Napló, 1988. október (Veszprém, 44. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-18 / 249. szám

2 ISZLÁMÁBÁD/MOSZKVA Az Afganisztán keleti részén folyó harcokban a hét végén életét vesztette 35, a kabuli kormány ellen harcoló fegyve­res, továbbá két pakisztáni és két amerikai tanácsadó — kö­zölte vasárnap a kabuli rádió. A térségben az összecsapások annak nyomán erősödtek fel, hogy a kormányerők ellentá­madást indítottak a kelet-af­­ganisztáni Paktia tartomány székhelyének, Gardéznak a körzetében. Az ellenük harco­ló gerillák az utóbbi időben ugyanis fokozták erőfeszítései­­ket a város és az annak kö­zelében fekvő Hoszt elfoglalá­sára. Nyugati diplomáciai források kétségbe vonták a kabuli rá­diónak azt a bejelentését, amely szerint a harcokban amerikaiak estek el. BONN Két héttel Franz Josef Strauss halála után a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) a pártelnök megüresedett el­nöki tisztébe Theo Waigelt, a CSU bonni parlamenti cso­portjának vezetőjét ajánlotta. Az elhunyt elnök egykori bi­zalmasának és legközelebbi munkatársának számító 49 éves Waigel ily módon az egyetlen jelölt lesz a párt november 18- án és 19-én Münchenben­­tartandó kongresszusán. A bajor államférfi halálával szintén üresen maradt minisz­terelnöki széket Max Streibl, a néhai müncheni kormányfő volt helyettese és pénzügyminiszter foglalja el majd. MOSZKVA/MILÁNÓ A FIAT előnyös helyzetben van ahhoz, hogy bekapcsolód­hasson a szovjet autógyártás bővítésére vonatkozó tervek megvalósításába — közölte a moszkvai olasz ipari kiállításon Giovanni Agnelli, a FIAT-kon­­szern elnöke, aki a hétvégén Ciriaco de Mita kormányfő lá­togatása alkalmával meg­beszéléseket folytatott szovjet vezetőkkel. Az olasz delegációtól szár­mazó értesülések szerint a szovjet illetékesek egy kisko­csit alkarnak nagy sorozatban gyártani a hazai piac szá­mára, s kiindulási modellként a FIAT Panda jönne számí­tásba. STOCKHOLM A brit George Black, valamint az amerikai Gertrude Elion és George Hitchings megosztva kapta az idei orvosi Nobel-dí­­jat. Mint a stockholmi Karolinska intézet hétfői közleménye meg­állapítja, a három tudós, ku­tatásaival számos, igen sú­lyos betegség — egyebek közt a leukémia, a malária, több vírusfertőzéses megbetegedés, a körzvény, keringési zavarok - elleni küzdelemben szerzett kimagasló érdemeket. Elton és Hitchings, aki 1945 óta dolgozik együtt Észak-Karo­linában, kutatásaival olyan rák elleni szerek kikísérletezését készítette elő, amelyek nem rombolják az emberi szervezet egészséges sejtjeit. A brit Black volt az első, aki felis­merte, hogy az úgynevezett bé­ta-blokkoló szerek - azáltal, hogy csökkentik a szív oxigén­ellátását és ennek révén igény­­bevételét -, felhasználhatók a keringési betegségek kezelésé­re. MADRID II. Erzsébet személyében első alkalommal kezdett hivatalos látogatást angol uralkodó Spa­nyolországban. A hétfőn délben megkezdett látogatás viszonzása a spanyol uralkodói pár két évvel ezelőtti londoni útjának. Politikai kö­rökben azt hangsúlyozzák, hogy a NATO, valamint a Közös Piac szervezetein belül szövet­séges két állam erősíti kap­csolatait, ezt szolgálta a kö­zelmúltban Margaret Thatcher brit kormányfő látogatása is. Megkezdődött a JKSZ KB ülése Belgrádban hétfőn megkez­dődött a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetsége Központi Bi­zottságának kétnaposra ter­vezett ülése. A plénum napi­rendje 15 témát ölel fel. Sztipe Suvar, a JKSZ KB elnökségé­nek elnöke vitaindító referátu­mában kiemelten foglalkozott a májusban meghirdetett, a piacgazdálkodás elvein nyug­vó új gazdasági reform alap­elveivel, a politikai intézmény­­rendszer korszerűsítésével, a kommunista szövetség meg­újulásának szükségességével, a káderpolitikai változásokkal, az alkotmánymódosítással, a koszovói válság leküzdésére teendő lépésekkel, az ország politikai-biztonsági helyzeté­vel, a szerb tagköztársaság te­rületén hónapok óta zajló gyű­lések tapasztalataival, nemze­ti-nemzetiségi egyenjogúság politikájának gyakorlati érvé­nyesítésével, valamint Tito né­hai elnök személyisége és mun­kássága ellen az utóbbi idő­ben indított jobboldali táma­dásokkal. Idézte Tito elnök több mint három évtizeddel ez­előtti megállapítását, amely szerint a pártot és az államot el kell választani egymástól, mégpedig oly módon, hogy a párt eközben erősítse kapcso­latait a munkásosztállyal. Han­goztatta: a JKSZ-nek napjaink­ban az állam és a mindenha­tónak vélt utasítgatások helyett a munkásosztály, a kommunis­ta mozgalom szervezése, a szocialista önigazgatási rend­szer fejlesztése felé kell for­dulnia, fel kell adnia politikai monopóliumának még megma­radt elemeit. A kommunisták szövetsége azért harcol, hogy biztosítsa befolyását az állam­­hatalom olyan kulcsfontosságú pozícióiban, amelyektől a szo­cialista társadalom fennmara­dása, stabilitása és további szabad fejlődése függ. A szo­cialista önigazgatási rendszer­ben csak ilyen értelemben le­het beszélni az egypártrendszer elemeiről. A beszámoló kiemelte, hogy az elhúzódó koszovói válság egész Jugoszlávia problémája, s a JKSZ-nek, a szerb és a ko­szovói kommunisták szövetségé­nek közös álláspontot képvi­selve, együttes fellépésekkel, a nemzeti-nemzetiségi egyenjo­gúság elvei alapján kell meg­teremtenie az autonóm tarto­mány stabilitását és biztosítani fejlődését. Az ugandai légitársaság Boeing 707 típusú utasszállító repülőgépének égő roncsa hever a római Leonardo da Vinci repülőtér közelében okt. 17-én hajnalban, röviddel azt követően, hogy a sűrű ködben leszálló repülőgép egy épülő hangárnak ütközött és kigyulladt. Eddigi jelentések szerint 28 ember meghalt, 23 utast sikerült élve kimenteni. Agyag­falvi évforduló: A magyar nemzetiség megőrzésére ösztönöz A székelyföldi magyarság 140 évvel ezelőtt - 1848. októ­ber 16-17-én - az agyagfal­vi réten tartotta nemzeti gyű­lését. Az összegyűlt mintegy 60 ezres tömeg a társadalmi és nemzeti felszabadulást meg­hirdetve, a Habsburg-elnyo­­m­ás megdöntésére hívott fel. Erre a történelmi eseményre emlékezve, Fazekas János, a román kormány egykori mi­niszterelnök-helyettese, 140 szál vörös szegfűből álló ko­szorút helyezett el az évfor­duló napján a Hargita me­gyében lévő agyagfalvi em­lékművön. Az erdélyi magyar­ság neves politikai személyi­sége, aki már nyugdíjban van, történészként összegyűjtötte és megírta az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés dokumentuma­it, tényeit. Tanulmánya román és magyar nyelven megjelent. Ő volt az, aki az agyagfalvi emlékmű létesítését javasolta. — Tiszteletünket és hálánkat rójuk le azok előtt, akik 140 évvel ezelőtt részt vettek a székely nemzeti gyűlésen az agyagfalvi réten. Ez a törté­nelmi jelentőségű gyűlés hatá­rozta el a székelyföldi ma­gyarság általános fegyveres felkelését a Habsburg-elnyo­más megdöntésére, a társa­dalmi és nemzeti egyenjogú­ság megvalósításáért. A felhí­vás szerzői világosan látták, hogy a szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavai már nem elegendők, mert a né­pek nemzeti életet akarnak él­ni, nemzetiségi létük biztosí­tását várják a forradalomtól és a szabadságharctól. A széke­lyek hősies harcát mindörökre szívünkben őrizzük, ugyanak­kor küzdelmük mindnyájunkat ösztönöz magyar nemzetisé­günk megőrzésében és meg­védésében — mondotta az MTI tudósítójának adott nyilat­kozatában Fazekas János. - NAPLÓ - 1988. október 18., kedd Grósz Károly •­ fogadta John C. Whiteheadet Grósz Károly, az MSZMP fő­titkára, a Minisztertanács el­nöke, hétfőn délután hivatalá­ban fogadta John C. White­headet, az­­Egyesült Államok külügyminiszterének el­ső he­lyettesét. A találkozón egyet­értően állapították meg, hogy a magyar—amerikai kapcsola­tok kedvezően fejlődnek. A nemzetközi helyzetről szól­va mindkét részről­ pozitívan értékelték a szovjet—amerikai viszonyban bekövetkezett fej­lődést és hangsúlyozták a ke­let-nyugati kapcsolatok to­vábbi javításának fontosságát. Magyar részről rámutattak, hogy a nemzetközi légkör ja­vulása kedvező feltételeket te­remt a magyar—amerikai kap­csolatok további bővítéséhez is. Az amerikai politikust a nap folyamán fogadta Serecz János, az MSZMP KB titká­ra, és Pozsgay Imre állammi­niszter, a Politikai Bizottság tagjai, Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, és Med­­gyessy Péter miniszterelnök-he­lyettes. A találkozók során a vendég tájékozódott a magyar­­országi helyzetről, a gazdasági és politikai reformlépések tapasztalatairól, illetve a to­vábbi elképzelésekről. A­ Külügyminisztériumban Várkonyi Péter külügyminiszter folytatott megbeszélést John C. Whiteheaddel a magyar­amerikai kapcsolatokról, a magyar kormány elnökének az Egyesült Államokban tett láto­gatása során feltárt együttmű­ködési lehetőségek kiaknázá­sáról, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. A megbeszélésen részt vett Kovács László külügyminiszter­helyettes, és Mark Palmer, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. EGK—szocialista országok Vége a várakozó álláspontnak? ,,Az EGK országai nem tehe­tik meg többé, hogy várakozó álláspontra helyezkedjenek az­zal kapcsolatban, ami a keleti tömbben történik és csak utó­lag reagáljanak. Nem érhetik be azzal sem, hogy az Egye­sült Államokat visszhangozzák. Közös magatartást kell kialakí­taniuk a keleti (a szocialista) országok iránt, amire vélemé­nyünk szerint eddig túl ritkán akadt példa" - jelentette ki az Európai Közösségek külügymi­nisztereinek soáninai tanácsko­zásáról visszatérve a brüsszeli repülőtéren Leo Tindemans belga külügyminiszter. Az Európai Közösségek keleti politikáját az állam- és kor­mányfők december 2­3-i csúcs­­találkozóján fogják formába önteni, annak alapkérdését azonban Tindemans már így foglalta össze: „Fel kell tenni a kérdést, hogy a Mihail Gor­bacsov által elindított pe­resztrojka sikeres lehet-e a kül­világ segítsége nélkül és va­jon az EGK országainak nem áll-e teljes mértékben érdeké­ben, hogy a szovjet vezető kez­deményezése sikeres legyen?" Tindemans kifejtette, hogy az, ami a Szovjetunióban és a „keleti tömbben" történik, min­denképpen hatással lesz az EGK-ra. Várpalotai napok (Folytatás az 1. oldalról) sől. Az ünnepség résztvevői megtekintették az intézet 95 éves pedagógiai múzeumát és a Faller­-emlékszobát. Délután felavatták a közép­iskola sportudvarát, majd meg­nyitották Kubinyi Anna textil­­művész kiállítását a Jó Szeren­csét Művelődési Központban. A várpalotai napok ünnepi megnyitóján, a városi sport­­csarnokban Csővári János ta­nácselnök mondott köszöntőt.­­ ismét zászlódíszbe öltözött a város, hogy születésnapján köszöntse a kultúrát és spor­tot, hogy hét napon keresztül vendégeknek és városlakóknak kedveskedjen és valamennyi­ünknek örömet szerezzen. Nap­jaink erőteljes társadalmi és gazdasági változásainak ide­­­­jén különös jelentősége van annak, hogy még jobban tö­rődjünk közérzetünkkel, hogy tudjunk örülni a szépnek, a jónak, a nemesnek, annak, ami minden mást befolyásol. Min­dennapi munkánk nem lehet igazán teljes, ha nem táplálja a lelki és testi egyensúly. A tanácselnök külön szólt a két év múlva átadásra kerülő kórház építéséről, az Ady la­kótelep készülő házairól, s mindazon dolgokról, amelyek ma leginkább foglalkoztatják a város lakóit. Külön említette, hogy ebben az esztendőben a legtöbb segítséget az alumíni­um kohótól, az erőműtől, a Pé­ti Nitrogénművektől, a szénbá­nyák üzemeitől, a Vörös Októ­ber Ruhagyártól, a nagyüzemi KISZ-bizottságoktól és a tűzol­tók KISZ-szervezetétől kap­ták. Ezután átadta a Várpalota városért érmet - Borsos Miklós munkáját - Faragó Lászlónak, a városi tanács nyugállomány­ba vonuló osztályvezetőjének, dr. Eötvös Pál nyugdíjas jo­gásznak, aki sokat tett a helyi vívósportért és Könczöl Imre nyugdíjas könyvtárigazgató­nak, aki sokat fáradozott, hogy minél gazdagabb legyen a vá­­ros helytörténeti gyűjteménye. Ezt követően sportbemutatót tartottak a 3., 6., 9. számú ál­talános iskola, valamint a Fal­ler Jenő középiskola tanulói és a Testnevelési Főiskola hall­gatói. Nagy tetszést aratott be­mutatójával a Savaria Társas­tánc Együttes is. A TGB javasolja, az Országgyűlés dönt (Folytatás az 1. oldalról) A költségvetéstől elkülönített pénzalapot az egyik bank ke­zeli majd, s abból kizárólag a gazdálkodóknál jelentkező szakképzési költségek finanszí­rozására, képzési kiadásokra, illetőleg a szakképzéssel kap­csolatos beruházásokra lehet pénzt kérni. Nem támogatha­tó ugyanakkor az alapból - lévén költségvetési feladat - a tananyagok, tankönyvek kor­szerűsítése, szakközépiskolá­sok ösztöndíjfizetése, az isko­lai tanműhelyfejlesztés. A Kis­iparosok Országos Szervezete és a Kiskereskedők Országos Szervezete nem értett egyet azzal, hogy a befizetést az egyéni vállalkozókra is kiter­jesszék. A TGB ezt nem is szorgalmazta, a hozzájárulást csak a vállalkozási nyereség­adó hatálya alá tartozó gaz­dálkodóknak kell fizetniük. A TGB ugyanakkor elismerően foglalt állást arról, hogy a KIOSZ-hoz és KISOSZ-hoz tar­tozó vállalkozók eddig is na­gyon sokat tettek a szakkép­zés ügyéért. Mivel az Országgyűlés ta­valy a jogalkotásról szóló tör­vény szentesítésével úgy fog­lalt állást, hogy minden, a gaz­dálkodást alapvetően érintő kérdésben törvényi szabályo­zásra van szükség, a jogsza­bályok kialakítása mindkét tár­gyalt napirenddel kapcsolat­ban folyamatban van, s a tör­vénytervezeteket még az idén az Országgyűlés elé terjesz­tik. A szocialista brigádokra még számíthatunk (Folytatás az 1. oldalról) A központi gépjavító mű­helyből például Hárskútra men­tek a brigádtagok, hogy ott az iskola udvarát rendbe hozzák. A szerelőiparosok a veszprémi Dózsa György Általános Isko­la festésénél segítkeztek. A szállítási egység Zrínyi Mik­lós szocialista brigádja rend­szeresen kirándulásra viszi a kisegítő iskola diákjait. A Ro­mániából áttelepültek megse­gítésére az elsők között jelent­keztek a Che Guevara szocia­lista brigád tagjai, akik ma­guk is adtak, s gyűjtöttek ru­haneműt és pénzt. A Duviép szocialista brigád­jai már évek óta részt vesz­nek a megyeszékhely szépíté­sében, építésében is. Hétvé­gekre például üzemképes álla­potban biztosítanak építőipari gépeket és szakmai felügyele­tet, így segítették például a dózsavárosi szennyvízhálózat építését is. Jelenleg a Vidám­parkban vízkerék- és szivattyú­felújításon dolgoznak. Kovács Edit Ajkai Timföldgyár és alumíniumkohó Az ajkai nagyüzem 83 szo­cialista brigádjának közel fe­le, 39 kollektíva, évek óta írásos patronálási szerződés alapján végzi ez irányú tevé­kenységét. Jelentősebb munkák a­­dókai öregek szociális ott­honában valósultak meg. Töb­bek között: tornacsarnok, konyha és étkezde átalakítása, 30, majd 50 férőhelyes bőví­tés. Négy kollektíva — a Her­man Ottó, Déri Miksa, a tech­nológiai szerelő és az automa­tika II. szocialista brigád — végzett elismerésre­­ méltó mun­kát. A megyei főorvos a Her­man Ottó brigád 1986-ban és 1987-ben végzett tevékenysé­gét elismerő oklevéllel jutal­mazta. A többi brigád a vá­ros óvodáinál, iskoláinál, böl­csődéinél és intézményeinél vé­gez szerződésekben vállalt fel­újítást, karbantartást. A brigádok az idei patroná­lási vállalásaikat időarányosan már túlteljesítették. Kormanik János

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék