Világ, 1920. december (11. évfolyam, 283-305. szám)

1920-12-18 / 297. szám

4 1920. december 18. 1 1/ nemfcatora ? ior százados, hadbiró, ka­­kérdeztek ki, hogy a vádlott a nemzeti hadsereg tagjának f a vádlott katonai okmá­­folytán ebben a tény­­ség nem dönthet, csak a hon­fi véleménye az, hogy az 3bbi ilyen különítmények né* tonai szervezeteknek nem te­­a különítményeket közel fél-i kávés vallja, hogy Mészáréit Imre nyole-tizedmagával járt náda. ö megkínálta fiket borral, de pénzt nem kért töltik. Tőle a társaság józanul távozott, Ezzel szemben vádlott azt állítja, hogy részeg volt. Zsapka Kálmán a következő tana, aki a Britanniá­ban teljesített szolgálatot vallja, hogy november 10-én este az Yldis-kávéházból jöttek. Mikor a kávé­­házból hazamentek, a Teréz-köruton zajt hallott és látta, hogy egy civil kalap nélkül szalad az Oktogon le lé. Mindjárt tudta, hogy zsidót vertek meg. Mikor hazafelé indult, lövést hallott, megfordult és látta, hogy Soltra rendőr az utón fegyverrel kezében áll, pár lépésre tőle Mészáros állott, Erre ö odakiáltott Mészárosnak, hogy vigyázzon, mert a rendőr meg akarja lőni. Ekkor ellenkező irányból is hallatszottak revolverlövések. Elnök ezután elétartja a rendőrségen tett v alkun A mát, mely ezzel a vallomással nem egyezik. Zsapka tzf mondja, hogy a rendőrségen veréssel és állandó ütlegpi léssel kényszeritették ki belőle vallomását. Zsapka ki­hallgatása közben Tannenbaum azt mondotta, hogy Xsapkában felismerni véli azt, aki Soltrára lőtt. Bujtás Lajos gimnáziumi tanuló, aki az adónyi zászlóaljban teljesített szolgálatot, a következő tanú, vallja, hogy bár a személyekét nem látta, abból, hogy elő­ször pisztolylövést s aztán knrabólydördülést hallott, arra következtet, hogy Mészáros lőtt először. Több tana kihallgatása után Steckler Sándor éjjeli őt Miklós rendőrellenőrrel egybehangzó vallomást tesz. A rendőr gyilkosát határozottan felismeri Mészárosban. A tárgyalást ezután délutánig felfüggesztették. Holnap hirdetik ki as Ítéletet A délutáni tárgyaláson ,dr. Longer Jenő elijök fel* olvasta gooács József műegyetemi hallgatónak a rend­őrségi nyomozás során tejll vallomásáról felvett jegyzfi­­könyveb/JSezerint Kováéi József a műegyetemi zászló­aljból átftjwti az adjjífyi különítmcqyhez. A gyilkosság Berlinből- jelentik: A német kárpótlás Összegének megszabására kiküldött bizottság tegnapi ülésén }Ia­­venstein-, a német birodalmi bank elnöke Németország sulyoe pénzügyi helyzetéről, különösen pedig a váltó­­árfolyamról beszélt, Ecsetelte azokat a nehézségeket, amelyek a vámot valuta javulásinak a jelen körülmé­nyek között útjában állanak. Azt állították, hogy Né­metország külkereskedelmi mérlege aktív, a pontos vizsgálat azopban megállapította, hogy a behozatal 36 VII, ÁG napján este 9 óra tájban ment be a Britanniába. Éj­szaka 2 óra körül Mészáros vádlott felköltötte őt az­zal, hogy cseréljenek felső kabátot. Hogy miért kel­lett ez a kabátcsere, azt nem tudja. Felcserélték a kö­pönyeget s ezután Mészáros S'esevicscsel és még egy­néhány britanniással elmentek járőrbe. Visszatérésük al­kalmával a járőr egyik tagja, Zólyomi, elmondotta, hogy az utcán agyonlőttek egy rendőrt. Hogy ki lőtte agyon, azt nem említette. Amikor a Britanniában ezt megtudták, riadót fájták és igen nagy lett a fejet­lenség. Elnök: Mészáros, mi volt ez a kabátosereT Vádlott: Én nem cseréltem senkivel sem kabátot. Dr. Vargha Zoltán védő indítványt tett a bizonyí­tás kiegészítésére. A rögtönitélő bíróság rövid tanács­kozás után elutasította kérelmét és ezzel a bizonyítási eljárás befejeződött. Dr. Mészuar Tivadar királyi ügyész tartotta- meg vádbeszédét, Hangsúlyozza, hogy a bizonyítási eljárás nem hagyott kétséget aziránt, hogy1 ki ölte meg a sze­rencsétlen Soltra József rendőrt, A vádlottnak véde­kezése, smelvJyel önvédelemre hivatkozik, megcáfolást Byért. Szándékos emberölés büntette címén kéri Mészá­ros Imrét bűnösnek kimondani és a statáriális rende­letnek megfelelő büntetéssel sújtani. — Dr. Vargha Zoltán védő arra hivatkozik, hogy a vádlottat a ke­resztény és nemzeti megújhodás korszakába beledobott jelszavak tévesztették meg. Bizonyítja, hogy önvédelem esete áll fenn, majd amellett érvel, hogy ha a vádlott bűnössége uiég meg is állapítható volna, akkor sem szándékos emberölés, hanem halált, okozó súlyos testi sértés vétségének esete állna fenn. Felmentő ítéletet kér, vagy pedig az ügynek a rendes büntető eljáráshoz yaki utasítását. A pőrbeszédek befejezése után az utolsó szó jogán Mészáros Imre vádlott a következőket mondta: — Az első lövést nem én adtam le, hanem egy sztt­­kaszaesetö. Én már csak akkor lőttem Soltra felé, ami­kor több lövés dördült el. Előttem 15tt Soltra is, meg Miklós reudőreltenőr is. Elnök: A saját tanúi is megcáfolták ezt a kije­lentését. Vádlóit: Ha. százan cáfolták is meg, akkor is igy történt. Sajnos, ezt nem tudom semmivel sem igazolni. Én nem bántottam egy ujjal se Soltra Józsefet, se Miklóst. Elnök: De belelőtt a rendőrbe. Vádlott: Nem tudom, hogy hova ment a golyó. A bíróság ezután határozathozatalra vonult vissza. Az elnök közölte rövid tanácskozás után, hogy oj Ítéletet holnap reggel 10 órakor hirdetik ki. ifi Üli ár ddal nagyobb a kivitelnél, -ellát a mérleg pasz­sziv. Ez annyit tesz, hogy Németország kavonkinl ti wilUárdctal több árut szállít be, mint ki, mert a 36 milliárd megállapítása 1920 első felében történt. Az el­nök lesújtó képet nyújtott, Németország pénzügyi hely­zetéről, arai elkerülhetetlenné teszi a bankjegyforgalom növekedését. A szövetséges delegátusok ezután több kér­dést intéztek az előadóhoz, főképpen a német 'kereske­delmi mérleg adataira vonatkozólag. n francia kormány nem tiltja meg a kereskedelmi forgalmat Oroszországgal Parisból jelentik: 'A hivatalos lap ma a, követ­kezőket teszi közzé az Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatról: Nem ütközik törvényes tilalomba Orosz­országgal kereskedelmi és pénzügyi összeköttetésbe lépni, a francia, kormány azonban az ősietekért minden fetelőeeépet elhárít magától, mivel a szovjetkor ni ánnyal nincs összeköttetésben. A kereskedők saját veszélyükre bonyolítják le üzleteiket Fegyvert és lőszert Oroszor­szágba kivinni nem szabad. HÍREK Sztrájkolnak a szállodák és vendéglők Bécsben ‘ (A Világ béosi tudósítójától.) Az első és a. második: kerületben ma teljes volt a szállodai és vendéglői al­kalmazottak sztrájkja. A kávéházak és vendéglők zárva voltak, a szállodákban a vendégek kénytelenek voltak maguk tisztítani cipőiket és maguk vetették meg ágyu­kat. A ma megérkezett idegenek nem kaptak szállást. Zárva vannak a bárok is. A szállodatulajdonosok és vendéglősök azt hiszik, hogy a sztrájk nem fog sokáig tartani, ellenben a pincérek azt mondják, hogy holnap a programra szerint kiterjesztik a sztrájkot a VII., VIII. és IX. kerületre is. A szanatóriumok személy­zete szintén nem jelent meg. A peetasztrájk, amelyről már jelentést tettünk, egyre inkább érezteti hatását. A külföldi postát két nap óta nem kézbesítik és csak azok a levetek jutnak el a címzetthez, amelyeket a címzett lakásának kerületében adtak fel. Este jelentik: A postasoffőrök sztrájkja véget ért, miután a kormány teljesítette bérjavitási követeléseiket. Olaszország hivatalosan, elismerte Konstantin görög királyt. A. gö­rög kormány megvonta minden pénzügyi támogatását a konstantinápolyi görög patriarcKától, aki a jelenlegi kormány ellen fordult, Wells képviselő a birodalmi gyűlés főbizottságában kijelentette, högy a. többségi szocialista párt Ébert elnököt fogja a jövö elnökválasztásnál jelölni. As orosz határról érhetett hírek szerint aa utóbbi napokban Pctertárait több gyárban súlyos munkászavargások voltak. A se­­vargásokat a vörös - csapatok közreműködésével elfojtot­ták. több mint száz munkást kivégeztek. A Tlmttsche ŰhorseébanJc a mólt év 6 százalékos osztaléka helydtt 30 százalékos osztalékot Ázat. ,. <' A francia kormány azt javasolta ez angol és olasz kormányoknak, hogy Konstantin király Athénbe érkezésinek napján rendel­jék vissza követeiket év helyettesítsék őket egyszerű ügyvivőkkel, ügy lord Cur*°n, mint gróf Sforza utasító választ adtak, Beethoven születésének szizötvenedik évfordulója alkalmából Ti­­rard, a francia, köztársaság rajnavidéki főmegbizottja megkoszorúzta a nagy zeneköltö szülőházát és alapit­­ványt tett a városnál azt épület karbantartására, —• Ai bukaresti merénylet újabb részletei. A bukaresti lapok uja'ob részleteket közölnek a szenátus­ba pMcrtént merényletről. A robbanási közvetlenül az •üáes megnyitása előtt .fel 3 órakor történt az elnöki emelvény és a királyi trónus között. A királyi trónust k poKoIgóp szilánkjai teljesen szétrombolták, az elnöki emMvéayt.áa a széket megrongálták. Azflelnöki székkel szemben'álló Radu Demeter püspököt valósággal lefe­jezték, a mellette állókat súlyosan megsebesítették, szétroncsolták a miniszteri padokat, amelyek a robba­nás fészkével szemben voltak, ahol azonban a robbanás idején kevés miniszter tartózkodott. A pokolgépnek csak egyharmada robbant fel és kétharmadrésze sér­tetlenül megmaradt. Kfoanda tábornokot, a szenátus el­nökét a hátán, a jobb- és balkarján érték a szilánkok, amelyektől súlyos sérülést szenvedett. A pokolgép egy szilánkja szétroncsoita máját és veséjét. Ooanda bele­halt sebeibe, Oreelauy miniszter testén a pokolgép szi­lánkjai átíuródtak, egy öt centiméter nagyságú szilánk áiütjflte a tüdejét. Sifon püspöknek egy szilánk a lábát roncsolta szót. Ciorogariu püspöknek balkezét és bal­­lábjft törték el a szilánkok. Állapota válságos. : — A román kormány nem engedi meg as aradi tőzsde megnyitását. Az aradi kereskedelmi és ipar­­karnóga már régebben memorandumot terjesztett a pre­­fékturahc^ hogy járjon el a bukaresti kormánynál aS iránt-, hogy~Trz -aradi árutőzsde ismét megkezdhesse mű­ködését. Most érkezett meg Aradra, a kormány döntése, amely szerint nem engedik meg a tőzsde megnyitását azzal az indokolással, hogy „már elég tőzsde van Er­délyben". • • ^ Szombat B ér nyerte meg a berlini sakk-versenyt. dúló előtt a még függőben levő játszmák le-: során Breyer első vereségét szenvedte aki, mint a göteborgi versenyen is, a torna: ;you feljavult. Breyer riválisa azonban, dr. izintén vereséget szenvedett Rétivel szem­­y ellen is csak remis-t tudott elérni. A iná­­toguijubplf győzött a teljesen formán alul szereplő Bpiclmann ellen. Alaróczy újabb győzelmével; most dr. Tarrasch ellen javított pozícióján.' Állás a IX. forduló előtt: Bre/er 6jh. Bogoljuboff 5, Maróezy, dr.. Tartakower 4%, Mieses, IIéti 4, dr. Tarrasch 5%, Sh­­misoh 3, J.eonliardt és Spielmann i':- Breyer elsősége' eszerint biztosítva van még az esetre is, ha utolsó játsz­máját elveszti. Maróczynak igen jó esélye van a IX. helyre, ha nyer Réti ellen. — Lapzártaikor táviratozz*; tudósitónk: Breyer, akit úgy látszik kimenteit eddigi nagy erőfeszítése, vesztett dr. 1 ’ai takoioor elten, Bogot-' jubofí Mieses elten csak remist tudott elérni. Rétinek győzelme Maróezy elten mindenesetre azt bizonyítja, hogy ma is épp oly jó iormábaii van, mint Göteborgban volt s csak az első fordulónál elkövetett hibája, Sümisch lebecsülése vetette őt anuyira bátra. Dr. Tarrasch győ­zelme Spielmann ellen ismét előrehozta az utolsó vere­ségek által hátraszoritott német bajnokot. Leonhardt— Samisch reinia-je folytán Spielmann került az utolsó helyre. Végállás: I. Breyer 6%, II—III. Bogoljuboff és' dr. Tartákower 8%, IV. Hó ti 5, V—VI—VII. Maróezy- Mieses, dr. Tarrasch 4%, Sümtech 3^ Leonhardt 3, Spielmann 2’h. —- Német vegyesnek Chilében. Berlinből jelen­tik: A chilei kormány több neves német vegyészt szer­­ződtecét: a chilei egyetem és több ipari iskola tau-J székeidre. — A mmkannaet felfüggewtése a karácsony előtti vasárnapon. A kormány december hó 19-ón a. karácsony előtti vasárnapon az ipari és kereskedelmi; árusítást t>S házhoz szállít st délután négy óráig meg­engedte. — j£«t bányamunkás a hadbirák előtt. Pri­­vánsaby Ferenc és Csőié János bányamunka.-tok a nóg­­rádverícei búcsú alkalmából nagy mulatságot csaptak, miközben hadseregellenes kijelentéseket tettek és a! jctenvplt katonákat szolgálati kötelezettségük megsze­gésére buzdították. Szász Ákos ezredes hadbíró elnök­letével! a két bányamunkás ügyét ma tárgyalta a had­bíróság; Dr. Sápy István hadbiró százados a, katonai büntető törvénykönyv 314. paragrafusába ütköző ka­tonai eskü megszegésére való csábítás büntette miatt emelt ellenük vádat. A terheltek kihallgatásuk során; nagymérvű ittasságukkal védekeztek. A lefolytatott.1 bizonyítási eljárás után a rögtönitélő bíróság az ügyet' a rendes büntető eljárás elé utalta. ■— A miskolci Ítélőtábla a budapesti tábla körzetében. Miskolc feliratban arra. kéri az igazság-, ÜgymijiisztáTt, ítogy az ottani táblát, mely eddig a| debreceni-Ítélőtábla körzetébe tartozott, a budapestihez csatolják. ; — A villamosok karácsonya. A Budapesti: Egyesi leit Városi Vasutak igazgatósága közhírré teszi, hogy a karácsonyesti forgalmat, mint minden esztendő­ben, az. idén is korábban szünteti be, módot akarván nyujtanf:. a személyzetnek, hogy a karácsonycstét csa­ládja köréhen töltheese. Eszerint december 24-én este' a közúti jellegű forgalom 8 órakor már megszűnik,: illetőleg a kocsiknak 8 órára a kocsiszínekben kell len­niük. A helyiérdekű vasutaknál karácsony este a 7 óra után esedékes vonatok már nem fognak indulni. Szén­hiány miatt e hónap 25-án, vagyis karácsony első nap­ján a forgalom úgy a közúti jellegű, mint a hely:-, érdekű vonalakon teljesen szünetel. December 26-án, karácsony másodn apján és január 1-ón, vagyis újév­kor a'közúti jellegű vonalakon nem lesz forgalom, aj helyiérdekű vasúti vonalakon azonban a normális köz­lekedés fönnmarad. Az igazgatóság ezekre az üzem­szünetekre .már most figyelmezteti a heti kártyákkal utazó közönséget, azért, hogy a heti kártyáik vásárlá­sánál a forgalom szünetelését kombinációba vehesse ős ezzel a körűiménynyel számolhasson. t — Gesztenyéből nullás liszt. A köztisztasági bi­zottság; mai ülésén 1922 december 31-ig meghosszabbí­totta. ah Unió takarmánygyár bérleti szerződését Az Unió éVi kétszázezer korona bért fog fizetni. A gyár mtlkődóséhek ismetetésénél kiderült, hogy az üzem gesztenyéből nulláslisztet fog csinálni, amelyet forga­lomba hoznak. Ezenkívül kukoricacsutkából állatok részére takarmányt gyártanak. A bizottság ezután meg­állapította ft fuvartetep fuvarozási egységárait és egy évvel meghosszabbította a Cséry-telep kokszkitermeló­­sérülf való szerződését, i— A Mév karácsonyi forgalma. Az Allamvas­­utalton december 23., 24., 25., 28. és 27-én a forgalom úgy álakul, hogy szombaton és vasárnap csak szolgálati vonatok"‘-lopnak járni. December 23-án, 24-én és 27-é« olyan korlátozások lépnek életbe a személyforgalomnál, mint most a szombati napokon, vagyis a íeketebetiis napokon csakis helyi vonatok járnak. Ugyanez in­tézkedés lép életbe december 31-től január 4-ig. — A „Körútit" megváltja a főváros. Keiden ül össze az a. tizenkéttapu bizottság, amelyet azért küldött ki a közgyűlés, hogy a villamos^asutak dolgát megtárgyalja, és a tennivalókra nézve 'javaslatot ké­­szi^en. A tanács a bizottságnak azt fogja proponálni, hogjk a, területhasználati szerződés adta jogánál fogva. 1921 január 1-én mondja föl a Közúti Vaspályatársaság koncesszióját és inditsa meg a vállalattal a megváltásra vonatkozó egyezkedési tárgyalásokat. Ponta Erzsébet Jo.” Zborllo Kt£ Goode Stora New-York m m kereti Ponta Lászlói és nővéréi KSveidi Hihályné swftL Yonta Zsuzsannát, akt Nagyszalontán, Biharraagyébea satumért. Kövesd! Klbályné legutolsó lakása BudayeetenvoM Havi € milliárd mávka a német külkereskedelmi mérleg defteitfe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék