Vas Népe, 1992. április (37. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-25 / 98. szám

Ma: Heti rádió és tv műsor ! A tartalomból | ■ Zivataros idő | ■ Ember-e­­ az asszony? | * | | ■ Hiába vártak | A vasi kisgazdák hat busszal indulnak - Pontos adatokat nem tudok, de hozzávetőlegesen ezren vesz­nek részt a demonstráción - mondta Kiss Béla, a Független Kisgazdapárt vasi szervezetének elnöke. - Az biztos, hogy a kisgazda­párt hat buszt indít, de jelezték részvételüket a húsipar­tól, a Falcótól, termelőszövetke­zetektől, a vasúttól, a Parasztszö­vetségtől, ott lesznek az ’56-osok képviselői. A szélsőjobbal vi­szont semmiféle kapcsolatot nem tartunk. Ma délelőtt tíz órakor a buda­pesti Hősök terén kezdődik és az Országháznál végződik a kisgaz­da párt szervezte békés tömegde­monstráció. Rendőrnapi ünnepség Tegnap délután Szombathe­lyen, a BM klubban tartották meg a Vas Megyei Rendőr­főkapitányság rendőrnapi ünnep­ségét. Dr. Orbán Péter főkapitány megyei, városi, egyházi vezetők, burgenlandi­­vendégek jelenlété­ben mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: a megyében csök­kent a bűnözés az első negyedév­ben. Javult a bűnügyek felderíté­se, az országos rangsorban har­madik helyen áll Vas megye. Örvendetes, hogy a bűnesetek kétharmada vétség, amely a társadalomra kevésbé veszélyes. Az ünnepség végén csaknem félszáz vasi rendőr vehetett át kitüntetést és jutalmat. SZENTGOTTHÁRD A zöldséges marad Szőlő Jövésnek Ha a dolgok olyan gyorsan intéződnének, mint Szentgotthár­­don a tegnapi közmeghallgatás nyomán, vélhetően népszerűb­bek, látogatottabbak lennének ezek a fórumok. Történt ugyan­is, hogy Leopold Ferenc vállal­kozó a polgármesteri hivataltól kapott egy értesítést, mely szerint visszavonják közterület-foglalási engedélyét. A vállalkozó ezt sérelmesnek találta, ugyanis a lakossági érdekeket szem előtt tartva, évek óta elfogadható áron kínálja áruját az Őrség Áruház árkádja alatt. Éppen ez a baj, mert az áruházat újonnan bérlők ezt nem nézik jó szemmel, mondván, az ő kirakatuk előtt más ne árusítson. E kérelem nyomán született a hivatalos határozat, mellyel mint kiderült, a képviselő-testület nem ért egyet. Az eset kapcsán kifejez­ték abbéli szándékukat, hogy a helybéli vállalkozók érdekeit to­vábbra is megkülönböztetett fi­gyelemmel kísérik. Felmerült egy másik kérdés is. Ugyanis hamarosan megnyílik a városi piac. Megszüntessék-e az árusításokat a közterületeken? Ezt egyelőre nem tartják indo­koltnak, de a kérdésben hivatalos állásfoglalás nem született. Mint ahogy a szovjet hősi emlékmű sorsáról sem döntöttek még. Így megválaszolatlan ma­radt a kérdés: meddig áll még jelenlegi helyén, ami egyébként a város egyik legszebb pontja. Elhangzott az a javaslat is, hogy helyezzék át a temetőbe. Ezzel az egyik képviselő nem értett egyet, mondván, ott nincs helye. A vitát végül a polgármester azzal zárta le, hogy a kérdésben alapos előkészítés után a képviselő­­testületnek kell dönteni. A napirendi pontok tárgyalása előtt új képviselőt köszöntöttek, ugyanis Wágner Gyula független képviselő lemondott tisztéről. Helyét Molnár Jenő evangélikus lelkész foglalta el, aki az MDF- frakcióját erősíti. Ezután a testület az önkor­mányzat vállalkozói tevékenysé­géről alkotott véleményt és úgy foglalt állást, hogy nem a vállal­kozásaik számát kell növelni, hanem a feltételek megteremté­sével a létrejöttüket kell segíteni.­­hj­ Kés a férjben „Megkegyelmeztem neki” A szombathelyi Sorok utca hírhedt szoba­­konyhás lakásai egyikében él együtt a hatvan­éves férj a nála nyolc évvel idősebb feleségével és szellemileg nem teljesen ép felnőtt gyermekével. Az asszony súlyos beteg, mozgásképtelen. A vádlott mégis ő volt a bíróságon: tavaly március­ban egy konyhakéssel megszúrta férjét. Az eset talán sohasem tudódik ki, ha nem jelenti a férjet ellátó orvos a rendőrségen. A nyomozás során a megszűrt férj nem vallott asz­­szonya ellen, a vádlott is szűkszavúan mesélt a történtekről: - Vitatkoztunk, a tévét piszkálta állandóan. Nem volt jó a kép, mondtam, ne nyújon hozzá, mert még felrobban! De hiába! Kivettem a kést a fiókból és hasba szúrtam. A Vas Megyei Bíróság az asszony betegsége miatt a helyszínen tartotta meg a tárgyalást, de sokkal több ott sem derült ki arról a délutánról. Egy kérdésre csak annyit mondott a vádlott: már megkegyelmeztem neki. Talán már nem harag­szik rá - javították ki, - így is lehet mondani - válaszolta. A csaknem tizenöt centis penge „szerencsés utat” tett meg a férfi hasában. Nem sértett meg életfontosságú szervet, a gyógyulás hat hétig tartott. Súlyos testi sértés miatt öt hónap börtönt kapott az idős asszony, de ezt egy év próbaidőre felfüggesztette a bíróság. Az ítélet jogerős. angyal Alkotmányellenes visszadátumozás Az Alkotmánybíróság meg­semmisítette az 1991. évi állami költségvetésről és az államház­tartás viteléről szóló törvénynek azt a rendelkezését, amely szerint a lakáscélú kölcsönök kamatának felemeléséről szóló paragrafuso­kat 1991. január 1. és január 14. között alkalmazni kellett. Az Alkotmánybíróság úgy rendelke­zett, hogy határozata nem érinti a közzététele előtt létrejött - a megsemmisített rendelkezés alapján módosult vagy megszűnt - jogviszonyokat, s a belőlük származó jogokat és kötelezettsé­geket. Az Alkotmánybíróság ha­tározatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. Az Alkotmánybíróság megál­lapította: a kifogásolt törvényi rendelkezés a törvény tényleges kihirdetéséhez - 1991. január 14- éhez - képest mintegy kétheti időtartamra visszamenőleges ér­vénnyel határozott meg kötele­zettséget, a visszadátumozás té­nye pedig alkotmányellenes. A határozat indoklása utal arra, hogy az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabályt álta­lában a megsemmisítésről szóló határozatnak a Magyar Közlöny­ben való közzététele napjától nem lehet alkalmazni. Lezuhant a kőtömb Halálos üzemi baleset történt szerdán este a Mecseki Ércbá­nyászati Vállalat IV-es számú, petőci üzemének hatodik szint­jén. Egy kőzetrobbantást követő biztosítás-szerelés közben félton­nányi meglazult kőtömb zuhant Kárász Zoltán huszonhárom éves pellérdi csillésre. A szerencsétle­nül járt bányász felszínre szállí­tása közben belehalt súlyos sérü­léseibe. A baleset körülményeit a Bányaműszaki Felügyelőség vizsgálja. Új határátkelők Végre Felsőszölnökön is Új határátkelőhelyek megnyi­tását hagyta jóvá a kormány. Eszerint az idén 11, jövőre pedig öt állomást építenek ki a sze­mély- és a közúti forgalom számára. Ugyanakkor tervbe vet­ték a nagy forgalmat lebonyolító állomások felújítását is - jelen­tette be László Balázs szóvivő a csütörtöki kormányülés döntéseit ismertetve. A Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnoksága a kor­mány határozata nyomán a ha­tárátkelőrendszer korszerűsítésé­re fordítja az idei 200 millió forintos költségvetési keretét. Új átkelőt nyitnak a szlovén határ mentén Felsőszölnöknél a gyalo­gos és kerékpáros, Tornyiszent­­miklósnál pedig a két ország közti közúti forgalom számára. A horvát szakaszon Beremend­­nél, valamint a szerb határon Tiszaligetnél szintén a két or­szág közti közúti forgalmat enge­délyezik. A román vonalon Méh­keréknél és Battonyánál a két ország közti személygépkocsifor­galomnak, a cseh és­­szlovák határon Letkésnél és Pácinnál a közúti, Sátoraljaújhelynél pedig a két ország közti gyalogos- és kerékpárosforgalom előtt nyitnak utat. Az ukrán határ mentén Lónyánál és Barabásnál a két ország közti kishatárforgalom számára építenek ki új átkelőt. Androsch ügy Az osztrák kormány nem ad garanciát Az osztrák kormány nem nyújt garanciát ahhoz a hitelügylethez, amellyel Hannes Androsch volt osztrák alkancellár magáncége a bősi erőmű befejezését elősegíti - szögezi le Vranitzky osztrák kancellár Antall Józsefhez inté­zett válaszlevele. A kancellári hivatal szóvivője az MTI bécsi tudósítójának szóbeli kiegészítés­ként elmondta: a kancellár a nagy osztrák bankoknál érdeklődve olyan értesüléseket szerzett, hogy azok nem kívánnak részt venni a hitelügyletben. A szóvivő közlése szerint a levelet, amely­nek tartalma Bécsben pénteken vált ismertté, az osztrák kor­mányfő előző napon juttatta el Budapestre. A kancellári hivatal által közzétett szöveg szerint Vranitzky Antall József levelét megköszönve leszögezte: már régóta nagy figyelemmel kíséri az erőműterv körüli fejleménye­ket, és megérti Magyarország nehéz helyzetét a Csehszlovákiá­val folytatott tárgyalásokon. A jószomszédi politika jegyében minden olyan kezdeményezést támogat, amely valamennyi érin­tett számára igazságos és az ökológiai szempontokat figye­lembe vevő megoldást hoz. Kétszer kettő néha öt Számok és történelem a levéltári napon A matematikai antitalen­­tumok bizonyára megret­tentek, amikor megpillan­tották a kilencedik Vas Megyei Levéltári Nap témá­ját: számok és történelem. Akik tegnap ennek ellenére beültek a konferencia elő­adásaira a szombathelyi MMIK konferencia­termé­ben, hamarosan megnyu­godhattak. Hamar kiderült: kétszer kettő néha öt. Még a számok és a történelem kapcsolatát figyelve is. Bácskai Vera tanszékve­zető egyetemi tanár tartot­ta a nyitó előadást. Korsza­kos jelentőségű e szombat­­helyi rendezvény - állapítot­ta meg -, mivel a kvantitatív történetírás - a számszerű­ségeket, a statisztikai adato­kat elemező történetírás - képviselői Magyarországon most lépnek először a nyil­vánosság elé. Ráadásul előző nap alakult meg a számító­­gépes történészek nemzet­közi szervezetének magyar egyesülete. A kvantitatív történetírás régiókkal fog­lalkozik, ezáltal felértékelő­dik a helytörténetírás, ille­tőleg ennek nyomán hazánk gazdaság- és társadalomtör­ténetének új képe sejlik fel. Nálunk e kutatási irányzat, módszer a 70-es évektől követhető nyomon, azonban mindeddig alig van módsze­resen végigvitt kutatás. A kőszegi levéltár igazga­tója, Bariska István szám­manipulációk soráról szá­molt be előadásáról. A 16- 17. századi Kőszegen, a magyar korona felsége alat­ti zálogbirtokon, a bécsi kamara amolyan „hadi­­gazdálkodást” folytatott. (Ez már önmagában nézve is elég furcsa helyzet.) En­nek egyenes következménye volt a 17. századi pénzron­tás - mai szófordulattal élve: az infláció. A kamara már a tartozásait kiegyenlí­tendő adta Jurisics Miklós­nak 1529-ben Kőszeget. A 2500 rajnai aranyforinton kívül a kamara tartozása alig egy évszázad alatt to­vább nőtt és az 1640-es évek végén a tízszeresére emelke­dett. Vagyis a kőszegi zálog­birtok értéke csupán papí­ron nőtt­­ a tartozások miatt. Tegnap a Vas Megyei Levéltári Napon további nyolc előadás is elhangzott, kettő kivételével a Vas Me­gyei Levéltár munkatársai ismertették legújabb kuta­tásaik eredményét. A mód­szerek sokszínűsége, az ala­pos forráskritika, a madár­távlatból és - egyidejűleg - a mikroszkóp segítségével fel­tárt történeti adatok nyo­mán rendkívül értékes is­mereteket szerezhetett a hallgatóság Vas megye múltjáról. des- Könyve Gyökerek, borok, fúvósok Márpedig aki nem a kőszegi bort issza, az ötven pálcával csapatik, ha rajta kapatik - hangzott a kőszegi magisztrá­tus egyik dörgedelme az 1700- as évek végén, mert a szőlők jelentették az egyik fő meg­élhetési forrást a polgároknak. Tegnap immár 253. alkalom­mal mutatták be a szőlősgazdák a város polgármesterének a szőlőhajtásokat, rügyeket. (A gazdák borúlátóak, a növé­nyeknek több esőre, több me­legre lett volna szükségük. Básthy Tamás polgármester vigasztalta őket: ilyenek voltak tavaly is a rügyek, mégis gaz­dag volt a termés.) Az Európa-szerte egyedül Kőszegen fennmaradt hagyo­mánynak, a rügyek bemutatá­sának, a bejegyzésének a Szőlő Jövésnek Könyvébe, tegnap számos - Németországból, Ausztriából és Olaszországból érkezett - külföldi résztvevője is volt. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék