Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-09-05 / 199. szám

Hollywoodban statisztál Hitler személygépkocsija A Floyd-féle nagy gépkocsiköl­­csönző vállalat a napokban vásá­rolta meg Hitler Horch—1937 fekete személygépkocsiját, — jelenti az amerikai hírszolgálat. A kocsit Né­metországban foglalták le. Hitler még az összeomlás utolsó napjaiban is használta. Most többszáz más gép­kocsival együtt a hollywoodi Metro-Goldwyn-Mayer egyik készülő nagy filmjében­­ statisztál. Szakosits Árpád Párizsból Svájcba utazott A Franciaországi Magyar Függetlenségi Front kedden délután a pártal Magyar Házban fogadást rendezett. Szakosíts Árpád miniszteri jntékhelyettes­ és Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter tiszteletére. A fogadáson a többi között dr Auer Pál párizsi magyar követ is megjelent. Pór Bertalan elnöki meg­nyitója után Szakasits Árpád beszélt a két nagy munkáspárt együ­ttmű­ködésé­­nek szükségességéről, amely a demokrácia elengedhetetlen biztosítéka. Utána Gerő Ernő Magyarország újjáépítésének eddig elért eredményeit vázolta és szintén a két munkáspárt együttműködését hangsúlyozta. Szakágits Árpád kí­séretével együtt kedden este elhagyta a francia fővárost és Svájcba utazott, ahol a svájci szocialista párt főtitkárával kíván megbeszélést folytatni. (MTI) RÖVIDESEN NYOLC AUTÓBUSZ­JÁRAT INDUL MEG BUDAPESTEN Olcsóbbak lesznek az autóbusz-tarifák Mint ismeretes, a polgármester fel­szólította a Beszkárt-ot, dolgozzon ki javaslatot Budapest autóbusz-közleke­désének kibővítésére, miután most már nem megoldhatatlan feladat a meglévő autóbuszok részére gumit szerezni. A Beszkárt máris elkészítette javas­latát, amelyet benyújtott is polgármes­ter illetékes ügyosztályához. A V­ilá­­go­s­s á­g elsőnek közli a Budapest autóbusz-közlekedésnek kibővítésére ki­dolgozott tervet. Ez a következő: 1. Az 5-ös autóbuszjárat változatlanul megmarad. 2. Ingajáratot indítanak a pasaréti végállomás­rs a Széll Kálmán tér kö­zött 5/a jelzéssel. 3. Az 1-es a Babits Mihály körtértől a Szabadságiz Időn át, a Belvároson keresz­tül az Oktogonig fog közlekedni. 4. Óbudai járat lesz 7-es jelzéssel, a Vört­svári út és a temető között. 5. Kőbányai járat 17-es jelzéssel, a Liget tér és Újhegyi út között a Gyömö­rői úton át. 6. A 67-es villamos végállomásától pestújhelyi körforgalmi járat, 24/a jel­zéssel. 7. Ugyancsak a 67-es végállomástól Rákospalota Széchenyi térig, 25/a jel­zéssel, 8. Végül trolleybusz járat a Keleti Károly utca és a Vérhalom tér között. A Beszkárt egyidejűleg javaslatot tett az autóbusz-tarifa mérséklésére. Az át­­szállójegy marad változatlanul is forint, az 1-es és 5-iis autóbuszon bevezetik a 2 forintos vonaljegyet, míg a külső autóbusz vonalakon a vireldik ára 1 fo­rint lesz. A Beszkártnak jelenleg hat autobuszkocsija van forgalomban, a fent ismertetett terv végrehajtásához 25 kocsira van szüksége. A Beszkárfénak ennyi kocsi rendelkezésre is áll, csupán gumival kell ellátni őket. A Beszkárt az­ autóbuszközlekedés ki­terjesztésére vonatkozó nagyszabású ter­vét október 15-ig akarja megvalósítani. Vándor Pál Horváth Zoltán Cicmil ezredes­nél. Horváth Zoltán, a Népszava munkatársa tegnap este felke­reste Cicmil ezredest, a jugoszláv katonai misszió vezetőjét, akivel hosszabb megbeszélést folytatott. Horváth Zoltán holnap este a Szo­­­ciál­demokrata Párt megbízásából Belgrád­ba utazik. Halász Ernő­­ miniszteri taná­csos. A hivatalos lap mai száma közli az államfő kéziratát, amely­iket a miniszterelnök előterjeszté­sére miniszteri tanácsossá nevezi ki Halász Ernőt, a kiváló újságírót, a tájékoztatásügyi minisztérium, saj­tófőnökét.­­ Népbíróság elé kerül 24, m­unka­­szolgálatos gyilkosa. A­ pécsi nép­­figyészség­­ elkészítette, a vádiratot I­lvészy József volt­­alezredes bűn­ügyében. Eivészy teljesen jogtala­nul kivégeztetett 24 munkaszolgá­­latost. A szadista alezredes rövide­sen a népbíróság előtt felel gaz­tetteiért FELGÖNGYÖLÍTIK fi­­TIK­SZÉREK FRONTJÁT Nemzetközi bűnszövetkezet vásárolja a Napóleont és a többi­ aranyérméket A gazdasági rendőrség figyelmét nem kerülte el az a körülmény, hogy a valutabeszolgáltatás ide­jén főképpen bankjegyeket szol­gáltattak be és csak igen kevés Napóleont, arany dollárt és arany­­érméket. Több mint egy esztendőn keresz­tül a valuták császára volt a Na­póleon, vagy ahogy Budapesten hívták , a Napcsi. A „Napcsi“ szédítő karriert fu­tott be Magyarországon, noha a fizetési eszközként már régen nem számító aranyérme az egyes nyu­gati államokban csak mint régi arany pénzérték számít. A valutabeszolgáltatásokról szóló rendelet természetesen vonatkozott, az aranypénzekre is és ezért különö­sen Napóleonban vártak óriási mennyiséget a bankoknál. Amikor a beszolgáltatás ideje lezárult, megállapították, hogy a forgalomban lévő Napóleon­­érmék egynegyed része sem ke­rült beszolgáltatásra. Természetesen kutatni kezdték az okát, mert feltételezték, hogy me­gint valutagengszterek garázdál­kodnak a fővárosban. Megállapítot­ták ugyanis, hogy a környező álla­mokban augusztus 16. után igen sok Napóleon és aranydollár került for­galomba. betehető volt, hogy szer­vezett társaság vásárolja össze és csempészi ki az aranypénzeket. Hosszú hetekig tartó nyomozás után sikerült is megállapítani, hogy egy Svájcban működő ma­gán­bankár — egyike a legré­gibb és legismertebb sillereknek — a nemzetközi csempészbanda feje. Ez a bankár, aki továbbra is fenntartotta régi kapcsolatait a pénzvilággal, hatalmas felhajtó gár­dájával vásárolta össze a zugpiacon még található aranydollárt és Na­póleont és futárok segítségével jut­tatta ki Svájcba, ahonnan ugyan­csak a nemzetközi csempészbanda tagjai vitték át a környező álla­mokba. A nyomozás megállapította azt is, hogy a magánbankárnak széles­körű kapcsolatai vannak ismert budapesti pénzemberekkel és ezek segítségével folytatja pénzügyi manipulációit. A hatóságok az aranyértékek ki­csem­yőzésének megakadályozására megszigorították a határforgalmat. A megszigorítás következménye­képpen remélik, hogy meg tudják akadályozni a további Napóleon- és arany dollár-csempészést. Bizalmas helyről nyert informá­ciónk szerint több budapesti magánbankár ellen is megindí­tották az eljárást, miután fel­merült a gyanú, hogy részesei a hatalmas Napolen- és aranydool­­lár-tömeg eltüntetését célozó bűnszövetkezetnek. A közeljövőben nagyarányú letar­tóztatások várhatók, miután már ismerik a megbízót, a felhajtok egy­­részét és pontosan tudják, hogy merre gurul a zúgforgalomban vá­sárolt „Napcsi“ és az aranydollár. Zsolnai László PLANTAZS Szeptemberi új műsor NevetSorkán HALMAI IMRE KAZAL LÁSZLÓ MARIETTA DUO LIEVING LI WONG VERTES KLÁRI URSULA GLADYS KUSSEROV HOLLYWOOD SISTERS YVONNE GHANA LAKATOS ILONKA Polgári árak - Mindennap reggelig nyitva ! Új amerikai Vadnyugati izgalom! filmi Költői szerelem!Kétféle szerelet A világuralom alapjai a fu­adós reggeli A „Puerdo“ című madridi esti új­ság terjedelemes Cik­kben tör lándzsát amellett, hogy a spanyolok kiadósabb reggelit fogyasszanak. Azzal érvel, hogy azok a népek, amelyek bőséges reggelit esznek, a világtörténelem irányítói közé tallóznak. Azok a né­pek —­ írja a lap —, mint mi, spa­nyolok is, amelyek késő este sokat és nehéz dolgokat esznek, reggel pe­­dig csak egy csésze kávét isznak, sokkal inkább hajlamosak betegsé­gekre és hamarabb öregszenek. S­leist tábornok­ot kiadják Jugoszláviának Jelent­ettük tegnap, hogy Kleist tábornokot, a nácii­ haderők egyik­ kiemelkedő katonai vezetőjét, az angol hatóságok ismeretlen célból Londonba szállították. Az éjszaka hivatalosan közölték, hogy a náci­­tábornokot, aki 1941-ben Jugoszlávia elleni német hadműveletek fő­parancsnoka volt, a jugoszláv kormány kérésére rövidesen kiadják Jugoszláviának. Kleist a háborús bűnösök névsorában szerepel. Fűtött, beüvegezett tantermekben tanulnak télen a diákok Megkezdődött az iskolaév és a szülők máris aggodalommal tekin­tenek a tél elé, várjon gyermekeik az idén is a tavalyihoz hasonló zord körülmények között lesznek majd kénytelenek elvégezni tanul­mányaikat! A Világosság munka­társa felkereste dr Szoboszlai Fe­renc közoktatásügyi tanácsnokot, aki a fővárosi iskolák helyzetéről a következőket mondotta: — Sajnos, tavaly fűtötten és papírral üvegezett termekben tanítottunk. Máris sikerült 80 vágon fát szerezni a fővárosi iskolák részére­ és a közeli napokban körülbelül 200 vágón szenet kapunk. A költségvetésben megértést tanúsítot­tak a közoktatás iránt és ezért egy hét­tel ezelőtt már Üvegvásárlásra is gon­dolhattunk és sikerült is két­ és fél vá­gón üveget szereznünk. Ígéretet kap­tunk arra, hogy még kapunk üveget. Remélem, hogy mire a tél beköszönt, sikerül minden tantermet beüvegez­­tetni és fűteni is fogunk. Így tehát remélhetően rövid szénszünet­tel folyik majd a tanítás. A tanácsnok elmondotta még, hogy a fővárosnál nincsen tanerő­­hiány. Az osztályok tanulólétszá­­m­át 20 százalékkal emelték és ez­által teljesen kiküszöbölték a tanár­hiányt. Az idén új iskolákat is nyi­tott a főváros: három dolgozók iskoláját, 3 középiskolát (egy élelmiszeripari, két női ipari közép­iskola), középfokú iskolává szervez­ték át a kertészeti iskolát és elindí­tanak három francia tagozatú ál­talános iskolát. A francia iskola első osztályában 35 tanulót heti 6 órán francia születésű tanító­ oktat. A főváros megoldja a tankönyv­­kérdét is, mert a hiányzó tanköny­vek pótlására jegyzeteket bocsát ki, a használható könyvekből pedig többezer példányt vásárolt. Főszerepben: Francis Farmer Madísz-IVov Díszbemutató: ma este fél 8-korFerim főárusítók kérik régi ügyfeleiket (címüket és) az általuk játszott Számokat, hogy azokat rendelkezésükre bocsáthassák. Minth­ogy a nyilvántartások nagyrészt megsemmisültek, a főeláru­sítóknak sincs módjukban valamenyi régi ügyfelüket lehívásukkal közvetlenül fel­keresni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék