Napló, 1988. október (Veszprém, 44. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-03 / 236. szám

ŐSZI BNV ’88 Jövőre is eljövünk Befejeződött az őszi Buda­pesti Nemzetközi Vásár. Az elmúlt hét igen gazdag or­szágos és megyei eseményei miatt a BNV-ről nem tudtuk az immár hagyományos, na­ponta közölt tudósításainkat, beszámolóinkat átnyújtani ol­vasóinknak, így hát még adó­sok vagyunk egyes népgazda­sági ágazatok megyei képvi­selőinek vásári szereplésével. Ezeket szeretnénk azonban törleszteni, és így a vásári szereplésünket összegző publi­cisztikánkat csak a hét köze­pén közöljük. Ám úgy véljük, ennek mindenképpen jó „elő­készítője" a ma és holnap ol­vasható vásári beszámolónk. * Ajánlatos volt a vásárláto­gatónak reggeli, illetve ebéd után felkeresni a BNV élelmi­­szeripari pavilonját. Még így is nagy volt a kísértés, a szí­nek, illatok varázsa óhatatla­nul fogva tartott. Mint azt már megszoktuk, itt mindaz látha­tó volt, amit a magyar ipar tud, s amiért méltán világhírű. Megyei vállalataink oly­annyira illeszkedtek a képbe, hogy néha csak a tudatos ke­resés segítette őket megtalálni, így a megyei tejipari vállalat kedvelt sajtjait, Panda Prim termékcsaládját fedeztük fel örömmel, köztük a legújabb terméket, a joghurtturmixot. A Pápai Húsipari Vállalatot egy tárlóban leltük a Győr- Sopron megyei Állami Húsipa­ri Vállalattal. A kiállítóhelyen egy vásári díj is felhívta ma­gára­ a figyelmet, a bronzfigu­rát és az oklevelet idén a pá­pai fóliás sonka érdemelte ki. Az ikercsarnokban, ahol a nemes nedűk, szörpök, üdítő­italok kaptak helyet, azonnal szembeötlött a Badacsonyvidé­ki Pincegazdaság kiállítása. Mint Varga Sándor kereske­delmi osztályvezető-helyettes elmondta, az ismert piaci hely­zet miatt idén kevesebben jöt­tek a szakmából, a többieknek ezért 20-25 százalékkal na­gyobb hely jutott. Nos, a füre­diek jól kihasználták ezt a plusz helyet is. A középpont­ban természetesen a boripari termékek álltak, a márkás bor­vidék küldöttei, a már ismert Badacsonyi Szürkebarát, Ba­dacsonyi Kéknyelű, Badacsonyi Muskotály, Csopaki Rizling, Soproni Cabernet, Soproni Kékfrankos, Balatonfüred a szőlő és a bor városa. A cím tiszteletére került újra szep­tembertől forgalomba a Bala­tonfüredi Rizling, amelyet so­káig hiányoltak a fogyasztók. Szerepelt itt háromfajta új termék is. Elsőként említsük meg a Benedictust. A keserű­likőrt a Halimbárium gyógynö­vényei ízesítik. Kétfajta kapha­tó, a száraz és az édes. Nagy volt a sikere a Garden juice termékeknek. Az új, aszeptikus csomagolásban látható rostos ivólécsalád öt ízt képvisel már, őszi- és kajszibarack, körte, vegyes gyümölcs és na­rancslé került a szép dobozok­ba. Mint hallottuk, a Garden nem szűrt le, magas gyümölcs­aránnyal készült valódi nektár. Mivel az édesítője az energia­szegény Sunett, bárki fogyaszt­hatja. A harmadik csoport a Schweppes üdítőital-család volt négy taggal, citrom, gyöm­bér, orange és tonic kapható belőle. Forgalomba került a kedvelt Márka üdítőital-család szörpváltozata. A műanyag fla­konos kiszerelés eddig négy ízt: mangót, narancsot, ana­nászt és citromot tartalmaz. Teljes a kékkútivíz-választék. A vásár ideje alatt kapha­tók voltak az új és a már is­mert termékek is. Például a Gardenre és a kékkúti­ család­ra 20—25 százalékos többlet­­igény jelentkezett megrendelé­sek formájában. Hagyományosan a vegyipar helye a B-pavilon, így megle­petéssel, de örömmel láttunk itt közös kiállításon két megyei céget. A 9-es stand zárlójá­ban a Pannonker Kereskedel­mi Vállalat és a Magyar Ás­ványolaj- és Földgázkísérleti Intézet közösen gyártott ter­mékei, a Salamon háztartási tisztítócsalád volt látható, melynek legfiatalabb tagja a vásár nyitásakor mindössze kéthetes volt. A két igazgató­­helyettes, dr. Starcsevics Imre és Török Károly elmondta, hogy a Salamon-termékekből a gyártás két éve alatt 30 millió forintot forgalmaztak, a vásá­ron kötött üzletek a negyedik negyedévre hatmillió forintos megrendelést hoztak. Kapcso­latban vannak minden Füszért­­tel, rajtuk keresztül az ország egész terü­letére eljut a Sala­mon. Tervezik, hogy szakta­nácsadással egybekötött ter­mékbemutatót is tartanak, mi­vel az érdeklődés rendkívül élénk. Először szerepelt a BNV-n a Pannonker, de a viszonylag későn született döntést is iga­zolta a siker. Nemcsak Sala­­mon-értékesítésre kötöttek szer­ződést, de a vállalat nagyke­reskedelmi készletéből is ér­tékesítettek tízmillió forintnyi fermerárut. Az aláírt szerződést a tárgyalások nyomán hason­ló követi. Mint a vállalat szak­emberei elmondták, nemcsak azért volt fontos a részvétel, hogy a BNV ideje alatt vala­mennyi partnerükkel sikerült találkozniuk, de azért is, mert ezek a napok sok olyan köz­vetlen és áttételes információt hoztak, amik a vállalat gazdál­kodását lényegesen befolyásol­ják. Mindent a szemnek, gondol­hatja a külső szemlélő, aki az Anaconda Kozmetikai Gt. ki­állított termékeit nézte meg. Hogy itt mi minden volt lát­ható? Rugalmas, lehúzható arcpakolások, a szemkörnyék ápolására ajánlott termékek, a világdivatot jelentő ampul­­lás készítmények, hajkezelő, kondicionáló termékek, hajrög­zítő szerek, azaz hajzselék, thermomaszkok, gyorsradír, kü­lönféle hidratálok, balzsamok, az elektrokozmetikai kezelések­hez ajánlott fontoforézis-am­­pullák. Látható volt itt a közel­jövő is, az Anaconda gél­maszk család. Miért mondtuk, hogy mindent a szemnek? Két okból is. Egyrészt azért, mert az Anaconda-termékek magas hatóanyagúak, melyekkel né­hány kivételtől eltekintve csak a szakma, tehát fodrászok, kozmetikusok tudnak megfele­lően dolgozni. A másik ok: a Gt. napi 10—12 ezer dobozos kapacitására olyan nagy a ke­reslet, hogy amint dr. Schind­ler György igazgató elmondta, már a vásárra is túlkötött ren­delésekkel érkeztek. A kiállítás ideje alatt is sok érdeklődő kereste fel őket, fodrászszövetkezetek üzletkö­tői, anyagbeszerzők, kiskeres­kedelmi vállalatok. Az augusz­tusban alakult Gt. már telje­sített 60 ezer márkás nyugat­német rendelést, jelen lesz a fodrász-kozmetikus világtalál­kozón, s novemberben a Nyu­­gat-Berlinben rendezendő Egészség '88 kiállításon. Mit ajánlhatunk a vásárlók­nak ezután? A hajzselék, par­füm testápolók már kaphatók kiskereskedelmi forgalomban is, például a Pannonker üzle­teiben, az év végiéig a bol­tokba kerül a szemráncmaszk, a csillámgél, a jojoba hajbal­zsam és a nercbrillantin. A többi terméket ki-ki kozmeti­kusánál, fodrászánál ismerhe­ti meg a gyakorlatban. Őrsi Ágnes A Badacsonyvidéki Pincegazdaság bemutatójának középpontjá­ban továbbra is a jó nevű minőségi borok állnak. . Fotó: Láng György ^------------------1 3 P A CSZI vfutós bevAsárlóközpont m, W A .tf Vgalatonalmád^X AJ A NLtAlA Bizományi részleg: megkezdjük CB-rádiók felvásárlását, értékesítését. Műszaki osztály: Unihosp-30 (30 000 kcal) vegyestüzelésű kazán reklámáron: 18 900 Ft. Import nagy képernyős fekete-fehér tv-k 1500 Ft engedménnyel, amíg a készlet tart. Ruházati osztály: ballonkabátok, dzsekik, öltönyök, síruhák, cipők nagy választékban. Új egységben: konténeres gyümölcsfák, dísznövények.­­ Pályázat! A Pápa és Vidéke Áfész pályázatot hirdet Csikvánd községben üzemelő 157. Sz. Vegyesboltjába boltvezetői munkakör betöltésére A munkakör azonnal betölthető. A szakképzettséggel rendelkezők szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül kérjük eljuttatni. Levélcím: 8500 Pápa, Fő tér 4. A pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatót ad a szövetkezet­­ személyzeti vezetője JEGYZETEK A módszerekről Nap mint nap halljuk, újra kell gondolnunk mindent, új mód­szereket kell kitalálnunk, a régiekből csak ami bevált, azt sza­bad tovább éltetnünk. Nem könnyű feladat, két megrögződött gyakorlatunk, riaszt az új, bukdácsolunk a változás grádicsain, hogy erre kitérő, korántsem érdembeni választ kapnak, mi­ként az sajnos előfordult már jó néhányszor, a mi esetünk­ben is, az elmúlt tájékoztató­kon. Ámbár ne legyünk türel­metlenek, mert ugyan ez még nem megy, de minden bizony­nyal szóvivő, s a fokozódó bel­politikai érdeklődést kiszolgáló újságíró beletanul az új gya­korlatba. Ez már nem megy... Kapkodhatták fejüket a résztvevők Gyulán, az idei köz­gazdász vándorgyűlésen. Tö­méntelen bölcs gondolat hang­zott el, frappáns és szellemes hasonlatokban sem volt hiány. Közülük az egyik: „Nem va­gyunk mi alagútban, csak a szemünk csukva. Ideje, hogy kinyissuk, szembenézzünk hely­zetünkkel, a valósággal." A különböző szekciókban elhang­zott előadások és korreferátu­mok hozzá is segítették a mintegy 900 résztvevőt - köz­tük megyénk 20 küldöttét - a valóság alapos megismerésé­hez. Kár, hogy köztük feltű­nően ismét nem voltak ott a Minisztertanács tagjai, a kor­mányzati szervek vezető tiszt­ségviselői. Úgy tűnik, lassan ez is már hagyománnyá válik a közgazdász vándorgyűlésen. Szóval, szenvedélyes okfejté­sekkel és szenvtelen tények fel­sorakoztatásával riasztó képet tártak fel az előadók, a hoz­zászólók. A jelenről, a múlt­ról, mindarról, hogy mit is csináltunk rosszul, miért is té­vesztettünk utat. De kik is? Nos, többségében azok „mennydörögtek”, feddték meg a gazdaságpolitikai irányítást és gyakorlatot — nemegyszer hangos tetszésnyilvánítások kö­zepette —, akik az elmúlt évek­ben, évtizedekben maguk is tevékeny részesei, meghatáro­zói voltak a jelenig vezető út­nak. Magas, vagy kevésbé ma­gas vezető állásokat töltöttek be a különböző minisztériumok­ban, hatóságoknál, kormányza­ti szerveknél. Sőt, egyikük-má­­sikuk a gazdaságpolitikai irá­nyítás neves egyénisége is volt, s neve ma is jól hang­zik, de hogy, hogy nem, most már a „másik” oldalon. Félre­értés ne essék. Annak csak örülni lehet, ha valaki — vagy valakik —, az idő, a követel­mények változásairól tudomást vesz, álláspontján, véleményén változtat. De legalább némi önkritikával tegye nagyító alá a múltat. Azt, amelyikben ré­sze volt. Különösen akkor, ha az igazán előrevivő, a válság­ból kivezető, megvalósítható gondolatokkal adós marad. Mint most, Gyulán, oly sok előadó. Mert „szemünket ki kell nyitni”, de látni is kell. S így már nem lehet. Ez még nem megy... Marx szerint az igazi nyil­vánosság az, amikor nemcsak a hatalomnak van sajtója, ha­nem a sajtónak is van hatal­ma. Persze, fűzi e klasszikus megállapításhoz a jegyzetíró, nem­­önmaga, hanem az álta­la képviselt olvasók érdeké­ben. Ennek felismeréseként, el­ismeréseként napjainkban se szeri, se száma a különböző sajtótájékoztatóknak. S nem­csak a különböző vállalatok, szövetkezetek, kisebb-nagyobb vállalkozások kívánnak önma­gukról mind több információt adni a közvéleménynek, ha­nem végre a különböző ható­ságok, intézmények, irányító, szakmai, politikai, társadalmi szervek is jeleskednek immár e területen. Megosztják gond­jaikat, ismereteiket, elképzelé­seiket, terveiket, meggyőzni törekszenek érdekelteket, kí­vülállókat egyaránt. Különösen örvendetes vál­tozás, hogy a nyilvánosság je­gyében a kormányzati munka elfogadtatása, megértetése ér­dekében a belpolitikai tevé­kenység eszköztárában polgár­jogot nyert a kormányszóvivői tájékoztató. Sőt, sikeres példá­ja nyomán ma már a legkü­lönbözőbb minisztériumok, po­litikai, társadalmi szervezetek is szóvivők útján teszik közis­mertté megtett, vagy megteen­dő lépéseiket, elgondolásaikat. Szóval a kormányszóvivői tá­jékoztató -­s mi tagadás, mindenekelőtt Bányász Rezső személyéhez kötődve, aki nap­jainkban már kanadai nagy­követként tevékenykedik -, várt, igényelt eseménye min­den második hét csütörtökének. Nem tagadjuk, számunkra is megkülönböztetett esemény ez, hiszen a megyei lapok közül rendszeresen mi képviseltetjük magunkat e tájékoztatókon, to­vábbítva olvasóink, levelezőink érdeklődését a legkülönbözőbb kérdésekben. Ám éppen ez utóbbi „el­várásnak”, úgy tűnik, a szóvi­vői tájékoztató „struktúrájá­nak" megváltozása következté­ben mind kevésbé tudunk meg­felelni. A mai gyakorlat sze­rint ugyanis — most már Marosán György kormányszó­vivő személyéhez kötődve -, mindenekelőtt a Miniszterta­nács éppen tárgyalt napirendi pontjaihoz kapcsolódnak az újságírók kérdései. Ez mintha egyfajta visszalépést jelentene a korábbi szisztémához, a sok témát érintő kormányszóvivői gyakorlathoz képest. Igaz, spontán kérdéseket bármikor feltehetnek az „akkreditált" új­ságírók. Azzal a kockázattal, Ennek kéne... „A már meglévő bukás nyílt elismerése időről időre csak úgy kerülhető el, hogy a ha­talom eszközeivel visszaélve a gazdaság, az ország végső tartalékait vonja el." Ne tes­sék megijedni, az idézet nem valamiféle illegális röpiratból való, s nem is egyetértő ellen­drukkerek kezébe tették le. A Vállalkozók Országos Szövetsé­gének egy állásfoglalásából ragadta ki a jegyet író, amely a maga sajátos szempontjai, érdekei alapján értékelte gaz­daságunk jelenét, s az 1989. évi tervezett szabályozóváltozá­sokat. Az értékelést az ország­­gyűlési képviselők megyei cso­portjának tagjai kapták meg, s ők vitatták meg, - többek között - készülvén az ország­­gyűlésre, hogy minél alapo­sabb, sokoldalúbb információ­val rendelkezzenek a szüksé­ges döntések meghozatala előtt. Megvitatták a szó szoros ér­telmében, egybevetve a válto­zást előkészítő pénzügyi szak­emberek véleményével, s nem titkolva egyéni ellenvéleményü­ket. Nyíltan fórumot adtak te­hát kritikának, vélemény,- és szemléletütközésnek, mert ma már csak ez az út járható, ennek a módszernek van, s ké­ne hogy legyen létjogosultsá­ga. Behunyni szemünket, s ál­tatni magunkat, nem tudomást venni arról, hogy csoportoknak, kisebb-nagyobb közösségeknek lehetnek és vannak alapvető­en eltérő érdekeltségei, több mint hiba, bűn. Szaporodnak a különböző egyesületek, a feltámasztott és újonnan in­duló mozgalmak. Éjszakába nyúló viták egyesülésről, gyü­lekezésről, környezetvédelem­ről, a reformesték, fórumok, nyilatkozatok, tüntetések, mindez immár napjaink való­sága. Meg kell hogy halljuk őket, magánemberként, közem­berként. Akár akarjuk, akár nem. Még sok a kérdés, a kérdőjel, a félreértés. A meg­nyugtató válaszok is késleked­nek. De vállalni kell a vitát, a vélemény- és eszmecserét. A közös cselekvést, akarást elő­segítő demokratizmusnak, má­sokkal együtt, most ezek a pró­bakövei. Andrássy Antal Új számítástechnikai szalon nyílott Győrött A magyar gazdaság siker­­történeteit mostanában jobbá­ra a kisvállalkozások szolgál­tatják. A Microsystem Számí­tástechnikai Műszaki Fejlesztő Kisszövetkezet pályafutása két­ségkívül karriertörténet, öt esztendővel ezelőtt tizenöten hozták létre a vállalkozást, amely mára a hazai számítás­­technikai piac egyik legerő­sebb szervezetévé nőtte ki ma­gát. Bár a Microsystem mun­katársainak a száma - hűen a kisszövetkezeti státushoz - ma sem haladja meg a százat, 1 milliárd forintos forgalmával, és a személyi számítógépek pi­acán elért jelentős részesedé­sével meghatározó szerepet játszik a számítástechnika ha­zai fejlődésében. A kisszövetkezetnek megala­pítása óta hangsúlyos üzletpo­litikája, hogy ügyfeleit a be­rendezések vagy a szoftverek értékesítése után sem hagyja magára, biztosítja a berende­zések folyamatos karbantartá­sát, és képzést, szaktanács­­adást, tanfolyamokat is ajánl ügyfeleinek a számítástechnikai eszközök eredményes alkalma­zásának a támogatására. Az idei esztendőt a jelek szerint akár a „kirendeltségek évének” is elkeresztelhetné a Microsystem - hiszen az im­pozáns budapesti székházán kívül hamarosan az ország több városában, sőt külföldön gyarapodik új szolgáltató ki­­rendeltségekkel. Külföldön Moszkvában, Bécsben, Prágá­ban létesít kirendeltséget a kisszövetkezet, idehaza pedig elsőként Győrött nyitott irodát. A tervek szerint Pécsett és Deb­recenben teremt a továbbiak­ban magának „hídfőállást” a Microsystem. Győrött a Molnár Ferenc utca 1. számú házban kapott helyet a Microsystem irodája, amelynek a munka­társai az öt észak-dunántúli megyében — Győr-Sopronon kívül Vas, Veszprém, Komárom és Fejér megyében — szeretnék a kisszövetkezet hírnevét öreg­bíteni. NAPLÓ - 1988. október 3. hétfő - 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék