Napló, 2014. február (70. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-18 / 41. szám

2014. FEBRUÁR 18., KEDD Rajzokon a diadal Várpalota (szpd) - Renge­teg kiváló alkotás érkezett be a Palota 1566-os dia­dala címmel meghirdetett ifjúsági rajzpályázatra, amelynek eredményét a napokban hirdették ki. A Nagy Gyula Galériában rendezett történelmi előadás­­sorozat felvezetéseként került sor a napokban a pályázat legjobbjainak elismerésére és a kapcsolódó kiállítás meg­nyitására. Elsőként Katona Csaba alpolgármester értékel­te a beérkezett rajzokat. - Életkortól függetlenül ki­váló alkotások érkeztek felhí­vásunkra, amelyben fiatalok megmutathatták, hogyan kép­zelik el az 1566-os palotai ostromot. Külön öröm, hogy az elkészült képeken jól lát­szik az odafigyelés, az utána­járás, hiszen mi más magya­rázná, hogy szinte hiba nél­kül mutatják a rajzok Thury György korának öltözetét, fegyverzetét és harcmodorát. Épp ezért a döntés is igen ne­héz volt - mondta el az alpol­gármester, aki külön kiemelte a legtöbb pályázatot beküldő Vásárhelyi András Tagiskola aktivitását. Ezt követően került sor az ünnepélyes eredményhirde­tésre. Az alsó tagozatosok kö­zött Vet­ró Míra vehette át az első díjat a második Bognár Zsófia és a harmadik Stemmer Jázmin előtt. A felsősök kö­zött Pandúr Zsolt lett az első, megelőzve Nagy Esztert és Németh Lucát. Különdíjat ve­hetett át Bene Alexandra, Bite Alexandra, Fodor Gábor és Németh Sarolta. Bognár Zsófia a rajza mellett —i UJ Z '­­aCZ UJ vfc CLO CQ 5 00 OHo U_ VÁRPALOTA — Szabó Péter Dániel szpdl@naplo.pl­.hu Várpalota - Helyi értéktár­napot rendeztek a közel­múltban a Thury-várban, ahol az érdeklődők a té­mához kapcsolódó elő­adások mellett a térség gasztronómiai és kézmű­veskínálatába is bepillan­tást nyerhettek. - Olyan közös program létrehozása volt a célunk, ami összehoz és összeköt minket, erősíti az identitásunkat. Ez nem lehet más, mint a helyi értékeinkbe vetett bizalom szemléltetése - mondta el kö­szöntőjében Galambos Szilvia önkormányzati képviselő, a helyi értéktárbizottság elnö­ke. Kontrát Károly, a Belügy­minisztérium parlamenti ál­lamtitkár hozzátette, mérföld­kő ez a rendezvény a város életében, hiszen a helyi kö­zösségek fognak össze, a he­lyi értékek mutatkoznak be az érdeklődőknek a Thury­­várban. Horváth Zsolt országgyűlé­si képviselő, a megyei értéktárbizottság elnö­­ke vetített képes elő­adásában az országos értéktárrendszer kiala­kításáról és törvényi hátteréről adott tájé­koztatást, kiemelve, ____ hogy Veszprém me­gye zászlóshajóként vesz részt a munkában, hiszen szá­mos településen, így Várpalo­tán is már sikerrel működnek a helyi bizottságok. A politikus előadását a vá­ros és a térség értékeinek be­mutatása követte. Tolonics István a Thury-várban találha­tó XIV. századi falfreskókról, Petrovics László a római kori halomsírokról, Budai László a bakonyi cifraszűrről, a lon­­gobárd sírokról és az avar kori temetőkről beszélt, Bite Zoltán pedig a Szabó-féle vé­dett homokbánya földtani ér­tékeiről szólt előadásában. A szünetekben a Szelestey László-nívó­­díjjal is kitüntetett For­gács Zsuzsanna énekelt népdalokat, Dragomir Virág furulyázott, s a Cserregő Néptánc­együttes produkciójá­nak is tapsolhattak az érdeklődők. Közben a vár rendezvény­­termében helyi termékek és értékek seregszemléjére ke­rült sor. Berhidai, ösküi, pét­fürdői és természetesen vár­palotai termelők, képzőművé­szek és hagyományőrző egye­sületek mutatkoztak be. ízletes lekvárokat, ropogós pogácsákat, íncsiklandó kol­bászokat és sajtokat, finom tortákat és süteményeket, jó­fajta helyi borokat kóstolgat­hattak azok, akik ellátogattak az első, ám a szervezők remé­nyei szerint hagyománnyá vá­ló helyi értéktámapra a várpa­lotai Thury-várba. további képek, információk reolty Napló Online Helyi értékek napja HAGYOMÁNYŐRZÉS A város és a térség attrakciói szerepeltek Hagyományőrző egyesületek, termelők és művészek mutatkoztak be UJ Z-<o ez H Q-Om<M LO 'Ö £ Gyapay Zoltán, Öskü­ polgármestere a helyi értéktárnapon a várban. Mögötte Nesó Sándorné Újjászületett a nyelv és a kultúra A Libikóka színjátszó csoport kapta idén a helyi kulturális elismerést Pétfürdő(ngp)­­ A Libikóka színjátszó csoport vehette át idén a Pétfürdő kultú­­rájáért-díjat Horváth Éva polgármestertől a kultúra napi ünnepségen. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban tartott ünnepi rendezvényen előbb Verespey Richárd, a Horváth István Ál­talános Iskola ötödik osztá­lyos tanulója szavalta el a Himnuszt, majd Dombi Nor­bert önkormányzati képvise­lő, a humán bizottság elnöke mondott köszöntőt. - Az idő folyamában, az út során kell, hogy találjunk egy-egy olyan pontot, amely­hez viszonyítani tudjuk hala­dásunkat. A magyar kultúra történetében ilyen viszonyítá­si pont lehet Kölcsey Himnu­sza, hiszen előtte is születtek ugyan méltán emlékezetessé vált alkotások, mégis ez a kor volt az, amikor a teljes fele­déstől megmenekülve újjá­született nyelvünk, s vele együtt nemzeti kultúránk - hangsúlyozta Dombi Norbert. Az ünnepségen a Pétfürdő Kultúrájáért-díj átadására is sor került. A rangos elisme­rést idén a Libikóka színját­szó csoport vezetője, Németh­­né Reiß Éva vehette át Hor­váth Éva polgármestertől. Zá­rásként Benkő Péter színmű­vész és Szabó Gyula énekes­gitáros adott műsort. Nosztalgia a régi képek láttán A 90 éves Kovács Pálnét otthonában köszöntötte Talabér Márta polgármester Várpalota (szpd) - Tési­­dombi otthonában kö­szöntötte 90. születés­napja alkalmából Kovács Pálnét a napokban Tala­bér Márta, a település polgármestere. Lányával fogadta a Tábor­mező utcában található ne­gyedik emeleti lakásban a polgármestert Anna néni, aki 1924-ben Pápán látta meg a napvilágot. Közel 30 évvel később, 1953-ban családjával költözött Várpalotára, azaz több mint 60 esztendeje él a városban. Itt ismerkedett meg a férjé­vel, aki az inotai alumínium­kohóban dolgozott, Anna néni pedig - akit munkahelyén mindenki csak Nusinak szólí­tott - laboránsként ugyanitt. Három gyermekük született, két lány és egy fiú. Ida, Er­zsébet és László is Várpalotán lakik, rendszeresen látogatják édesanyjukat. Öt unoka és há­rom dédunoka teszi még bol­dogabbá a 90 éves Kovács Pálné mindennapjait. Anna néni ugyanis évtizedek óta egyedül él, hiszen szeretett férjét 55 éves korában elvesz­tette. Idős kora ellenére igen aktív, rendszeresen sétál, va­sárnaponként református is­tentiszteletre jár. Szabadidejé­ben horgolni szeret, gobeline­ket varr és rejtvényt fejt. Az igényes televíziós műsorokat is kedveli, de mint elmondta, a bugyuta sorozatok nem áll­nak közel hozzá. Jó egészség­nek örvend, fizikailag és szel­lemileg egyaránt kiváló álla­potban van, csupán félévente egyszer jár kezelésre Farkas­gyepűre. Talabér Márta polgármes­ter egy csokor virággal, mi­niszterelnöki oklevéllel és egy régi palotai képeket tar­talmazó, szép kivitelű naptár­ral lepte meg születésnapján a 90 esztendős Anna nénit, aki a fotókat nézegetve idézte fel a város évtizedekkel ez­előtti mindennapjait. LL z '< Ca. LL íl CL CCC< rvLT 'C I Életéről is mesélt a polgármesternek a 90 éves Kovács Pálné NAPLÓ • 11 RÖVIDEN Konferencia a tehetségekről Várpalota (szpdl) - Sok­színű tehetséggondozás címmel országos szak­mai konferenciát szer­vez a Várpalotai Képes­ség- és Tehetségfejlesz­tő Magániskola. Márci­us 1-jén 10 órától az ér­deklődők tájékoztatást kaphatnak többek kö­zött tehetségpontok és a tehetségsegítő taná­csok hálózati működé­séről, a tehetséggondo­zásban betöltött szere­pükről, valamint megyei tehetségpontok is bemu­tatkoznak. Bár a várban Várpalota (szpd)­­ idén is a Thury-várban tartja hagyományos bálját a település önkormányza­ta. A február 22-én 19 órakor kezdődő mulat­ságon a helyi előadók, kulturális csoportok fel­lépése mellett ezúttal az örökifjú Fenyő Miklós előadásának is tapsol­hatnak a látogatók. Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88)541-633 Szerkeszti: Szabó Péter Dániel E-mail: szpdl@naplo. plt.hu Ügyfélszolgálat: Tel.: (88)200-560 Hirdetésfelvétel: Tel.: (40)949-459 Könyv Ármás János emlékére Várpalota (szpd) - Ötven év - Ötven írás címmel néhai kol­légánk, a tavaly elhunyt Ár­más János válogatott írásaiból jelenik meg könyv, amelynek ünnepélyes bemutatóját feb­ruár 24-én 17 órától tartják a Krúdy Gyula Városi Könyv­tárban. A kötet borítóját és a grafikákat Mészáros Imre készítette, a megnyitón közre­működik Lohonyai Zoltán gitáros-dalszerző, Sárváriné Rieder Zsuzsanna kulturális menedzser és Schnöder Kitai televíziós újságíró. Hirdetés Nagyobb árbevétel a Naplóval?­­ Egészítse ki tevékenységét, és legyen több ügyfele! Amennyiben Önnek Veszprém megyében működő üzlethelyisége. Irodája van, bővítse szolgáltatási körét, legyen hirdetésfelvevő partnerünk! ■kV­Forgalmas helyen lévő helyiség, internet elérhetőség, könnyű megközelíthetőség, számítógép kezelői tudás, megbízhatóság. Az üzlet/iroda hirdetésfelvevő helyként való reklámozása a Naplóban, magas, forgalom függő jutalék, további értékesítési lehetőségek. Jelentkezését az elérhetőségek (vállalkozás neve, telefonszáma, üzlet címe) feltüntetésével, a vakva.nikolatt@jilt.hu e-mail címre várjuk. Bővebb információ: N­C-89/A06-A20­­ m­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék