Világ, 1923. december (14. évfolyam, 272-294. szám)

1923-12-16 / 284. szám

, 1923 december 16. Karácsony a kereszténység megalapítójának, Jézusnak szü­letési emlékünnepe, aki Róma építése után 749 évvel, tehát a (hibás) keresztény időszámítás előtt négy évvel jött e világra, és pedig nem december 25-ikén, hanem nyolc nappal januá­­rius 6-ika (a körülmétéltetés napja) előtt. Csu­pán amikor az egyház Európában kezdett ter­jeszkedni és a főként germánoknál igen dívó téli napéjegyen ünnepét akarta háttérbe szoríí­­­tani, akkor tették át a Megváltó születése ün- ü­n­epét december 25-ikére: körülbelül e napig rövidülnek a napok, ettől kezdve hosszabbod­nak, s így megszületik az évek örök kőforgá­­sában az új élet, az örök megváltás a múltból, az örök ígéret egy boldogabb jövő felé. A sötét, rövid napok halála, és az új élet megszületése fölött való örömüknek a germá­nok úgy adtak kifejezést, hogy künn a halmo­kon fából, fenyőből máglyát raktak s annak lobogó tüze mellett ünnepelték a világosság megszületését. Viszont az aranyat, tömjént és mirrhát hozó három napkeleti király legendájához fűződik a karácsonyi ajándékozás divatja, amely pél­dául Angliában annyira túlnyomó a Megváltó szigetési ünnepe fölött, hogy a karácsony nap­jánál (Christmas-Day, vagy rövidítve X-mas- Day) sokkal fontosabb a másodnap, a Boxing- Day, amely a karácsonyi csomagokról vette a ■evét. A Világ könyvosztálya egész fennállása óta egyetlen ízben sem valorizálta a könyvcsoport­jainak az árát. Amikor a korona értéke egyik hónapról a másikra 40—50%-kal zuhant, mi tovább is az eredeti,­beszerzési áron adtuk cso­portjainkat, csak azért­, hogy közönségünkben továbbra is élő valóságként őrizzük meg a könyv szeretetét. Ezért a Világ­ könyvosztálya nem lett tőkés vállalkozás s ezért nincs má­s módjában, hogy ingyen könyvekkel kedvesked­­j­­ék vásárlóinak. De azért mégis szereplők­­ annak a jelét adni, hogy a könyvosztály vá­sárlói közel állanak hozzánk, s ha ajándékot nem is adhatunk, mégis olyan értékes könyvet adunk a forgalomba, amelynek könyvcsoport­­beli ára a mai bolti árnak körülbelül egy tizedje. Eleve be kell azonban jelentenünk, hogy e két fajta műből, amelyet a könyvoszt­ály vevőinek karácsonyi meglepetésül szánt, csupán egészen korlátolt példányszámok álla­nak rendelkezésünkre. Az egyik mű a néhai kedves, jó Fábó Berta­lan dr. által szerkesztett Erkel Ferenc Emlék­könyv, nagy, egészvászon díszkötésbe kötött és a magyar biedermeier-időkből származó mint­egy másfélszáz képpel díszített díszmunka, amelynek munkatársai között Kozma Andor, Gárdonyi Géza, Moravcsik Géza, Négyessy László és Skonori Thewrewk Emil nevei szere­pelnek. A másik munka a modern magyar biográfiai Irodalomnak egyik leghatalmasabb alkotása, a Lambrecht Kálmán tollából eredő Herman Ottó-élet­rajz, az utolsó magyar polihisztornak és keménygerincű függetlenségi politikusnak gyönyörű, nagyterjedelmű biográfiája, amely egyúttal a 19. század második fele magyarsá­gának mélyen szántó korrajza is. * A Világ könyvosztálya közli, hogy helyiségé­ben nagy karácsonyi könyvvásárt tart nem csupán az olcsó könyvcsoportokból, hanem mindenfajta más modern magyar munkából is, amelyeket az érdeklődők itt nyugodtan át­tekinthetnek és közülök válogathatnak. A könyvosztály karácsony hetében reggel 8-tól este 7-ig marad nyitva. Egyúttal azt is közli a könyvosztály, hogy vidékre csakis a vételösz­­szeg és a csoportonkint 1100 koron­ányi posta­díj előzetes beküldése fejében küldi szét a könyveket, tehát utánvéttel semmi körülmé­nyek között nem szállít. * 10,000 koronás könyv, 125. csoport. Erkel Ferenc Emlékkönyv, születésének szá­zadik évfordulójára írók és tudósok közre­működésével szerkesztette Fabó Bertalan (díszes egész­ vászonkötésben, 250 neavedrét oldalon, másfélszáz képpel). 5,0°0 koronás könyv 126. csoport. Lambrecht Kálmán: Hermán Ottó, az ur­ói magyar polihisztor élete és kora (Bíró­­ Miklós 1920-iki kiadása, 258 oldal, 86 kép­­pel).* *000 koronás csoportok 119 csoport. filcardo .- i evetek Matthashoz. Jókai, Moritz: PrW Krarkheiten des Geldes fissal) Hajó­s l­ajos ■ Általános nsrrrhapathar­oia fii. kiad.). 120. csop­ort Pikler Gyula ( jog keletkez'sérül és fejlő­déséről 'III kiadás). Teimbe, Arnald: Anniin gr dqxdgi forra­dalma a XVIII században " koronás i­mo­port". 121 csoport.­­Sebestyén Gyula: Ki volt Anonymus (két rész égi­ befűzve). Gaal Jenő. Berzeviczy Gergely és művei (320 oldal). 3000 koronás csoport: 122 csoport. Móra Ferenc Könnyes könyv (verseinek 1921-iki új kiadása) Bá­rirdberg Kenyér és s­erelem ,1920). Irk Károly A világtűz (Korszerű dialógusok, 1922) 1­ 000 koronás csoport 12). Ifjúsági könyv. • Vajda Emil dr. , Kossuth Lajos élete szobán, írásban és tettben (egész vászonkötél, ké- Ijedékel). Régi könyveink közül ezek kaphatók: Schmitt Jenő arcképe: 1000 korona. 3600 koronás, könyv: 100. csoport. Renan Ernő: Jézus. (II. kiadás.) 4000 koronás csoportok : 87. csoport. Tömörkény István—Móra Ferenc: Célszerű szegény emberek. Lihol Ferenc : A ro­mantikától az expresszióig. 89. csoport. Jókai Mór: A tűzön át az égbe (Jókainak egy eddig kiadatlan regénye 1850- ből). Tömörkény István: Népek az ország használatában. Andrássy Gyula gróf : A jövő külpolitikája. 92. csoport. Siklóssy László dr.: Műkin­cseink vándorútja Bécsbe. Siklóssy László dr.: Aprógyüjtés (Mit gyújtsunk kis pénzen ?) To­­roczkay Wigand Ede : Hogyan építsünk a Ba­laton partján? 5000 koronás csoportok: 110. csoport. Sebestyén Károly: Emlékek és tanulmányok. Timmermanns—Harsányi : A gyermek Jézus Flandriában (Haranghy Jenő képeivel), 111. csoport. Glass Max : A fékevesztett em­beriség (regény). Arató Erzsi : Elkésett embe­rek (regény). 112. csoport. A magyar békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata, térképmelléklettel, s a magyar és az osztrák békeszerződés rendelkezéseinek összehasonlító táblázatával. Szirtes Artúr dr.: Gazdaságpoliti­kai pártok fejlődése (adatok a politikai pártok lélektanához). Szirtes Artúr dr.: Közvélemény és társadalmi fejlődés. Önálló csoportok: (Különböző áru díszművek) 101. csoport. Halász Imre : Egy letűnt nem­zedék. (Emlékezések a magyar állam kialaku­lásának újabb korszakából.) 528 oldal, példá­­nyonként 14.000 korona. 103. csoport. Chobot Ferenc : A pápák törté­nete (díszkötésben, 528 oldal), példányonként 15.000 korona. 112. csoport. Hatvany Lajos : Feleségek fele­sége : Petőfi mint vőlegény (gazdagon illusz­trált, komoly irodalmi értékű díszmunka, amely Magyarországban forgalmon kívül van. Ára 20.000 korona). Ifjúsági irodalom 3000 koronás csoportok: 93. csoport. Donászy Ferenc : Fulkó lovag. Donászy Ferenc: A csúcshegyi vár. Lamb Charles: Odysseus viszontagságai (képekkel). Ewald Károly meséiből. 94. csoport. May Károly : Az ember és világa. Zulavszky : Ezüstös mezőkön. (Holdregény, 2 kötet egybekötve.) akar, azt rendőrkézre adom. A zsidó vallású hallgatóknak, akiket a tanári kar az egye­temre befogadott, éppen olyan joguk van ta­nulni, mint a másvallásúakna­k. A szervezeti szabályzatokra való hivatkozással és autonóm jogomnál fogva, el fogok bánni azokkal, akik itt egyenetlenséget akarnak szítani. Engem nem lehet kisajátítani sem a jobb-, sem a bal­oldalról. Az igazság fanatikusa vagyok; egy cél vezet csak: helyet adni itt a békés mun­kának. — A keresztény hallgatók azzal érvelnek, hogy a zavargás előidézője a zsidók kihívó vi­selkedése volt. Hogy revolverrel és fütykö­sökkel járnak az előadásra. Nem hiszek ebben. Kijelentettem, hogy tömeghisztériának látom­ ezt az esztelen vádaskodást, de fogjanak mlég egy ilyen „felfegyverzett" zsidó hallgatót, az­zal is el fogunk bánni. Különben úgy látom, a józan elemeik megszakították az érintkezést a túlzókkal és hiszek abban, hogy a rend ál­landósult. (S. L.) VILÁG A pécsi egyetem rektora leszámol a rendbontókkal (A Világ tudósítóját­ól.) A pécsi egyetem fő­bejárója előtt állandóan két rendőrörszem sil­­bakol. Őrzik az egyetemnek a budapesti za­vargásokkal egyidőben feldúlt rendjét. A bonc­­tani intézetben a zsidó hallgatókat inzultáló diákok közöl hármat, a szervezett gyűlölet parancsszavára megindult zavargás vezetőit Nagy József, az egyetem rektora, kizárta az internátusból és a menzáról. A bonciani inté­zetben lezajlott csata e három kemény vitéze nyomban kizáratásuk után pártfogóra talált. A pécsi 19-es bajtársi szövetség­­választmánya rögtönzött gyűlésén kimondotta, hogy „a ki­zárt diákokat a szövetség harcosainak tekinti és mindent elkövet elhelyezésük érdekében". A pécsi ébredők sem maradtak el a 19-es baj­­társak mögött és gyűjtést indítottak a zsidó diákok inzultusának stratégái számára. Ennek a pártfogásnak és gyűjtésnek aktuali­tása azonban időközben megcsorbult, mert Nagy József rektor, aki elfogulatlanul és ener­gikusan védi az oktatás rendjét és szabadsá­gát, visszavonta a kizáratásukat, miután azt vallották, hogy a zavargások megszervezésében semmi részük nem volt. Követeli azonban a rektor hogy a jövőben semmiféle rendbontó mozgalomban részt nem vesznek. A pécsi egyetemi zavargásokról egyébként I­áy József rektor előttünk így nyilatkozott: — Azt hiszem, a pécsi egyetemen a zavar­gások befejeződtek, mert Budapestről már nem támogatják a rendbontókat. A bajtársi szövetkezetek által aláírt és 6 pontba foglalt memorandumot visszautasítottam. Elsősorban durva tónusa miatt, másodszor pedig, mert ténybeli valótlanságokat tartalmaz. Főként a numerus clausus be nem tartását illetőn. Bár nem ismerem el az ifjúságnak azt a jogát, hogy a tanári kar határozatát bírálja, mégis kijelenthetem, hogy a zsidók „túltengéséről" híresztel állítások valótlanok. Természetesen a szerzett jogokat respektáltuk és ha a má­sod­veséknél túl is léptük az arányszámot, az abban leli csak magyarázatát, hogy a keresz­tény hallgatók nagyon is gyér számmal jöttek le Budapestről. — A raenzából és az internálusból kizárt három hallgató, mintát­ kijelentette, hogy a mozgalom megszb­­­ezésébe­­ semmi részük nem volt és, mert eljárást nem folytattam le ellenük, ismét helyhez jut a menzán és az in­ternátusban. Azonban becsületszavukat kell adniok, hogy semmiféle mozgalomban, amely a rendbontást célozza, többé részt nem vesz­nek. Visszavontam a kizárási intézkedést már csak azért is, hogy a város keresztény társa­­­dalma mártírt ne csináljon belőlük — Két hallgató ellen, akik­­ bebizonyítot­tál! — exponensei voltak a rendbontásnak, megindítoi lám a fegyelmi eljárást — Kijelentem, hogy rektori jogomnál fogva őrködni fogok a rendre és minden erőmmel megakadályozom a zavargást Aki verekedni (A Világ tudósítójától.) A rendőr őse a zsoldos katona volt és a vármegyei őrökön, pandúrokon és a darabontokon keresztül sokat kellett fejlődnie a magyar rendőrségnek, amíg modern bűnügyi rendőrség lett belőle. 1873-ban, egy évvel Buda és Pest városok egye­sítése után a rendőrség az állam kezébe és köz­vetlenül a belügyminiszter rendelkezése alá került. Ettől az időponttól számítják a buda­pesti államrendőrség történetét és most 1923-ban jutott el az ötvenéves évforduló ju­bileumához. A Thaisz-korszak Budapest első főkapitánya Thaisz Elek volt és­ alatta a rendőrnek nagyon rossz híre volt. A közönség szégyenteljes pályának tekintette a rendőri pályát, amelyre intelligens ember nem léphetett. Ezek után természetes, hogy a Thaisz-korszak idején a közbiztonsági állapo­tok is szégyenletesek voltak és abban az idő­ben tucatszámra működtek a bűntanyák, a Belváros tele volt kártyabarlangokkal, a Ki­rály ucca és a mai Lipót körút környéke hír­hedt mulatóhelyekkel. Ahol ma a Vígszínház áll, ott volt a Neue Welt című tánchelyiség, ahol sokszor Thaisz főkapitány is táncolt ál­arcban késő hajnalig a híres Lufi Rézivel. A szemérmetlen panama és vesztegetés tob­zódott ebben az időben és erre az időre esik az első antiszemita zavargás. A tiszaeszlári per­­rel kapcsolatban Budapesten az egyetemi ifjú­ság Istóczy György vezetésével véres zavargáso­kat rendezett. Thaisz rendőrtisztviselői vígan panamáztak és amikor az újpesti hamis pénz­verőket elfogták, kiderült, hogy a hírhedt új­pesti hatosok gyártásában részt vett egy sereg polgári biztos is. A sajtó napról-napra friss rendőri panamákat leplezett le, amíg végre a kormány megelégelte Thaiszék működését, mi­niszteri biztost küldtek a főkapitányságra , és Thaisz 1884-ben benyújtotta lemondását. A rendőrség újjászervezése Utána Török János, volt temesvári polgár­­mester lett a főkapitány, aki nyomban hiva­­talbalépése után megkezdte a tisztogató mun­kát. Török főkapitány alapította meg a detektív­­osztályt és ő szervezte meg a bűnügyi nyilván­tartást. Az ő idejében költözködött át a rend­őrség a Hatvani ut­cából a mai helyére, ahol azelőtt a régi Eu­rópa-szálló volt. A tisztogató munkát azonban gyakran akadályozták az if­júsági tüntetések, különösen zajosak voltak a Janszky- és a véderővita-tüntetések. A rendőr­ség akkor három hónapig az utcán tanyázott és végül egy erélyes akcióval a három utcán tüntető ifjúságot bekerítette és háromezer fia­talembert kísértek be a főkapitányságra. Sokat letartóztattak, megbüntettek, de az elfajult ut­­cai rendzavarások egyszerre véget értek. Török halála után 1892-ben Sélley Sándor dr. rendőrfőtanácsos került a rendőrség élére, aki az értelmi nívó emelésére helyezte a fősúlyt. Sélley egy sereg reformot léptetett életbe, azonban a külső szolgálat alatta is igénybe vette a rendőrség erejét. Az egyetemi ifjúság több ízben tüntetett az akkori Pesti Napló ellen az egyházpolitikai javaslatok miatt. Kossuth Lajos halála alkalmával véres verekedések vol­tak az Opera és Nemzeti Színház körül. Több­ször volt attak és kardlapozás a parlament kö­rül. Sélleyt 1895-ben miniszteri tanácsossá ne­vezték ki és az országos rendőrigazgatás feje lett. Őt követte Rudnay Béla a főkapitányi székben. A kormány kedvelt embere ... Rudnayt hivatalbalépése után a milleniumi ünnepségekkel kapcsolatos rendőri teendők foglalták le. Ő volt a budapesti államrendőrség első méltóságos főkapitánya és kedvelt kor­mányember volt mindig. Az ő főkapitánysága alatt volt a híres Hier-tüntetés, amikor a had­­i­ügyminiszter elrendelte, hogy a tartalékosok (csak Hier­­-szóval jelentkezhetnek. Egy alka­lommal a tüntető diákok kővel és sárral meg­dobálták a miniszterelnök kocsiját és olyan zavargásszerű tüntetések voltak, hogy a rendőr­ség emberei a diákokat üldözve, behatoltak az egyetem belsejébe.­­ A detektívtestület Rudnay alatt tovább fejlő­dött és Krecsányi Kálmán, az akkori detektív­­főnök a testü­letet európai nívóra emelte. Az utcai tüntetések Rudnay idejében is napiren­den voltak és a politikai viharok közben és a darabontkormánnyal szemben megszervezett nemzeti ellenállás megingatta Rudnay pozíció­ját. 19­­5-ban megbukott és Pest vármegye telj­hatalmú királyi biztosa lett Rudnay. A darabont-kormány ... Kristóffy József, a Fejérváry-kormány bel­ügyminisztere vitte keresztül Boda Dezső dr főkapitányi kinevezését és ő volt az első kebel­béli főkapitány. Boda ugyanis egészen kezdő rendőrtisztviselőként lépett be a testületbe és a ranglétrán haladt előre, csak gyorsabb tem­póban, mint társai. Az ő idejében egymást érték a munkásm­iz­galmak Amikor I. Ferenc József király Buda­pestre érkezett, a munkások nagyobb tömegben megszállták a járdát és amerre a király kocsija elrobogott, hangosan kiállották ■ — Éljen az általános, titkos választói jogi Utcai csatározások voltak, tüntettek a Nem­zeti Kaszinó épülete előtt és az októberi za­vargások alkalmával revalveres csan folyt le a Csengery ucca környékén és több rendőr és munkás melesebesült. 1912 május huszonhar­madikán volt a „vörös csütörtök", amikor ál­talános sztrájkot proklam­áltak és a munkás­ság kivonult az utcára. Valóságos barrikád­­harcok voltak azon a napon, amelynek úgy a rendőrség, mint a munkásság részéről több ha­lottja és sebesültje volt. Bombamerénylet is volt... A parlament elé ismeretlen tettes má­jus huszon­kilncedikén bombát dobott. Azonban a dinamitbomba nem okozott nagyobb kárt és azután hosszú időre elcsendesedtek az utcai mozgalmak. Öt év múlva Boda nyugalomba vonult az I. osztályú polgári hadiérdemke­­resittel. Utána Sándor László dr. rendőrtanácsos kö­vetkezett. Az új főkapitány alig másféleszten­­dős főkapitánysága alatt több reformot lépte­tett életbe és egész sereg kitüntetésben része­sült. ■ A rendőrség és a forradalmak A forradalom alatt a Nemzeti Tanács Diffz Károly dr. rendőrtanácsost nevezi ki főkapi­tánynak és azt megelőzőleg a rendőrség kül­­döttségileg jelentette be csatlakozását a Nem­zeti Tanácshoz. A kommün alatti időkből nincs történelme a rendőrségnek, helyét a vö­­rös őrség foglalta el. A kommün bukása után rövid ideig ismét Dietz a főkapitány és eltá­volítása után Mattyasovszky György belügy­­miniszter­i tanácsost nevezik ki főkapitánnyá., Az antiszemita mozgalmak, utcai verekedé­sek, a felelőtlen akciók, poliikai gyilkosságok napirenden vannak. Ebben az időben kezdőd­nek meg az internálások . Az első internáló tábort Csepelen állítják föl. Majd Hajmáské­­ren gyűjtenek egybe hatezer internáltat, aki­­ket később Zalaegerszegre szállítanak. Mattya­­sovszky távozásával Nádassy Imre dr. igazság­ügyminiszteri tanácsos lesz az új főka­pitány, akit csakhamar országos főka­pitánnyá léptetnek elő. Utódja a jelenlegi főkapitány, Marinovich Jenő dr. Ebben az idő­ben történtek a sorozatos bombamerényletek, a különböző puccskísérletek és folyamatban van a rendőrség politikai csoportjainak az át­szervezése. Látogatás Thaisz főkapitány özvegyénél A budapesti rendőrség ötvenéves évfor­dulója alkalmával érdekesnek­­­ Tartottuk fölkeresni Budapest első főkapitányának özvegyét, Thaisz Eleknét. A Váci ucca 79. számú házban a második emeleten lakik a volt főkapitányné. Livres inas nyit ajtót és megkérdezi, hogy mit akarunk. — Tetszik tudni németül, mert a méltó­­ságos asszony csak németül beszél. A megnyugtató válasz után eltávozik,­­ majd pár pillanat múlva visszatér : —­ Tessék befáradni. A harmadik szobából az ajtóig siet elő Thaisz Elek özvegye. Elegáns fekete se­­lyemruha rajta és cvikkerrel lát csak, mert már nyolcvannégy éves és rövidlátó. Rokokóstílusú kis szalonban fogad. A falakról, mintha a régi Pest levegője szállna felé, mintha abban a kis szalonban össze­gyűjtöttek volna valamit abból az időből, amikor Thaisz Elek volt a főkapitány . . . És a töpörödött öreg anyóka, az egykor ün­nepelt szép asszony, sóhajtva mondja : — Olein Kind... Azok szép idők voltak... Megkértük, hogy mondjon valamit Thaisz főkapitányról, s az akkori rendőrségről. — Ön hírlapíró? Hát még nem feledkez­tek meg rólam? Egyre sóhajt és bánatosan mosolyog. — Most már öregasszony vagyok ... Mint­­i­den olyan régen volt, hogy már nem em­lékszem semmire. Nem is jó rágondolni arra, ami elmúlt. Szegény férjem 1891-ben meghalt és azóta nem akarok semmiről se tudni. Mindent, ami volt, el akarok felej­teni ... Lieber Freund, a mostani időkben nem is jó visszagondolni az akkori szép napokra... Huszadikán leszek nyolcvan­­négy éves és nem érdekelhet már senkit az, amit egy ilyen öregasszony, mint én, még el tudna mondani. — Akkor más világ volt, akkor más volt a rendőrség... a polizei. A­ régi rendőrség­ről csak annyit tudok, hogy az egészen más­­ volt, mint a mostani. Öregasszony vagyok,­­ de azért minden nap egyszer még lemegyek sétálni az uccára és így élem a hátralévő napjaimat. Ami régen volt, azt hagyjuk, ne­m emlékezzünk, hiszen olyan szép volt akkor­­ minden ... A szobaleány, aki csak németül tud, egy csésze teát hoz be a szobába. A nyolcvan­­négy éves Thaisz Elekné azután fürge léptekkel kikísér az előszobáig. Láthatólag örült neki, hogy nem­­ felejtették még el egészen. Hiába — mondotta — egyedül az újságírók azok, akik nem változtak meg annyira. Búcsúzásul még utánam szól: — Adieu mein Kind! Az inas bezárja az ajtót. Budapest első főkapitányának az özvegye nem akar sem­mire sem emlékezni, ami ezelőtt ötven évvel történt . Fodor Tibor Az ötvenéves budapesti államrendőrség Vasárnap

Next