívott küldöttközgyűlés elő­készítéséről tárgyalt az el­nökség. — sibinger —

Next