Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-09-05 / 199. szám

Hollywoodban statisztál Hitler személygépkocsiid A Floyd-féle nagy gépkoesiköl­­csönző vállalat a napokban vásá­rolta meg Hitler Horch—1937 fekete személygépkocsiját, — jelenti az amerikai hírszolgálat. A kocsit Né­metországban foglalták le; Hitler még az összeomlás utolsó napjaiban is használta. Most többszáz más gép­kocsival együtt a hollywoodi Metro-Goldwyn-Mayer egyik készülő nagy filmjében — statisztál. Szakasiis Árpád Párizsból Svájcba utazott A Franciaországi Magyar Függetlenségi Front kedden délután a pártul Magyar Hájban fogadást rendezett. Szakosíts Árpád m|0|szter«!nttkbelyette.; éj Gerő Ernő közlekedésügyi miulsater tiszteletére. A fogadáson a többi között dr Auer Pál párizsi magyar követ is megjelent. Pór Bertalan elnöki meg­nyitója után Szakasits Árpád beszélt a két nagy munkáspárt egyilttmiiködésé­­nek szükségességéről, amely a demokrácia elengedhetetlen biztosítéka. Utána Gerő Ernő Magyarország újjáépítésének eddig elért eredményeit vázolta és szintén a két munkáspárt együttműködését hangsúlyozta. Szakágits Árpád kí­séretével együtt kedden este elhagyta a francia fővárost és Svájcba utazott, ahol a svájci szocialista párt főtitkárával kíván megbeszélést folytaiul. (MTI) A világuralom alapjai a fiiadés reggeli A „Pueldo“ című madridi esti új­ság terjedelémes Cilikben tör lándzsát amellett, hogy a spanyolok kiadósabb reggelit fogyasszanak. Azzal érvel, hogy azok a népek, amelyek bőséges reggelit esznek, a világtörténelem irányítói közé tallóznak. Azok a né­pek —- írja a lap —, mint mi, spa­nyolok is, amelyek késő este sokat és nehéz dolgokat esznek, reggel pe­­dig csak egy csésze kávét isznak, sokkal inkább hajlamosak betegsé­gekre és hamarabb öregszenek. RÖVIDESEN NYOLC AUTÓBUSZ­JÁRAT INDUL MEG BUDAPESTEN Olcsóbbak lesznek az autóbusz-tarifák Mint ismeretes, a polgármester fel­szólította a Beszkárt-ot. dolgozzon ki javaslatot Budapest autóbusz-közleke­désének kibővítésére, miután most már nem megoldhatatlan feladat a meglévő autóbuszok részére gumit szerezni. A Beszkárt máris elkészítette javas­latát, amelyet benyújtott is polgármes­ter illetékes ügyosztályához. A V ilá­­go ■ a á g elsőnek közli a Budapest autóbusz-közlekedésnek kibővítésére ki­dolgozott tervet. Ez a következő: 1. Az 5-ös autóbuszjárat változatlanul megmarad. 2, Ingajáratot Indítanak a pasaréti végállomás te a Széli Kálmán tér kö­zött 5/a jelzéssel. 3. Az 1-eg a Babits Mihály körtértől a Szabadságit Időn át, a Belvároson keresz­tül az Oktogonig fog közlekedni. 4. óbudai járat lesz 7-es jelzéssel, a VöríisvárI út és a temető között. 5. Kőbányai járat 17‘es jelzéssel, a Liget tér és Újhegyi út között a Gyöm* rői úton át. 6. A 67-es villamos végállomásától pestújhelyi körforgalmi járat, 24/a jel­zéssel. 7. Ugyancsak a 67*es végállomástól Rákospalota Széchenyi térig, 25/a jel­zéssel, 8. Végül trolleybusz járat a Keleti Károly ueca és a Vérbalom tér között. A Beszkárt egyidejűleg javaslatot telt az autóbusz-tarifa mérséklésére. Az át­­.zállójigy marad változatlanul il forint, az 1-es és 5‘iis autóbuszon bevezetik a 2 forintos vonaljegyei, míg a külső autóbusz vonalakon a vlteldi] ára 1 fo­rint lesz, A Reszkárínak jelenleg hat sufobuszkoes’ja van forgalomban, a fentismertetett terv végrehajtásához 25 kocsira van szüksége. A Beszkárfcnak ennyi kocsi rendelkezésre is áll, csupán gumival kell ellátni őket. A Beszkárt az. aulobuszközlekedés ki­terjesztésére vonatkozó nagyszabású ter­vét október 15-ig akarja megvalósítani. Vándor Pál Horváth Zoltán Cicmil ezredes­nél. Horváth Zoltán, a Népszava munkatársa tegnap este felke­reste Cicmil ezredest, a jugoszláv katonai misszió vezetőjét, akivel hosszabb megbeszélést folytatott. Horváth Zoltán holnap este a Szó ­­ciál'demokrata Párt megbízásából Belgrádiba utazik. Halász Ernő — miniszteri taná­csos. A hivatalos lap mai száma közli az államfő kéziratát, amely­ikei a miniszterelnök előterjeszté­sére miniszteri tanácsossá nevezi ki Halász Ernőt, a kiváló újságírót, a tájékoztatásügyi minisztérium, saj­tófőnökét. / Nepbiróság elé kerül 24, niuuka­­szolgálatoa gyilkosa. A. pécsi nép­­íigyészeég _ elkészítette, a vádiratot fíivészy József volt ’alezredes bűn­ügyében. Eivészy teljesen jogtala­nul kivégeztetett 24 münkaszolgá­­latost, A szadista alezredes rövide­sen a népbíróság előtt felel gaz­tetteiért FELGÖNGYÖLÍTIK fi WTfliíZÉREK FRONTJÁT Nemzetközi bűnszövetkezet vásárolja a Napóleont és a többi- aranyérméket A gazdasági rendőrség figyelmét nem kerülte el az a körülmény, hogy a vaiutabe&zolgáltatás ide­jén főképpen bankjegyeket szol­gáltattak be és csak igen kevés Napóleont, arany dollárt és arany­­érméket. Több mint egy esztendőn keresz­tül a valuták császára volt a Na­poleon, vagy ahogy Budapesten hívták — a Napcsi. A »Napcsi“ szédítő karriert fu­tott be Magyarországon, noha a fizetési eszközként már régen nem számító aranyérme az egyes nyu­gati államokban csak mint régi arany pénzérték számít. A valutabeszolgáltatósokról szóló rendelet természetesen vonatkozott, az aranypénzekre is és ezért különö­sen Napóleonban vártak óriási mennyiséget a bankoknál. Amikor a beszolgáltatás ideje lezárult, megállapították, hogy a forgalomban lévő Napoleon­­érmék egynegyed része sem ke­rült beszolgáltatásra. Természetesen kutatni kezdték az okát, mert feltételezték, hogy me­gint valutagengszterek garázdál­kodnak a fővárosban. Megállapítot­ták ugyanis, hogy a környező álla-PLANTAZS Szeptemberi áj műsor NevetSorkán HALMAI IMRE KAZAL LÁSZLÓ MARIETTA DUO SIEVING LI WONG VERTES KLÁRI URSULA GLADYS KUSSEROV HOLLYWOOD SISTERS YVONNE GHANA LAKATOS ILONKA Polgári árak - Mindennap reggelig nyitva I mohban augusztus lő. után igen sok Napoleon és aranydollár került for­galomba. hetehető volt, hogy szer­vezett társaság vásárolja össze és csempészi ki az aranypénzeket. Hosszú hetekig tartó nyomozás után sikerült is megállapítani, hogy egy Svájcban működő ma­gán bankár — egyike a legré­gibb és legismertebb sillereknek — a nemzetközi esempészbanda feje. Ez a bankár, aki továbbra is fenntartotta régi kapcsolatait a pénzvilággal, hatalmas felhajtó gár­dájával vásárolta össze a zugpiacon még található aranydollárt és Na­póleont és futárok segítségével jut­tatta ki Svájcba, ahonnan ugyan­csak a nemzetközi csempészbanda tagjai vitték át a környező álla­mokba, A nyomozás megállapította azt is, hogy a magánbankárnak széles­körű kapcsolatai vannak ismert budapesti pénzemberekkel és ezek segítségével folytatja pénzügyi manipulációit. A hatóságok az aranyértékek ki­esem főzésének megakadályozására megszigorították a határforgalmat. A megszigorítás következménye­képpen remélik, hogy meg tudják akadályozni a további Napoleon- és arany dollár-csempészést. Bizalmas helyről nyert informá­ciónk szerint több budapesti magánbankár ellen is megindí­tották az eljárást, miután fel­merült a gyanú, hogy részesei a hatalmas Napolen- és aranydvd­­lár-tömeg eltüntetését célozó bűnszövetkezetnek. A közeljövőben nagyarányú letar­tóztatások várhatók, miután már ismerik a megbízót, a felha:tók egy­­részét és pontosan tudják, hogy merre gurul a zúgforgalomban vá­sárolt „Napcsi“ és az aranydollár. Zsolnai László SCioist tá&ornolcot kiadják Jugoszláviának Jeleni ettük tegnap, hogy Kleist tábornokot, a nádi-haderők egyil: kiemelkedő katonai vezetőjét, az angol hatóságok ismeretlen célból Londonba szállították. Az éjszaka hivatalosan közölték, hogy a náci­­tábornokot, aki 1941-ben Jugoszlávia elleni német hadműveletek fő­parancsnoka volt, a jugoszláv kormány kérésére rövidesen kiadják Jugoszláviának. Kleist a háborús bűnösök névsorában szerepel. Fűtött, beüvegezett tantermekben tanulnak télen a diákok Megkezdődött az iskolaév és a szülők máris aggodalommal tekin­tenek a tél elé, vájjon gyermekeik az idén is a tavalyihoz hasonló zord körülmények között lesznek majd kénytelenek elvégezni tanul­mányaikat! A Világosság munka­társa felkereste dr Szoboszlai Fe­renc közoktatásügyi tanácsnokot, aki a fővárosi iskolák helyzetéről a következőket mondotta: — Sajnos, tavaly fűtetten és papírral üvegezett termekben tanltottnnk. Máris Kikerült 80 vágón fát szerezni a fővárosi Iskolák részére- és a közeli napokban körülbelül 200 vágón szenet kapunk. A költségvetésben megértést tanúsítot­tak a közoktatás Iránt és ezért egy hét­tel ezelőtt már Üvegvásárlásra is gon­dolhattunk és sikerült is két. és fél vá­gón üveget szereznünk. Ígéretet kap­tunk arra, hogy még kapunk üveget, Remélem, hogy mire a tél beköszönt, sikerül minden tantermet beüvegez­­tetn! és fűteni is fogunk. Így tehát remélhetően rövid szénszünet­tel folyik majd a tanítás. A tanácsnok elmondotta még, ho$y a fővárosnál nincsen tanerő­­hiany. Az osztályok tanulóíótszá­­niát 20 százalékkal emelték és ez­által teljesen kiküszöbölték a tanár­hiányt. Az idén új iskolákat is nyi­tott a főváros: három dolgozók iskoláját, 3 középiskolát (egy élelmiszeripari, két női ipari közép­iskola), középfokú iskolává szervez­ték át a kertészeti iskolát és elindí­tónak három francia tagozatú ál­talános iskolát, A francia iskola első osztályában 35 tanulót heti 6 órán francia születésű tanító' oktat. A főváros megoldja a tankönyv­­kérdét is, mert a hiányzó tanköny­vek pótlására jegyzeteket bocsát ki, a használható könyvekből pedig többezer példányt vásárolt. főárusffők kérik régi ügyfeleiket (címüket és) az általuk játszott Számokat, hogy azokat rendelkezésükre bocsáthassák. Miutbfcgy a nyilvántartások nagyrészt megsemmisüllek, a főeláru­sítóknak sincs módjukban valameuyi régi ügyfelüket lehívásukkal közvetlenül fel­keresni. Uj amerikai Vadnyugati izgalom! fiimi Költői szerelem! Kétféle szeielei Főszerepben: Frands Farmer Madísz-IUov Díszbemutató: ma este léi 8-korFerim

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék