Napló, 2006. szeptember (62. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-02 / 206. szám

2006. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT Keresik a rablókat Szombathely (b)­­ Egy­millió forintot ajánlott fel a Vas Megyei Rendőr-fő­kapitányság annak a sze­mélynek, aki segít egy Csehimindszenten elkö­vetett rablás tetteseinek kézre kerítésében. A főkapitányság tájékozta­tása szerint augusztus 24-én este kilenc óra tájban három ismeretlen személy símaszk­ban, sötét ruhában, kesztyű­ben, rendőrségi mellényben behatolt B.-né S. K. családi házába. A tettesek az udvaron tartózkodó sértettet, az édes­anyját, illetve két kiskorú gyermekét megkötözték, szá­jukat leragasztották. A sértett édesanyját és gyermekeit a ház mellékhelyiségébe zár­ták. A megkötözött sértettet az egyik elkövető a ház fürdő­szobájában brutálisan bántal­mazta, majd fegyverrel arra kényszerítette, hogy adja elő a házban található készpénzt és ékszereket. A sértett a bán­talmazás hatására átadott 6,2 millió forint készpénzt, 1,5 millió értékben arany ékszert, valamint egy 750 ezer forint értékű Rado Ovation Jubile típusú karórát. Az elkövetők egy ezüstmetál színű, újnak tűnő, ötajtós személygépko­csival távoztak. A rendőrség kéri, aki a bűn­­cselekménnyel vagy annak el­követőivel kapcsolatban ér­demi információval rendelke­zik, jelentkezzen személye­sen a vasi főkapitányság bűnügyi osztályán vagy a 06 (94)521-102-es számon, illet­ve a 107 segélykérőn, vagy bármelyik rendőrnél. Életvidám közösség Megnyílt a 21. Várpalotai napok - Vasárnap estig negyven program Várpalota (úf) - A képvi­selő-testület döntése ér­telmében, figyelemmel az októberi helyhatósági választásokra, de a bá­nyásznap hagyományait őrizve, idén szeptember első hétvégéjén tartják a Várpalotai napokat. Csütörtök délutántól vasár­nap estig negyven programot kínál a 21. Várpalotai napok listája, ebből kiemelkedik a szombati nap: délelőtt az új kórházi szárny felavatása, délután a Thuri-vár feltárt és felújított palotarészének be­mutatása, művészettörténeti szempontból is szenzációs­nak nevezhető, a restaurálás során előkerült különleges ér­tékű freskókkal. Most nem októberben, ha-Ma avatják fel az új kórházi szárnyat és bemutatják a Thuri-vár felújított palotarészét nem korábban, de ugyanúgy a városért, s most bányász test­véreinkért is ünnepelünk - fogalmazott megnyitójában Leszkovszki Tibor polgármes­ter, hangsúlyozva: idén 55 éves a város. Ami ugyanúgy büszkeség, miként a jövőre nézve feladat. Életet adni a szűkebb és tágabb közösség­nek egyaránt - melybe bele­tartoznak Várpalota egyre inkább szélesedő, osztrák, olasz, román, szlovén, szlo­vák és lengyel baráti kapcso­latai is. A mostani városünnep kiemelt feladata, hogy kö­szöntse az első, a szlovákiai Körmöcbányával (Kremnicá­­val) 40 esztendje kötött test­vérvárosi szerződést is. A pa­lotaiakat az ünnepségen való megjelenésével megtisztelte Miroslav Narozny, Körmöc­bánya polgármestere. A 21. várpalotai napok hi­vatalos megnyitóján az elöl­járóság által adományozott Várpalota Város Díszpolgára címet Váci Ernő, a Városgaz­dálkodási Vállalat nyugalma­zott igazgatója vehette át. a Várpalota Városért Érdem­rendet Péter Istvánné, a város nyugalmazott aljegyzője, Ko­romné Palkovics Edit, a Váro­si Népjóléti Gondozási Köz­pont vezetője és Tina Pál­né, a polgármesteri hivatal köz­­tisztviselője érdemelte ki. Eötvös Pál-nívódíjjal is­merték el dr. Kissné Rácz Gabriella általános iskolai testnevelő tanár, Mezei Ist­­ván-nívódíjjal Kovács Teréz Piroska, a városháza gyám­ügyi ügyintézője, Thuri-díjjal Holdosiné Varga Zsuzsanna általános iskolai tanár és Né­meth László, a polgármesteri hivatal munkatársa tevékeny­ségét. Várpalota Város Önkor­mányzati Képviselő-testülete Emlékérmét vehette át Ácsné Szabó Etelka, a polgármesteri hivatal építéshatósági ügyin­tézője, Egyed István, az inotai kertbarát kör vezetőségi tagja és György Beáta, a városháza gyámügyi ügyintézője. Az októberi önkormányzati választások miatt idén korábban tartják a várpalotai napokat. Gazdag, szerteágazó programkínálat A somlói bor ünnepe Devecser (vn)­­ A térségi összefogást, a turizmus és a borászat fejlesztését, munkahelyek teremté­sét dicsérte Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke. Munkával kezdődtek idén a Somlói napok, hiszen gyom­irtási és növényvédelmi be­mutatót tartottak. Ezt követő­en a devecseri műve­lődési házban meg­tartotta nyilvános ülését a Somló és Környéke Borút Egyesület és nagy­gyűlését a Somlói Borlovag Klub. Ezen méltatta a két szerve­zet és a gazdák sikeres tevé­kenységét a megyei közgyű­lés elnöke. Felszólalt dr. Ko­vács Zoltán országgyűlési képviselő, Pápa város polgár­­mestere is, aki elmondta, hogy a környéken fontos sze­repet játszik a Somló, és igye­keznek hozzájárulni ahhoz, hogy a különleges minőségű borait elismerjék és termelőik méltó árat kaphassanak értük. Dr. Halla László, a borút egyesület elnöke ismertette az Idén első alkalommal választják meg a Somló királynőjét idei évi eredményeket és a jö­vő évi terveket. Somlóért ki­tüntetést ezúttal heten kaptak: Csordás Sándorné, Fazekas József, Győr Sándor, Holdin­gei■ László, Jankó Jenő, Pu­­chinger Ede és Schmall Gyu­­láné. Az egészséges borfo­gyasztási­ szokásokat is ter­jesztő avatási szertartással három borlovagot avattak fel, Gémesiné Lőrinci Márta, dr. Lengyel Károly és Végi­ Gusz­táv fogadta meg, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel népszerűsí­ti a Somlót és borait. Hétvégén számos kul­turális, sport- és gaszt­ronómiai versenyt tar­tanak, első alkalom­mal választják meg a Somló királynőjét, és a somlóvásárhelyi oldalon lé­vő nagyréten a környék gaz­dái mutatják be a boraikat. Az MSZP-SZDSZ közös jelöltjei Balatonfüred (ma)­­ A szociális segélynyújtás fontosságról is beszélt Nagy Jenő, az MSZP helyi elnöke, aki pénteken be­mutatta a szocialista és a szabad demokrata párt közös jelöltjeit. Az országgyűlési képvise­lő, a város alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, közös ügyük a város fejleszté­se, ám nemcsak a presztízs­­beruházásokat támogatnák, hanem elősegítenék, hogy más területen is fejlődjön a város. Ne csak a vendég érez-­­e jól magát Balatonfüreden, hanem minden városlakó. Különös gondot fordítanának jelöltjeik megválasztása ese­tén az idősek, gyerekek és fo­gyatékokkal élők támogatásá­ra. „Nem másoljuk a nagypo­litikát” - emelte ki az MSZP helyi elnöke, „együtt kívá­nunk dolgozni mindazokkal, akik a város érdekeit szolgál­ják”. Végül bemutatta jelölt­jeiket. A 39 éves, többdiplo­más dr. Szalai Gábort indítják polgármesterjelöltként, aki egyben az 1-es számú válasz­tási körzet (v. k.) jelöltje is. A 2. sz. v. k.-ben: Nagy Jenő, 3. sz. v. k .­:Ruzsinszky Imréné, 4. sz. v. k.: Patinszki Judit, 5. sz. v. k.: Geipl Miklósné, 6. sz. v. k.: dr. Ács Károly, 7. sz. v. k.: Csonka Endre, 8. sz. v. k.: Ta­kács Miklós, 9. sz. v. k.: Burka Tibor, 10. sz. v. k.: Cseri Lász­ló az MSZP-SZDSZ jelöltje. Gyermek­balesetek a megyében (Folytatás az 1. oldalról.) A gyerekek biztonságos közlekedése mellett a rend­őrök intézkednek a megállási, várakozási tilalmat megsér­tőkkel szemben, és ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermek­ülés használatát. Az adatok szerint az első nyolc hónapban a megyében 61 gyermek sérült meg, leg­többjük utasként. Harminc­négy tizennégy év alatti fiatal okozott balesetet, leginkább kerékpárral. KRÓNIKA NAPLÓ • 3 RÖVIDEN VII. Sümegi orvosi napok Sümeg (töreky) - Magas szintű, kétnapos orvosi szakmai előadás-soro­­rozat kezdődött a város­ban tegnap. A VII. Sü­megi orvosi napok meg­nyitóján Rátosi Ferenc polgármester üdvözölte a vendégeket. A Dr. Fe­hér János, a Magyar Májkutatási Társaság elnökének és dr. Rapo­­sa Tibor, a Szent István Kórház osztályvezető főorvosának elnökleté­vel zajló szakmai prog­ramon külön hangsúlyt helyeznek a jövő felada­tainak megfogalmazá­sára, tekintettel arra, hogy az átlagéletkor ha­zánkban is hamarosan elérheti a nyugat-euró­pai szintet, ami óriási terhet ró az egészség­­ügyi, szociális ellátó­­rendszerekre. A VII. Sümegi orvosi napok konferenciasorozat ma folytatódik. Emlékmű bányászoknak Pécs (mti) - Emlékmű­vet állítottak a mecseki bányászok tiszteletére Pécsett. Az Ágoston té­ren húsz négyzetméte­res gránitalapon álló, öt méter magas fekete márványoszlop Taubert László szobrászművész tervei alapján készült. Kopogtatnak a gólyák az egyetem kapuján Veszprém (­la)­­ A Pan­non Egyetem központi kollégiumi hagyománya­it átörökítve az idén is megszervezik a kopogta­tótábort az első éves kol­légistáknak. Pénteken érkeztek meg a Pannon Egyetem elsőévesei a kollégiumokba, ahol a neve­lőtanárok fogadták őket. Az egyetem új polgárait megis­mertették a kollégium házi­rendjével, az együttélés sza­bályaival, körbevezették őket az intézményben. A félévkor bezárt központi kollégiumban kialakult hagyományoknak megfelelően a februárban át­adott Hotel Magisterben is megrendezték a „bátyus foga­dást" péntek este: a hallgatók otthonról hozott ételeket tálal­tak társaiknak. A városisme­reti vetélkedőt szombaton szervezik, ahol a diákoknak különböző feladatokat kell megoldaniuk. A Pannon Egyetem veszprémi kollégiu­mainak, bérleményeinek csa­patai versengenek egymással, mérik össze tudásukat, ráter­mettségüket. Jó idő esetén nem marad el a délutáni bog­rácsozás sem. A felsőbb évesek vasárnap költöznek a kollégiumokba, hétfőn számukra is megkez­dődik a tanév. Frissen beköltözött, első éves egyetemi hallgatók a veszprémi Hotel Magisterben. Otthonról hozott ételeket tálaltak fel a kol­légisták egymásnak a hagyományos „bátyus fogadáson" Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék