Világ, 1843. június-december (1-104. szám)

1843-10-25 / 85. szám

horvát-társországban és Verőcze, Szerém ésPozsega vár­megyékben behozassák; ezen behozatalt tehát a követ urak sürgessék. 43 A polgári, vallási, ’s egyházi viszo­nyokra tekintöleg, a teljes egyenlőség és tökéletes viszo­nosság elvének megállapítása mint a bécsi és linczi béke­kötésnek és az 1790. 26. t.czikknek alapja, a követ urak által pártoltassék. — A görög-nem-egyesültek vallásos sérelmei pártoltassanak. Egyébiránt ezekrenézve e megye az igazság és méltánylás elvébül indulván e különböző hitvalláson lévő, de egy korona és egy alkotmány alatt élő valóságos honpolgároknak, rendíthetlen hűségét, katonai érdemeit, hadi vitézségét a közös haza és király iránti — tántoríthatlan ragaszkodását, és e hazában milliót felülha­ladó számát tekintve, miután tudomására van: hogy c hitfelekezetbeli egyének az ország, fökormány és főbb tör­vényszékeihez hivatalosan nem alkalmaztatnak, a követ­­urak igyekezzenek az ország rendéit arra bírni, miszerint országgyülésileg kéressék ő Felsége, hogy e felekezetű népet e részben is minélelöbb megvigasztalni méltóz­­tassék.— 6} A fehérmegyei nemesség petitióját ne pár­tolják. 73 Kir. biztosi munkálatok az országgyűléssel ne közöltessenek; mert ezek eredményéről csak a töJvényes municipiumok Ítélhetnek.—83 Minél biztosabban reményié e megye, hogy a szép reményekkel kezdett országgyűlés, a hon főszükségein segítve annak érdekeit alkotmánysze­­rüleg kielégítni fogja: annálinkább váratlan volt a képvi­selők táblájának a bünt.törv.könyv vizsgálata körül tett intézkedése. — A kerületi ülések, ’s ezek nyomán maga a képviselők táblája azon körülményekre nem ügyelvén: hogy a bünt.törv. csak a jelenleg tartott országgyűlésnek megnyitása utén az illető törvényhatóságokkal közöltetett; annak országgyülésileg vizsgálásába rögtön ereszkedett, iránta szinte olly ’s annyi sebességgel rendelkezett,’s in­tézkedett a nélkül hogy e haza ’s ennek szokásira ujdon­­ság-árasztó tartalmainak el, vagy nem fogadására nézve az országos törvényhatóságokban összepontosult nemzet­nek akarata szövétnekül szolgált volna. — És így gya­korlatilag mintegy megállapítva látszatik lenni azon vész­terhes elv, hogy a képviselők a nemzet befolyása nélkül a honnak törvényeket szabhatnak. Ezen alkotmány elleni elvbül keletkezett aggodalom még nőtt, midőn e megye az iránt értesíttetelt volna, hogy e munkának eképeni be­fejezése után, más alkotmányos-életbe vágó kérdéseket magában foglaló,’s sz. kir. városok elrendezését tárgyazó választmányi munka rögtön tanácskozás alá került, a nél­kül hogy ez jó eleve a törvényhatóságokkal közöltetett volna. — A képviseleti táblának ebbeli eljárása a képvi­seltettek törvényhozási jogaival öszsze nem egyeztethet­vén, miután a nemzet legsarkalatosb szabadságai ez által mintegy megtámadtatnak, e megye, melly azt hiszi, hogy az utasítások adásában fenekük a nemzetnek törvény­­hozásbani tettleges részvéte, a követeket oda utasítá, hogy a nevezett munkálatok tárgyalása alkalmával mind addig az azokban kifejlendö intézkedési javaslatok létrehozását ellen-szavazataikkal akadályoztassák, míg azok e megye által tárgyaltatva nem lesznek, és irántok kellő utasítás nem keletkezendik. Ezen nézet pártolására az ország min­den megyéi felszólítatnak. 93 Az országgyűlésen felszólam­­lott követ uraknak nevei a hírlapokban tétessenek ki. 103 A halálos büntetés megtartatik mind azon esetekben, mel­­lyekben az országos választmány által az örökös rabság javasoltatik. — 113 A magány elzárási rendszer elfogad­­tatik, és a bolütésekkeli fenyíték eltörlesztetik. — 123 A kerületi börtönök felállítására szükséges költségek vise­léséhez a nemesség is hozzájáruljon. N. Turóczbul tudósítatunk, hogy October lOkén kezdődött, ’s 13kán eloszlott közgyűlésen halározta­­tott: ö felségét felírásban megkérni, hogy a bün­tető törvénykönyv III. részének a Rdek által elfogadott 382dik §tól vonja meg jóváhagyását. A fehérmegyei petilio ’s a lúrmezei sérelem, mint eldöntött tárgyak iránt utasítás-adás szükségét nem látták a Rk. A városok ügye fölölti választmányi vélemény nov. 7kci gyűlésen kcrü­­lend szőnyegre. — Lőcse város indítványa Deák Fercncz­­nek az országgyűlés általi felszólilása iránt nem pártol­­tatolt. Turóczmegye Rendei a követi jelentéseket hosz­­szallotlák. Mii9fölili hírek. Ausztria. \ görög zendülés itt minden más ér­deket háttérbe szorít. Még mindig és mindenütt csak er­ről beszélnek, s európai bonyolodásoklul tartanak. Fe­szülten várják, mikép fogja magát viselni Oroszország az uj alkotmányos állodalom irányában, sok függ attól, váj­jon a dolgok uj rendezető ellen nincscnck-ó már utón orosz tiltakozások ? 8|>aiiyoiorezrfK. Madridban ismét összeeskü­vés vala kitörendő, ha azt Narvaez ébersége meg nem akadályozza. Ezen tábornagyot megölni vala czél. Az egész őrség fegyverben áll ’s oct. 5kei éjjel ismét befo­­gatások történtek. A minisztérium azt állítja, miszerint a pénz, a há­rom száztulias kamatok fizetésére, mellyek ideje decemb. 31 én lejárand, már készen van. A közelgetö congressus valódi alakjáról semmi bizonyost sem mondhatni előre. Ministeri lapok szerint a 240 követ közöl eddig 187 tudatik, ezek közt 32 még kétes véleményű, a többi 155 közöl 60 mérsékpárti, 60 — 70 Olozaga és Cortina, 30 az ellenzék részén van. — A dán ügyvivő jelenté a mi­nisztériumnak, hogy királya a spanyol nemzet ideiglenes kormányát elismeri. Telegrafi hir szerint Concha tábornok Aragóniába ment, ’s a nélkül hogy csak egy föltétclhöz is hozzá ál­lana, fogja hódolásra kényszerítni Saragossát. A sara­­gossai hivatalos bulletin szerint, melly Almuniában jele­nik meg, már sept. 29én sem volt kenyér a piaczon, a hús ára 12 real volt, ’s átalánosan szörnyű éhség uralkodott. Almeria és Granadában a katonai hatóságok szilárd­sága győzött a fölkelőkön. — Saragossából annyit tud­hatni , hogy Concha tábornagy Atecába akarta főhadi­szállását áttenni , melly hátráló mozgalom a hadserge­­beli tisztek és katonák folyvásti szökéseinek lulajdonitta­­tik. Előbb megfordítva volt , ’s a saragossai militianok szökdöstek át. Minek következtében az ezen városban uralkodni mondott éhség nagyon kétséges , minthogy a katona nem szökik oda , hol nincs mit ennie.— Oct Íjén Monjuichból és a föllegvárból ismét elkezdték a tüzelést Barcelonára. A város lőszerek vagy tüzérek hiányában nem felelt. Rögtönzött álgyutelepeik szétromboltatván, miután azt a pártosok nem tudták helyreállítani, a tü­zelés egész éjen át folytatva lön. A sevillai katonaság egészen ’s a várörségnok egy része a pronunciamentóhoz csatlakoztak.— Perpignan­­ból oct. 12én érkezett hir szerint 9én a junta fölszólító az idegeneket, miszerint Barcelonát hagynák el, mire nekik 24 órányi időt engedett, lóén a francziák szeren­csésen kiköltöztek,’s a consul Barcelonetában vette lakását. N.Britannia. O’Connell egy hirdelvényt bocsáta ki , mellyben saját nevében is megtiltja a meetingeket. Az ország már olly nagy ingerültségben van , hogy An­glia csak kettő közt választhat, vagy sokáig nagy költ­séggel tartani katonákat Irlandban, vagy az igazságos sé­relmeket legott megorvoslani. Az octob. 8kára kitett repeal-gyülekezet ellen Irland helytartója proclamaliot bocsátott ki, mellynek megjele­nése után i 5 perczczel O’Connell viszont proclamatiot hirdetett, miszerint a nyilvános összeütközés, ’s béke­zavarás elkerülése tekintetéből a gyülekezetét eltiltja, de cselekvésmódjának törvényességét erőteljesen vitatja. Még az nap este külön gyűlést tartott, mellyben a hely­tartó proclamatióját törvénytelennek nyilvánította. Dub­­linban nagy volt az ingerültség. Oct.9én O’Connell az Abbey-Street színházban tarta gyűlést, mellyben következő határzat hozaték: „Midőn az ir népet arra intenök, miszerint emlékeznék meg, hogy mindaz, ki valami bűntettet követ el, általa csak az el­lenséget erősíti, ’s midőn magunkat ’s a népet törvény iránti teljes engedelmességre köteleznök, egyszersmind az egész birodalom ’s müveit világ előtt kijelentjük , mikép mi az unió fölbontása utáni törvényes és alkotványszerü törekvésinkkel soha de soha föl nem hagyunk , valamig csak az ir parliament a College-Greenben nem ül.“ Az épület előtt ácsorgó nép elégületlenségét nyilvánitá 0’ Connell ezen mérsékelt hangja fölött. Mihály nhg, miután a windsori palotában egy da­rabig mulatott ’s az ország több nevezetcsségit megszem­lélte, Glasgowba utazott. Innen felső Skotziába szándé­kozik a nhg kirándulni, néhány kellemes helyet’s nemesi várakat megnézni, 's Londonba oct. 27. vagy 28kán lé­rend vissza. Jelenleg 28,000 főből álló hadsereg van Irlandban, hova e napokban ismét egy ezred hajózott el Ports­­mouthból. Francxiaorezag. A király Paez tábornagynak a venezuelai köztársaság volt elnökének a becsületrend nagy szalagát küldé meg, az e tartományban letelepült francziák iránt mulatott szívességéért. Az utolsó számítás szerint Francziaország népessége 34,494,875, lélckro megy. Az ezelőtti számítás 1836- ban történt, melly 33,540,910 lelket credményzett. Ledru-Rolün urat amayennei csküttszék fölmentette. Ezen pörben a választási kijelöltek (EIcctoralcandidat3 szólásszabadsága vala megszorítandó, miért is az cllen­­zékisajló о kimenetelt nagy diadalnak tekinti. A vádlott személyesen védte magát. Olaezorezrfg. Kevés nappal ezelőtt a turini ud­varnál levő franczia és ausztriai követek közt egy fur­csa súrlódás keletkezett. Л fr. követ Yelenczébe akara i kirándulni, ’s útlevelét az ausztriaihoz küldé láttamozni. Mire azt nyerte feleletül, hogy az ausztriai kormány egy­szersmind Dalmaliát kormányozván, egy dalmatiai hg, vagy marquis czimet el nem ismerhet, ’s hogy a bécsi udvar csak az ütközetekre emlékeztető czimeket, nem pedig az ausztriai birodalomhoz tartozó valamelly tartomány vagy várostól kölcsönzőiteket ismeri el. Minek következtében huzamosb szóváltás után a fr. követ Soult marquis nevet vön föl, ’s ez alatt utazott Velenczébe. Anconában szorgalmasan dolgoznak az erősítvénye­­ken, és a pápai hatóságok megkettőzleték azóta ébersé­güket, mióta több oldalról azon hírt vették, hogy a zen­­dülök épen nem hagytak fel vállalatikkal. Urbino vidé­kén több csendzavaró csoportok mutatkoznak és a bolo­gnai Campagnában a gyújtogatások folyvást tartanak. A ílorencziai képzőművészeti és zene-academia ju­talom-osztási közgyűlésében többek közt Markó Ká­roly jeles lájfesztészt ’s magyar hazánkfiát tanárnak vá­lasztó. (3 szentsége a pápa az Abbo Domonkos nevű volt papot, ismeretes büntette következtében halálra ítéltet oct. 4én az Angyalvárban nyaktiló által kivégeztette. Németország. A bajor királyné névnapja ünne­pét oct. 15én ülék meg. E napot az utódok előtt az te­­endi nevezetessé, hogy a „bajor dicscsarnok“ alapját e nap tevék le a Terézia mezején. Mi a Walhalla az egész Németországra, épen az fog lenni Bajorország dicscsar­noka az ezen országban születtek és lakókra nézve. Görögország. Athénéi levél szerint komoly har­­czok'vanuak készülőben, mivel a pártok nem tudnak meg­egyezni, kiket jelöljenek ki követekül a közelgő nemzeti gyűlésre. Mindegyik választó kerületben igen sokan vágy­nak követségre, ’s egyik a másikat ki akarja szorílni. Ittott már történlek is némi hajba-kapások, mellyek elébb­­ulóbb pártharezokká válandnak. Az országban titkos for­rongás uralkodik, mellyböl a részrehajlatlan néző semmi jót nem jósolhat. Egyesületi közlések. Jelentés az iparmükiállitási díjzásról (vége3 III. Bronz érdempénzes osztály. A ta­valyiak közül következők érdemesiltettek ez idén is bronz érdempénzre 13 Ha id Frigyes, kőszegi ecsetgyáros; 23 Rasch Férd., pozsonyi esztergályos: 33Kammerlohr Adám,pesli könyvkötő;43 aszlabocsi papirgyár;53 Mannschön Fér., ostorgyártó Pesten; 63 Fellmayer Ant.,szegedi kartongyáros : 73 Lichtl Kár., csontszéngyá­­ros Pesten; 83 Vadász Ferencz, csizmadia Pes­ten , a ki tavaly még nem lévén mester, apja Vadász Antal műhelyének érdemiette ki a hasonló kitüntetést. — Továbbá az idei kiállítok közül bronz érdempénzzel ju­talmaztattak: 93 ns Gosznoviczer Vilmos, vont­­vas- és hengersodronygyár tulajdonos a Szepességen; 103 Pokorny, főzőgép- és takarék-lüzhely-gyárnok Pesten; 113 Heisz Lörincz, szer- és aczélkovács Pesten, különféle súlymérőkért; 123 Fuchs József órás Budán; 133 Králik Sámuel, órás Pesten; 143 Érti Károly, hangszerész Pozsonyban; 153 Grimm Vincze, könyomdatulajdonos Pesten; 163 Witzen­­rath Frigyes, ékszerárus Pesten; 173 Kopsgut­­ter Fülöp, bőr- és keztyügyárnok Pozsonyban; 183 Häfele György, keztyüs Pozsonyban; 193 Win­kler Jakab, börgyárnok Aradon; 203 Grund An­tal, csizmadia Budán; 213 Maisch András, szíj­gyártó Pozsonyban; 223 Hollstein Adolf, szíj­gyártó Pesten; 233 Schröder István, irha-tímár Pesten; 243 Wrchovszky Ernő, szakolezai posz­tógyáros; 253 Perulovics Simon, selyemgyáros Fehértemplomon; 263 Rosconi Károly, Pestmegye selymészeti igazgatója; 273 Leitner Jakab és fija kék karton- és kendő-gyára Budán; 283 Rupp Vil­mos, selyemfestö Pesten; 2 93 Procopovics Va­zul, len-, gyapjú- és gyapot-szövetgyáros Zomborban; 303 Gyenes István, magyar szabó Pesten; 313 N a g у Jó z s c f kereskedő szabómühelye Pesten; 323 Hám, szönyeggyáros Pesten; 333 Hajós Sándor, kalapos Budán: 343 Wiener Jakab, kárpitos Pes­ten; 353 Uhrl Ferencz, képfaragó Pesten; 363 i­­dősb gróf F 0 r g á c h Antal gácsi repaczukorgyára, különös oklevél kíséretében, ’s rima-chorepai papírgyára méltányló megemlítésével; 373 Vágó Já­nos, gépész Pesten; 383 Humai Antal, szegedi sóda-gyártó; 393 Zsoravicz János, szinte szege­di sóda-gyárló; 403 Malvicux és Prihradny gá­­liczkő-gyára Iglón ; végro 413 Ilii ffl ing er Ignácz és Dcndcl János, asztalos legények Pesten. IV. Dicsérő oklevelet kaptak, mint tavaly: 1} Szi­lágyi István, gombkötő; 23 Kajdán Miklós, gombkötő; 33GoldbergerSámuel, kék karton-gyár

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék