Napló, 2002. március (Veszprém, 58. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-14 / 62. szám

6 NAPLÓ ■ Albrecht Sándor Ma is felejthetetlen, lángbetűs ne­veikre esik az első tavaszi nap­fény. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Arany János, Vasvári Pál, Táncsics Mihály, Jókai Mór, Petőfi­­ Sándor... Örökké világító példájuk e szent napot a magyarság kivéte­les ünnepévé avatja. Hazaszeretetüknek, hős­tetteiknek jegyében született újjá nemzetünk, s tette meg első történelmi lépéseit az eu­rópai polgári lét felé. 1848-as lángel­méink a békés fejlődést óhajtották, ám a forradalom szabadságharcba torkol­lott. Megyénk tájairól a jobbágyokból, diákifjúságból s minden néprétegből szerveződött meg a nemzetőrség. Jeles­kedtek a harcban. A világ ekkor tudta meg igazán, hol van Magyarország. A korszakos tervek mégsem válhat­tak valósággá. A forradalom elbukott. Ám bukásában is örök a dicsősége, s máig ragyog erkölcsi győzedelme. Legendás eleink '48. április 1-jén a vér, a tisztaság és a remény sorsunkhoz méltó színeit - a piros-fehér-zöldet - tették nemzeti lobogónkra. Zászlónkat szimbólummá emelték. Ez időben Alsóörsön is fölgyorsul­tak az események. A közbirtokosság gyűlésezett, katonai kérdésekről tár­gyalt, újoncozással foglalkozott. Ruhá­kat, süvegeket, sipkákat csináltatott. Lobogót vett, fegyverekről gondosko­dott, és pénzt is áldozott az ország se­gedelmére. A széles tájékra is jellemző, hogy a legnagyobb dolog időben is te­kintélyes létszámmal állt ki a földmű­vesek, iparosok, napszámosok, zsellé­rek, pásztorok, szolgák alkotta nemzeti őrsereg. Ismereteink szerint falunkból húszan a nemzetőrség, tizenhatan a honvéd hadsereg tagjai lettek. Néhány falunkbelinek az is megada­tott, hogy a komáromi erődben szolgál­hatott Klapka György tábornok-várpa­rancsnok alatt. A bukás után sokáig rólunk beszélt Európa és a nagyvilág. Szétsugárzott a hatás... A császári és királyi katonákból lett honvédtisztek ébren tartották az eszmét a szó, az írás és a szervezkedés erejével. Egy mélyen az alsóörsi szí­vekben őrzött és dédelgetett legenda elevenen őrzi May János honvéd száza­dosnak, a későbbi komáromi tüzérpa­rancsnoknak, Kossuth hű hívének ne­vét. Aki a kalandos terveket kovácsoló Mack József tüzér ezredes és a meg­fontoltabb Gál Sándor honvéd ezredes irányította összeesküvésben az öngyil­kosságot választotta vallomás helyett. (Emlékét az alsóörsi művelődési ház falára emelt márványtábla hirdeti). Forradalmunk dacból és vágyból szőtt imába foglaltatott. Mítosza kélt. Főhajtással illette a világ. 1859-ben az angliai Wallsall városkában egy hely­béli lelkész két nevet adott újszülött fiá­nak. A Jeromos keresztnév mellett a másik így hangzott: Klapka! Ugyanis 1850-ben Klapka György emlékirata megjelent angol nyelven. Anglia-szer­te forgatták e könyvet. A lelkész - évti­zed múltán - így tisztelgett leveretett­­ségünk előtt. 1890-ben az alsóörsi '48-as közvité­zek közül Bécsi Gábor, Guáth Péter, Guáth János földművesek és Horváth János koldus még éltek a faluban. Te­metőnkben ez ideig csupán Guáth Já­nos (1827-1908), Guáth Péter (7—1910) honvéd és Vargha Lajos (1827-1895) honvéd százados sírhe­lyét ismerjük és tiszteljük. A többiek is minden bizonnyal Somlyó-beli kegy­helyünkön porladnak. Jóllehet sírhalmukat elfödte az idő, magasztos emléküket őrizzük. Három évvel ezelőtt neveiket márványba vé­­sette a faluközösség. Valahányszor ereklyelapjukra vetjük a tekintetün­ket, a dicső múlt tükörébe nézünk. Ab­ból egy emberibb világért ragyog ránk a fény... Alsóé, a híven őrzi '48-as emlékeit ÜNNEPI MELLÉKLET 2002. március 14., CSÜTÖRTÖK Kossuth Lajos Veszprém város első díszpolgára ■ Molnár Jánosné A Kossuth-kultusz első meg­nyilvánulása a megyeszék­helyen a nagy hazánkfiának díszpolgárrá választása volt 1889. szeptember 3-án. Története az 1879. évi L. tör­vénycikkhez vezethető vissza. A magyar állampolgárság meg­szerzéséről és elvesztéséről szó­ló terjedelmes jogszabály, az úgynevezett honossági törvény érzékenyen érintette az 1848/ 49-es forradalom és szabadság­­harc után emigráltakat, de külö­nösen a Turinban (Torino) vég­leg letelepedett Kossuth Lajost. A törvény életbeléptetésétől számított tíz éven belül a külföl­dön tartózkodók elvesztik ma­gyar állampolgárságukat, ha nem kérvényezik annak fenntar­tását. Kossuth Lajos méltatlan­nak, megalázónak tartotta ezt a procedúrát. Nyitr levelében hangot is adott ennek: „Ferenc József osztrák császár és ma­gyar király alattvalójának ma­gamat soha egy percig sem is­mertem el, s el sem ismerem”. Inkább vállalta „a magyar nem­zet soraiból törvény által kikü­szöbölt pária” sorsot. Ezért is fogadta „testvéries érzettel” mindazokat a magyarokat, akik önkéntes száműzetésében meg­látogatták. A honossági törvény kire­kesztő paragrafusának érvénye­sítése előtt a parlamentben vita keletkezett. Az ellenzék heve­sen sürgette annak módosítását, Kossuth Lajosra való tekintet­tel. Tisza Kálmán miniszterel­nök a megígért törvényjavasla­tot nem tudta benyújtani határ­időre. A kormányon belül sem volt egyetértés. A kialakult kor­mányválság miatt Tisza Kálmán kénytelen volt tizenöt éves mi­niszterelnökség után lemondani 1890. március 9-én. A parlamenten kívüli erők si­keresebben próbálták ellensú­lyozni a törvény negatív hatását. Egyre több város választotta meg Kossuth Lajost díszpolgá­rának, azaz ezekben a városok­ban polgárjogot nyert a „honta­­lanított” nagy hazánkfia. 1887 elején már majd száz város dísz­polgára. A helyi sajtó rendszere­sen beszámol ezekről a hazafias tettekről. Követésre méltónak tartja Kiskunfélegyháza, Eger, Miskolc, Szentes, Kunszent­­márton, Munkács, Nyitra stb. városok döntését. Sőt fel is szó­lította „Veszprém város lelkes képviselőit”, hogy válasszák meg „édes hazánk büszkeségét, szemefényét városunk díszpol­gárává”. A buzdításnak az új­donsült városi tanácsnok, Szilá­gyi Mihály tett eleget. Az a mű­velt, húsz éve városunkban élő rézműves, aki 1880-ban Benkő Istvánnal együtt meglátogatta Kossuth Lajost Olaszország­ban, nyújtotta be indítványát Kossuth díszpolgárságára az 1887. április 23-i közgyűlésre. Sajnos, a képviselők ezt akkor nem tárgyalták meg, hanem el­halasztották a tavaszi gyűlésük­re. Ez a képviselő-testületi ülés pedig elmaradt, ma már kifür­készhetetlen okból. Az 1887. szeptember 4-i te­metőhegyi (Dózsaváros) hatal­mas, sok családot sújtó tűzvész után pedig nem került napirend­re az ügy. Csak az 1889-es év hozott fordulatot. Néhány hó­nappal Kossuth hontalanná vá­lása előtt került a közgyűlés elé díszpolgárságának kérdése. Husvéth János városi tanácsos, ellenzéki képviselő adta be erre a javaslatot. S mégis, a szeptem­ber 3-i közgyűlésen Kováts Imre polgármester, volt 48-as honvéd sajátjaként mondta el az indít­ványt. A képviselő-testület egy­hangúlag elfogadta, „lelkes él­jenzésekben történt megnyilvá­nulás” mellett, így lett Kossuth Lajos Veszprém város első dísz­polgára 1889. szeptember 3-án. A díszoklevél szövegének megfogalmazására hattagú bi­zottságot hoztak létre még ezen az ülésen. Ők hagyták jóvá Vi­­kár Lajos városi főjegyző „ki­magasló stílusban” megírt, Kos­suth érdemeit felsorakoztató fo­galmazványát. A „vászonszerű papírból” készült díszlevélre a következő sorok kerültek: „ Veszprém rendezett tanácsú város mai napon tartott képvise­lő-testületi közgyűlésében Ud­­vardi Kossuth Lajos urat, Ma­gyarország volt kormányzóját, kinek dicső és áldásos működése a nemzeti érzületet öntudatra ébresztette; kinek kimagasló nagy szelleme igazi útra vezette a nemzeti Géniust; kinek honfel­áldozó hazaszeretetétől ébredt fel a magyar szabadság; kinek lánglelke olvasztotta fel e hazá­ban a gondolat és a szólás sza­badságát lekötő bilincseket;­­ ki a nemzet millióit egyenlőkké, szabadokká tette; ki a hazafiság és jellemszilárdság századokra szóló példányképe; a magyar nemzet történelmében páratla­nul álló örökbecsű és hervadha­tatlan érdemeinek elismeréséül egyhangúlag és közlelkesedés­sel Veszprém rt. város díszpol­gárává választotta, és őt ünne­pélyesen a város díszpolgárai­nak sorába iktatván - mindazon kiváltságokkal és jogokkal, me­lyek e város polgárait megilleti -, ezennel felruházza. Mivel Kossuth Lajos hazánk nagy fiának jelen díszpolgári oklevelünket aláírásunkkal s a város pecsétjével ellátva, kiad­tuk. Kelt Veszprémben, 1889. évi szt. Mihály havának 3-ik napján tartott rendes képviselő-testüle­ti közgyűlésünkön. Veszprém város polgárai ne­vében: Kováts Imre polgármester” A különleges okmány kivite­lezésével először egy budapesti vállalkozót akartak megbízni. Végül is az 1889 őszén bemutat­kozó, ügyes kezű arcképrajzo­lóra, a helybeli Schiff Benőre esett választásuk, aki Kossuth Lajosról készített krétarajzát a városnak ajándékozta. Tán ép­pen ezért bízták meg a „fiatal rajz virtuózt” az oklevél el­készítésével. Az egyedi szöve­get „Veszprém város igen sike­rült tájrajza, a vár és a tűz­torony körüli része hű visszaadásával, körözi”. Remek a tájkép színe­zése, a szöveg elhelyezése; ösz­­szességében nemes egyszerűség jellemzi a díszpolgári oklevelet (Sajnos, csak korabeli leírásból ismerhetjük). A mesterműért öt­ven forintot kapott az elkészítő­je, Schiff Benő. A megfelelő tokba helyezett díszlevelet Vikár Lajos adta postára 1890. március 12-én, hogy a Veszprém város bizal­máról értesítő okmányt Kossuth Lajos „éppen a szabadság újra­­ébredésének napján, március 15-én kézhez kapja”. Az idős Kossuth a megszapo­rodott „hazafias jóindulatokra” már külön levélben nem vála­szolt, csak a lapokban közzétett nyílt levélben tudta megköszön­ni. Veszprém esetében sem kül­dött választ a polgármesternek. A Kossuth Lajos díszpolgár­sága körüli „szépséghibák” elle­nére is nagyra értékelendő a vá­ros vezetésének döntése, mert a közóhajt érvényesítették, és még életében kapta meg ha­zánkfia a várostól ezt a megbe­csülést. (Az idézeteket korabeli he­lyesírással közöljük.) Kossuth Lajos polgárjogot nyert a számos díszpolgársággal, miközben a törvény hontalanná minősítette Túrák Kossuth emlékére­ m Győrffy Árpád Az ajkai Kossuth Lajos Álta­lános Iskola és a Túrateknőc Természetjárók Turista Egyesület rendhagyó mó­don tiszteleg Kossuth Lajos születésének 200. évfordu­lója előtt. Túramozgalmat hirdettek a megyénkben ta­lálható Kossuth-emlékhe­­lyek felkeresésére. Már nyolc évvel ezelőtt, a po­litikus halálának évfordulóján is terveztek egy hasonló akciót, de akkor nem sikerült megvalósíta­ni. Négy évvel később már sike­res volt a szabadságharc emlék­helyeinek felkeresésére hirde­tett mozgalmuk, amit összesen több mint százhatvanan teljesí­tettek. A legfiatalabb jelvénytu­­lajdonos még óvodás volt, az idősebbek között sokan átlépték már a nyugdíjkorhatárt. Akkor nyolc kötelezően megadott és négy választható célt kellett fel­keresni a résztvevőknek. A Kossuth-túra kiírásánál se­gítséget kaptak a Kossuth Szö­vetség megyei szervezetétől. Az emlékhelyek összeállításánál H. Szabó Lajos Kossuth-emlé­kekről és a '48-as emlékművek­ről írt munkáját, valamint a Ban­di László szerkesztésében ki­adott, Emlékhelyek Veszprém megyében című könyvet hasz­nálták fel. A túramozgalomba kapcso­lódóknak kilenc településen - Ajka, Bakonyság, Balatonalmá­di, Balatonfüred, Balatonkene­se, Halimba, Lókút, Mencshely, Nagydém - tizenkét olyan em­lékművet vagy más létesít­ményt, például kilátót kell fel­keresni, amely közvetlenül Kos­suth Lajoshoz, a családjához vagy a szabadságharchoz kap­csolódik. A látogatásokat pe­cséttel kell bizonyítani az isko­lától kérhető kis kiadványban, amely részletes leírást is tartal­maz az emlékhelyekről. A túrá­ba bárki bármikor bekapcsolód­hat, sem az útvonal, sem a telje­sítésre fordított idő nincs meg­szabva. Szabadon választhatnak a közlekedési eszközök között is. Lehet gyalog, kerékpárral, de akár autóval is menni, a lényeg, hogy az emlékhelyeket felke­ressék. A túra teljesítői jelvényt és emléklapot kapnak, s persze sok ismerettel gazdagodnak. Balatonfüreden a szívkórház közelében lévő­ savanyúvízkutat Kossuth-forrásként ismerik Fotó: Penovác Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék