Vas Népe, 1989. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

Mihail Gorbacsov Kubába látogat Latin-amerikai polgári ve­zető körökben megkülön­böztetett várakozás előzi meg Mihail Gorbacsov va­sárnap kezdődő kubai láto­gatását és megbeszéléseit Fidel Castróval. Érdeklődé­sük homlokterében az áll, hogyan viszonyul a pe­resztrojka a kubai militáns vonalhoz, és milyen politi­kai következményei lesznek a legfelsőbb szintű szovjet— kubai „időegyeztetésnek’’ Kubára, a szubkontinensre és a nagyhatalmak közti vi­szony alakulására nézve. Brazil és argentin diplo­máciai források különösen Közép-Amerika miatt tulaj­donítanak érdeklődést Gor­bacsov havannai látogatásá­nak. Bizonyos ellentmondás­ra utalnak Nicaragua de­mokratizálásának Gorbacsov által szorgalmazott folya­mata és a kubai „szembesü­­lési politika” között. Megíté­lésük szerint a Szovjetunió és az Egyesült Államok kö­zött kedvezően alakuló vi­szony lehetőséget kínál a közép-amerikai probléma­kör idegen beavatkozástól mentes rendezésére is. Bra­zília és Argentína, a Conta­­dora-csoportot támogató két állam érdekelt az ottani bé­kés rendezésben. A szovjet-kubai legfel­sőbb szintű találkozót a la­tin-amerikai kommunista és forradalmi mozgalmak veze­tése is nagy figyelemmel kí­séri. A peresztrojkához való viszonyuk rendkívül tarka képet mutat. Vannak, akik ösztönözve érzik magukat a peresztrojka által a polgári demokratikus erőkkel, a kö­zéprétegekkel és a katolikus tömegekkel való összefogás­ra, mások viszont nem lát­nak lényeges különbséget katonai diktatúra és polgári demokrácia között. Végül pedig vannak, akik egyértel­műen a fegyveres harcra he­lyezik a hangsúlyt a fenn­álló polgári kormányzatok­kal szemben is. A polgári demokratikus erőkkel való kompromisszum-keresés hí­ve a brazil és az uruguayi KP, de mereven elutasítja azt az Argentin KP, továbbá több gerillamozgalom, amely szélsőbaloldali platformra helyezkedik a polgári sza­badságjogokkal szemben. Dél-Amerikában különö­sen fontosnak ítélik a nem­zetközi kommunista mozga­lom viszonyát a Chilében és Paraguayban tapasztalható kibontakozáshoz, a demok­rácia helyreállítása felé mu­tató szakaszos átmenethez. Jegybanki kedvezmény A Magyar Nemzeti Bank április 1-jétől a váltó hasz­nálatának ösztönzésére újabb kedvezményt biztosít. A ko­rábban meghirdetett váltó viszontleszámítolási kamat­lábaknál — az eddig 1 szá­zalék kamatkedvezmény he­lyett — 3 százalékponttal alacsonyabb kamatlábakat alkalmaz az olyan váltók esetében, amelyeket a le­számítolás előtt a váltóbir­tokosok kétszer vagy több­ször átruháztak (forgattak). Feltétel az is, hogy a váltó kelte és leszámítolása kö­zött legalább harminc nap teljen el. - Fotó: K. Z. Leltároznak A Vas Megyei Távhő­­szolgáltató Vállalat át­vette az új vasvári álta­lános iskola három fű­tési és egy melegvíz-ellá­tást biztosító hőközpont­ját. Képünkön Homonnay Ferenc gépészmérnök (az átvevő részéről) a mű­szaki berendezésekről készít leltárt. XXXIV. ÉVFOLYAM 77. SZÁM , 1989. ÁPRILIS 1. SZOMBAT­I ÁRA 4,30 FORINT Felmentések, kinevezések Az Elnöki Tanács pénte­ki ülésén személyi kérdések­ről is döntött: dr. Szórádi Sándort, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagját e tisztsége alól 1989. március 31-ei hatállyal felmentette. 1989. április 1-jei hatállyal a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettesének megválasztotta dr. Antalóczy Albertet, aki a hivatali es­küt Straub F. Brúnó, az El­nöki Tanács elnöke előtt le­tette. Az eskütételnél jelen volt Ballai László, a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke, valamint Katona Imre, az Elnöki Ta­nács titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Pacsek József al­tábornagyot, a Magyar Nép­hadsereg vezérkari főnökét, miniszterhelyettest vezérez­redessé, Lőrincz Kálmán vezér­őrnagyot altábornaggyá ki­nevezte. A kinevezésről szóló ok­iratokat Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke pénte­ken adta át. Az eseményen jelen volt Mórocz Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­nisztériumi államtitkár is. A szlovén miniszterelnök tárgyalásai Szombathelyen A több évtizede fennálló jószomszédi kapcsolatok je­gyében, azok további elmé­lyítése céljából március 30- án a koraesti órákban a ba­­jánsenyei határátkelőn me­gyénkbe érkezett Dusán Si­tt­igoj, a Szlovén Szocialista Köztársaság Végrehajtó ta­nácsának elnöke, magyaros szóhasználattal Szlovénia miniszterelnöke. Vendéglá­tója és meghívója dr. Bors Zoltán Vas Megye Tanácsá­nak elnöke este díszvacsorát adott a szlovén kormányfő és kísérete tiszteletére Bü­kön a Hotel Thermálban, ahol meg is kezdődtek a hi­vatalos tárgyalások. Dusán Sirigoj tegnapi programja annak a törek­vésnek jegyében folytató­dott, hogy a vendég és kísé­rete előbb közvetlen tapasz­talatokat szerezzen Vas me­gye életéről, mindennapjai­ról s az érdemi tárgyalások csak ezt követően kezdődje­nek meg. A vendégek a na­pot a néltán nagyhírű Ostffyasszonyfán kezdték, ahol felkeresték a kiváló gazdasági eredményeket pro­dukáló helyi termelőszövet­kezetet. Győrffy László el­nök vezetésével megtekin­tették a termelőszövetkezet létesítményeit, betekintettek annak mindennapi életébe, munkájába, tájékozódtak céljairól, terveiről, törekvé­seiről. A szlovén kormány­fő elsősorban a gazdasági eredmények iránt érdeklő­dött és elismeréssel szólt a közös gazdaságban és annak gazdálkodásában tapasztal­(Folytatás a 2. oldalon) Takács László, az MSZMP megyei bizottságának első tit­kára fogadta a szlovén miniszterelnököt. Ma díszünnepség Szombathelyen a HM-klubban Hazánk felszabadulásának 44. évfordulója al­­­­kalmából ma este hét órai kezdettel díszünnepsé­get rendeznek Szombathelyen, a HM-klubban. Ün­nepi beszédet mond dr. Szele Ferenc, a megyei ta­nács elnökhelyettese. Az ünnepségen alkalomhoz illő műsor várja a közönséget. A városi tanács ez­ is úttal is felhívja a város lakosságát és közintézmé­nyeit, hogy április 4. tiszteletére lobogózzák fel az épületeket nemzeti színű és piros zászlókkal. Dallal emlékeztek Szombathely felszabadulására az általános iskolai kórusok A dal, a muzsika mellé az ifjúság költözött tegnap dél­után a szombathelyi Bartók Terem falai közé: a város és a városkörnyék 770 piros- és kéknyakkendős kisdiákja köszöntötte közös énekléssel a megyeszékhelyet, a telepü­lés felszabadulásának emlé­kére. Őket, s felkészítő ta­náraikat Horváth Lajos, az MSZMP szombathelyi váro­si bizottság első titkára üd­vözölte : " Felemelő, hogy min­den évben ez, a legfiatalabb korosztály emlékezik a 44 évvel ezelőtti napra, s utó­lag dallal próbálja enyhíteni azokat a szenvedéseket, amelyeket nagyszüleik és szüleik akkor megéltek. Hi­szem, hogy itt most nem­csak a széphangúak, hanem a szépszívűek is együtt van­nak: szóljon a dal tisztelet­tel és szeretettel, hogy majd ezt a korosztályt is ez övez­ze ... — mondotta, majd Csorba Katalin, a Magyar László Úttörőhöz igazgatója mutatta be, s szólította szín­padra a kórusokat. Elsőként a Népfront utcai általános iskola mutatta be népdalcsokrát dr. Kabay Gábor­né vezényletével, s még egy májusi dal is el­hangzott. Vasi népdalcsokor­ral, s Bárdos művel jelent meg a Farkasné Gábriel Mó­nika vezette Gothard Jenő Általános Iskola kórusa. S megérdemli mind a meghí­vott 13 dalközösség, hogy nevüket említsük: Fürst Sándor Általános Iskola (Antal István kórusvezető­vel), az Antal János utcai általános iskola (karvezető Kovács Mária), a Schönherz Zoltán közti általános iskola (Erdősi Károlynéval), az oladi általános iskola (Szelei Ferencnével), a Dózsa György Körzeti Általános Iskola (kórusvezetője Bör­zsönyiné Kocsis Györgyi), a Váci Mihály úti álta­lános is­kola (Lászlóné Patay Judit­­tal), a Zrínyi Ilona utcai ál­talános iskola (dr. Szabó Csabánéval), a Dési Huber István­ Ál­talános Iskola (Hor­­váthné Bődey Katalinnal), a Magyar László Úttörőhöz (Navratil Ferencnével), a Bercsényi Miklós Általános Iskola (Fokiné Rácz Iloná­val) és a gencsapáti Általá­nos Művelődési Központ Ál­talános Iskolája (Bencsicsné Hajkó Gyöngyivel). A vál­tozatos, szép zenei program közös népdalénekléssel zá­rult. (szabály) Fotó: Kiss T. Horváth Lajos köszönti a 13 kórus 770 kis dalosát, szín­padon a Népfront Utcai Általános Iskola kórusa. Kitüntetések a tsz-szövetségnél Tegnap Szombathelyen, a tsz-ek megyei szövetségének székházában ünnepélyes ke­retek között Kiváló Munká­ért miniszteri, a Kiváló Termelőszövetkezeti Mun­káért TOT kitüntetéseket adtak át. Antal László, a megyei tanács mezőgazda­­sági és élelmezésügyi osztá­lyának helyettes vezetője, a Magyar Agrártudományi Egyesület megyei szerveze­tének elnöke mondott ün­nepi beszédet. Méltatta a második világ­háború befejezésének jelen­tőségét, amely a magyar nép számára elhozta a hitleri el­nyomás alóli felszabadulást, és megteremtette a békés építő munka lehetőségét. Ma, amikor új pártok, új poli­tikai szervezetek alakulnak, mindenki a nemzeti köz­­megegyezésben reményke­dik, mely közmegegyezés a bajaiból való mielőbbi kilá­bolásra­­készteti az ország népét. Ez minden magyar érdeke, azoké a mezőgazda­sági dolgozóké is, akiket ma kitüntetés átvételére szólí­tanak. A megye mezőgazda­ságának munkásai tavaly is a tőlük megszokott szorga­lommal dolgozta­k, és remé­nyekkel láttak hozzá idei el­képzeléseik megvalósításá­hoz. A szónok további jó munkát, jó ünneplést kíván­va fejezte be ünnepi beszé­dét. Ezután dr. Németh Mik­lós, a megyei tanács mező­­gazdasági és élelmezésügyi osztályának vezetője hat­vannyolc főnek nyújtotta át a mezőgazdasági miniszter kitüntetését, majd dr. őri László, a tsz-ék megyei szö­vetségének elnöke TOT ki­tüntetéseket adott át. Hu­­­­szár Sándor, a szövetség megyei titkára és dr. Vásár­helyi Imre, a szövetség osz­tályvezetője Budapesten vet­ték át kitüntetéseiket. U. Gy. Fotó: K. Z. Antal László ünnepi beszédét hallgatják a kitüntetettek.

Next