Vas Népe, 1987. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÍRJAI, EGYESÜLJETEK! |: pk. . ............., Ipj­k I """i ü | ] jl- \.J­í! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM 205. SZÁM ■ 1981. SZEPTEMBER 1. KEDD ■ ÁRA 1,80 FORINT Lubomir Strougal látogatása Is megújulás igénye, az együttműködés tartalmában és formájában Grósz Királynak, a Miniiszteri tanács elnökének a meghívására hétfőn baráti mun­kalátogatásaa hazánk­ba érkezett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormányának elnöke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Károly, Marjai József miniszterelnök-helyettes és Várkonyi Péter külügyminiszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített ferihegyi repülőtéren. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára a déli óráikban a Központi Bizottság szék­házában fogadta Lubomir Strougalt, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségé­nek tagját, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság kormányának elnökét. A szívélyes, elv­társi légkörű találkozón véleményt cseréltek a két országban végbemenő társadalmi -gazdasági meg­újulási és reformfolyamatok tapasztalatairól, az idő­szerű feladatokról, valamint a magyar—csehszlovák kapcsolatok — elsősorban a gazdaságot érintő — di­namikus fejlesztésének lehetőségeiről. Áttekintették a nemzetközi élet néhány fontos kérdését, különös fi­gyelmet fordítva az európai biztonság és együttmű­ködés erősítésére. Grósz Károly délután díszebédet adott Lubomir Strougal tiszteletére a Par­lamentben. Az ebéden a két kormányfő pohárköszöntőt mondott. Grósz Károly a két ország történelmi múltban gyökere­ző kapcsolatrendszeréről szólva hangoztatta: — Pártjaink és kormánya­­iónk mindig nagy jelentősé­get tulajdonítottak a kapcso­latok fejlesztésének. Azonos elveket és célokat követünk, megegyeznek alapvető érde­keink. Együttműködésünk fontos tényezői a szomszéd­ság, történelmünk egymás­ba fonódó szálai. Összekötő­­kapocs a Magyarországon élő szlovák, és a Csehszlo­vákiában élő magyar nem­zetiség is.­­Népünk nagy érdeklődés­sel figyeli a CSKP XVII. kongresszusán elfogadott fel­adatok végrehajtását, a gaz­dasági és társadalmi meg­újulást szolgáló törekvéseket és lépéseket. Meggyőződé­sünk, hogy azo­k megvalósí­tása hozzájárul a szocialista Csehszlovákia további fejlő­déséhez. A Minisztertanács elnöke ezután hazánk gazdasági­­társadalmi törekvéseit ismer­tette, majd a magyar-cseh - szlovák kapcsolatok fejlődé­sének távlatait értékelve hangsúlyozta: Csehszlovákia hazánk megbízható szövetsé­gese és kiemelkedően fontos partnere. Hazánk érdeke, hogy a jövőben tovább erő­södjenek a két ország széles körű kapcsolatai, a barátság szilárd szálai. Magyar rész­ről ezért nagy hangsúlyt he­lyeznek a politikai, a gaz­dasági, a kulturális és az egyéb­ terül­eteken folyó együttműködés elmélyítésé­re. Grósz Károly szólt arról, hogy a Magyarországon és Csehszlovákiában egyaránt megnyilvánuló megújulási törekvések fontossá teszik egymás tapasztalatainak fo­lyamatos tanulmányozását, az együttműködésben meg­levő tartalékok feltárását a társadalmi élet minden te­rületén. Még következeteseb­ben kell törekedni az együtt­működés elmélyítését gátló tényezők kiküszöbölésére. A g­azdasági és a műszaki - tudományos­­kapcsolatok fej­lődése érdekében új módsze­rek, formák és eszközök al­kalmazására, az érdekek ha­tékonyabb egyeztetésére van szükség. Erősíteni kell a vállalatok közvetlen, köl­csönös érdekeltségen alapuló együttműködését, s növelni­­kell a termelési kooperáció éri a szakosodás szerepét. A közös feladatok megol­dása, illetve az ehhez szük­séges légkör biztosítása szempontjából növekvő sze­repe van a társadalmi és a gazdasági kapcsolatoknak, a kulturális érintkezések­el­­(Folytatás a 2. oldalon) Kádár János az MSZMP KB székházában fogadta Lubo­mir Strougalt. A találkozón jelen volt Grósz Károly, vala­mint Csehszlovákia budapesti és hazánk prágai nagykövete. Szolidaritási nagygyűlés Budapesten­ ­Hétfőn Budapesten, az új­pesti Ady Endre Művelődé­si és Munkástovábbképző Központban tartott nagy­gyűléssel megkezdődött a­­töb­b hónapig tartó országos szolidaritási a­kcióso­rozat. Jakab Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnö­ke nyitotta meg a nagygyű­lést, majd Duschek Lajosné, a Magyar Nők Országos Ta­nácsának elnöke mondott beszédet. Egyebek között hangsúlyozta: ma már mind többen ismerik fel a világ­iban, hogy a béke fenntartá­sa, egy atomi háború meg­akadályozása nemcsak a po­­liti­kusok dolga. A közvéle­ményt képviselő valamennyi szervezetnek, mozgalomnak kötelessége felemelni sza­vát az emberiség érdekében, követelni a kormányoktól, hogy a vitás kérdéseket tár­gyalások útján rendezzék, tegyenek hathatós intézke­déseket a fegyverkezési ver­seny megállításáért, a lesze­relésért, az emberiséget súj­tó szociális problémák eny­hítéséért, a békés, biztonsá­gos jelenért és jövőért. Tudjuk — mondotta —, hogy szolidaritásunk erejét a hazai építőm­unka sikere ad­ja. A nemzetközi fórumokon akkor van hatása szavunk­nak, ha szocialista rendsze­rünk társadalmi, gazdasági, kulturális színvonalát meg­tartjuk, s további eredmé­nyeket érünk el. Ezért a szo­lidaritási akciósorozat le­gyen a hazai kötelezettségek maradéktalan teljesítésének, a gazdasági-társadalmi ki­bontakozás programjának segítője is. Az elkövetkezendő hóna­pokban országszerte meg­rendezendő nagygyűlések, fórumok fő céljairól a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozatot tett közzé. Eb­ben felhívja a figyelmeit: a hazai társadalmi szerveze­tek és mozgalmak együttmű­ködésével meghirdetett ha­gyományos őszi szolidaritási akciósorozat alkalom arra, hogy kifejezze a magyar közvélemény állásfoglalását a társadalmi haladás mellett, szolidaritását az elnyomott népek antiimperialista sza­badságküzdelmével . Füstölt pulykacomb és több mint tíz féle egyéb húsipari termék készül a Sárvári Barom­fifeldolgozó Vállalat új töltelékgyártó üzemében. A baromfihús felhaszná­lásával gyártott finom falatok nemcsak a me­gyében keresettek. Ké­peinken (balról) kötözik a pulykacombot, (jobb­ról) keverik a töltelék­áruk alapanyagát. (Fotó: B. S.) lfg\ ■ /fn0 MS 1­.. Mától ismét száj a csengő Tanévnyitó az általános és a középiskolákban Új tanév — új örömök, új gondok, új remények. Tegnap a tanévnyitó nap­ján a megyeszékhely há­rom iskolájába látogattunk el, ahol az új rendelkezé­seknek megfelelően a késő délutáni órákban, munka­idő után tartották a tanév­nyitó ünnepélyeket. Szombathely legfiatalabb általános iskolája nyitotta meg kapuit az oladi lakóte­lepen. Húsz tanterem, és egy természettudományi előadóterem várja a négy­­százötven diákot, akik má­tól tizenhat tanulócsoport­ban új iskolában kezdik meg a tanulást. No­ha a kül­ső környezet még némikép­pen rendezetlen, az épület készen áll, mindössze az is­kolapadok fele nem érke­zett még meg tegnap délig Debrecenből az iskolába, estére várták a szállítmányt. A húsz teremből kettőt köl­csönadtak a máris helyszű­kében lévő szakmunkáskép­zőnek, kettőből pedig rajz, illetve politechnika szak­­tantermet alakítottak ki­­ a tanárok, mivel a tervező megfeledkezett erről az ap­róságról. Óladról é­s a la­kótelepről jönnek a kiseb­bek és nagyobbak, Óladból iskolabusz fogja őket szállí­tani. A harminckét főnyi tanulócsoportok egyelőre ideálisnak látszanak az ok­tatás szempontjából. Saj­nos az ezer adagos konyha és étterem sem készült el időre, az építő Vasép saját buszán hordja két hétig a gyerekeket a Domusba ebé­delni. Simon Ivánna igazga­tónőnek akadnak tehát még gondjai, de a lényeg, hogy mától már taníthatnak az új oladi iskolában. Mintegy hatszázötven di­ák tanul az idén a Bolyai­ János Gyakorló Általános Iskolában, ahol ettől a tan­évtől új igazgató áll az in­tézmény élén. Magasi László elmondta: a korábbi kilenc­venes, sőt száz fölötti lét­számokról hetvenre csök­kent az első osztályba be­iratkozottak száma, így a három párhuzamos osztály­ban ideális létszámokkal dolgozhatnak. Némi gondot okoz, hogy az iskola tanuszodájából szökik a víz, ezért az uszo­dát be kellett zárni. Az úszásoktatás azonban a me­dence megjavításaiig sem szünetel. Az órar­endet úgy alakították, át, hogy minden osztály kéthetente egy dup­la testnevelés órát a fedett uszodában tölthessen. Ügyes ötlettel­ kikerült, viszont megoldaná a diákok­ egész évre szóló tanszerellátottsá­gát. Évek óta­ probléma, hogy az egységcsomagok, összetétele nem megfelelő, s a mennyiség sem elég a tanév végéig, ezért a Der­­kovits városrészi Centrum Áruház dolgozói az idén az iskola kérései a­l­a­pján állí­tották össze a tanszercso­­­magol­­at. Az Orlay Vendéglátóipar­ és Kereskedelmi­ Szakközép­­­iskola és Szakmunkásképző első, pályázat útján állásba került igazgatójának. Dal­­los Lászlónak nem kell­ megküzdenie az iskolai nd­i­­tás gondjaival. Intézményé­ben csaknem ezerkétszáz, gyerek kezdi az iskolaévet. Az idén új profil nem in­du­lt, távl­a­ti terv viszont az idegenforgalmi szakemberek képzése. Csökken az igény megyeszerte a kereskedelmi képzés iránt, míg a fejlődő idegenforgalom sok fiatal középfokú szakembert igé­nyel. Egyelőre levelező ta­goz­atta­l in­d­uln­án­ak j­öv­őre, aztán térnek át a nappalira. Az igazgató szerint ez azt első tanév, amikor az összes kulturális program, a sport, versenynaptár egész évre előre az i­sko­la rendelkezé­sére áll, így valóban lehet tervezni. Miként érezhető­en nő az iskolák önállósága i­s. S az önállóság aligha­nem kulcsszó lesz az új tanévben. Elsősök a gyakorlóból. Új tanév, új iskola az oladi lakótelepen.

Next