Világ, 1925. november (16. évfolyam, 247-271. szám)

1925-11-01 / 247. szám

( 'bánky VILMA, Újvári Lajos, Max Landa, Olga Tschechowa, Szécsi Ferkó szereplésével KERÜLD AZ ASSZONYT! Magyar Kim! Külföldi rendezd t Ált A 4000 EORO Száz év Ez a hét a Magyar Tudományos Aka­démia hete lesz, a százesztendős évfor­duló alkalmából. Hiszen 1825 novem­ber harmadikán tartotta meg a pozsonyi diétán Felsőbüki Nagy Pál színes be­szédét, amely a hallgatóság sorában egy bizonyos nyilatkozat megtételére indí­tott egy akkor még eléggé ismeretlen huszárkapitányt. Ez a huszárkapitány már harmincötödik évében járt akkor, mikor egy csapással híres, népszerű em­berré lett, és az életrajzírók számára ér­dekes probléma, miért várt harmincöt esztendős koráig a nyilvános szereplés megkezdésére Széchenyi. Az Akadémia évfordulóján nyilván majd történeti hi­telességgel, történeti teljességgel fognak felsorakozni az Akadémia munkájának érdemei, eredményei, sikerei. Senki nem tagadhatja, hogy szép és fényes ban­dérium telik ki az Akadémia érdemei­ből, és eredményeiből. De a bandérium szó nagyon kínálkozik akkor, mikor az Akadémiára gondol valaki, mivel nem egyszer azt az érzést váltja ki az Akadé­mia tevékenysége, mintha még a régi, Szép idők régi, szép viseletében járná­nak az itt összegyűlt tudósok, elzárkózva az új idők szürke prózaiságától. Az Akadémia palotájának határozottan mu­zeális jellege van, de valahogy az egész Akadémia úgy él a köztudatban, mint a múzeumokkal rokon intézmény, amely legközelebb áll a régiségtárhoz, és — legtávolabb áll az élettől. Az Akadémia a minap küldötte szét Almanachját, és a tagok névsora az Almanach kötetében néha bizony ki­váltja a csodálkozást, főleg akkor, ha egyes neveket keres és nem találja meg d lajstromban valaki. Háromszoros pán­célt vegyen fel az a bátor, aki a tenger hullámaira bízza életét, mondotta egyszer foratius, és néha úgy tűnik fel, mintha háromszoros páncél helyett hétszeres páncéllal védekeznék az Akadémia az élet minden érintésével szemben. A szá­zadik évfordulót azzal ünnepelhetné meg legszebben az Akadémia, ha — megfiatalodnék századik születésnapján, és megtalálná az útat az élet felé. IBA 4000 BÁNKY VILMA, Újvári Lajos, Max Landa, Olga Tschechowa, Szécsi Ferkó szereplésével KERÜLD AZ ASSZONYT! Magyar film! Külföldi rendező ! xvl Évfolyam 247. szám 11013-35 szerkesztette; pubjesz iajos ♦ vasárnap, 1925 november 1 1.17 százalék Októberben 1.17 százalékkal szállott lejjebb az árak színvonala Vágó József index-számítása szerint, és ez a látszó­lag jelentéktelen lemorzsolódás mégis jelent valamit, mint egy lépcsőzetes fej­lődés újabb állomása. Az év kezdetén még a békeárak 20.569-szeresénél tar­tottunk és most már eljutottunk a béke­árak 17.982-szereséhez, az árak átlagos színvonala tehát a békeárak kétezeröt­­száznyolcvanhélszercsével szállott lej­jebb. Ez kétségkívül eredmény : és ha pontos akar lenni valaki, megállapít­hatja', hogy az év kezdetétől fogva 12.5 százalékkal olcsóbbodott az élet, mintha a 12.5 egyszerre bűvös számmá lett volna Magyarországon. Szédültek a szemek, és szédültek a fejek, mikor először jutottunk el oda. hogy a békeárak harmadfélezerszeresét kellett kifizetni az üzletekben, és most a békeárak harmadfélezerszeresével ha­nyatlott vissza a drágasági index. Ez már nem kevés, ez elég sok, és majd nem olyan kedvező fordulat, mint a külkereskedelmi mérleg aktívra fordu­lása az export erős megnövekedése ál­tal. Amerre néz valaki, ahol egymás­­mögé sorakoznak valamelyik gazdasági statisztika számoszlopai, mindenütt a javulást látni, a kedvező fordulatot, a krízis enyhülését. Mindenütt látni az enyhülést — a számoszlopokban, és se­hol nem érezni a javulás jeleit az élet ben. Ügy látszik, az élet és a statisztika, a számok világa és a realitások biro­dalma végérvényesen hadat üzentek egymásnak. A statisztika, és a számok világa erős lendülettel tör fölfelé a ja­vulás útján, míg az élet és a realitások 'egyre nyomasztóbbakká lesznek, egyre megoldhatatlanabb kérdéseket állítanak fel. Az asztronómia kiszámítja, hogy az ég milyen pontján kell állania egy boly­gónak három hónap, vagy hat hónap múlva : és a negyedév, vagy a félév el­teltével keresi á bolygót az előre fixiro­­zott ponton, ellenőrizve számításának helyességét. Talán szerencse, hogy a gazdasági statisztikák számvetéseit nem lehet olyan könnyen ellenőrizni, mint az asztronómia által felállított számveté­seket. És bizonyos ugyan, hogy a gazda­sági statisztikák jól számítanak, pontos eredményekhez jutnak el, csak éppen bizonyos az is, hogy az élet nem csal és nem csalhat. Az élet pedig nem igazolja a statisztikát. Itt volna az ideje annak, hogy kikü­szöbölődjék az ellentmondás, és helyre­álljon a teljes harmónia az élet és a számok között. Az életnek és a számok­nak, amelyek messze kanyarodtak el egymástól, újból találkozniok kell. Csak nem úgy, hogy a számok tegyék le a fegyvert, és kapituláljanak az élet re­ménytelen súlya előtt. A kiegyenlítődés­nek és a harmónia helyreállásának más­ként kell bekövetkeznie, úgy, hogy az életben érvényesüljön végre minden olyan számoszlop, amely kedvezően alakul : és minden olyan statisztika, amely jót ígér. A számok beszélnek, mondja a példabeszéd, de a számok most némák, és egész mást hirdet az élet, mint ami a néma számokból követ­keznék. Szólaljanak meg tehát a szá­mok az élet realitásaiban, váljanak meg­­foghatóakká minden család háztartásá­ban, minden nap költségvetésében, te­gyék könnyebbekké a gondokat, bizta­tóbbakká a kísérleteket, eredményeseb­bekké a fáradozásokat. A szína! kivégzések és Damaszkusz ügye a népszövetség elé kerül Londonból jelenti a Világ tudósítója: Sarrail tábornok visszahívását Londonban nagy megelégedéssel vették tudomásul. Lon­doni politikai körökben rámutatnak arra, hogy valamikor Chamberlain Párizsban volt, nyomatékosan hangsúlyozta a francia kül­ügyminiszter előtt, hogy a szíriai lázadás Anglia számára is igen veszedelmes lehet. Sarrail tábornok ismételten táviratokat küldött Szíriából és ilyen távirat érkezett tegnap is, abban azonban csak azt írja, hogy a hadműveletek jól haladnak, míg nem számol be arról, hogy Ilons és Da­maszkusz nyugati részén a druzok újból előrenyomultak és jelentéséből hiányzik az is, hogy a franciák közben nyolc újabb fel-; kelőt kivégeztek. Thaez el Gazir emirt is letartóztatták. Természetesen erról sem számol be Sarrail jelentésében és elhall­gatja azt, hogy a franciák Hassen el Har­­reth-ot, miután fontos információkat csal­tak ki tőle, ígéretük ellenére kivégeztették, A franciák körülbelül hatezer főnyi erősí­tést kaptak. A kár, amit Damaszkusz bombázása oko­zott, mintegy három millió font sterlingre. becsülhető, és tizenöt évre lesz szükség, hogy.ismét helyre lehessen hozni ezt a vá­rost. Csak az európaiakat engedték ki Da­maszkusziról, míg a benszülötteket erősza­kosan ott-tartotíák. Aleppo körzetében az arab törzsek a gyermekeket és asszonyokat a szíriai sivatagba küldték, amiből új fel­kelésre következtetnek. Diplomáciai körökből jelentik, hogy leg­közelebb tárgyalni fogják azt a kérdést, hogy Franciaországé maradhasson-e Szíria népszövetségi mandátuma. A* mandatárius hatalom — azaz Franciaország — pontos jelentést kell, hogy tegyen a népszövetség­nek, a szíriai helyzetről. Valószínűleg de­cemberben tárgyalja ezt az ügyet a népszö­vetség. A tárgyalás befejezése elölt meghall­gatják Arzan emirt, a druzok vezérét is. Pangalosz tábornok Az új görög katonai forradalom ve­zére valószínűleg nem tartozik a jog­­lisztelet apostolai közé, másként aligha­nem kevesebb szurony mozgósításával, és a görög alkotmány kevesebb parag­rafusának megsértésével kelt volna útra, a kormány átvétele felé. De azért Pangalosz tábornok fejet hajtott a nép­­szövetség utasításai előtt, és alávetette magát a Párizsból kapott rendelkezé­seknek. A Briand által adott hatvan órás határidő elégnek bizonyult, és a párizsi ítélet kihirdetésétől számított hatvan óra elteltével, úgy látszik, valóban nem volt több görög katona bolgár területen. A népszövetség megtanult parancsolni, és Pangalosz tábornok megtanult engedel­meskedni, sőt már dicsekszik azzal, hogy példát adott az engedelmességből a népszövetség iránt. Presztízs-okokra, hiúsági szempontokra hivatkoznak azok, akik azt hitték, hogy a népszövetség ál­tal hozott ítéletek nem érvényesülhet­nek majd a gyakorlatban, de úgy lát­szik, lehet presztízs-politikát csinálni abból is, ha' egyes államok példát ad­nak az engedelmességre. Eleinte hadd történjék az engedelmesség példaadás­ból azzal a hiúsági elégtétellel, hogy mi­lyen szép dolog töretlen, új utakra lépni, mert amire az engedelmeskedés elveszti majd az újdonság varázsát, megszokás lesz belőle, olyan megszokás, amelynek erejével igen bajos perbeszállani. Alig próbálta ki hatalmát a népszö­vetség a görög—bolgár konfliktus meg­állításával, már új erőpróbákat keres, Sarrail tábornok nem .szerepelhetett a háború vége felé, nem szerepelhetett azokban az években, amelyek az en­­lente csapatainak meghozták a győzel­met, és az entente tábornokainak meg­hozták a dicsőséget. Amikor idáig érle­lődtek az események, Sarrail nem volt többé parancsnoka a szalonikii hadse­Painlevé optimistán néz a politikai események alakulása elé Párizsból jelenti a Világ tudósítója: A miniszterelnök ma reggel számos politikai barátjával folytatott tárgyalásokat és meg­vitatta a politikai helyzetet. A beszélgetés­nél, amelynél Léon Btum és Paul-Boncour is jelen voltak, rámutatott annak szüksé­gességére, hogy két újabb minisztériumot alakítsanak : az úgynevezett kincstári mi­nisztériumot, egy minisztériumot pedig a költségvetés számára. Painlevé reméli, hogy nyolc napon belül sikerül pénzügyi terveit a kamara elé ter­jeszteni, melynek elég ideje lesz arra, hogy ezt felülvizsgálja és tanulmányozza. Az ál­lamnak a Banque de Francé-nál még mil­liárdos hitelek állanak rendelkezésén*, úgy­hogy a kormány legsürgősebb kötelezettsé­geinek minden nehézség nélkül eleget tud tenni. Painlevé határozottan kijelentette, hogy egyáltalán nem fogja megcsinálni a függő adósságok kényszer-konszolidálását, és nem ad moratóriumot a védelmi bonok számára. A rövidlejáratú kölcsönök fedezete céljából amortizációs pénztárat állít fel. Painlevé kedd délelőtt olvassa fel a ka­marában a kormánynyilatkozatot. A minisz­terelnök már ma elkezdte a tárgyalásokat a kormánynyilatkozat végleges megszövege­zéséről és elsősorban Léon Btum és Paul- Boncour véleményét kérte ki. A megbeszé­lések kiterjedtek a marokkói eseményekre, és a pénzügyi programra is. Szó volt ezen­kívül a szociális biztosításról, valamint a katonai kérdésekről. Hétfőn a baloldali pártok külön gyűlést tartanak, hogy ezen magatartásukra vonatkozóan megállapodást hozzanak létre. Általában azt hiszik, hogy a baloldali karlel teljes egészében támogatni fogja Painlevét. A szociáldemokrata csoport politikai bi­zottsága ma délelőtt megbeszélést folytatott Painlevé miniszterelnökkel. A megbeszélés során különösen a szíriai és marokkói ügye­ket, továbbá a pénzügyi helyzetet és a nemi zeti biztosításra vonatkozó javaslatot tár­gyalták. A megbeszélés után Paul-Boncour képvi­selő az Havas-iroda képviselője előtt kije­lentette, hogy a miniszterelnök felvilágosí­tásai arra vallanak, hogy terveit a szükséges elővigyázattal készítette elő. A szocialisták a maguk részéről utallak .arra, hogy nem képviselnek semmiféle merev formulát; A legsúlyosabb kérdés p marokkói kérdés, de a miniszterelnök szavai szemlátomást épúgy megnyugtatták társait, mint őt magát. Szíria tekintetében Paul-Boncour kijelen­tette, hogy ö maga Párizsban a szíriai gyar­matügyi megbízás kialakításán dolgozik. Hasznos szolgálatokat tesznek neki e mun­kájában Sarrail tábornok felvilágosításai, de a szükséges rendszabályok meghozatala regnek: és helyette Franchet d‘Esperai) aratta le a babért, kapta meg a tábor­nagyi pálcát, és a francia akadémia rö­vid kardját. . Az elmulasztott alkalmakért Sarrail tábornok mintha most Szíriában keresett volna kárpótlást, olyan energiával és olyan ügybuzgalommal, amely nagyon ártott a Sarrail által képviselt ügynek, de még inkább ártott Franciaország jó hírének. Sarrail kissé könnyű kézzel rendelt el mindig újabb kivégzéseket, kissé könnyű szívvel adta ki a parancsot Damaszkusz Kivetésére, kissé könnyű lelkiismereítel terjesztette ki a harcot a polgári lakosság ellen. És ha ez is lett volna Damaszkusz lakosságának őszinte kívánsága, hogy hullákat himbáljon a szél a város nagy terein, és hullákat céljából szükség van a szíriai lakosság vé­leményének megkérdezésére, ebből a célból azonban be kell várni, amíg némileg nor­mális viszonyok állnak helyre. Sarrail tá­bornok helyettesítéséről e pillanatban nincs szó és Duport tábornok csupán átmenetileg veszi át az igazgatást. A megbeszélésen nem voltak jelen Com­­pére-Morct, Paul Főnre és Pressemanc kép­viselők, akiket szintén kiküldtek a politikai bizottságba. A szocialisták és az új Painlcvé-kormány Párizsból jelenti n Világ tudósítója: Ki­zárólag a szocialisíáktól függ, hogy az új Painlevé-kcrmány megkapja-e a kamara most meginduló politikai vitájában a több­séget. Ha a szocialisták megtagadják a kor­mány támogatását, akkor Painlevé hely­zete újból tarthatatlanná válik. Kétségtelen­nek látszik azonban az, hogy a szocialisták csak akkor támogatják Painlevét, ha a pénz­ügyi kérdésekben, valamint a külpolitika terén, főképpen Szíriát és Marokkót illetően, megfelelő és kielégítő ígéretet kapnak a kormánytól. Éppen ezért a szocialista cso­port mai látogatása Paínlevénél rendkívüli politikai jelentőséggel bír. Az első megbe­szélés a délelőtti órákban folyt le. A ki­­szivárgott hírek szerint lehetséges a meg­egyezés, sőt az is tehet, hogy négy szocia­lista miniszter belép Painlevé kormányába. Ki kell emelni, hogy a szocialista pártnak Painlevéhez küldött delegációjában az úgy­nevezett engesztelhetetlen elemek nem voltak képviselőéi vonszoljanak kötődén maguk után a te­vék, a város legfőbb útvonalain járva, Sarrail részéről helyesebb lett volna nem teljesíteni az őszinte óhajt. Ami pe­dig az őszinteséget illeti, Damaszkusz alighanem más álláspontra helyezkedett volna a Sarrail által elrendelt hulla­mutogatás kérdésében akkor, ha Sarrail a döntés előtt plebiszcitum útján, titkos szavazással állapítja meg Damaszkusz kívánságát: és nem olyan ellenőrizhetet­len utakon jut el a kívánságok látnoki megsejtéséig, amint az a hullák és a ki­végzések esetében történt. Amerika és Anglia tiltakoztak a Sarrail tábornok által összehordott szkalpok gyűjtési módja ellen, az angol—amerikai tiltakozásnak engedve tehát, a francia kormány már visszahívta a fehérbaju­­szos Sarrail tábornokot a szír földről, és nem fog kifogást emelni az ellen, ha a népszövetség decemberi tanácskozásain sor kerül a damaszkuszi események megvizsgálására. A népszövetségnek erre teljes formai joga van, mivel Szíria fö­lött a hatalmat a népszövetség mandá­tuma alapján gyakorolja Franciaország, és ma már fölmerült az a kombináció, hogy Sarrail tábornok metódusainak megbélyegzésére a népszövetség elveszi Franciaországtól és valamelyik más ha­talomra fogja ruházni a mandátum gya*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék