Vas Népe, 1988. április (33. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

Mától feloldották az árbejelentési kötelezettséget Április 1-jétől, mint isme­retes, a termékek jelentős körére megszűnik az árbeje­lentési kötelezettség. Ennek várható hatásairól, valamint az év eleje óta életbe lépett árváltozásokról adott tájé­koztatást Szikszay Béla ál­lamtitkár, az Országos Ár­hivatal elnöke. — A múlt év augusztus 15-től mostanáig volt ér­vényben az árváltozások ha­tósági teljes körű bejelenté­si kötelezettsége. Ez semmi­képpen nem jelentett ár­stopot — mondotta az ál­lamtitkár —,­­de a rendelet a tapasztalatok szerint az elmúlt hét és fél hónapban jelentős mértékben vissza­fogta a termelő áremelési törekvéseit. Ugyanakkor az árhatóság bizonyos termé­keknél engedélyezett áreme­lést, így a színesfémekből készült lakásszerelvények­nél, izzólámpáknál, mert a gyártók alapanyag-költségei számottevően emelkedtek, s ha ezeket nem tudták vol­na időben érvényesíteni ára­ikban, hiány keletkezett vol­na. Az árbejelentési kötele­zettség elrendelésének hatására sok más — minden valószínűség sze­rint egyébként indokolt — árnövekedést később­re ütemeztek a vállala­tok, így a közvélemény­ben többé-kevésbé jo­gosan alakult ki az ag­godalom, hogy az április 1-jei feloldás után lavi­naszerű áremelkedés kezdődik.­­ Április 1-je azonban e tekintetben nem jelenthet fordulópontot. A hatósági bejelentési kötelezettség ugyanis az áremelkedések szempontjából legveszélye­sebb körben, például a bú­toroknál, a ruházati termé­kek egy részénél, a háztar­tásvegyi alapanyagoknál fennmarad. Ez a bejelentési kötelezettség tehát a legfon­tosabb fogyasztási javak mintegy 27 százalékát érinti. Emellett továbbra is hatósá­gi árformában marad a ter­mékek 20 százaléka. Az Ár­hivatal az elmúlt hetekben 50 vállalattal — zömében fogyasztási cikkeket terme­lőkkel — folytatott konzul­tációkat, s e megbeszélés-so­rozat eredményeként megál­lapodásra jutottak az év so­rán követendő árpolitikára vonatkozóan. Eszerint még az indokolt áremelkedéseket is részletekben, lépcsőzete­sen valósítják meg. Jelentős áremelés lénye­gében a termékek több mint felénél tehát to­vábbra sem várható, vagy legalábbis egyidejű­leg nem növekszik az árszint. Mindenképpen érezhető lesz az áremelkedés ott, ahol eddig mesterségesen vissza­tartották azt. A tapasztala­tok szerint azonban nem ér­ződik olyan túlfűtött árnö­velési akarat, amely az idei tervben előirányzott 15 szá­zalékos árszínvonal-növeke­dés túllépésével fenyegetne — hangsúlyozta az államtit­kár. A legtöbben csak olyan áremeléseket hajtanak majd végre, amelyek el­engedhetetlenek, hiszen a termelés során a be­szállítók már növelték áraikat. Erősödött a vál­lalatoknál az áralku szel­leme, a termelők egyre inkább egyezkednek je­lentősebb vevőikkel, fő­leg azokkal, akik nagy tömegben, ütemezetten vásárolnak. Szikszay Béla ezután arról szólt, hogy az év első negyedé­ben az árnövekedés mértéke 18 százalékos volt a múlt év első negyedévéhez képest, amikor csak alig emelték az árakat. A mostani árindexbe már beletartoznak a múlt év áprilisában és júniusában végrehajtott tetemes emelé­sek hatásai is. Külön kitért arra, hogy a nemzetközi pi­acon immár hónapok óta je­lentős alapanyagár-növeke­­dés tapasztalható, nőtt a gyapjú, a bőr, a színesfém, a feketefém-kohászati cik­kek, s különösen a mű­anyag alapanyagok ára. A hazai termelők versenyké­pességének megőrzése érde­kében ezeket a tendenciákat figyelembe kell venni. Még akkor is, ha az áremelést nem is alkalmazzuk azonos mértékben, illetve ütemben. Fontos ugyanakkor, hogy amikor árcsökkenés követke­zik be a világpiacon, az itt­hon is éreztesse hatását. Pél­dául tavaly a réz ára nőtt, ez rövidesen tükröződött a hazai termékeknél is, most viszont megfordult a helyzet." Űrfelü­gyelet A Szovjetunió olyan nemzetközi ellenőrzési rendszer létrehozását javasolja, amely megakadályozná, hogy bár­miféle fegyvert telepíthessenek a világűrbe. Ezt az indít­ványt tartalmazza az a memorandum, amelyet a genfi Le­szerelési Értekezleten terjesztett a szovjet küldöttség a ta­nácskozás résztvevői elé. A Szovjetunió véleménye szerint — olvasható a me­morandumban — e rendszer alapján az úgynevezett Nem­zetközi Űrfelügyelet alkotná. E testületnek az aláírók le­hetővé tennék, hogy megvizsgálhasson minden világűrbe küldendő berendezést. A Szovjetunió ugyanis úgy véli, hogy az objektumok ellenőrzésére a fellövés előtti helyszíni vizs­gálat jelenti a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszert. A dokumentum meghatározza, hogy a szovjet fél sze­rint mely eszközök minősülnek fegyvernek, majd részlete­­­­sen kifejti az ellenőrzés javasolt szabályait. Tavasz a celli határban A celldömölki Sághegyal­­ja Termelőszövetkezetben az idén csaknem 200 hektá­ron termesztenek cukorré­pát, aminek már hétfőn el­kezdték a vetését. Végzik a talajok vegysze­res gyomirtását, valamint az elmunkálását, lezárását is. Felvételeink a cukorrépa­­vetésről és a vegyszeres gyomirtásról készültek. Berlini területcsere Jelentős területcseréről írtak alá csütörtökön szer­ződést az NDK és Nyugat- Berlin megbízottai a berlini külügyminisztériumban. A megállapodás értelmé­ben összesen 17 helyen ke­rül sor a nagyhatalmak ál­tal a II. világháború végén kijelölt határ módosítására, a kiszögellések, területi enklávék megszüntetésére. Az NDK 87,3 hektárnyi területet kap és 96,7 hektár­nyi területet ad át. Az úttörőmozgalom legma­gasabb kitüntetését, a KISZ Központi Bizottsága Vörös Selyemzászló Csillagját kap­ta meg a 35 éves szombat­­helyi Magyar László Úttörő­­ház. A jubileumát ünneplő intézményben tegnap dél­után összegyűltek mindazok, akik az elmúlt években ki­emelkedő szakköri munká­jukkal, vagy felnőttként se­gítették az intézményt céljai megvalósításában. A múltat, a kezdeteket is felidézte ünnepi beszédében Csorba Katalin igazgató. Megemlítette, hogy 1961-ben költözött a Puskin parkból a Bagolyvárba az intézmény, amely 1973-ban került taná­csi kezelésbe. Újabb neveze­tes dátum 1979, amikor a felsőcsatári úttörőtáborral gyarapodott az úttörőház. Az itt folyó tartalmi munkáról szólva kiemelkedőnek ítélte az 1983 és 1986 között mű­ködött Ifjúsági Színházat, amely 30 ezer néző előtt sze­repelt két darab 153-szori előadásával. Alapvetőként értékelte a régi hagyományo­kat folytató, de mindig meg­újuló, az iskolai oktatást se­gítő szakkörök munkáját is. És természetesen megemlé­kezett az elődökről, az út­törőház korábbi igazgatóiról, Artner Ferencről, dr. Do­­­monkos Jánosról, Bődei Im­réről és Várhelyi Ivánról is. — A ház városi intézmény, de nincs, vagy alig van a megyében olyan iskola, út­törőcsapat, amelynek úttörői, felnőttjei ne jártak volna itt — mondta ünnepi köszöntő­jében Varga Margit megyei úttörőelnök, aki átadta a magas úttörőmozgalmi ki­tüntetést az úttörőháznak. Utána Iglódi Ilona, szom­bathelyi városi úttörőelnök köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Ő egy most ala­pított, Szombathely Úttörői­ért elnevezésű kitüntetést, Tornay Endre András szob­rászművész bronzplakettjét nyújtotta át Csorba Kata­linnak több éves, magas színvonalú munkájáért. Az ünnepségen Kollarits Kata­lin, a német nyelvű tanfo­lyam vezetője az úttörőveze­tőknek járó Dicsérő Okleve­let vehette át, Horváth Fe­renc, a repülő modellező szakkör vezetője pedig a Kiváló Úttörővezető kitün­tetést kapta. A gyermek szakkörösök közül a legki­válóbb 39 kapott jutalmat. A díszünnepség után nyílt meg az úttörőházban a Ba­golyvári gyermekalkotások tárlata. A jubileum alkal­mából írtak ki pályázatot a megyeszékhelyen élő gyere­keknek, arra kérve őket, örökítsék meg az úttörőház­zal kapcsolatos élményeiket. Műveikből nyílt meg a tár­lat, amely a tavaszi szünet­ben is megtekinthető. A leg­sikeresebb rajzok készítői közül huszonheten kaptak könyvutalványt, emléklapot. A jubileumi ünnepségnek díszvendége is volt tegnap: Magyar László, az úttörőház névadójának fia. (némethy) Fotó: Kiss T. Magyar László köszönti az ünnepség résztvevőit. Auto-aero: mire jó a csúcstechnológia? Minden remény megvan arra, hogy a Du­nántúlon elsőként Szombathelyen sikerül je­lentős mértékben enyhíteni a tehergépkocsi alkatrészek krónikus hiányán, legalább is ami a fődarabokat illeti. Eredményes kí­sérleteket folytatnak az Auto-aero Közle­kedéstechnikai Vállalatnál egy tavaly vá­sárolt fémszóró berendezés alkalmazási te­rületeinek kiszélesítésére. Az amerikai gyárt­mányú berendezés csúcstechnológiát képvi­sel, az alkalmazott eljárással a vásott fém­felületnek az eredeti, gyári állapotnak meg­felelő helyreállítása lehetséges. Ezzel a módszerrel újítják fel például a szombat­­helyi vállalatnál a Rába tehergépkocsik se­bességváltó-felező szinkrongyűrűit. Ezt az alkatrészt hazánkban nem gyártják, a nyu­gatnémet importból származó szinkrongyű­rűk ára darabonként 15 ezer forint. A fém­szóró berendezéssel történő felújítás költ­sége alig haladja meg az ötszáz forintot. Eddig harmincnál több szinkrongyűrű fel­újítását fejezték be a közlekedéstechnikai vállalatnál. Egyelőre saját javítóbázisuk ré­szére dolgoznak, de tervezik, hogy nagyobb hazai autójavító vállalatok is fordulhatnak hozzájuk megrendeléssel. Próbálkoznak a fémszórásos eljárás se­gítségével motordugattyúk, főtengelyek és fékdobok felújításával is. Mindez része egy hatmillió forintos beruházási programnak, a gazdaságos anyagfelhasználás támogatásá­ra a vállalat központi hitelt is kapott. Rész­ben ebből készült el egy új üzemcsarnok. Ide telepítik a fémszóró berendezést, s üzem­be helyeznek egy megmunkáló gépsort is. (b­p­n) Kereskedelmi Minisztérium A kormányzati munka korszerűsítésének keretében létrejött egységes Kereske­delmi Minisztérium április 1-jén kezdi meg működését. Juhár Zoltán volt belkeres­­delmi és Veress Péter volt külkereskedelmi miniszter miniszteri biztosi megbíza­tása március 31-én lejárt. A volt miniszterek munkáját a minisztériumi szakmai és társadalmi vezetők csütörtö­kön bensőséges hangulatú ünnepségen köszönték meg.

Next