Világ, 1948. január (776-800. szám)

1948-01-08 / 780. szám

JL léti járműi é . „Segédmunkás vagyok, nem szerencsemalac"— mondja . ICO 000 forintos totógyőztes­ ­ — Politenu 101.61IS ‘.évi utat nyertem — mondja gyanakodva Monori Lajos kereskedőteegédből lett a gyári m­unká­s, a totóverseny tizenkét találata# győztese. Akikora bolységbs vezet, mint e­­y epész!. IA a lakm­a. A r­égyii sarokban a. konyha, a másik Sá­raiban u . kunikhián­ szoba... A farmachi sarok a háló: keskeny lékamié. — Egyetlen szelvénnyel pályáz­tam­ — merni jó nevetve. I­gazán nem hittem volna, hogy nyerek vele, bár elég nagy volt eddig a »befektetés. !’.d­i«ny­ári gyerek­korom óta szidott, amiért annyi cipőt koptatok tió­nadrágot sza­kí­­tok futballozó­, körömi. De hiába volt a Verés, m­é­g most 30 éves koromban is aktív futballista vagyok a Magnezit gyárban, ahol dolgozom. Egyébként segédmun­kás vagyok. Az a­ baj, hogy lassanként kiöregszem a futballozásból. — Eddig heti 100-110 forintot koreait az uram -- vasal át a szót a totógyözte paih­ogóazelvű fele­sége, fiatal, csinos, bantuba jó asz­­szonyka. — Minden számításunk az volt, hogy ha valaha egy kis pénzhez jutunk, teherautót va­­szün­k vagy házacskát és az uram remibe­n csalja a fogta­t. Amióta kiderült, hogy ilyen sok jogazu­nk van, állandóan ügynökök és fogá­szok­ járnak hozzánk és eláraszta­nak a janis tokkal. De most még nem megyünk bele sara ilyen üz­letbe. Óvatosnak­ kell lenni az ily­esm­­ivel. —■ Csak azt tessék még meginti — mondja a győztes — hogy hetedik gyerek vagyok és mindig tudtam, hogy szerencsém ie az. Aki nálam boldogabb, az csal. De amióta nyertem, azóta n­in­­­­denki hozzám jön, hogy én trSit-it­sem ki a tútószelvényeit. Hát ez lehet­! Magamnak is alig tudtam ngerni, t­árológáp segédrulnkás va­­­­gyok, nem eserencsemalac! A dunai árhullám nem fogja elérni az alsó rakpartot Az Országos Árvízvédelmi Z­lli­­anány Ottosság közlése szi-iíti a V­ásárosna­m­i n­yv-é­s­a­reg­s­z­ászi miír. Úttól délre fekvő területeken minden veszé­g elmúlt és a helyzet erősen javul. A tisza­­menti községek körírátokkal véde­keznek. A mente­si­lt területeken * helyreál­itá*! munkálatok nagy erővel im­egindultak. A Dunán különösebb árhullám­ *vár nincs. Im­ri.-most.-n'm­áreggoL *e 41 centimétert áradt a Duna. Ausztriában a felső Dunán apa­dús állott be, úgyhogy újabb ár­hullám egyelőre nem várható. Úgy látszik, hogy Budapesten az alsó rakpartot nem önti el a Du­na. Apadás állott be a Duna mel­lékfolyóin, a Vágón, a­ Nyitrán és a Moldván is. A Vízrajzi Intézet közlés© .szerint "kisebb emelkedés még várható ugyan, de különö­sebb olyan áradás, amely veszé­lyesnek lenne tekinthető, nem jön Benzin robbant egy lakásban, hárman összeégtek Tegnap délután a H­e­sseléstyi­ Utva 59. számú házban Horváth Gábor Zoltán m­­ozigépész lakásá­ban benzinnel telt kétliteres üveg felrobbant, a benzin szétfonyt és a lakás kigyulladt. A robbanás é­­s égés következtében a mozigé­­pész és felesége és k­­­öves kereszt­lányuk, Oragon Teréz súlyos égési sebeket gyünvedtek. A mentők a­ férfit és a leányt István-kór­­házba vitték, az asszonyt első se­gélyben részesítették. C­iRIin A. habit G-sB bailon , lódonkanál CO.Kt PihuemuLS rI firik­y-ZiilitiSiky-út 13. tsz. (Aildríssy-út sarok) Január S­, 10-én d. u. 2 ónkor ügető Papucs-puccs! Irta ifj. Kárpáti Aurél Kettesetek dologra jöttem rá a karácsonyi ajándékozások során. Megfigyelésem szerint — s ezt egyhangúlag mege­esitik a keres­kedők is — a hölgyek kizárólag fejkendőt és papucsot vásárol­tak. Nem­ vagyok kereskedő, így hát nem a megmaradt árut fájlalom, sokkal mélyebb oka van meg­hökkenésemnek. Lévén­ pedig al­truista ,ezt az okot közlöm férfi­­társaimmal: hadd hükkenjenek - Ili ég ők !s. fiát kérem: a kendő az még. tragyjául - Végre egy cso­ntoi nyílt val­lomás, a hölgyek eddig titkolt vágyálmáról, hogy — tizenhattól a Végtelenig —* mind főkötő alá akarnak jutni, t­gy látszik, most tömörültek * tálé kollektív vá­gyukat ma­ már nyittva hordják a fejükön. Ezt még megértjük, mert mi férfiak sohasem fekedtunk attól, hogy kiválasszuk nungiunknak azt a kié szőke, vörös vagy fekete hájadéjit, aki tudtunkon kívül két héttel előbb már amúgy is ki­szemelt bennünket magának. No de miért fogyott annyi papucs! — kérdem-Évűdben virít. Nősülünk. De ha ilyen nyitt­a, tételeket szabn­átt, akkor,nekünk is van egy kiköté­sünk. Hordani fogjuk! Nehogy, megismétlődjék a­z az eset, amely agy Jóbarátommal történt. Fele­ség­e — egy szórakozni s élni­­vágyó fiatal asszonyka — naponta kávéházascba, bárokba, bridzspar­­tikra cipelte szegényt. Aztán egy szép napon rájött arra, hogy a férje hetenkint kéttdzer-háromszor eltűnik démtán néhány órára. Az asszonyka, aki alapjában­ véve sze­reti az urát, féltékenykedni kez­dett, magándetektívet fogadott és a végén kiderült, hogy a férj a tőle elsikkasztott órákat egy má­sik­­ asszony­kánál tölti, a­ki­vel azonban semmi egyéb kaptéfólam­­nem volt, mint hogy kellő hono­ráriumért megkapta tőle mindazt, amit otthon tteru talált m­.s. M­.gh-ho­z húzott ka#c*síöke­t, fris­s lapokat, házisiíteményt és —­otrakészitett papucs$pt. Hölgyeim, gondolkozzanak ezen. És ha­ már megvették azt a pa­pucsot, engedjék meg, hogy ne csak hátfazimbólumkén­t szerepel­­jen, hanem hordhassuk is. De ha nem, akkor uraim, aki papnőtől kapott karácsonyra, aá magém áll! Ultimatívan­ként közöljük -­­e­ most, jou­s bo­szú — minden­­képpen hordani ícyljuk! Hogy ez mit jelenti Csak­ an­nyit, hogy papucsban nincs kávé­ház,bajárás, nincs brídzspartival egybekötött látogatás é® nincs ötórai. Papucsban otthonü­lés van. Vég kimér illésig. Borotválkozós nélkül! Nehogy nji is látorfátóba jár­junk a paxmesunkk­or! Valgo % 10­7 ÉVE A CS-ik, Ernő főhercegről átnevezett magyar fárádét Triesztből Olaszon, ón ha irá­­nyitja őt Dicsből, hogy a sza­­badságot követelő etas­i nép felkeltsét letörni segítse.,, A toscanai nagyherceg fitten, seben a.iva­mányt ígér «­lé. Kongó népnek. — ,­ Svájcból kiűzőtt 12 jezsuita menedéket talál Bécsijeit. Máné Anna főhercegnő átadja nekik pa­­toló­ját, éj udvar ,pinazel­ler ffili ölel, az anyacsászárnő sajátjából 7000 forintot juttat nekik, hogy ebből Dicsben berendezkedjenek. Ezt hallottuk VÍZKEHKSZV előestéjén­ tartot­ták meg a Gettértben a hagyomá­nyos, Piarista bált. A fiatalság szép számban vett rétit a tánc­mulatságon, amelyre a beldgmm­í­­n isziért am­eá ró­l­á­,, lúgholjcz a bb­i -Hét engedélyezett. Frakk helyett samokingot öltöttek az ifjak, a­­ar nyak színes estélyi ruhákat visel­­tek­. fi AJ OR GIZI nyílt színen el ájult­­a : Lili a előadáson, hétfőn, a Magyar Színházban­ (Oka, aki,ai tudta, réteg, hogy fivérét Bajor Rudolfot, az ismert fopt szaké úr­béri­ agyvérzés irt­e.) Bajor egyéb­ként tegna­­p órta már játszott és a közönség ünnepelte. • HÁROM esztendővel ezelőtt halt meg dr. Rózsa Miklós, a harcos képzőm­y­­eész­­ti esztéta. Barátai és tisztelői január 10-én, pénteken déli 11 órakor Megkoszorúzzák sír­ját a farkasréti temetőben. RENGETEG GYERMEK élvére tegnapi az Operahészten a Jancsi és Itúiskál, mag­a Babot Outiért. Az igazgatói ■pékolghun érdekes vendég itt­­ Somiéig Emilg, Som­­lay Artúr leánykája, édesapjá­­val és édesanyjával, fi* volt első látogatása — színházban. Az ága büszkén tanitgatja a mozgékony E'v­ityt — tapsolni. BEK­FF­FI László — londoni je­lentés szerint — kabarét alapított az angol fővárosban az ottani magyarok részére. BUENOS AURESBE rándulnak­ ki az idén nyáron a magyar szín­padi szerzők. Haltai Jenő viselé­­sével három-négytagú, delegáció utat,­­ Dél-Amerikába. DÁN KLÁRI színművésznőt és férjét Svájcban autóbaleset é­re. Koca­juk Zürich és Bern között nekiszaladt egy fának. A bent­­ülők­ sértetlenek maradtak, de a kocsi összetörött. BARTÓK BÉLA tisztelői jelen­tek meg hétfőn este a rádió VI. szám­i stád­ójában, mint meghí­vott vendégek, abból az alkalom­ból, hogy Polgár­­Tibor a rádió­­sánckier élén elvezényelte J.Con­­ccrioi-ját. A rádióhoz érkezett vezérkönyvből feidezíti­, hogy( v.)H december 1-én volt a mű­ bemu­tatója Kelvyorlban. A szenzációs művet Bartch Kottssevihky, ti híres karmester feleségének emlé­kére itta. Rajta van a kotta első oldalán. A dXOVIEVÜSIóÉAN hónap­­tól hónapra óriási, Összegek,és sor­­solntik ki különféle állami köl­­csön,kö­t­vényei,­ré. A­z elmutll tíz hónapban a kifizetett nyCren­tó­­íiyelt fo*xeg* elérte a 1 Milliárd Líi millió rubelt. GYBÚÚl­aÓWmx Antal, a fSvájcbrt-n dolgozó pesti jazs-zon­­gorista zürichi hölgyei vesz fele-­­ vég­ie. Csi StSrt Str. Sl IRHÁK vulii */íikl>aH szűcsnél. 2S Erz..*bet-k­or#l Vocedik emeleten 4w«f­ e Él Pffu­l fűtött Biobák. napi vagy havi bérre, ellátássá] vagy apal’ttal. 11­, Taptolcsány!-u. hat. Tel.: 263-767 Kisebb üzemek cukrászdák, vendéglők stb. részére espresse gépek és megrémüelh­et'j*. Feldmann György vilin nt •’› ti ¡-ni g i v jil la › m t, t. V.. I*nAgöH› l-Úl 20« Telefon: 401-804 ; 11...........1 Zongorát! rádiót f és oiiut* n ^tTftgíxert i vesz. e 1 ad i‘-c »ím­­t h­angs­ergvír.' Bákficzi-ut balvan. L»i, Dútort CrojK. t slv í H *v!l i Völcf : atii-€ 8 il. TEHERTAXII helyben és vinckro 3 tonniAltf, Tol-: 3 tiO“*I32. KIBÖH8 Y, XiK. Vérö­nt á. 1 MARS gyermekkocsi ré^J rb­inStég, Irárbc Ü «araac'a. Gyerm­ekáéval:. gyermekj.zo­.en­. roller, 3 ketckü biciklik .^c-a Arbin, And­rássy-út 80. 1 Pyrisiva! szemben. I'zZmi Liliom­-utea á* (Boráros-térné!.) \ iUckra isujertavoj d­i j­t­a i a­u u i küldünk! Bérautó 401-336 huViláh bútort WALLY SÁNDOR Síiusogvi Bóltí-ut 1‘d­flfoö- 186-050 Bérh­ózál jövedel­yezőbbé teszi nagy gyakori át a h­ázszakember ilt­gii (vist ..Hegbe s.­­. élés dijtalan. Jel. :i ki«ááb». Selejtpapírt, irományt vásárolok, czínérté­­kéért kívánságára új papírt kapnak. Heiinba Sándor Uudupcsl Miksa-ti. S. Telefon : «£5.S9B, feninszi Hein Oizsán eladók, K­rzsóbet- körút öt­ Wilkfil i­. Hasznait dunyi térítők, brokátok, f­iggönyök, ab­­rostok, csillárok, szor­­vizüill olcsón. Egyetlem­isOCC^SI®“ sascaSB* röVid zongorát veszek csak priváttól. »IvéSzpénz­­üzolós !« Jellgzére a kisi­­óhivatalba. ilorarftJ/ Tegyi üzem cél- IXCfCdttV u.,.,1 nikalimafi üzemhelyisegel lehetőleg büzövben. »IUC-150 négyzetméter.- jel. Sin^er Hirtletí Hroinába, Weszprény­i*utca 85. ÍRÓGÉPET VENNÉK privátta l. • Tel.: 329-608 írógépet igen magas árért vásárol Faragó, Na­gymező­ u. 23. (Udvarban.) ÁCw'VXKSfl. KÉT rá s ün ak a t, fü­ ggö 11 y üké t. ab r ns z 0 k a,­ szőnyegeket minden minőségben, úja­kat, használtakat veszek és eladok. Ityan éve fenn­­álló alkalmi ülto­­íjnál. Ferenc­ körút 82. Ugyanott ió személy­es, modern, komplett, azíit­­evőesz­köz­étén nagy ka­zettában eíalló. alkalmi vétek Fonalak nagy válantékaim. Scntt Kézimunkaüztet ANDHASSY-ÚT S3. BALILLA Furgon­, 500 kg-os, csu­kott, olcsón eladó. Vagy taxinak való ssemélyko­­csija cswéihe'.ö. 1 Wallenberg-u. 4. Ha­ve­nsrücH Siemens tábori bejtatsnan­ első tanájn­os»ja ! flyevtok el csöUk­ tök üti, január 8-»u 6 órakor .a l'aradiso e'sfiressóba,' i«Ma­­ t cmoléte* PuntllPO^Ka új, oritvá’éál niivánnak átadó. lzó!titán 4—7­ ksp. AkáCt'a-UI. ‘22. Hí. 51. épitési vállalat meglévő munkák­­ et*ohy o]­­ tásáh­­»z 50—ICO.COO-vel társat ke­res kiteremükedj­ el. meg­­élhetés*! biztosit. »Tagat» la.iifedezett­el« jel. Harsá­ny­i Hirdetöbe. V., Zsit­­vay Leó uitca 16. 3 szobás újjáépített lakás tizfénöt­­ezer építési hozzájárulás- Hál Budán AZONHALRA KIADÓ. Bővebbet Barta Evzeb­et virágüzlet. letvAn-ktt 18. T. 120-031. műm­ű egészben vagy részeiben is ELADÓ ír o i g­ráfi á­ll­apo­tában is. Szitterén és' 1'ÖltísZrlít ÜHSZCSOU . MKO m2. ritk­ün j.:­ kap- i ható á 706 m^. Etye­­letenkin­t il6 szoba, hi­­­vata­uok v. lakásnak.­­ Bővebbet: Gál­rlillílit mM V. Faék Mi'csvn. 13. I­I. i. T. 126-353. MOST VASAKOUON!. A világ legjobb Vongo­­fáiból UliBtetien olcsón, váloga'Iiut részletre is. LYRA (Burcsáy­ uU­ a Saruk) ívölcsönzongorák lagolcsóbban V. hó 5-én délután ?1—-6 óra közölt 6-0* és 4-4'és villamoson feleltettem varnaj sttstaskámat üzleti könyVokkal, küilo­­tékokkal, egy pallévrr­­rel. !■'pikórom beelü.ötés megtalálót, hogy kíirty* Vorket és kaetónokat, mi­után r-eá, nézve teljesen én'd'ktelénék, 50a fit juta­lom elleniében adja le­ Csat* Aladár. Xd­f. Váci. út 128. cim­re. Telefuh: 200 573. RÁDIÓKAT Ii lányosat is legranga­­tóabb átb­a veszek. Csalit. Madácsv tér r». félem. ToICfC­u: 423-666. Irodai írógép Ti­e­ni tor­z c­w­i­a­b­n­i«i­­von, majdnem új, privátnak c­s­a­l­ó. Dohány­ utca 5. Büfoni Vendéglő. Autoüvestezést szakszerűen vállal FarAtaS üvegiizám.­­V., Kolber­­mere­ u. 36. rj: 108-620. Cipőüzlet FELE BELVÁROSBAN, na­g­y Ü zem­ b­e I y­,«re­gg e­l AT A­DÓ.­­ Mérték isti jeligére a kiadóba. Szid­ónépet VENNE Vízim. Telelem 126-869 Megtanulhat 6 hét alatt angol és­­francia, nöl, gyermek tuha fi toháraétan szanásty varrást egyénileg, ^eime­­c/.lné, oki. ipari#*. ta.nár­­tiö p/.uto­u,iában. Bp., Hin­dbüfilér I. II. 8. fordír ívl. 6—10 és 4—6-ig. EGYESSY ST. és a lá­búst­rom GIPSZ kapható. Terézváros] épí­­tö anyaír keres­kedelmi kft. SÍIT., Vác MH . 128., Tel.: 203-122. trzemi nyaraltatásra is alkalmas. 600­0­ öles tIELIN­ÉI áron attil­ó­t­a­n­ó. Tel.: Slití*432. mV.TON! JÖJJÖN! Legm­agattabb árott ré­szek:­ férfiruh­át, fehér, nemű!, ebédlő-, összekötő s­i Ötiy egfet, k­o­n­c­e­r­t­z­on­go­­­rát, pianinót, rádiót. ’«au­­góharmod­ikás függönyt, perzsakabátot, eélször porce­­lánt, zálogcédulán lévő tárgyakat vidék­ről is. - Derstl-Majorosig Kí. tárházo­n. Tár.s 132/-sUZT. III.,Vend-u. 10. I alatt |­2 szoba hallos 1 komfortos lakás helyreállítva I február 1-i béke­ltöl | /-1-ttel, azonnal Icko*- i n­etó forintért.­­ Bővebbet*. Gábor Miklós | m'Vftk f V. Fa.',i; -MlUsa­á hS. I. *. T: 126-323. n’RÖVTU. Da W yi c(2 fomb.f T I j&ctrtndttöáitt Si I ! I! 7 ftOiamiéH I; 1 jT htcrok/J. n ! 8 | j KtdL>c.au'vúuf. H

Next