Vas Népe, 1989. november (34. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

Interpellációk, döntések a Parlamentben Az előzetes várakozástól eltérően interpelációk tárgyalásával folytatta munkáját kedden az Országgyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatására azért volt szükség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt — reggel 9 órakor — a terv- és költ­ségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befe­jezni az előző napon elhangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító in­dítványok megvitatását. Elsőként azokról a koráb­ban benyújtott interpellá­ciókról határozott a plénum, amelyeket a jóváhagyás hiá­nyában a testület újratár­gyalásra visszautalt az ille­tékes bizottságoknak. Így a szeptember 26-án kezdődött ülésszakon Tollár József (Zala m.) interpellált Nagy­kanizsa város és környéke vízdíjának rendezése ügyé­ben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási­­ miniszter­hez. A miniszter — a ház­szabály adta lehetőséggel él­ve — írásban válaszolt a képviselőnek. Az abban fog­laltak szerint a kialakult díjaránytalanságok a lakos­sági ivóvíz- és csatornadí­jak rendezésével megszün­tethetők. A minisztérium támogatja, hogy a jelenlegi hatféle lakossági díjkategó­ria megszűnjék, és helyet­tük — az egyes vállalatok működési területén belül — egységes lakossági díjat al­kalmazzanak. Ezek kialakí­tásán dolgoznak, s az új sza­bályozást 1990. január 1-jé­­vel tervezik bevezetni. A miniszter írásos vála­szát mind az interpelálló képviselő, mind az Ország­­gyűlés elfogadta. A június 27-ei ülésszakon Vass Józsefné (Békés m.) a mezőgazdasági termények, az állatok és állati termé­kek termelői árának emelé­sét indítványozta. Az inter­pellációra adott választ sem akkor, sem pedig a szep­temberi ülészakon nem fo­gadta el a képviselő, illet­ve a parlament. Az Orszá­gos Árhivatal elnökének, a kereskedelmi miniszternek, az Országgyűlés kereskedel­mi bizottságának előterjesz­tését végül is a terv- és költségvetési bizottság vizs­gálta. Ennek alapján az a döntés született, hogy az Országos Árhivatal az érin­tett tárcákkal kialakított előzetes egyeztetés alapján a jövő évi termésre új gabo­naárakat állapított meg. Ez addig érvényes, amíg az ár­törvényt az Országgyűlés meg nem tárgyalja. Ennek várható időpontja jövő év eleje. A válasszal a képviselő egyetértett, s az Országgyű­lés is elfogadta. A szeptember 26-án kez­dődött ülésszakon Técsy László (Szabolcs-Szatmár m.) interpellált a miniszter­­elnökhöz annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ága­zatban 1990. január 1-jétől oldják fel a keresetszabályo­zást. A kormány megbízásá­ból az interpellációra a me­zőgazdasági és élelmezés­­ügyi miniszter válaszolt, azt azonban sem a képviselő, sem a parlament nem fo­gadta el. Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságá­nak és a minisztériumnak a véleménye szerint — aho­gyan ez az újabb válaszban olvasható — annak, hogy a mezőgazdasági jövedelmek elmaradtak a többi ágazaté­tól, nem a keresetszabályo­zás az oka. Ha azonban in­dokolt a mezőgazdaság ki­emelése a keresetszabályo­zásból, ez csak a vállalkozá­si nyereségadóról szóló tör­vény módosításakor válik lehetségessé. Az interpelláló képviselő a választ kizárólag azzal a megkötéssel fogadta el, hogy a mezőgazdasági kere­setszabályozás megszűnése kerüljön be az adótörvény­tervezetbe. A választ az Or­szággyűlés elutasította. Bozsó Jánosné (Tolna m.) és Debreczeni József (Bács- Kiskun m.) a szeptemberi ülésszakon Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszterhez interpelláltak a megürese­dett vagy részben kihasz­nált, illetve a szovjet csapa­tok által kiürített kecskemé­ti laktanyák hasznosítása érdekében. Az interpelláci­ókra az a válasz született, hogy a laktanyák hasznosí­tására a kormány által fel­állított tárcaközi bizottság tesz konkrét javaslatot, en­nek kialakítása a napokban várható. Az interpellációkat tárgyaló honvédelmi bizott­ság megítélése szerint egyéb­ként ez a kérdéskör nem parlamenti, hanem kor­mányzati és helyi intézke­déseket igényel. Mindezekre tekintettel Horváth Lajos azt javasol­ta Bozsó Jánosnénak és az Országgyűlésnek, hogy ért­sen egyet a bizottság jelen­tésével, illetve a plénum a kormány döntésétől függő­en határozzon arról: a to­vábbi vizsgálattal melyik bizottságot bízza meg. A ja­vaslattal a képviselőnő egyetértett. A másik inter­pelláló, Debreczeni József viszont ezt nem tehette, hi­szen a téma tárgyalásakor nem volt a teremben. Árvai Lászlóné (Heves m.) a családjogi törvény módo­sítása tárgyában interpel­lált az igazságügyminiszter­hez. A Családvédő Bizott­ság egyik tagjaként arra kérte a parlamentet, hogy újból módosítsák az 1986- ban hozott családjogi tör­vényt, ugyanis annak több pontját az élet nem igazol­ta. A képviselőnő példaként említette, hogy a törvény kedvezőtlen hatásaként drasztikusan csökkent az örökbefogadott gyermekek száma. Kulcsár Kálmán igazság­ügyminiszter válaszában el­mondta: a kormány hama­rosan beterjeszti a módosító javaslatot az Országgyűlés elé, így ezt a Ház még az idén megvitathatja. A mi­niszter válaszát az interpel­láló képviselő is és az Or­szággyűlés is elfogadta. (Folytatás a 2., 3. oldalon) ­ ■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■a Új HR-kirendeltség Tegnap délelőtt Vasváron Friedrich Lajos, a Hungária Biztosító Vas megyei igazgatója nyitotta meg legújabb kirendeltségüket. Képünkön: dr. Múzsár Géza vezérigazga­tó-helyettes ünnepélyesen átvágja a szalagot. Fotó: K.Z. * XXXIV. ÉVFOLYAM 259. SZÁM ■ 1989. NOVEMBER 1. SZERDA ■ ÁRA 4,30 FORINT ______________________________________________­________________________________ MSZP-szervezet Kőszegen Kőszegen október 30- án, hétfőn 73 fővel meg­alakult a Magyar Szocia­­lista Párt városi szerve­zete. A jelenlévők létrehoz­ták az Ideiglenes szerve­zőbizottságot, amely a városi pártértekezletig —­ november végéig — látja el a szervező és ügyviteli munkát. Ezek után létre­jöhetnek az alapszerve­­zetek is. A szervezők elmondták, hogy a tagsági viszony megerősítésére, valamint az új tagok belépésére ezután is lehetőség van. Jelentkezni lehet minden nap Kőszegen, a városi pártszékházban. javítása Szombathelyen a Mű­szeripari Javító Szövet­kezet nemcsak autók ga­ranciális és garancián tú­li javításával foglalkozik, hanem a kismotorokkal is. Évente több mint 2 ezer kismotort javítanak a szövetkezet szakembe­rei. Képünkön, a kismo­torjavító műhelyben jár­művet javítanak. Fotó: K.Z. Kismotorok A kegyelet lángjai A hagyományoknak megfelelően ma emléke­zünk halottainkra. Ezen a napon minden temetőben gyertyák gyúlnak, s az ittmaradottak a már el­távozottak emlékét idézik fel, kegyelettel gondol­nak az elődökre, esetleg a kortársakra is. Azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Ezt meg kell tennünk. Ahogy Márquez csodálatos regényében, a Száz év magány­ban megfogalmazta, a halot­tak is csak addig élnek az alvilágban, ameddig van olyan, aki itt a föl­dön emlékszik rájuk. Ezért kell gyertyát gyújtanunk, és az emlé­keket felidéznünk. Az idén is is folytatva a ha­gyományt — nemcsak a gyertyák világítanak majd a temetőkben, ha­nem versek és gyászéne­kek is elhangzanak. Me­gyénk városaiban (Szom­bathelyen, Vasváron, Kő­szegen, Sárváron, Celldö­­mölkön, Szentgotthár­don, Körmenden) ma dél­után kezdődnek a teme­tőkben a m­egemlékezé­­sek. Mi már tegnap ki­nt jártunk a szombathelyi temetőben, fényképes ri­portot állítottunk össze, melyet lapunk ötödik ol­dalán talál az olvasó. Szerelik a berendezést • 80 millió forintba kerül Március végétől ismét őröl a celldömölki malom A korszerű gabonafeldol­gozás egyik legnagyobb va­si beruházása a celldömölki malom teljes rekonstrukció­ja. Korábban írtunk már a gabonafeldolgozó vállalat­nak erről a tervéről, de ak­koriban megvalósítását kés­leltette a szombathelyi Söp­­tei úti malom sokoldalú fel­újítása, és más vállalati építkezés is. Amint azonban az első lehetőség kínálko­zott, a vállalat vezetői szor­galmazták a munka beindí­tását. A Kemenesalja gabonater­mését feldolgozó malom tel­jes rekonstrukcióra érett. A munkák során bontottak is, csak az alapfalakat hagyták meg. Értesüléseink szerint az építéssel november végé­re elkészülnek a kivitelezők — a Vasép a fővállalkozó —, de közben már megkezdték a gabonafeldolgozás gépei­nek beszerelését, s várható­an március végén az üzemet át is adják rendeltetésének. A rekonstrukcióval a ma­lom teljesítőképessége is nő és újból hosszú időre az őr­lés szolgálatába állhat. No­ha liszt bőséggel van a ma­lom „ellátási” körzetéhez tartozó községekben, az ott lakók várják az újbóli be­indulást. (u) rÚjabb valutásboltok Újabb három üzletet nyitott a megyé­ben a nemrégen alakult Deviza-Coop Szö­vetkezeti Kereskedelmi Kft. Celldömölk és Szentgotthárd után Répcelakon, Bő­­ben(!) és Kőszegen is kialakították a schil­­lingért, márkáért, dollárért elárusító bol­tot. Répcelakon egy magánkereskedő már meglévő üzletében, Kőszegen a könyvter­jesztő vállalat boltjában szereztek helyet. Bőben a takarékszövetkezeti kirendelt­séghez építettek toldalékot. A bői beru­házás különösen érdekes: itt pár évvel ezelőtt vetette meg a lábát a takarék­­szövetkezet, a község méreteihez képest óriási volt a betételhelyezés. Bük közel­sége miatt sok idegenforgalmi szolgálta­tást is végeznek, ez indokolta, hogy devi­záért árusító üzletet kapjon a község. Az első két bolt forgalma az első hó­napban a várt eredményt hozta: több százmillió forint értékű árut adtak el. Főleg műszaki cikkek, divatáruk, kozme­tikumok, háztartási gépek iránt volt nagy az érdeklődés. A kft. ügyel arra, hogy lehetőleg versenyben legyenek a burgen­landi árakkal. Az élénk forgalom az új devizarendelkezéseknek is köszönhető. Az év végéig a kft. „bejáratja” üzlete­it, a tapasztalatok, a versenyképesség megítélése után döntenek arról, nyissa­nak-e újabb üzleteket a megyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék