Világosság, 1992. július-december (33. évfolyam, 7-12. szám)

1992 / 12. szám - ESZMETÖRTÉNET - Ludassy Mária: Benjamin Constant a terrorról és a politikai reakcióról

ESZMETÖRTÉNET Ludassy Mária Benjamin Constant a terrorról és a politikai reakcióról Benjamin Constant „thermidonista” művei­nek­­új rajfelfedezése része annak a „revizio­nista” történetírói tevékenységnek, melynek megindítása François Furet nevéhez fűződik a jakobino-bolsevista szemlélet „leninista vul­­gátájának” kritikájaként (Penser la Révolution française). A forradalom 200. évfordulóján megjelent kötetek közül a Condorcet-konfe­­rencia anyagának összefoglalása, valamint Constant 1796-os politikai-filozófiai alapmű­vének (De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier) és az általa kiváltott vita válasziratainak (Des reactions po­litiques, 1976, illetve Des effets de la terreur, 1797)­ publikálása jelentette a liberálisok leg­jelentősebb filológiai fegyvertényét. Condorcet, a terror áldozata, és Constant, a leendő restauráció fő ideológiai ellenőre kép­viselik a szabadelvű-republikánus gondolat ama napjainkban sem aktualitását vesztett int­­ranzigenciáját, mely a „forradalmi” terror kér­lelhetetlen kritikusaként sem téved egyetlen pillanatra sem a nosztalgiázó politikai reakci­ók, az ancien régime minden marhaságát kri­tikátlanul visszaállítani vágyók thermidor 10. után oly népes táborába. E tábor utánpótlását nemcsak a köztudottan „semmit sem tanuló és semmit sem felejtő” régi királypártiak biztosí­tották, hanem az önnön múltjukat végképp elfelejteni vágyó exterroristák és a terroristák ellen az általuk hozott terrortörvényekkel ítél­kezni vágyó - minden rendszert (és rend­szerváltozást) kiszolgáló - vérbírák is. Róluk szól Benjamin Constant-nak, a jogál­lamiság , a jogbiztonság és az individuális sza­badság hívének 1796-1797-es politikai polémiá­ja, és talán nekünk is szól e kétszáz éves história kézenfekvő tanulsága: a terrort nem ellenterror­ral lehet a legbiztosabban felszámolni, hanem a terrorítéleteket kizáró jogi formák rendíthetet­len tiszteletben tartásával (még egy-két valóban véreskezű terrorista túlélésének árán is). TERRORT TERRORRAL? Az 1989-es esztendő - még a kelet-európai változásoktól függetlenül - több történeti ta­nulmánya központi kérdéssé tette „a terrorból való kilábalás” problémáját. Bronislaw Bacz­­ko, a 18. század legkiválóbb lengyel kutatója (akit 1968-ban üldöztek el hazájából) Com­ment sortir de la terreur című művében remek elemzések sorával mutatja be, hogy thermidor kudarca­­ az éhséglázadásokhoz vezető „lais­sez faire” gazdasági liberalizmusa mellett­­ a terroristák elleni terrorperekkel magyarázha­tó. Thermidor 9. után sem sikerült leszámolni a terror logikájával, a „rendkívüli intézkedé­sek”, a jogi formaságokon magukat „forradal­mi” pátosszal túltevő igazságszolgáltatás mt­ 889

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék