Világ, 1919. április(10. évfolyam, 77-92. szám)

1919-04-04 / 80. szám

Péntéti : Meg kell művelni a művelésre alkalmas budapesti területeket A főváros népbiztossága ma a következő rendeletet adta ki: A földimivelés­­ügyi népbiztos re­ndelkezés­e alapján a fővárosban a gazdasági megízni­v­elésre a­l­kal­mas összes terüle­tek azonnal művelés alá veendők. A­ki jelenleg a megművelhető terül­et birtokában van, ha nem is tulajdonos, az illető területet maieta megművelheti, vagy megműveltetheti és ez esetben a termésből elsősorban háztartásának egész évi szükségletét fer­­vezheti, az ezt meghaladó termésföldöss­eget pedig anna­k idején, később megállapítandó térítési ár el­lenében, a közel­lát­ás céljaira rendelkezésre tarto­zik bocsátani. Ha az, aki a terület fölött jelenleg rendelkezik, a földet megművelni nem hajlandó, vagy nem képes, úgy tartozik ezt a területet fek­vése szerint illetékes kerületi elölj­árósáénál negy­­vennyolc óra alatt k­ácsiban bejelenteni. Ebben az esetben e terület további hasznosítása iránt az elöl­járóság intézkedik. Ily terültetek elsősorban min­den más igénylő mellőzésével kizárólag kertészeti szakképzettséggel és ismeretekkel forró olv egyének­nek utattatniak ki, akiket a földművelésügyi nép­biztosság kertészeti ngyénak biztosa (Országház-tér 11. L­et­. 61.) kijelöl és kelő igazolvá­nval ellát A rendtelet ellen vétők felett forradalmi törvény­szék­etél. — A munkaügyi perek tárgyalása. Az igaz­ságügyi népbiztos rendelete értelmében a munka­ügyi pereket a legsürgősebben kell elintézni. A­­ munkaügyi bíróság és a központi járásbíróság ve­zetője ma intézkedtek, hogy a munkaügyi pereket sürgősen, már a napaikban kitűzzék és a lehető leg­rövidebb idő alatt letárgyalják. — Rehabilitált munkások. Annak idején a napi sajtó Horvát főhadnagy cukorlopási esetével kapcsolatban a hozzá beosztva volt Nyitrai János, Streich Mihály, Gertner József, Rimóczi Pál, Greu­ser Béla, Zsarkó Antal és Fülöp Sámuel munkások neveit, mint a lopásban részesekét közölte. Most, miután a Kormányzótanács vádbiztosa őket 84 napi vizsgálati fogság után — minthogy bűnössé­gük beigazolást nem nyert — szabadlábra helyezte, mindnyájan kötelességünknek tartjuk fenti mun­kástársainkat — akik igaztalanul meghurcolat­­tak — a nagy nyilvánosság előtt rehabilitálni, őket mint a régi rendszer igaztalanul bűnhődött­­jeit. a becsületes proletártársadalomnak, mint be­csületes munkásokat visszaadni. A közélelmezési népbiztosság karhatalmi osztályána­k fegyelmi ta­nácsa. — Káposzta, paradicsomlé és szárított főzelék. A közélelmezési népbiztosság­ tegnap óta káposztát, pa­radicsomlét és szárított főzeléket jegy nélkül, le­szállított áron áru­síttat. A Lehel-, Garay- és Széna­téren harminc él árusitökélyem árusítják a savanyú káposztát a a­­ korona harminc filléres majormális ár helyett 60 fillérért, a paradicsomlét pedig 4 ko­rona maximális ár helyett 3 koronáért. Ezenkívül a proletár-negyedekben mintegy ötven élelm­iezer kis­­kereskedő is kapott árusításra olcsó káposztát és pa­radicsomot. A közélelmezési népbiztosság életéből, a zöldségfélékből igen nagy mennyiséget bizositott köz­fogyasztásra s a hústalan hétre való tekintettel a kereslet fölötte élénk, mert a káposztához sűrítésül paradicsomlét használnak s igy a rántáshoz keve­sebb zsírra és lisztre van szükség. A közélelmezési népbiztosság egyébként elrendelte, hogy a vendég­lőkben is négyszer hetenkint a menüben savanyított káposztát kell felszolgálni. — Álhírterjesztsík ellen. Mint az éltető, jó­tékony nyári zápor után a gaz, úgy nő most lépten­­nyomon a nagyváros legkellemetlenebb, legm­egve­tésremélt­­óbb alakja: a rém­hirterjesztő. Aggodal­mas arrcal súg valamit az utcán, felhangon mérgezi a lelkeket, odasompolyog melléd a műhelyben s közli „feltétlen hiteles“ értesülését, amelyben ugyan maga sem hisz, de kellemetlen perceket szerezhet vele ember­társának. Itt is, ott is felbukkannak, hogy nyugtalanítsák a dolgozó proletárokat. A skon­­kolyhintők, a mérgezők, a zavarosban halászni aka­rók ugyan most nem érnek célt, mert allg-atig akad ember, aki felülne nekik. De ennyi nem elég. Energikusan beléjük kell fojtani a szót s erre csak egy mód van: át kell adni őket a Vörös őrségnek! A Forradalmi Törvényszék előtt aztán módijuk lesz egy kicsit gondolkodni azon, amit lellek! — Ime­lmer építész meghalt. Bécsből jelentik: 11­elmer Herman műépítő, az ismert színházter­­vező 70 éves korában meghalt. Helmer építő­művészt Budapesten is jól ismerték, Fellner mű­­építészszel együtt ők építették a Népszínházát, a most Nemzeti­, a Vígszínházát és a Fővárosi Orfeumot is, azonkívül a vidék legtöbb színház­épülete szintén az ő művük. Helmer halálával megszűnik a híres építőcég: « társa, Felner, né­hány év előtt halt m­­g Bécsben.­­ A tapolcai munkásság nagygyűlése, Tapolcá­ról jelentik: Az ottani szocialista párt vezetősége vasárnap délelőtt tíz órakor nagyszabású tüntető gyűlést tartott a proletárdiktatúra mellett­ A gyű­lésen, amelyen a környékbeli munkásság is megje­lent, Más Sándor, Kanekjártó Kálmán, Hegedűs A. Elek, valamint a vasutasság képviselői szólalta­k fel. Az elvtár­sak az egybegyült munkásság előtt a prole­­tárdiktatum jelentőségét fem­ei­tették. — Letartóztatások a szesztilalom áthágása miatt. Stareczky István Nádor­ utca 13. szám alatti vendéglőst, továbbá Konst József, Kárfi Dániel, Kárfi Jenő, Kárfi Dezső, Haján Károly és Blumschli Jakabot, akik a Stareczky ven­déglőben szeszt fogyasztottak, a szesztilalom áthágása miatt előállították, letartóztatták s a forradalmi törvénysék elé állították. — Az omnibusz a proletárok szolgálatában. A Fővárosi Népbiztosság a rendelkezésére álló­­köz­lekedési eszközöket is a do­lgozó proletárság szolgál­­a­tába kívánja állítani. Ezen elvből kiindulva meg­szünteti az Andrássy-úti omnibusz forgalmat és helyette a Liget-tértől ki­indulóan az Alsó vas«­pálya-utcán és Gyömrői-uton egészen a Hazad kő«­olajipar gyár telepéig (a pestszentlőrinci határig) új járatot indít Ugyancsak új vonalat nyit a Gel­­lérte tértől a Bud­afoki-úton egészen a Röck gyárig.­ Ezenkívül a Szent László-uton az eddigi három ko­csi helyett nyolc kocsi fogja a proletárok számáig megkönnyíteni a közlekedési . Szocialista tanfolyam a városi alkalma­zottak számára. A Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége előadásssorozatbam fogja a tisztviselők­kel és oktatókkal megismertetni az új korszak szellemi alapjait. Az előadások április 3-ikával kezdődően minden csütörtökön és hétfőn délután 5-7 órakor lesznek az Újvárosháza nagyter­mé­ben, melyek meghallgatását a Fővárosi Népbiztos­­ság a tisztviselők és oktatók kötelességévé tette. Az első előadás április 3-án, délután 5 órakor volt és Dienes László fővárosi népbiztos tartotta. A tanfolyam részletes programmja a következő: Dienes László: A tisztviselő a proletárdiktatúrában (1 óra). Varjas Sándor: A kommunizmus alapel­vei (3 óra). Rudas Zoltán: A kommunista kiált­vány ismertetése (2 óra). Kőhalmi Béla: Szociál­demokrácia, szindikalizmus és leninizmus (2 óra). Basch Imre: A kapitalizmus bukása és a kom­m­u­­nista gazdasági rend (3 óra). Kőhalmi Béla: Az orosz forradalom és az októberi és márciusi ma­gyar forradalom (1 óra). Sidó Zoltán: A város a kommunista társadalomban (3 óra). Harrer Fe­renc: A közüzemek (2 óra). Pach Henrik: Kapi­talista és­­kommunista szociálhigiéne (1 óra). György János: A kommunizmus erkölcstana (2 óra). Varjas Sándor: A kapitalista és kommunista lélek (1 óra). A tanfolyamot Sidó Zoltán és Kő­­halmi Béla rendezik, felvilágosításokért­­ hozzá­juk kell fordulni. Az előadások április 3. és május 16-ike között mindig csütörtökön és hétfőn 5—7 óra között tartatnaik meg az Újvárosháza nagy­termében. — Orvosok szakszervezete. Az Országos Orvos Szövetség a mai napon megszüntette működését. Fel­hívja az össze® tagjait, lépjenek be az Alkalmazott Orvosok Szakszervezetébe (Budapest, VIII., Szent­királyi­ utca 22).­­ A budapesti lakosság orvosi el­látása és az orvosi kérdés rendezése érdekében­­elhi­vatnak a Budapesten lakó összes orvosok, hogy sa­ját érdekükben jelenjenek meg az orvosok szakszer­vezetének helyiségében (VIII., Szentkirályba. 22) délelőtt 9—12-ig vagy délután 4—8-ig és állítsák ki a személyi lapot, akár tagjai a szakszervezetnek, akár nem. Akik már kiállították ezt a lapot, azok ne jelenjenek meg újból. — A Magyarországi Szo­ciáldemokrata Orvosok Szakszervezete kéri a követ­kező sorok közlését: Egyes házaikban a házfelügyelő elvtársak szakszervezetünk tagjainak különböző ké­rését azzal utasítják vissza, hogy szakszervezetiünk nem, létezik­ Az illető házfelügyelő elvtársainkkal közöljük, hogy körülbelül 4000 tagot számláló szak­­szervezetünk megalakulását­ a Szakszervezeti Tanács hónapokkal ezelőtt tudomásul vette. — Előadás a közalkalmazottaknak. Kalmár Si­mon elvtárs, a Népszava belső munkatársa, április 3-án, csütörtök délután fél hat órakor a régi Mű­egyetemen lévő úgynevezett Gólya­váriban ,,Az er­kölcs“ cím alatt előadást tart­— Felhívás segéd házfelügyelőkhöz és alkalmi­­ munkásokhoz. A belügyi népbiztosságnak a lapokban közzétett óvásából értesülünk arról, hogy felelőtlen elemek szervezetünk nevével visszaélve, arra búj­to­gatják a segédházfelügyelőket és alkalmi munkáso­kat, hogy házfelügyelők lakásait és házfel­ügye­lősé­geket általában önhatalmúlag elfoglaljanak. Termé­szetes, hogy ezektől a visszaélésektől szervezetünk és vezetőségünk teljesen távol áll, hasonló utasítást sem a múltban nem adtunk ki, sem kiadni nem fo­gunk­ Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy szervezetünk megbízottai minden­kor eredeti aláírá­sok­kal és pecséttel ellátott igazolóokm­ánynyal van­nak felszerelve és hogy az esetlege® visszaéléseknek akként teheti elejét, h­ogy előzőleg szervezetünknél (VIII., Alföldi­ utca 6) minden gyanús esetben sze­mélyesen­ vagy telefonon érdeklődik. (Telefon József 8—90 és 52—02.). Kérjük egyúttal tagjainkat is, hogy rövid ideig még legyenek türelemmel lakásvi­­szonyaik és gazdasági helyzetük mostohasága miatt, mert hiszen a tanácsk­clonány egész bizonyosan a legrövidebb időn belül rendezi azt. Segédház felügye­lők és Alkalmi Munkások Országos Szövetsége, Fo­dor Antal s. k- elnök, dr. Kassovitz Antar 6. jc. jog­­ügyi tiskolo — Jim­és választói tiltakoznak Villám­ fel­men­tése ellen. Genfen át jelentik Párisból, hogy Tam bányamun­k­áskerüttes, Jaurés választókerülete, tiltakozásul Jaurés gyilkosának felmentése ellen, huszonnégy órás sztrájkot határozott el. — A magyar csoda. Az olasz burzsoázia ve­zető lapja, a Corriere della Sero ma érkezett száma a lap Budapesten járt munkatársának, Arnal­do Fraccarolinak egy Bécsből keltezett cikkét közti, amely „A magyar csoda“ címen a magyarországi eseményekkel foglalkozik és nyíltan és erélyesen vádat emel a nyugati államok kapitalizmusa és a­ cseh-rom­án imperializm­us rablópol­i­tikája ellen. Elmondja, hogy amikor Károlyi felkereste Franc­echet d'Esperey tábornokot, a francia generális olyan fogadtatásban részesítette, hogy Franciaor­szág egy pillanat alatt elveszítette mindazt a szim­pátiát, amelylyel a magyar­oik irányában viseltettek. Megírja, hogy a magyar kormány mindent megkí­sérelt, hogy érintkezésbe léphessen az enitente-tal, de az entente szóba sem állott vele. A franciákat csak Németország sorsa érdekelte, a magyar esemé­nyekkel soha sem törődtek és megelégedtek azok­kal az információkkal, amelyeket Vyx alezredestől kaptak és így folytatja cikkét: ,,A belgrádi fegy­verszüneti egyezmény a románokkal­­szemben egy demarkácionális vonalat állapított meg, amely a Nagy Szamos mellett halad, érinti Besztercét és Marosvásárhelyt, hogy azután a­ Maros mentén haladjon tovább. Ez a vonal 37.000 négyzetkilomé­­ternyi területet biztosított a románoknak a régi Magyarország területéből. A románok azonban át­lépték ezt a vonalat és elfoglaltak még 30.000 négy­­zetlotorrilliternyi területet, megszállották Márama­­rosszigetet, Kolozsvárt, Dévát, területeket, amelye­ken nagyszámú magyar és székely lakosságot is bekebeleztek, ami határozottan ellentétben állott a fegyverszüneti szerződéssel. Fraccaroli cikke végén Böhm Vilmos szatmári beszédére és Kanfi Zsig­­mond szerepére hivatkozik. — Halálozás, Antal Géza magyar állam­vasút­ főmérnök 48 éves korában. Vácot­t elhunyt, özvegye, Saban di Sarolta és gyermekei, Ivette és Martink gyászolják. E hó 3-án, csütörtökön délután 3 órakor­ temették. VILÄO ÍBIÖ. április 4- 7 SZÍNHÁZ MŰVÉSZET Vörös Katonanap a mozikban Szavalatok, agitációs filmek és ismertető fel­olvasások az ünnepi előadásokon A színházak kitűnő sikerű Vörös Katona nap­ját a mozik Katonanapja követte csütörtökön este. Budapest valamennyi mozgószínházában ünnepi közönséggel telt meg a nézőtér és a moziműsort értékes és jól összeválogatott ünnepi Programm előzte meg. Elmaradtak mindenütt a szokásos reklámképek és helyüket művészek szavalatai, propaganda-filmek és szép, okos, felvilágosító elő­­adások foglalták le. A legnagyobb mozik, éppen úgy, mint az eldugott mellékutcáik mozgós­zínházai, szívvel és lélekkel áldoztak a Vörös Katonák mozinap­jának. A publikum áhítattal hallgatta az ismeretterjesztő élvezetes előadásokat és ünne­pelte az előadókat. Az ünnepi műsort Paulik Béla, a szocializált mozik politikai megbízottja, állította össze s a propaganda cél mellett arra is gondja volt, hogy a közönségnek művészit is nyújtson. A Víg­. Magyar* és a Nemzeti Színház művészei, élükön Isepui Arankával és Beregi Oszkárral, sza­valtak aktuális költeményeket. Várnai Zseni, Far­kas Antal és Farkas Béla verseiből. A Royal* Apollóban és az Urániában minden előadás előtt Paulik Béla tartott ismeretterjesztő előadásokat, a többi mozgószínházakban pedig a szocialista párt egy-egy kiküldöttje mondott beszédet. A műsort mindenütt az Ui Internacionale zenéjével kezdték. A mozikban, Iso a körúti Olympiában és a Nyu­gat-mozgóban, a közönség állta hallgatta végig az Internacionale zenéjét, a szöveg vetítését kérte, majd a szöveg vetítésekor a zenével együtt éne­kelte az uj proletár himnuszt. A belvárosi mozik­ban, 1?Y a Váci­ utcai Korzó-Mozgóban is zajosan tüntettek az Internacionale mellett. Viharos sikert aratott mindenütt Farkas Antalnak Az öcsém hazajön című verse, amelyet nemcsak szavaltak, ha­em filmre is feldolgoztak. Nagy sikere volt a ,,Király nevében“ című agitációs filmnek is. A műsor zárószáma mindenütt Farkas Bélának

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék